Alapszabály

Alapszabály

Hatályos: 2023. március 23. napjától

A MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

a módosításokkal egységes szerkezetben

Általános rendelkezések

1.1. A társadalmi szervezet neve

1.1.1. Teljes elnevezése: Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

1.1.2. Rövidített neve: MOKLASZ

1.1.3. Angol nyelvű teljes elnevezése: Association of Hungarian Certified Tax Experts

1.1.4. Angol nyelvű rövidített elnevezése: HUNTAX

1.1.5. Német nyelvű teljes elnevezése: Verband der ungarischen diplomierten  Steuersachverständigen

1.2. Az Egyesület székhelye

1.2.1. 1051 Budapest, Sas utca 25.

1.3. Az Egyesület Internet elérhetősége

1.3.1. Honlap címe: www.moklasz.hu

1.3.2. Email címe: moklasz@moklasz.hu

1.4. Az Egyesület jogállása

1.4.1. Az Egyesület jogi személy.

1.4.2. Az Egyesület politikai párttól nem fogad el támogatást, politikai pártot nem támogat. Országgyűlési és önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem indít.

1.4.3. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló törvény alapján működő civil szervezet, amely országos szakmai és érdekvédelmi szervezetként folytatja tevékenységét.

Az Egyesület céljai és feladatai

2.1. Az Egyesület céljai

2.1.1. Az Egyesület az okleveles adószakértők, adótanácsadók szakmai érdekeit, és a társadalom méltányos közteherviseléssel kapcsolatos érdekeit képviseli, hozzájárul az adómorál javításához.

2.1.2. Az Egyesület részt kíván venni az adózással kapcsolatos magyarországi jogalkotási folyamatokban, az adózással kapcsolatos tudományos kutatómunkában, szakmai műhelyek munkájában, szakmai fórum létrehozásában és az adózási ismeretterjesztésben.

2.1.3. A magyar adórendszer nemzetközi versenyképességének és harmonizációjának elősegítése.

2.1.4. Az adózással kapcsolatos Európai Uniós jogalkotásban való részvétel.

2.1.5. Az Egyesület a tagjain keresztül elősegíti a fejlett információ technológiai módszerek adózási folyamatban történő alkalmazását.

2.1.6. Az Egyesület célja az okleveles adószakértők és adótanácsadók egységes országos nyilvántartásának létrehozása, naprakész vezetése. Az okleveles adószakértők és adótanácsadók továbbképzésének irányítása, szakmai felügyelete.

2.1.7. Az Egyesület célkitűzése, hogy előkészítse az adózási képviselők, és adózásban részt vevő független szakemberek kamaráját.

2.1.8. Az Egyesület a közhasznú tevékenységével az Alapszabályban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségletének kielégítéséhez és az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 8. § 2A bekezdésében foglalt, a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére az alábbi kamarai szolgáltatás térítésmentes nyújtása: tanácsadás: gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben.

Az Egyesület a tanácsadási tevékenységet az 5perc adó honlapon keresztül nyújtja. Megfelelő számú jelentkező esetén, külső helyszínen is szervez eseti vagy rendszeres tanácsadási lehetőséget.

2.2. Az Egyesület feladatai

2.2.1. Az Egyesület tagjaira és az adózásra vonatkozó jogszabály előkészítési munkában a tagok rendszerezett véleményeit, javaslatait képviseli, a jogalkotás során a lehetőségeihez mérten érvényesíti.

2.2.2. Folyamatosan együttműködik a pénzügyi kormányzattal, az adóhatóságokkal, az Állami Számvevőszékkel, Kúriával, különböző jogalkotói és szakmai fórumokkal, szakmai szervezetekkel.

2.2.3. Tagjain keresztül részt vesz a tudományos kutató munkában és ennek érdekében kapcsolatot tart a tudományos közélet képviselőivel.

2.2.4. A tagjai részére létrehoz és folyamatosan fenntart egy szakmai fórumot, ahol a tagjai szabadon véleményt cserélhetnek.

2.2.5. Részt vesz rendes tagjai delegálásával a szakmai vizsgáztatásban (például: okleveles adószakértők és adótanácsadók).

2.2.6. Szakmai továbbképzést szervez a tagjai számára, és erről rendes és pártoló tagjai számára igazolást biztosít.

2.2.7. A feladatai és céljai elérése érdekében együttműködést épít ki és tart fenn a hasonló tevékenységű belföldi és külföldi szervezetekkel, indokolt esetben tagként részt vesz azok munkájában.

2.2.8. Az Egyesület szakmai állásfoglalásokat munkál ki, és tesz közzé, amelyek a jogszabály-értelmezések során szélesebb rétegek tájékoztatását is szolgálják.

2.2.9. Az Egyesület honlapot tart fenn, amely a nagyközönség számára tájékoztatási médiumként, a tagok számára szakmai fórumként, kutatók számára e-könyvtárként is üzemel.

2.2.10. Az Egyesület a honlapjának könyvtárában szabályozottan elérhetővé teszi az okleveles adószakértők szakdolgozatait, az egyetemi vagy akadémiai adózással foglalkozó kutatások eredményeit, publikációk elérhetőségét.

