Heti adó-hírek – 2022. október 3.
Weekly Tax News – 3 October 2022

 New EU sanctions against Russia

The European Commission announced on Wednesday 28 September a new package of sanctions against Russia, in response to Russian President Vladimir Putin’s recent announcement to mobilise 300,000 reservists. In a press statement, the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, cited three new categories of sanctions: – the registration of new individuals and entities participating in or benefiting from the war; – additional trade restrictions worth “€7 billion”; – the creation of a “legal basis” for a cap on the international price of Russian oil and oil products in the EU. These measures still have to be agreed by Member States.

Újabb uniós szankciók Oroszország ellen

Az Európai Bizottság szeptember 28-án, szerdán új szankciócsomagot jelentett be Oroszországgal szemben, válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök közelmúltbeli bejelentésére, miszerint 300 000 tartalékost kíván mozgósítani. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtónyilatkozatában a szankciók három új kategóriáját említette: – a háborúban részt vevő vagy abból hasznot húzó új személyek és szervezetek nyilvántartásba vétele; – további kereskedelmi korlátozások “7 milliárd euró értékben”; – az orosz olaj és kőolajtermékek EU-n belüli nemzetközi árára vonatkozó ársapka “jogalapjának” megteremtése. Ezeket az intézkedéseket a tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.

 Agreement on the energy crisis package

 On Friday 30 September, EU Energy Ministers agreed on the package of emergency measures to tackle the energy crisis, that was presented on 14 September. On the temporary mandatory solidarity contribution for the fossil fuel sector, Member States agreed on several changes compared to the initial text from the Commission, in particular to allow them to maintain their enacted equivalent national measures, to choose whether they want to apply it to the year 2022 and/or to 2023 and to provide flexibility on the use of its proceeds. According to the new text, the fossil fuel and refinery companies not already subject to a similar national tax will be required to pay a minimum 33% tax on profits which are above a 20% increase of the average yearly taxable profits of the last four years (2018 – 2021). The measure is set to expire in December 2023 but could be extended by the Commission. The text will be formally adopted by written procedure in early October.

 Megállapodás az energiaválságról szóló csomagról

Az uniós energiaügyi miniszterek szeptember 30-án, pénteken megállapodtak az energiaválság kezelésére irányuló, szeptember 14-én előterjesztett sürgősségi intézkedéscsomagról. A tagállamok a fosszilis tüzelőanyag-ágazatra vonatkozó kötelező ideiglenes szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban a Bizottság eredeti szövegéhez képest számos változtatásról állapodtak meg, különösen arról, hogy a tagállamok fenntarthatják a már elfogadott egyenértékű nemzeti intézkedéseiket, eldönthetik, hogy 2022-ig és/vagy 2023-ig kívánják-e alkalmazni, a bevételek felhasználása tekintetében pedig rugalmasságot biztosítanak. Az új szöveg szerint a fosszilis tüzelőanyag- és finomítóipari vállalatok, amelyek még nem tartoznak hasonló nemzeti adó hatálya alá, legalább 33%-os adót kötelesek fizetni az elmúlt négy év (2018-2021) átlagos éves adóköteles nyereségének 20%-os növekedése feletti nyereség után. Az intézkedés 2023 decemberében hatályát veszti, de a Bizottság meghosszabbíthatja. A szöveg hivatalos elfogadására október elején, írásbeli eljárás keretében kerül sor.

Commissioner Gentiloni quizzed by MEPs on upcoming tax files

On Monday 26 September, EU Commissioner for Taxation Paolo Gentiloni discussed with MEPs of the ECON committee of the European Parliament upcoming priorities of the Commission in the area of taxation. They discussed in particular the EU implementation of the OECD’s Pillar I and Pillar II tax reform.  On Pillar II, Mr Gentiloni assured that the Commission remains fully committed to pressing ahead and that it will not give up until the blockade of Hungary can be overcome. The Commission will use “all the political and legal means” at its disposal, he said.  On Pillar I, the Commission stands ready to present a proposal as soon as the work at international level is sufficiently mature, he said. Paolo Gentiloni also briefly mentioned several other initiatives to come: – a new modern and simpler framework for business taxation in the EU (BEFIT); – an initiative to address the role of enablers facilitating tax evasion and aggressive tax planning through the use of complex structures in third countries (SAFE); – the VAT in the digital age package ; – the revision of the tobacco taxation directive and ; – the revision of the directive on the exchange of tax information (DAC8). Finally, he regretted the freezing of the discussions until March next year on the Energy Taxation Directive and hoped that this freezing can be overcome.

Az EP képviselők Gentiloni biztost kérdezték a közelgő adóügyi dossziékról

 Szeptember 26-án, hétfőn Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa az Európai Parlament ECON bizottságának képviselőivel vitatta meg a Bizottság következő prioritásait az adózás területén. Különösen az OECD adóreform I. és II. Pillérjének uniós végrehajtásáról tárgyaltak.  A II. Pillérrel kapcsolatban Gentiloni úr biztosította, hogy a Bizottság továbbra is teljes mértékben elkötelezett a folytatás mellett, és nem adja fel, amíg Magyarország blokádját nem sikerül leküzdeni. A Bizottság “minden rendelkezésére álló politikai és jogi eszközt” be fog vetni – mondta.  Az I. Pillérrel kapcsolatban a Bizottság készen áll arra, hogy javaslatot nyújtson be, amint a nemzetközi szintű munka kellően kiforrott – mondta. Paolo Gentiloni röviden megemlített számos más, jövőbeni kezdeményezést is: – a társasági adózás új, korszerű és egyszerűbb keretrendszerét az EU-ban (BEFIT); – az adóelkerülést és az agresszív adótervezést harmadik országokban kialakított komplex struktúrák révén elősegítő szereplők szerepének kezelésére irányuló kezdeményezést (SAFE); – a HÉA a digitális korban csomagot; – a dohánytermékek adóztatásáról szóló irányelv felülvizsgálatát; és – az adóügyi információcseréről szóló irányelv (DAC8) felülvizsgálatát. Végezetül sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az energiaadó-irányelvvel kapcsolatos tárgyalások jövő év márciusáig befagyasztásra kerültek, és reméli, hogy ezt a befagyasztást sikerül áthidalni.