2.2.11. Tagjai részére támogatást nyújt pihenési, rekreációs igényeik kielégítéséhez.

2.2.12. Az Egyesület nem folytat vállalkozási tevékenységet.

2.2.13. Az Egyesület más gazdálkodóban csak olyan részesedést vállalhat, amely a szolgáltatott részesedésen túl kötelezettségvállalással nem jár.

2.2.14. Az Egyesület tagjai részére felelősségbiztosítási szabályzatban meghatározott biztosítási lehetőséget nyújt. A szakmai felelősség biztosítás kizárólag az okleveles adószakértői tevékenységre vonatkozhat, azt a tag egyedileg más tevékenységére is kiterjesztheti a biztosítóval kötött külön megállapodás alapján.

2.2.15. Az Egyesület a szakmai továbbképzés, a szakma népszerűsítése, presztízsének növelése céljából – társ szakmai szervezetekkel együtt – konferenciákat, versenyeket szervez (például év adótanácsadója verseny).

2.2.16. Az okleveles adószakértői szakma fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenységért, továbbá az Egyesületi közösség fejlődését segítő munkáért annak erkölcsi, anyagi elismerésére az Egyesület

  • emlékérmeket, díjakat, jelvényeket és elismerő címeket alapíthat,
  • jutalmakat és elismerő oklevelet adhat.

2.2.17. Az Egyesület kiemelkedő anyagi támogatóit az Egyesület elnöksége ezt kifejező kitüntető cím használatára hatalmazhatja fel.

2.2.18. A 2.2.16. és 2.2.17. pont szerinti elismerések leírását és az odaítélés feltételeit az Elnökség határozza meg és azt az Egyesület honlapján közzéteszi.

Tagsági viszony

3.1. Tagok

3.1.1.   Rendes tag

3.1.1.1. Rendes tag alatt az Egyesület alapító és csatlakozó tagját kell érteni.

3.1.1.2. Alapító tag

3.1.1.2.1. Az Egyesület alapító tagja az a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetlen előéletű természetes személy, aki

3.1.1.2.2. Magyarországon okleveles adószakértői és adótanácsadói végzettséggel rendelkezik, és az Egyesület alakuló gyűlésén részt vett az alapításban.

3.1.1.2.3. Az alakuló gyűlésen elfogadott Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja,

3.1.1.2.4. a belépéskor a végzettségét a bizonyítványa bemutatásával igazolja, és egyszerű másolatban benyújtja;

3.1.1.2.5. az alapító tag köteles a bejegyzést követő 60 napon belül az előírt módon igazolni a végzettségét.

3.1.1.3. Csatlakozó tag

3.1.1.3.1. Az Egyesület csatlakozó tagja az a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetlen előéletű természetes személy lehet, aki:

3.1.1.3.2. Magyarországon okleveles adószakértői és adótanácsadói végzettséggel rendelkezik;

3.1.1.3.3. az Alapszabályt, az Etikai Szabályzatot és a Minőségbiztosítási Szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja,

3.1.1.3.4. a belépéskor az Alapszabályban meghatározott iratokat benyújtja.

3.1.2. Jogfenntartó tag

3.1.2.1 Az a rendes tag, aki átmenetileg nem kíván, vagy nem tud részt venni az Egyesület munkájában, de tagsági jogviszonyát fenn kívánja tartani kérelmére jogfenntartó tag lehet. A jogfenntartás ideje legfeljebb két évre adható, de kérelemre meghosszabbítható. A jogfenntartó tag tagdíjat nem fizet, az Egyesület szolgáltatásait nem veheti igénybe, csupán arra tarthat igényt, hogy mint jogfenntartó tag szerepeljen az Egyesület tagnyilvántartásában.

3.1.3. Pártoló tag

3.1.3.1. Pártoló tag lehet minden természetes és nem természetes személy, szervezet, aki/amely az Egyesület Alapszabályában előírt pártoló tagdíjat megfizeti, és a számára kötelezően előírt azonosító adatokat megadja.

3.1.3.2. A természetes személy pártoló tag jogosult

  1. a) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
  2. b) az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.

 3.1.3.3. A nem természetes személy pártoló tag

  1. a) képviselője által kijelölt egy természetes személy jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
  2. b) képviselője, vagy az általa kijelölt személy jogosult az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.

3.1.3.4. A pártoló tag az Egyesület működésével összefüggésben szavazati joggal nem rendelkezik, egyesületi tisztségviselővé nem választható.

3.1.4. Tiszteletbeli tag

3.1.4.1. Tiszteletbeli taggá olyan magyar és külföldi természetes vagy jogi személy válhat, aki/amely az Egyesület célja szerinti, vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet és akit az Egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért az Elnökség tiszteletbeli taggá választ és a tiszteletbeli tagságot elfogadja. A tiszteletbeli tagot az Elnökség döntése alapján az Nyilvántartó nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről elektronikus üzenetet küld a tiszteletbeli tag számára.

3.1.4.2. A tiszteletbeli tag (jogi személy esetén képviselője, vagy az általa kijelölt személy) jogosult

  1. a) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
  2. b) az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.

3.1.4.3. A tiszteletbeli tag az Egyesület működésével összefüggésben szavazati joggal nem rendelkezik, egyesületi tisztségviselővé nem választható.

3.2. Tagsági viszony keletkezése

3.2.1.1. Az alapító tagok vonatkozásában az alapítással.

3.2.1.2. A csatlakozó tagok vonatkozásában a tagfelvételi kérelem elfogadásával keletkezik a tagsági jogviszony.

3.2.1.3. Törölve

3.2.1.4. Törölve

3.2.2. Nem vehető fel az Egyesületbe:

3.2.2.1. aki / amely olyan tevékenységet folytat, amit a jogszabály, illetőleg az Egyesület Etikai Szabályzata, Minőségbiztosítási Szabályzata az okleveles adószakértői vagy az adótanácsadói tevékenységgel összeférhetetlennek minősít, a tevékenység folytatásának megszűnéséig;

3.2.2.2. ha az Etikai Szabályzat alapján a felvételi kérelem benyújtásakor, azt öt évvel megelőző időben olyan tevékenységet végzett vagy magatartást tanúsított, amelynek alapján ki kellene zárni az Egyesületből.

3.2.2.3. A Tagfelvételi kérelmeket a Nyilvántartó értékeli és egyszerűsített eljárás keretében elfogadásukról a Titkárral egyetértésben dönt, amennyiben a felvételi kérelmet egyszerűsítetten nem lehet elbírálni, arról az Egyesület Elnöksége dönt soron következő ülésén.

3.2.2.4. Az egyszerűsített tagfelvételi eljárást 30 napon belül le kell bonyolítani. Ha a jelentkező a honlapon történő regisztrációt követő 15 napon belül az előírt iratokat nem nyújtja be, a jelentkezést hivatalból törölni kell.

3.2.2.5. Tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell:

3.2.2.5.1. ha a jelentkező regisztrált okleveles adószakértő:

3.2.2.5.1.1. az okleveles adószakértői igazolvány általa hitelesített másolatát;

3.2.2.5.1.2. az adótanácsadói és okleveles adószakértői bizonyítványok általa hitelesített másolatát;

3.2.2.5.1.3. egy igazolványképet.

3.2.2.5.2. Ha a jelentkező nem regisztrált okleveles adószakértő:

3.2.2.5.2.1. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatot, hogy a jelentkező a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetlen előéletűnek minősül;

3.2.2.5.2.2. az adótanácsadói és egy okleveles adószakértői bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát;

3.2.2.5.2.3. további okleveles adószakértői bizonyítványok általa hitelesített másolatát;

3.2.2.5.2.4. egy igazolványképet.

3.2.2.5.3. Pártoló tagnak jelentkező esetén:

3.2.2.5.3.1. nyilatkozatot, hogy a jelentkező a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetlen előéletűnek minősül, vagy 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

3.2.2.5.3.2. amennyiben adótanácsadó és a nyilvános adatait közzé kívánja tenni vagy az adótanácsadói igazolvány általa hitelesített másolatát, vagy az adótanácsadói bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát, valamint a nyilvántartási díj átutalásának igazolását;

3.2.2.5.3.3. egy igazolványképet;

3.2.2.5.3.4. nem természetes személy esetén az azonosító adatokat (név, cím, adószám és képviselő neve).

3.2.2.6. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasította, az ellen a Közgyűléshez lehet fordulni. A Közgyűlés tagfelvételi kérelmet tárgyaló napirendi pontjára az elutasított tagjelöltet meg kell hívni.

3.3. Tagsági viszony megszűnése

3.3.1. Ha a tag a tagsági viszonyát meg kívánja szüntetni, írásbeli kérésére kilépés jogcímén tagsági viszonyát meg kell szüntetni a bejelentést követő nappal.

3.3.2. Ha a tag meghal vagy holttá nyilvánítják, erre tekintettel a tagsági viszonyát meg kell szüntetni.

3.3.3 Ha a tagot az Elnökség az Alapszabályban, illetve az Etikai Szabályzatban részletezett, kizárásra vonatkozó szabályok alapján kizárja, a tagsági viszonyát meg kell szüntetni. A kizáró határozat ellen a Közgyűléshez lehet fordulni, a Közgyűlés döntéséig a tagsági viszony felfüggesztésre kerül. A kizárásról szóló határozatban meg kell határozni azt az időt, amely letelte után ismét tagfelvételi kérelemmel fordulhat az Egyesülethez. Ez az idő egy  évnél rövidebb idő nem lehet. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.  A határozatot az érintett félnek tértivevényes levélben kell megküldeni.

3.3.4. A Nyilvántartónak a Titkárral egyetértésben egyszerűsített eljárás keretében a díjhátralékba került tag tagsági viszonyát a felszólítást követő 30 nap elteltével fel kell függesztenie. További 60 nap eredménytelen elteltét követően a tag kizárását az Elnökségnél kezdeményezni kell.

A díjhátralékba került tag fizetési felszólításának a jogkövetkezményekre való részletes tájékoztatást is tartalmaznia kell.

3.3.5. A kizárás kezdeményezését megelőzően – a felfüggesztést követően a 60 napos határidő alatt, legalább annak lejárta előtt 15 nappal – a tagot írásban (a megadott e-mail címre írt levél is írásbeli értesítés) fel kell szólítani – a jogkövetkezményekről való részletes tájékoztatás mellett – határidő lejártának megjelölésével tagdíjhátraléka rendezésére.