 Three jurisdictions to be added to the EU blacklist of tax havens

The Bahamas, Anguilla and the Turks and Caicos Islands are reportedly expected to be added to the EU blacklist of non-cooperative jurisdictions for tax purposes during the Ecofin Council meeting on Tuesday 4 October. All three countries were already on the EU’s ‘grey’ list of third countries and jurisdictions with commitments in this area. The EU criticised these countries for their lack of transparency, the existence of tax regimes that facilitate the creation of offshore structures and/or a failure to prevent tax base erosion and profit shifting. They are expected to join American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, the US Virgin Islands and Vanuatu on the EU blacklist, bringing the number of countries on the list to twelve. Turkey and Russia are expected to stay on the “grey list”.

Három joghatóság kerül fel az adóparadicsomok uniós feketelistájára

Értesülések szerint a Bahama-szigetek, Anguilla, valamint a Turks- és Caicos-szigetek az október 4-i, keddi Ecofin Tanács ülésén várhatóan felkerülnek az adózási szempontból nem együttműködő joghatóságok uniós feketelistájára. Mindhárom ország szerepelt már az EU “szürke” listáján, ami az e téren kötelezettségeket vállaló harmadik országokat és joghatóságokat tartalmazza. Az EU bírálta ezeket az országokat az átláthatóság hiánya, az offshore struktúrák létrehozását elősegítő adórendszerek és/vagy az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás megakadályozásának elmulasztása miatt. Várhatóan csatlakoznak az EU feketelistáján szereplő Amerikai Szamoa, Fidzsi-szigetek, Guam, Palau, Panama, Szamoa, Trinidad és Tobago, az Amerikai Virgin-szigetek és Vanuatu mellé, így a listán szereplő országok száma tizenkettőre emelkedik. Törökország és Oroszország várhatóan továbbra is a “szürke listán” marad.

 Commission refers Belgium to the ECJ for non-transposition of the EU rules on the proportionality of new regulation of professions

 On Thursday 29 September, the European Commission decided to refer Belgium to the Court of Justice of the European Union, with a proposal to impose financial sanctions, over the failure to transpose the Directive on a proportionality test for assessing new regulations of professions before their adoption (Directive 2018/958/EU). The Directive, adopted in 2018, requires Member States to assess the proportionality of any new regulation of professions on the basis of a common set of criteria, before the adoption of that regulation. Member States had until 30 July 2020 to transpose it. In the absence of adoption of the relevant national rules, the Commission sent a letter of formal notice to Belgium in October 2020, followed by a reasoned opinion on 12 November 2021. To date, Belgium has failed to fully transpose and communicate the measures implementing the Directive, the Commission said. “Making sure that national rules on professions are justified and proportionate is essential to facilitate professionals from across the EU to access these professions, while also creating benefits for consumers and citizens who use their services”, it wrote in a press release.

A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Belgiumot a szakmák új szabályozásának arányosságára vonatkozó uniós szabályok átültetésének elmulasztása miatt

 Az Európai Bizottság szeptember 29-én, csütörtökön úgy döntött, hogy pénzügyi szankciók kiszabására irányuló javaslattal az Európai Unió Bíróságához fordul Belgiummal szemben, mivel az nem ültette át a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló irányelvet (2018/958/EU irányelv). A 2018-ban elfogadott irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az említett szabályozás elfogadása előtt a szakmákra vonatkozó minden új szabályozás arányosságát egy közös kritériumrendszer alapján értékeljék. A tagállamoknak 2020. július 30-ig kellett átültetniük az irányelvet. A vonatkozó nemzeti szabályok elfogadásának hiányában a Bizottság 2020 októberében felszólító levelet küldött Belgiumnak, amit 2021. november 12-én indokolással ellátott vélemény követett. A Bizottság szerint Belgium a mai napig nem ültette át és nem közölte teljeskörűen az irányelvet végrehajtó intézkedéseket. “A szakmákra vonatkozó nemzeti szabályok indokoltságának és arányosságának biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU teljes területéről érkező szakemberek könnyebben hozzáférhessenek ezekhez a szakmákhoz, ugyanakkor előnyökkel járjon a szolgáltatásaikat igénybe vevő fogyasztók és polgárok számára” – írta a Bizottság sajtóközleményében.

Germany requested to bring its rules on calculating allowances for cross-border workers in line with EU law

On Thursday 29 September, the European Commission decided to send a letter of formal notice to Germany in relation to the calculation method of work and sickness allowances and unemployment benefits, which appears to disadvantage workers employed in Germany but resident in a neighbouring country, it said. Under German law these allowances are calculated on a net income basis. However, some bilateral conventions on the prevention of double taxation between Germany and its neighbours attribute the taxing rights over such allowances exclusively to the neighbouring Member States where those workers reside. In those cases, the net wage calculation method results in less favourable treatment of frontier workers working in Germany but residing in other Member States in comparison to German resident workers, the Commission explained. For this reason, it considers that the German “net-income” calculation method has an adverse effect on cross-border workers exercising the freedoms conferred upon them in Article 45 TFEU and in Regulation (EU) No 492/2011 on freedom of movement for workers within the Union. Germany now has two months to address the concerns raised by the Commission. Otherwise, the Commission may decide to go to the second step of the infringement proceeding.

Németországot felszólították a határ menti munkavállalók juttatásainak kiszámítására vonatkozó szabályainak uniós joggal való összehangolására

Az Európai Bizottság szeptember 29-én, csütörtökön úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Németországnak a munkabérek és a keresőképtelenség miatti juttatások, valamint a munkanélküli ellátások számítási módszerével kapcsolatban, ami látszólag hátrányos helyzetbe hozza a Németországban foglalkoztatott, de egy szomszédos országban illetőséggel rendelkező munkavállalókat – közölte a Bizottság. A német jog szerint ezeket a juttatásokat a nettó jövedelem alapján számítják ki. A Németország és szomszédai közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyes kétoldalú egyezmények azonban az ilyen juttatások adóztatási jogát kizárólag a munkavállalók illetősége szerinti szomszédos tagállamokra ruházzák. Ezekben az esetekben a nettó munkabérszámítási módszer a Németországban dolgozó, de más tagállamban illetőséggel rendelkező határ menti munkavállalókkal szemben kedvezőtlenebb bánásmódot eredményez, mint a német illetőségű munkavállalókkal szemben – magyarázta a Bizottság. Ezért úgy véli, hogy a német “nettó jövedelem” szerinti számítási módszer hátrányosan érinti az EUMSZ 45. cikkében és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletben biztosított szabadságjogokat gyakorló határ menti ingázókat. Németországnak most két hónap áll rendelkezésére, hogy a Bizottság által felvetett aggályokat orvosolja. Ellenkező esetben a Bizottság úgy dönthet, hogy a kötelezettségszegési eljárás második szakaszába lép.