3.3.6. A kizárt tag ismételt tagfelvételi kérelmét egyszerűsített eljárás keretében nem lehet elbírálni, és a kizárás jogerőre emelkedésétől legkorábban egy év eltelte után lehet a tagfelvételi kérelmet ismételten befogadni elbírálásra.

3.3.7. A tagsági viszony megszűnik, a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával. A tagsági viszony 30 napos határidővel, írásban történő felmondására akkor kerülhet sor, ha az Alapszabályban meghatározott tagságra való jogosultság, feltétel megszűnik, illetve a tagot e feltételek hiányában, vagy kizáró ok ellenére vették fel.

3.3.8. A tagsági viszony megszűnik, ha az Egyesület megszűnik.

3.3.9. A pártoló tag pártoló tagsági viszonyának megszűnésére a fentieket értelemszerűen kell alkalmazni. A pártoló tag pártoló tagsági viszonya megszűnik, ha rendes taggá válik.

A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A tag jogai

4.1.1. Az a tag akinek / amelynek a tagsági viszonyát felfüggesztették, a felfüggesztés idejére nem gyakorolhatja a jogait.

4.1.2. A rendes tag tisztségre választható, jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, szavazati jogát gyakorolhatja.

4.1.3. Az a rendes tag, aki nem áll felfüggesztés alatt jogosult az Egyesület közgyűlésén és munkaértekezletein részt venni, a munkatervre javaslatot tenni, az elvégzendő feladatok állásáról a soron következő munkaértekezleten tájékoztatást kérni és kapni.

4.1.4. Az Egyesület rendes tagja jogosult az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői szolgáltatás nyújtása során készített okmányain feltüntetni, hogy tagja az Egyesületnek, és feltüntetheti az egyesületi nyilvántartási számát.

4.1.5. Az Egyesület rendes tagja, ha szakmai kiadványt (szakmai médiumban megjelenő publikáció, saját szakmai honlap, szakmai közönségnek tartott előadás, stb.) készít, szerkeszt, szerzőként jogosult feltüntetni, hogy tagja az Egyesületnek.

4.1.6. Az Egyesület pártoló tagja, ha az illetékes minisztérium által vezetett nyilvántartásban szereplő adótanácsadó, adószakértő és ezt igazolta, továbbá a nyilvántartási díjat megfizette az Egyesület felé, akkor jogosult a nyilvános adatait az Egyesület honlapján közzé tenni.

4.1.7. Kizárólag az Egyesület rendes tagja csatlakozhat az Egyesület felelősségbiztosítási programjához.

4.2. A tag kötelezettségei

4.2.1. A tag köteles az Alapszabályt és az Egyesület valamennyi hatályos szabályzatát betartani, a vállalt feladatokat elvégezni.

4.2.2. A rendes tag köteles okleveles adószakértői vagy adótanácsadói tevékenységével kapcsolatosan az Etikai eljárásnak alárendelni magát.

4.2.3. A rendes és pártoló tag köteles az Egyesületnek bejelentett, és naprakészen tartott címmel e-mail elérhetőséggel rendelkezni.

4.2.4. A rendes és pártoló tag köteles a nyilvántartott személyes és kapcsolati adataiban beállt változást 15 napon belül az Egyesület honlapján keresztül az Egyesületnek bejelenteni.

4.2.5. A rendes és pártoló tag köteles a nyilvános adatait az Egyesület honlapján keresztül karbantartani, a közzétett adatokért a felelősség a közzétételre jogosultat terheli.

4.2.6. A rendes és pártoló tag köteles a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat, illetve pártoló tagdíjat a tárgyév január 31. napjáig megfizetni. Megfizetésnek minősül az Egyesület bankszámláján történő jóváírás, a jóváírás napjával. Évközi belépés esetén a tagfelvételt követő 30 napon belül kell az időarányos éves díjat megfizetni. A vagylagos határidők közül a tag számára kedvezőbb határidőt kell figyelembe venni.

4.2.7. Belépő tag töredékévre szóló tagdíját, pártoló tagdíját úgy kell megállapítani, hogy a jelentkezés hónapját egész hónapnak kell tekinteni és az év hátralévő hónapjaira kell a figyelembe venni. (Egy havi számított tagdíj, pártoló tagdíj az éves tagdíj, pártoló tagdíj 12-ed része)

4.2.8. Az Egyesület tagja kötelezettséget vállal az Egyesület népszerűsítésére, ha web oldallal rendelkezik, elhelyezheti az Egyesület linkjét a web oldalán.

A nyilvántartás

5.1. A tagnyilvántartásra vonatkozó általános rendelkezések

5.1.1. A tagokról, a felvételüket kérőkről, továbbá azokról a volt tagokról, akiknek megszűnt a tagsági viszonya és újbóli tagsági viszony létesítésére időkorlát van vele szemben érvényben, az időkorlát lejártáig nyilvántartást kell vezetni.

5.1.2. A tag kérésére a nyilvántartásból a tagsági viszony fennállásáról igazolást kell kiadni.

5.1.3. A tagnyilvántartás, az ellenkezőjének bizonyításáig igazolja a tagsági viszonnyal kapcsolatos adatokat.

5.1.4. Akinek a tagsági viszonya megszűnt, adatait kérésére törölni kell. Amennyiben a tagsági viszonya, úgy szűnik meg, hogy az újbóli tagsági viszony létesítése időkorláthoz kötött, úgy legkorábban az időkorlát leteltekor törölhetők az adatai.

5.1.5. Akinek a pártoló tagsági viszonya megszűnt, és nem vált rendes taggá, annak adatait kérésére törölni kell.

5.2. Vizsgabiztosi nyilvántartásra vonatkozó általános rendelkezések

5.2.1. Azokat a rendes tagokat, akik vállalják, hogy az Egyesület nevében a szakmai vizsgáztatásokon vizsgabiztosként közreműködnek, kérésükre a vizsgabiztosi koordinációs eljárást követően nyilvántartásba kell venni.

5.2.2. A vizsgabiztosi koordinációs eljárást a Titkár, a Nyilvántartó és a feladatra kijelölt elnökségi tag folytatják le. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a jelentkezővel szemben valamilyen összeférhetetlenség nem áll-e fenn. Az eljárás eredményéről a jelentkezőt írásban értesíteni kell.

5.2.3. Az elfogadott vizsgabiztos köteles a kirendeléseknek eleget tenni.

5.2.4. A kirendeléseket a vizsgabiztosi koordinációs testület a vizsgáztató szerv felkérése alapján foganatosítja.

5.2.5. A vizsgabiztosokról nyilvántartást kell vezetni. A tagi adatok között kell feltüntetni az elfogadott vizsgabiztosságot. A vizsgabiztosok a vizsgáztatás körülményeiről, eredményeiről értékelést készítenek, és azt írásban megküldik a Nyilvántartónak.

5.2.6. A kirendelésre vonatkozó adatokat nyilván kell tartani. A nyilvántartásokat, a Nyilvántartó vezeti.

Nyilvántartás tartalma

6.1. A nyilvántartott adatai

6.1.1. A nyilvántartott nyilvántartási száma.

6.1.2. A nyilvántartott azonosító adatai:

6.1.2.1. Neve;

6.1.2.2. Természetes azonosító adatai (születési név, édesanyja születési neve, születési helye, ideje);

6.1.2.3. Állandó lakcíme;

6.1.2.4. Amennyiben rendelkezik közhiteles regisztrációval, annak azonosítója, amennyiben nem az adóazonosító jele. A közhiteles nyilvántartásban nyilvános adatokat meghivatkozva azokat nem kell külön igazolni.

6.1.2.5. A nyilvántartott szakmai végzettségének az (ideértve az okleveles adószakértői és adótanácsadói végzettséget) és az, azt igazoló okiratának vagy okiratainak megnevezése, azonosítója, kibocsátó elnevezése, és a kibocsátás éve.

6.1.2.6. Amennyiben a nyilvántartott több okleveles adószakértői szakirányú végzettséggel rendelkezik, megadja az összes általa elvégzett szakirány adatát. A megadott szakirányok vizsgabizonyítvány egyszerű másolatát a Nyilvántartónak be kell nyújtani.

6.1.3. A nyilvántartott tagsági adatai:

6.1.3.1. Tagsági státusz (rendes – ha részt vett az alapításban, akkor alapító, jogfenntartó, pártoló, tiszteletbeli, (pártoló) tagjelölt, felvétele időkorláthoz kötött – ebben az esetben az időkorlát lejárata is);

6.1.3.2. Egyesületi tisztségek;

6.1.3.3. Vizsgabiztosi kirendelések;

6.1.3.4. Tagsági jogokra és kötelezettségekre vonatkozó adatok.

6.1.4. A nyilvántartott kapcsolati adatai:

6.1.4.1. Megszólítási név;

6.1.4.2. elérhetőségi adatok (levelezési cím, telefon, e-mail, internetes csevegő elérhetőség, egyéb kommunikációs csatornák megnevezése és elérhetőségi azonosítói);

6.1.4.3. a nyilvántartott számlázási adatai (számlázási név, cím).

6.1.5. A nyilvántartott nyilvános adatai:

6.1.5.1. Nyilvános név;

6.1.5.2. Nyilvános működési hely;

6.1.5.3. Nyilvános elérhetőségi adatok (nyilvános levelezési cím, nyilvános e-mail cím, nyilvános telefon, nyilvános internetes csevegő elérhetőség, nyilvános honlap címe, egyéb nyilvános kommunikációs csatornák megnevezése és elérhetőségi azonosítói);

6.1.5.4. Nyilvános arckép vagy logó;

6.1.5.5. Működés módja (Ügyfeleket fogad, közigazgatási dolgozó, oktató);

6.1.5.6. Szakmai adatok (szakmai specializáció, rokon szakmák);

6.1.5.7. Amennyiben rendelkezik közhiteles szakmai regisztrációval, annak azonosítója.

6.1.6. A pártoló és tiszteletbeli tag szervezet nyilvántartott adatait értelemszerűen kell megfeleltetni. Születési név és anyja születési neve alatt a képviseletére jogosult(ak) nevét kell érteni.

6.2. A tagok nyilvános adatai

6.2.1. Az Egyesület a honlapján a tagjainak a nevét, egyesületi azonosítóját és nyilvános adatait közzéteszi, az Egyesületi tagok számára a tagok kapcsolati adatait hozzáférhetővé teszi.