Heti adó-hírek – 2022. október 10.
Weekly Tax News – 10 October 2022

First meeting of the European Political Community in Prague

The leaders of 44 European countries met in Prague on Thursday 6 October for the inaugural meeting of the European Political Community (EPC), set up to establish a framework for relations between the European Union and non-member countries located on the European continent and sharing the same fundamental values. Launched on an idea of French President Emmanuel Macron, this platform for political coordination does not however replace any existing organisation, structure or process, nor does it aim to create a new one at this stage, according to a press release. Two issues dominated the leaders’ discussions: peace and security, especially Russia’s war in Ukraine with a speech by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and the energy crisis. In concrete terms, the leaders reportedly did not decide on much, apart from the location of the next meeting in Moldova, in spring 2023. After that it will be Spain and the United Kingdom’s turn to host the European Political Community.

Az Európai Politikai Közösség első ülése Prágában

Az Európai Politikai Közösség (EPC) 44 országának vezetői október 6-án, csütörtökön Prágában tartották alakuló ülésüket, amelynek célja az Európai Unió tagországai és a kontinens többi állama közötti kapcsolat kereteinek megteremtése, valamint az általuk közösnek tekintett, alapvető értékek megosztása. Ez az Emmanuel Macron francia elnök ötlete alapján elindított politikai koordinációs platform azonban nem helyettesít egyetlen meglévő szervezetet, struktúrát vagy folyamatot sem, és nem célja egy új létrehozása sem ezen a ponton – írja a sajtóközlemény. Két téma kapott hangsúlyt a vezetők megbeszélésein: a béke és a biztonság, különös tekintettel Oroszország ukrajnai háborújára és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédére, valamint az energiaválság. A hírek szerint a vezetők konkrét ügyekben nem sok mindenről döntöttek, eltekintve attól, hogy megjelölték a következő, 2023 tavaszán tartandó moldovai találkozó helyszínét. Ezt követően Spanyolországon és az Egyesült Királyságon lesz a sor, hogy az Európai Politikai közösség üléseinek helyet adjon.

Adoption of the eighth EU package of sanctions against Russia

On Thursday 6 October the Council of the European Union formally adopted the eighth package of EU sanctions against Russia in response to its escalating strategy of military aggression against Ukraine. The package includes the introduction of a dynamic  cap on the international price of Russian oil in the EU as well as an extension of the import ban on steel products that either originate in Russia or are exported from Russia. Moreover, the EU decided to add 30 individuals and 7 entities to the list of natural and legal persons subject to sanctions. The package also comprises a full ban of the provision of crypto-asset wallet, account or custody services to Russian persons and residents, regardless of the total value of those crypto-assets as well as a prohibition to provide IT consultancy services and legal advisory services to Russia. The relevant legal acts will soon be published in the Official Journal of the EU.

Az Oroszország elleni nyolcadik uniós szankciócsomag elfogadása

Október 6-án, csütörtökön az Európai Unió Tanácsa hivatalosan elfogadta az Oroszország elleni nyolcadik uniós szankciócsomagot, válaszul az Ukrajna elleni fokozódó katonai agresszióra. A csomag részeként az EU-n belül dinamikusan maximálnák az orosz kőolaj nemzetközi árát, valamint kiterjesztenék az Oroszországból származó, vagy Oroszországból exportált acéltermékekre vonatkozóan a behozatali tilalmat. Továbbiakban az EU úgy döntött, hogy 30 magánszemélyt és 7 szervezetet felvesz a szankciók hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek listájára. A csomag tartalmazza továbbá a kripto pénztárca, számla- vagy letétkezelési szolgáltatások oroszországi személyek és lakosok számára történő nyújtásának teljes tilalmát, tekintet nélkül a kriptoeszközök összértékére, továbbá az Oroszországnak nyújtandó informatikai és jogi tanácsadási szolgáltatások tilalmát is. A vonatkozó rendelkezések hamarosan megjelennek az EU hivatalos lapjában.

OECD releases a new progress report on Pillar I

During the 14th Plenary meeting of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on Thursday 6 October, delegates agreed to release a new progress report on the administration and tax certainty aspects of Pillar I for public consultation. This progress report details the rules on the administration of the new taxing right under Pillar I and the tax-certainty related provisions. It follows the release of a first progress report in July. Interested parties are invited to send their comments on this draft no later than Friday 11 November 2022. The Inclusive Framework will aim to finalise a new Multilateral Convention for implementation of Pillar I by mid-2023, for entry into force in 2024, it said. The OECD also published on the same day a new report on tax incentives and the global minimum corporate tax, which focuses on the need to reassess tax incentives in light of Pillar II.

Az OECD új helyzetjelentést tett közzé az I. pillérrel kapcsolatban

Az OECD/G20 Inkluzív Keretrendszer BEPS-ről szóló 14. plenáris ülésén, október 6-án, csütörtökön a küldöttek megállapodtak abban, hogy nyilvános konzultációra bocsátanak egy jelentést az I. pillér igazgatási és adóbiztonsági területeken történt előrelépésekről. Ez a jelentés részletezi az I. pillér szerinti új adózási jog kezelésének szabályait, valamint az adóbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket, időrendben követve a korábbi, júliusban megjelent elsőt jelentést. Az érdekelt feleket felkérik, hogy legkésőbb 2022. november 11-ig, péntekig küldjék meg észrevételeiket a tervezettel kapcsolatban. Az Inkluzív Keret célja az I. pillér végrehajtására vonatkozó új többoldalú egyezmény véglegesítése 2023 közepéig, majd annak 2024. évi hatályba léptetése. Ugyanezen a napon az OECD közzétett egy új jelentést az adózási ösztönzőkkel és a globális társasági minimumadóval kapcsolatban, amely kiemeli az adózási ösztönzőknek a II. pillér fényében történő újraértékelésének szükségességét.