6.2.2. Felfüggesztett tag nyilvános adatait nem teszi hozzáférhetővé az Egyesület.

6.3. Más nyilvántartottak adatai

6.3.1. Az Egyesület a támogatóinak nevét, nyilvános ismertetőjét a tagok, pártoló tagok számára elérhetővé teszi. Az Egyesület aktív tagsági joggal rendelkezőinek azonosító és elérhetőségi adatait az Egyesület a támogatók számára hozzáférhetővé teheti, a támogató által biztosított kedvezmények igénybevételi jogosultságának ellenőrzésére.

6.3.2. Az Egyesület a honlapján a regisztrált partnereinek nevét, és nyilvános ismertetőjét hozzáférhetővé teszi az elérésre jogosultak számára.

Az Egyesület szervezete

7.1. A Közgyűlés

7.1.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.

7.1.2. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

7.1.2.1. döntés az Egyesület megszűnése, szétválása, egyesülése kérdésében;

7.1.2.2. döntés a Vezető Testületek éves beszámolójának elfogadásáról;

7.1.2.3. a tagdíj, a pártoló tagdíj mértékének megállapítása (pártoló tagdíj esetén egyedileg természetes és nem természetes személy pártoló tag vonatkozásában);

7.1.2.4. a nyilvántartási díj mértékének meghatározása;

7.1.2.5. törölve

7.1.2.6. megszűnés esetén a nyilvántartott adatok további sorsáról rendelkezés;

7.1.2.7. a zárt közgyűlés elrendelése;

7.1.2.8. az Egyesület Alapszabályának módosítása;

7.1.2.9. a tisztségviselők legfeljebb öt éves időtartamra megválasztása;

7.1.2.10. a tisztségviselők pótlása;

7.1.2.11. a tisztségviselők vagy valamely vezető testület visszahívása;

7.1.2.12. a tagfelvételt megtagadó és kizáró határozatok fellebbezésének elbírálása;

7.1.2.13. az Etikai Szabályzat elfogadása, módosítása.

7.1.2.14. döntés az Etikai Bizottság által hozott és a tag által megfellebbezett etikai határozatról;

7.1.2.15. jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

7.1.2.16. a végelszámoló kijelölése.

7.1.3. A Közgyűlést e-mailen össze kell hívni:

7.1.3.1. évente legalább egy alkalommal, a beszámolók elfogadása és a következő évi tagdíj, illetve pártoló tagdíj megállapítása tárgyában március 30. napjáig;

7.1.3.2. ha azt valamelyik Vezető Testület indokoltnak tartja;

7.1.3.3. tagság kérésére, ha a tagok legalább tíz százaléka írásban kéri.

7.1.4. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, amennyiben az Elnökség a tagok kérésére nem hívja össze a Közgyűlést, a Felügyelő Bizottság köteles összehívni.

7.1.5. A Közgyűlési meghívókban a tervezett napirendet ismertetni kell, és legalább 15 nappal korábban az Alapszabályban kötelezően előírt elérhetőségek valamelyikére kell megküldeni. A közgyűlési hatáskörbe tartozó szabályzatmódosítási indítványokat írásban kell előterjeszteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az Egyesület Honlapján való hozzáférés biztosítása. Az előterjesztések beérkezésének határideje a Közgyűlést megelőző ötödik nap.

7.1.6. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok többsége jelen van (a többség a szavazásra jogosult tagok számának 50% + 1 fő). Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést – ugyanannak a napnak egy későbbi időpontja – az eredetileg is szerepelt napirendi pontokban döntésre jogosult és határozatképes, függetlenül a jelenlévők számától. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül akkor lesz határozatképes, ha ezt a jogkövetkezményt a meghívó tartalmazza. Amennyiben új napon kerül megtartásra a közgyűlés, úgy valamennyi tagnak ismételt meghívót kell küldeni, melynek a távolmaradás következményeire szóló figyelmeztetést tartalmaznia kell.

7.1.7. A közgyűlés határozatait, amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

7.1.8. A közgyűlés a levezetőt, jegyzőkönyvvezetőt, és a két jegyzőkönyv hitelesítőt nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja.

7.1.9. Az Egyesület megszüntetéséhez, a szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, a tisztségviselők és Vezető Testületek visszahívásához a Közgyűlés titkos kétharmados szavazati aránya szükséges. Erről a szavazás szavazólapon történik.

7.1.10. A Közgyűlés úgy is megtartható, hogy a tagok a Közgyűlésen nem személyes jelenléttel vesznek részt, hanem olyan, a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott, valós idejű kapcsolatot lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz segítségével, amely a tagok közötti párbeszédet és vitát korlátozás nélkül lehetővé teszi, és amelynek használata során biztosított a Közgyűlésen résztvevők személyének megállapítása.

7.1.11. A Közgyűlésen használni kívánt elektronikus hírközlő eszközt, illetve alkalmazást, mely képet- és hangot egyidejűleg továbbítani képes bármilyen berendezés, illetve alkalmazás lehet, a meghívóban kell meghatározni.

7.1.12. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat a jegyzőkönyvvezető írásban köteles rögzíteni hiteles módon. A Közgyűlés megtartására vonatkozó további szabályokat (7.1.1.-7.1.9. pontok) értelemszerűen alkalmazni kell az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésre is.