MEPs want a fair and effective taxation of crypto assets

MEPs adopted a resolution on Tuesday 4 October calling for a better use of blockchain to fight tax evasion and for Member States to coordinate more on the taxing of crypto assets. The non-binding resolution, drafted by MEP Lídia Pereira (EPP, Portugal), says that crypto assets must be subject to “fair, transparent and effective taxation”. The resolution notably calls on the Commission to assess the ways in which the different Member States tax crypto assets and evaluate these methods, and identify the different national policies regarding the fight against tax evasion in the field of crypto assets. The resolution then also calls for a clear and broadly accepted definition of crypto assets and for a coherent definition of what would constitute a taxable event. Finally, the resolution says that national administrations must use all available instruments to facilitate efficient tax collection, and it identifies blockchain as one of these instruments.

A képviselők a kriptoeszközök méltányos és hatékony megadóztatását kérik

A képviselők október 4-én, kedden állásfoglalást fogadtak el, amelyben a blockchain technológia hatékonyabb felhasználását szorgalmazzák az adóelkerülés elleni harc érdekében, valamint, hogy a tagállamok jobban szervezzék meg a kriptoeszközök megadóztatását. A Lídia Pereira (EPP, Portugália) európai parlamenti képviselő által készített, nem kötelező érvényű határozat szerint a kriptoeszközökre „tisztességes, átlátható és hatékony adóztatást kell alkalmazni”. Az állásfoglalás különösképpen felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kriptoeszközök adóztatását a különböző tagállamokban, értékelje ezeket a módszereket, valamint jellemezze az adóelkerülés elleni küzdelemre vonatkozó sajátos nemzeti eljárásokat. Az állásfoglalás emellett a kriptoeszközök világos és széles körben elfogadott meghatározását, valamint az adóköteles esemény koherens meghatározását is szorgalmazza. Végül az állásfoglalás kimondja, hogy a nemzeti közigazgatásoknak minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használniuk a hatékony adóbeszedés elősegítése érdekében, beleértve a blockchain technológiát is.

FISC mission to Luxembourg 

MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament will travel to Luxembourg from 20 to 21 October 2022. The delegation, led by the Chair of the FISC subcommittee Paul Tang, will meet with representatives of the Finance Committee of the Luxembourgish Parliament, key representatives from the ministry of finance, as well as stakeholders from the private sector and civil society. The discussions will focus, amongst others, on the role of the Luxembourgish Parliament to ensure progress in the fight against tax fraud and aggressive tax planning as well as the role of intermediaries; the exchange of information in the area of cross border tax rulings and tax difficulties for cross-border workers and employers, according to a press release.

FISC luxemburgi küldetés

Az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) képviselői 2022. október 20. és 21. között Luxembourgba utaznak. A küldöttség, amelyet a FISC albizottság elnöke, Paul Tang vezet, találkozni fog a luxemburgii parlament pénzügyi bizottságának képviselőivel, a Pénzügyminisztérium legjelentősebb képviselőivel, valamint a magánszektor és a civil társadalom érintettjeivel. A megbeszélések központi kérdései között az alábbiak szerepelnek: a luxemburgi parlamentnek az adócsalás és az agresszív adótervezés elleni küzdelemben való részvétele, valamint az ebben résztvevő közvetítők szerepe; a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó előzetes adó-megállapításokkal és a határ menti ingázó munkavállalók és munkaadóik adózási problémáival kapcsolatos információcsere – mutatott rá a sajtóközlemény.

Heti adó-hírek – 2022. október 17.
Weekly Tax News – Monday 17 October 2022

 SAFE: the Commission must not pick the wrong target

The European Tax Adviser Federation (ETAF) published on Wednesday 12 October its answer to the European Commission’s public consultation on a proposal for a Directive to tackle the role of enablers that facilitate tax evasion and aggressive tax planning (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE), expected in the first half of 2023. ETAF firmly rejected the Commission’s reductive portrayal of an entire profession as “enablers” and urged it to correct this generalisation. Because their professional laws already require them to provide tax advice in line with tax compliance, we advocate that regulated tax professionals should be excluded from the scope of the future Directive. The future proposal must also be strictly limited to complex structures in non-EU countries and contain a clear definition of aggressive tax planning. ETAF also appealed to the EU legislators to strictly separate tax evasion, which is a criminal offence punishable by law in all Member States, from aggressive tax planning, which is legally legitimate, although ethically doubtful. Our detailed position can be consulted here.

A Bizottság nem választhat rossz célpontot

Az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) október 12-én, szerdán tette közzé válaszát az Európai Bizottság nyilvános konzultációjára, amely az adóelkerülést és az agresszív adótervezést elősegítő közreműködő személyek szerepének kezelését célzó irányelvjavaslatról (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE) szól, és amely várhatóan 2023 első felében kerül elfogadásra. Az ETAF határozottan elutasította, hogy a Bizottság egy egész szakmát lekicsinyítő módon “közreműködőknek” nevezzen, és sürgette a Bizottságot, hogy korrigálja ezt az általánosítást. Mivel szakmai törvényeik már most is előírják számukra, hogy adótanácsadást jogszabályi előírások betartása mellett nyújtsák azt javasoljuk, hogy a szabályozott adószakértők kerüljenek ki a jövőbeli irányelv hatálya alól. A jövőbeni javaslatnak szigorúan az EU-n kívüli országok komplex struktúráira kell korlátozódnia, és tartalmaznia kell az agresszív adótervezés egyértelmű meghatározását. Az ETAF arra is felszólította az uniós jogalkotókat, hogy szigorúan különítsék el az adókikerülőt – amely minden tagállamban büntetendő bűncselekmény – az agresszív adótervezéstől, amely jogilag legitim, bár etikailag kétséges. Részletes álláspontunk itt olvasható.