7.2. A Tagozat

7.2.1. Valamely ismérv alapján (területi, vagy szakmai) egy csoportba tartozó tagok tagozatot alapíthatnak. A tagozat alapításához legalább tíz fő szükséges.

7.2.2. Tagozatok alakulásáról, gyűléseiről, választásairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a tagozatok gyűléseire, a közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7.2.3. Minden tag szervezetileg egy tagozat tagja lehet, de bármelyik tagozat munkájában részt vehet.

7.2.4. Amennyiben a tagok száma meghaladja az ötszáz főt területi alapon is kell tagozatot szervezni, elsősorban a statisztikai régiók alapján.

7.2.5. Amennyiben létrejönnek a területi tagozatok, minden tagnak valamelyik, nem feltétlenül területi tagozathoz kell tartoznia.

7.2.6. A tagozatok létrejöttét, és taglétszámukban bekövetkezett változást a Nyilvántartónak és a Titkárnak írásban be kell jelenteni. A tagozatok számára az Egyesület önálló e-mail címet biztosít.

7.2.7. A tagozatok nem önálló jogi személyek.

7.2.8. A tagozatok az Egyesület választási szabályai alapján három tagú vezetőséget választanak. A tagozat vezetőségének tagjai egyidejűleg az Egyesület vezető tisztségviselői lehetnek.

7.2.9. Pártoló tagok a tagozathoz is csatlakozhatnak.

7.2.10. A tagozatot megilleti a tagozat tagjai, és a tagozathoz csatlakozott pártoló tagok által megfizetett tagdíj, pártoló tagdíj fele.

7.2.11. A tagozat megszűnik, ha taglétszáma tíz fő alá csökken, és azt egy éven belül nem pótolják.

Választott testületek

8.1. Vezető tisztségviselők

8.1.1. A Választott testületek és a Tagozatok Vezetőségének tagjai a vezető tisztségviselők.

8.1.2. Vezető tisztségviselő csak rendes vagy alapító tag lehet.

8.1.3. Vezető tisztségviselő a tevékenységét személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

8.2. Az Elnökség

8.2.1. A két Közgyűlés között az Egyesület legfőbb szerve az Elnökség. Tagjai az elnök és a legfeljebb tizenegy elnökségi tag. Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.

8.2.2. Az Elnökség két Közgyűlés közti időben szervezi és irányítja az Egyesület munkáját.

8.2.3. Az Elnökség tagjai: az Elnök, a Titkár, a Nyilvántartó és többi nem nevesített elnökségi tag. Az elnökségi tagok az alelnöki titulus használatára jogosultak.

8.2.4. Az Elnökség az alakuló ülésen, meghatározza a munkarendjét, tagjainak akadályoztatása esetére a helyettesítési sorrendet.

8.2.5. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

8.2.5.1. a Közgyűlés összehívása;

8.2.5.2. a bel- és külföldi szervezetekkel történő együttműködés kialakítása;

8.2.5.3. a tagozatok vezetőinek szükség szerinti meghívása az Elnökség üléseire;

8.2.5.4. a tagozatok munkájának értékelése;

8.2.5.5. a munkaértekezletek összehívása;

8.2.5.6. különböző eseti bizottságok megalakítása;

8.2.5.7. javaslat tétel tiszteletbeli tag személyére;

8.2.5.8. minden olyan ügy, mely nem tartozik kizárólagosan a Közgyűlés hatáskörébe és az Elnökség minősített többségű határozatával a hatáskörébe vonta.

8.2.6. Az Elnökség évente legalább három ülést tart. Az Elnökség ülésén az Elnökség tagjai, valamint – tanácskozási joggal – a Felügyelő Bizottság elnöke, az Etikai Bizottság elnöke, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke, valamint az Egyesület számviteli feladatait ellátó személy vehet részt.

8.2.7. Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább több, mint fele jelen van. Az Elnökségi üléseken a határozatokat nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozzák a jelenlevő tagok.

8.2.8. Az Elnökség tagjának az elnökségi tagsága megszűnik, ha:

8.2.8.1. megszűnik a rendes tagi tagsági viszonya,

8.2.8.2. lemond elnökségi tagságáról, mely az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történhet. Az Elnökség képviseletében az Elnök a Közgyűlés elé terjeszti a lemondást. A lemondás az Elnökség részéről történő átvétellel válik hatályossá.

8.2.8.3. A Közgyűlés visszahívja.

8.2.8.4. Ha 12 hónapos időtartamban az Elnökségi üléseken 50%-ot meghaladó mértékben nem vesz részt és távolmaradását nem menti ki. Ezen pont szerinti megszűnési okot az Elnökség állapítja meg soron következő ülésén, mely időpont az elnökségi tagság megszűnésének időpontja.

8.2.9. Amennyiben az Elnökségből kiesik egy tag, azt a következő soros Közgyűlésen választással pótolni kell.

8.2.10. Az Elnökség ülése személyes részvétellel vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is megtartható.

8.2.11. Az Elnökség jogosult a Minőségbiztosítási Szabályzat elfogadására.

8.3. Felügyelő Bizottság

8.3.1. A Felügyelő Bizottság elnökből és három tagból áll.

8.3.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.