European Commission opens a public consultation on BEFIT

The European Commission opened on Thursday 13 October a public consultation on its future proposal for a common EU corporate tax base, called Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). The initiative was announced by the Commission already in its communication on Business Taxation for the 21st Century in May 2021 and a proposal of Directive is expected for the third quarter 2023. With this initiative, the Commission wants to address the complexity and high costs that businesses, notably those with cross-border activities, face as a result of having to comply with 27 different corporate tax systems. The design of the proposal will build on the 2011 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and the two 2016 Common Corporate Tax Base (CCTB) and (CCCTB) proposals, the Commission explains. These proposals were rejected by Member States but the Commission assures that the new proposal will entail a different approach. It will also get inspired from the OECD two-pillar agreement. In the questionnaire, the Commission proposes several options for the scope, the calculation of the common tax base and the formula for allocating taxable profits between Member States. In terms of filling simplifications, the Commission is, among other things, considering putting in place a single EU corporate tax return combined with a one stop-shop for submitting the group’s tax return. Stakeholders have until 5 January 2023 to send their feedback to the Commission.

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít a BEFIT-ről

Az Európai Bizottság október 13-án, csütörtökön nyilvános konzultációt indított a közös uniós társaságiadó-alapra vonatkozó, Business in Europe elnevezésű jövőbeli javaslatáról: Keretrendszer a jövedelemadóztatáshoz (BEFIT). A kezdeményezést a Bizottság már 2021 májusában, a “Vállalkozások adóztatása a 21. században” című közleményében bejelentette, az irányelvjavaslat pedig 2023 harmadik negyedévére várható. A Bizottság ezzel a kezdeményezéssel azt a bonyolultságot és magas költségeket kívánja kezelni, amelyekkel a vállalkozások – különösen a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások – szembesülnek, mivel 27 különböző társaságiadó-rendszernek kell megfelelniük. A javaslat kialakítása a 2011-es közös konszolidált társaságiadó-alapra (CCCTB) és a 2016-os két közös társaságiadó-alapra (CCTB) és (CCCTB) vonatkozó javaslatra épül – magyarázza a Bizottság. Ezeket a javaslatokat a tagállamok elutasították, de a Bizottság biztosít arról, hogy az új javaslat más megközelítést fog maga után vonni. Az OECD kétpilléres megállapodásából is merít majd ihletet. A kérdőívben a Bizottság több lehetőséget javasol a hatályra, a közös adóalap kiszámítására és az adóköteles nyereség tagállamok közötti felosztásának képletére vonatkozóan. A bevallás kitöltési egyszerűsítések tekintetében a Bizottság többek között fontolóra veszi egy egységes uniós csoportos társasági adóalanyok adóbevallás bevezetését, amelyhez egyablakos rendszer kapcsolódik a csoport adóbevallásának benyújtására. Az érdekeltek 2023. január 5-ig küldhetik el visszajelzéseiket a Bizottságnak.

Full swing negotiations in the EP on UNSHELL

MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament discussed, on Monday 10 October, the amendments tabled on Lídia Pereira’s (EPP, Portuguese) draft report on the UNSHELL directive aimed at preventing the abuse of shell entities for tax purposes. Some amendments from the Green/EFA group aim at allowing Member States to consider for a period of three years that the undertaking is presumed to have minimum substance on the condition that the factual and legal circumstances of the undertaking remain unchanged during this period, instead of having to prove the minimum economic substance every year. Other amendments from the EPP group suggest that Member States shall require that undertakings meeting the criteria set out in the Directive declare in their annual tax return, for each tax year, only if they do not meet the indicators of minimum substance. The S&D group wants to add a new indicator to determine the minimum economic substance according to which the profitability per employee on a full-time equivalent basis and per assets and the turnover on assets should not exceed 3 times the average of the sector in the EU Member State. A total of 200 amendments were tabled to the draft directive. Shadow rapporteurs reportedly held their first negotiation meeting on Thursday 13 October.

Teljes körű tárgyalások az Európai Parlamentben az UNSHELL-ről

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) képviselői október 10-én, hétfőn megvitatták a Lídia Pereira (portugál néppárt) jelentéstervezetéhez benyújtott módosításokat az UNSHELL-irányelvről, amelynek célja az adózási célú fedőszervezetekkel való visszaélések megakadályozása. A Zöldek/Európai Szabadságpárti Képviselőcsoport egyes módosításai azt célozzák, hogy a tagállamok hároméves időtartamra tekinthessék úgy, hogy a vállalkozás minimális gazdasági jelenléttel rendelkezik, feltéve, hogy a vállalkozás ténybeli és jogi körülményei ezen időszak alatt változatlanok maradnak, ahelyett, hogy minden évben bizonyítaniuk kellene a minimális gazdasági jelenlétet. A néppárti képviselőcsoport más módosításai értelmében a tagállamok az irányelvben meghatározott kritériumoknak megfelelő vállalkozásoktól csak akkor követeljék meg, hogy az éves adóbevallásukban minden adóévre vonatkozóan nyilatkozzanak, ha nem felelnek meg a minimális gazdasági jelenlét mutatóinak. Az S&D képviselőcsoport egy új mutatót szeretne hozzáadni a minimális gazdasági jelenlét meghatározásához, amely szerint az egy alkalmazottra teljes munkaidőben kifejezett, teljes munkaidős egyenértékre vetített nyereségesség és az eszközarányos árbevétel nem haladhatja meg az uniós tagállam ágazati átlagának háromszorosát. Az irányelvtervezethez összesen 200 módosítást nyújtottak be. Az árnyékelőadók a jelentések szerint október 13-án, csütörtökön tartották első tárgyalási ülésüket.

MEPs quiz Dutch government on its tax policy

MEPs from the FISC subcommittee of the European Parliament discussed on Thursday 13 October the tax policies of the Netherlands with the Dutch State Secretary for Tax Affairs, Marnix van Rij, to assess the progress of national tax reforms aiming at tackling aggressive tax schemes. Mr van Rij explained that the Netherlands is already reaping some of the benefits of its efforts to move away from the image of a tax haven with which it is sometimes associated. Flows of money to low tax jurisdictions had fallen sharply, he said. The discussion also addressed the Dutch government’s views on upcoming and ongoing initiatives at EU level such as the UNSHELL Directive, the minimum corporate tax rate, and the updates to the rules on exchange of information. Mr van Rij supported the UNSHELL directive and considered that the use of majority voting or enhanced cooperation in tax matters should be considered when unanimity did not work.

 Az európai parlamenti képviselők adópolitikájáról faggatják a holland kormányt

Az Európai Parlament FISC albizottságának képviselői október 13-án, csütörtökön a holland adóügyi államtitkárral, Marnix van Rij-jel vitatták meg Hollandia adópolitikáját, hogy értékeljék az agresszív adózási módszerek elleni fellépést célzó nemzeti adóreformok előrehaladását. Van Rij úr kifejtette, hogy Hollandia már most is élvezi az előnyeit azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy eltávolodjon az adóparadicsom képétől, amellyel néha összefüggésbe hozzák. Az alacsony adózású országokba irányuló pénzmozgások jelentősen csökkentek – mondta. A megbeszélésen szó esett a holland kormány álláspontjáról az olyan közelgő és folyamatban lévő uniós szintű kezdeményezésekkel kapcsolatban, mint az UNSHELL-irányelv, a minimális társaságiadó-kulcs, valamint az információcserére vonatkozó szabályok aktualizálása. Van Rij úr támogatta az UNSHELL-irányelvet, és úgy vélte, hogy adóügyekben meg kellene fontolni a többségi szavazás vagy a megerősített együttműködés alkalmazását, ha az egyhangúság nem működik.

OECD unveils its Crypto-Asset Reporting Framework

The OECD unveiled on Monday 10 October a new global tax transparency framework to provide for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets. The Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) will ensure transparency with respect to crypto-asset transactions, through automatically exchanging such information with the jurisdictions of residence of taxpayers on an annual basis, in a standardised manner similar to the Common Reporting Standard (CRS), the OECD said. It will target “any digital representation of value that relies on a cryptographically secured distributed ledger or a similar technology to validate and secure transactions”. Entities or individuals that provide services effectuating exchange transactions in crypto-assets for, or on behalf of customers would be obliged to report under the CARF, it added. The OECD said it was also updating the global exchange of information model CRS, to cover digital financial products. Over the next months, the OECD will be taking forward work on the legal instruments to facilitate the international exchange of information collected on the basis of the CARF and to ensure its widespread implementation. The European Commission is set to use this model to update the EU’s directive on administrative cooperation (DAC8).

Az OECD bemutatja kriptoeszközökre vonatkozó jelentési keretrendszerét

Az OECD október 10-én, hétfőn bemutatta új globális adózási átláthatósági keretrendszerét, amely a kripto-eszközökkel kapcsolatos jelentéstételről és információcseréről rendelkezik. Az OECD szerint a kriptovaluta-eszköz jelentési keretrendszer (CARF) a kriptovaluta-eszköz tranzakciók tekintetében biztosítja az átláthatóságot azáltal, hogy az adófizetők illetősége szerinti joghatósággal évente automatikusan kicseréli az ilyen információkat, a közös jelentési szabványhoz (CRS) hasonló, szabványosított módon. Ez megcéloz “minden olyan digitális értékmegjelenítést, amely a tranzakciók érvényesítésére és biztosítására kriptográfiailag biztonságos főkönyvre vagy hasonló technológiára támaszkodik“. A CARF szerint kötelesek lennének jelentést tenni azok a szervezetek vagy magánszemélyek, amelyek kriptovaluta-eszközöket érintő cseretranzakciókat bonyolító szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfelek számára vagy nevében – tette hozzá a testület. Az OECD közölte, hogy a CRS globális információcsere-modellt is frissíti, hogy az kiterjedjen a digitális pénzügyi termékekre. A következő hónapokban az OECD továbbviszi a CARF alapján gyűjtött információk nemzetközi cseréjének megkönnyítését és széles körű alkalmazását biztosító jogi eszközökkel kapcsolatos munkát. Az Európai Bizottság ezt a modellt fogja felhasználni a közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv (DAC8) aktualizálásához.

Save the date: ETAF Conference on 7 December 2022

 

Heti adó-hírek – 2022. október 24.
Weekly Tax News – Monday 24 October 2022

 EP own-initiative report on “lessons learnt from the Pandora Papers and other revelations”

The Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) on 14 October published an own-initiative report on “lessons learnt from the Pandora Papers and other revelations”. While addressing the role of intermediaries in facilitating tax evasion and tax avoidance, the draft report from rapporteur Niels Fuglsang (Denmark, S&D) welcomes the new Commission’s initiative on securing the activity framework of enablers (SAFE) and calls on the Commission to extend reporting obligations from DAC 6. However, the report explicitly points out that “the so-called big four major accountancy firms – PwC, EY, Deloitte and KPMG – account for 87% of the global tax advisory market share” and states in the following that “visible investigations into the intermediary sector in the EU following the Pandora Papers and the EU’s sanctions on Russian oligarchs” are still missing. Apart from that, the report deals with harmful practices and competition in the area of personal income and wealth taxation, the use of shell companies and trusts, and the exchange of information with jurisdictions that play a role in the Pandora Papers. Amendments to the draft report can be tabled until 22 November, a committee vote is scheduled for 31 January 2023.

Az EP saját kezdeményezésű jelentése “A Pandora-iratokból és más leleplezésekből levont tanulságok” című jelentésről

A Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) október 14-én saját kezdeményezésű jelentést tett közzé “a Pandora-iratokból és más leleplezésekből levont tanulságokról”. Az előadó, Niels Fuglsang (Dánia, S&D) jelentéstervezete foglalkozik a közvetítőknek az adókikerülés és az adóelkerülés elősegítésében játszott szerepével, ugyanakkor üdvözli az új bizottsági kezdeményezést a tevékenységet lehetővé tevő közvetítők szabályozásánk biztosítására (SAFE), és felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki a DAC 6-által meghatározott jelentéstételi kötelezettségeket. A jelentés azonban kifejezetten rámutat arra, hogy “az úgynevezett négy legnagyobb könyvvizsgáló és adótanácsadó cég – a PwC, az EY, a Deloitte és a KPMG – a globális adótanácsadási piac 87%-át teszi ki”, és a következőkben megállapítja, hogy “a Pandora-iratok és az orosz oligarchákkal szembeni uniós szankciók nyomán az EU-ban a közreműködői szektorra vonatkozó érdemleges vizsgálatok még mindig hiányoznak”. Ezen kívül a jelentés foglalkozik a személyi jövedelem- és vagyonadóztatás területén folytatott káros gyakorlatokkal és versennyel, a fedőcégek és trösztök használatával, valamint a Pandora-iratokban szerepet játszó joghatóságokkal folytatott információcserével. A jelentéstervezethez november 22-ig lehet módosító indítványokat benyújtani, a bizottsági szavazást 2023. január 31-re tervezik.

Commission unveils its work programme for 2023

On 18 October, Vice-President of the Commission Maroš Šefčovič presented the Work Programme of the Commission for 2023 at the European Parliament’s plenary. Next year, the Commission will focus on further implementing the European Green Deal and the digital transformation. On taxation, the Commission announced that building on the proposal for a single set of tax rules for doing business in Europe (BEFIT), there will be a proposal for a second basket of new own resources. It will also focus on the Implementing Directive on Pillar II, as well as the recast of the Energy Taxation Directive. The AML package also belongs to the Commission’s “priority pending proposals”.

A Bizottság bemutatja 2023-as munkaprogramját

Október 18-án Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke az Európai Parlament plenáris ülésén bemutatta a Bizottság 2023-as munkaprogramját. Jövőre a Bizottság az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulás további végrehajtására összpontosít. Az adózással kapcsolatban a Bizottság bejelentette, hogy az európai üzleti tevékenységre vonatkozó egységes adózási szabályrendszerre (BEFIT) vonatkozó javaslatra építve egy második csomagot fog előterjeszteni az új saját erőforrásra vonatkozóan. A II. pillérről szóló végrehajtási irányelvre, valamint az energiaadózásról szóló irányelv átdolgozására is összpontosítani fog. A pénzmosás elleni csomag szintén a Bizottság “függőben lévő kiemelt javaslatai” közé tartozik.

Germany and France want to accelerate discussions on Pillar II

During a press conference on Wednesday, 19 October, the French Finance Minister Bruno Le Maire announced that in case there is no unanimous agreement on Pillar II at the European level before the end of 2022, France and Germany will implement the minimum corporate tax for multinationals on their own. Le Maire, together with the German Finance and Economic Ministers Christian Lindner and Robert Habeck, decided to introduce national legislation if necessary in a virtual meeting of the Franco-German Economic and Financial Council. As Hungary is still upholding their veto, the negotiations on the transposition of the OECD agreement on a global minimum taxation of 15% for large multinational companies have reached a deadlock.

Németország és Franciaország fel akarja gyorsítani a II. pillérről szóló megbeszéléseket

Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter október 19-én, szerdán tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy amennyiben 2022 végéig nem születik egyhangú megállapodás európai szinten a II. pillérről, Franciaország és Németország saját maga fogja bevezetni a multinacionális vállalatok minimális társasági adóját. Le Maire Christian Lindner és Robert Habeck német pénzügyminiszterrel és gazdasági miniszterrel együtt a francia-német gazdasági és pénzügyi tanács virtuális ülésén döntött arról, hogy szükség esetén nemzeti jogszabályokat vezetnek be. Mivel Magyarország továbbra is fenntartja vétóját, a multinacionális nagyvállalatok 15%-os globális minimumadójáról szóló OECD-megállapodás átültetéséről szóló tárgyalások holtpontra jutottak.

Members of the FISC subcommittee travelled to Luxembourg

To meet with key institutions and various stakeholders and discuss international tax issues, a delegation led by the subcommittee’s Chair Paul Tang travelled to Luxembourg from 20 to 21 October. On the agenda were meetings with representatives from “the Big 4”, as well as with delegations from the Luxemburgish Parliament and the Ministries of Finance and Justice. Additionally, they gained an insight into the current core topics of high-level officials of the Luxemburgish Tax Administrations. The MEPs also visited and had a meeting with the authorities of the “Luxembourg High Security Hub”, a high security storage facility located at the Luxembourg Airport.

A FISC albizottság tagjai Luxemburgba utaztak

A kulcsfontosságú intézményekkel és különböző érdekelt felekkel való találkozó és a nemzetközi adózási kérdések megvitatása céljából Paul Tang elnök vezetésével október 20-21. között Luxemburgba utazott egy küldöttség. A napirenden szerepeltek a “Big 4” képviselőivel, valamint a luxemburgi parlament, a pénz- és igazságügyi minisztérium küldöttségeivel folytatott megbeszélések. Emellett betekintést nyertek a luxemburgi adóhatóságok magas rangú tisztviselőinek aktuális fő témáiba. A képviselők meglátogatták a luxemburgi repülőtéren található “Luxembourg High Security Hub”, egy nagy biztonságú raktárhelyiség hatóságait is, és megbeszélést folytattak velük.

 

Heti adó-hírek – 2022. október 31.
Weekly Tax News – Monday 31 October 2022

 

The role of taxation in the current energy crisisOn Thursday, 27 October the FISC subcommittee of the European Parliament invited two experts from the OECD and the IFO institute to discuss tax policies introduced in EU Members States in response to increasing energy prices as well as the high inflation. The discussion evolved around the question, what taxation can do to ease the current crisis. According to the research of Ms Elgouacem from the OECD one third of all government measures are tax related. Nevertheless, she warned that current measures were mainly benefitting the fossil fuel industry. For a better crisis management and to increase households’ purchasing power, governments should focus on targeted income support and renewables. Mr Fuest from the IFO institute warned that price caps and subsidies would not help reduce demand, which is crucial in light of the lack of supply of energy. He claimed that introducing a net wealth tax would lead to capital flight and harm the economy and that governments should focus on existing tax laws to tackle the crisis.

Az adózás szerepe a jelenlegi energiaválságban

Október 27-én, csütörtökön az Európai Parlament FISC albizottsága meghívta az OECD és az IFO intézet két szakértőjét, hogy megvitassák az uniós tagállamoknak a növekvő energiaárakra és a magas inflációra reagáló adópolitikáját. A vita azon kérdés körül bonyolódott, hogy mit tehet az adózás a jelenlegi válság enyhítése érdekében. Az OECD-t képviselő Elgouacem asszony kutatása szerint az összes kormányzati intézkedés egyharmada adózással kapcsolatos. Mindazonáltal figyelmeztetett, hogy a jelenlegi intézkedések főként a fosszilis tüzelőanyag-iparnak kedveznek. A hatékonyabb válságkezelés és a háztartások vásárlóerejének növelése érdekében a kormányoknak a célzott jövedelemtámogatásra és a megújuló energiaforrásokra kell összpontosítaniuk. Fuest úr, az IFO intézet munkatársa arra figyelmeztetett, hogy az “ársapkák” és a támogatások nem segítik a kereslet csökkentését, ami az energiaellátás hiánya miatt kulcsfontosságú. Azt állította, hogy a nettó vagyonadó bevezetése tőkekiáramláshoz vezetne, és kárt okozna a gazdaságnak. A kormányoknak a meglévő adótörvényekre kellene összpontosítaniuk a válság kezelése érdekében.

MEP presents draft report on lessons learnt from the Pandora Papers and other revelations

MEP Niels Fuglsang, the S&D rapporteur from Denmark, presented his draft report focussing on his five priorities: – all EU Member States should implement the Whistleblower Directive from 2019 in order to better protect whistleblowers; – politically exposed persons must declare all their activities and assets; – cooling-off periods should be introduced for officials who work for tax authorities and want to work in the private sector; – transparency of beneficial ownership information should be guaranteed by governments; – introduction of wealth taxes on certain assets and coordination of those within the EU. The report was largely welcomed throughout all political groups in the committee. Amendments can still be tabled until 22 November, a vote in the committee is scheduled for 31 January 2023.

EP képviselő jelentéstervezete a Pandora Papírok tanulságaival

Niels Fuglsang európai parlamenti képviselő, dán szociáldemokrata jelentéstevő bemutatta jelentéstervezetét, amely öt prioritására összpontosít: – 2019-től minden uniós tagállamnak végre kell hajtania a visszaélést bejelentő irányelvet a visszaélést bejelentők jobb védelme érdekében; – a politikailag exponált személyeknek minden tevékenységükről és vagyonukról nyilatkozniuk kell; – megfontolási időt kell bevezetni azon tisztviselők számára, akik az adóhatóságnál dolgoznak és a magánszektorban szeretnének dolgozni; – a kormányoknak garantálniuk kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk átláthatóságát; – vagyonadók bevezetése bizonyos vagyontárgyakra és ezek összehangolása az EU-n belül. A jelentést a bizottság valamennyi képviselőcsoportja nagymértékben üdvözölte. A módosító indítványokat november 22-ig lehet még benyújtani, a bizottsági szavazást 2023. január 31-én tervezik megtartani.

UAE soon on EU list of high risk third countries?

In a letter to Transparency International’s EU Director, Michiel van Hulten, Commissioner Mairead McGuinness allegedly revealed the EU’s plan to include the United Arab Emirates in the EU’s list of high risk third countries regarding AML. The list consists of third countries which have strategic deficiencies in their AML/CFT regimes that pose significant threats to the financial system of the Union and could distort the functioning of the single market. The 4th AML-Directive defines criteria that help identify such high-risk countries. Transparency International had claimed in an open letter to the Commission that the UAE were a safe haven for Russian oligarchs and political elite to make use of the countries’ non-transparent financial system to store their assets. “UAE’s extensive involvement in financial, economic, corporate and trading activities as well as its involvement in oil, diamond and gold exports, poses significant risks for money laundering” the letter says.

Az Egyesült Arab Emírségek hamarosan felkerülnek az EU magas kockázatú harmadik országok listájára?

Mairead McGuinness biztos a Transparency International uniós igazgatójának, Michiel van Hultennek írt levelében állítólag felfedte az EU azon tervét, hogy az Egyesült Arab Emirátusokat felvegye az AML tekintetében magas kockázatú harmadik országok uniós listájára. A lista azokat a harmadik országokat tartalmazza, amelyeknek AML/CFT rendszerében olyan stratégiai hiányosságok vannak, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére, és torzíthatják az egységes piac működését. A 4. AML-irányelv olyan kritériumokat határoz meg, amelyek segítenek azonosítani az ilyen magas kockázatú országokat. A Transparency International a Bizottsághoz intézett nyílt levelében azt állította, hogy az Egyesült Arab Emírségek biztonságos menedéket jelentenek az orosz oligarchák és a politikai elit számára, akik az ottani átláthatatlan pénzügyi rendszert használják fel vagyonuk elrejtésére. „Az Egyesült Arab Emírségek kiterjedt részvétele a pénzügyi, gazdasági, vállalati és kereskedelmi tevékenységekben, valamint az olaj-, gyémánt- és aranyexportban, jelentős kockázatot jelent a pénzmosás vonatkozásában” – áll a levélben.

Plenary meeting of the OECD’s Global Forum 2022

The OECD’s Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes will be held from 9-11 November in Seville, Spain. The Global Forum consists of 165 members and is the leading international body working on the implementation of global transparency and exchange of information standards around the world. The three-day meeting will bring together ministers, other high-level authorities and delegates from more than 100 member jurisdictions. During the meeting delegates will, among others, present peer review reports of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2022. The sessions on day 1 will be broadcast live on OECD TV.

 Az OECD Világ Fórumának 2022. évi plenáris ülése

Az OECD Adóügyi Átláthatóság és Információcsere Világfórumát november 9. és 11. között tartják a spanyolországi Sevillában. A Fórum, mely 165 tagot számlál, a vezető nemzetközi testület, amely a globális átláthatóság és információcsere szabványok megvalósításán dolgozik szerte a világon. A háromnapos találkozóra több mint 100 tagországból érkeznek küldöttek, közöttük több miniszter és más magas színtű hatóságok képviselői is. A találkozó során a küldöttek többek között a 2022. évi Pénzügyi-Adóügyi Automatikus Információcsere vonatkozásában mutatnak be szakértői-értékelési jelentéseket. Az első napi üléseket az OECD TV élőben közvetíti.