8.3.3. A Felügyelő Bizottság az alakuló ülésén meghatározza a saját ügyrendjét.

8.3.4. A Felügyelő Bizottság tagjának a Bizottsági tagsága megszűnik, ha:

8.3.4.1. megszűnik a rendes tagi tagsági viszonya, vagy

8.3.4.2. lemond a tisztségéről, vagy

8.3.4.3. A Közgyűlés visszahívja.

8.3.5. Amennyiben a Felügyelő Bizottságból kiesik egy tag, azt a következő soros Közgyűlésen választással pótolni kell.

8.3.6 Felügyeli az Egyesület pénzgazdálkodását

8.3.6.1 Ellenőrzi az Elnökség által előterjesztett költségvetési tervet. Legalább negyedévente beszámol az Elnökségnek a költségvetés helyzetéről.

8.4. Etikai Bizottság és Minőségbiztosítási Felügyelő Bizottság

8.4.1. Az Etikai Bizottság

8.4.1.1. Az Etikai Bizottság elnökből és három tagból áll.

8.4.1.2. Az Etikai Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.

8.4.1.3. Az Etikai Bizottság alakuló ülésén meghatározza a saját ügyrendjét.

8.4.1.4. Az Etikai Bizottság ellátja az Etikai Szabályzatban nevesített hatáskörében az ott meghatározott feladatot.

8.4.1.5. Az Etikai Bizottság javaslatot tesz az Etikai Szabályzat tartalmára és módosítására.

8.4.1.6. Az Etikai Bizottság tagjának bizottsági tagsága megszűnik, ha:

8.4.1.6.1. megszűnik a rendes tagi tagsági viszonya, vagy

8.4.1.6.2. lemond a tisztségéről, vagy

8.4.1.6.3. a Közgyűlés visszahívja.

8.4.1.7. Amennyiben az Etikai Bizottságból kiesik egy tag, azt a következő soros Közgyűlésen választással pótolni kell.

8.4.2. A Minőségbiztosítási Bizottság

8.4.2.1. A Minőségbiztosítási Bizottság elnökből és három tagból áll.

8.4.2.2. A Minőségbiztosítási Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.

8.4.2.3. A Minőségbiztosítási Bizottság alakuló ülésén meghatározza a saját ügyrendjét.

8.4.2.4. A Minőségbiztosítási Bizottság ellátja a Minőségbiztosítási Szabályzatban nevesített hatáskörében az ott meghatározott feladatot.

8.4.2.5. A Minőségbiztosítási Bizottság javaslatot tesz a Minőségbiztosítási Szabályzat tartalmára és módosítására.

8.4.2.6. A Minőségbiztosítási Bizottság tagjának bizottsági tagsága megszűnik, ha:

8.4.2.6.1. megszűnik a rendes tagi tagsági viszonya, vagy

8.4.2.6.2. lemond a tisztségéről, vagy

8.4.2.6.3. a Közgyűlés visszahívja.

8.4.2.7. Amennyiben a Minőségbiztosítási Bizottságból kiesik egy tag, azt a következő soros Közgyűlésen választással pótolni kell.

8.5. Szakmai Tanács

8.5.1. Az Egyesület Elnöksége tudományos kutató és ismeretterjesztő munkájának összehangolására Szakmai Tanácsot hozhat létre.

8.5.2. A Szakmai Tanács Vezetősége három tagból áll.

8.5.3. A Szakmai Tanács Vezetőségét az Egyesület Elnöke kéri fel a rendes tagok közül.

8.5.4. A Szakmai Tanács szakmai ajánlásokat fogalmaz meg az Egyesület tagjai számára, és szakmai vitafórumokat szervez.

8.5.5. A Szakmai Tanács tagjait az Egyesület Elnöke kéri fel.

8.5.6. A Szakmai Tanács Vezetősége az alakuló ülésén meghatározza a saját ügyrendjét.

8.6. Az Elnökség nevesített tisztségviselői

8.6.1. Az Elnök:

8.6.1.1. Az Egyesület munkáját teljes jogkörrel az Elnök irányítja;

8.6.1.2. az Elnök a képviseleti jogát az Egyesület érdekében eljáró más személyre is átruházhatja;

8.6.1.3. az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogot az Egyesület minden alkalmazottja felett.

8.6.2. A Titkár feladata:

8.6.2.1. Felelős az adminisztrációs munka

felügyeletéért. Ezen belül különösen:

8.6.2.2. Előkészíti  a rendezvényeket;

8.6.2.3. Ellenőrzi a nyilvántartó munkáját;

8.6.2.4. Tájékoztatja a tagokat a honlapon keresztül;

8.6.2.5. Előkészíti az elnökségi üléseket;

8.6.2.6. részt vesz az egyszerűsített tagfelvételi és kizárási eljárásokban;

8.6.2.7. szakmailag felügyeli az Egyesület honlapját;

8.6.2.8. előkészíti és vezeti a vizsgabiztosi koordinációs eljárásokat.

8.6.4. A Nyilvántartó feladata:

8.6.4.1. Vezeti a tagnyilvántartást, és a vizsgabiztosi nyilvántartást, ide értve a kirendelésre vonatkozó adatokat;

8.6.4.2. Felelős a tagtoborzásért (tagok, pártoló tagok, támogatók);

8.6.4.3. Legalább félévente tájékoztatja az Elnökséget a taglétszám alakulásáról;

8.6.4.4. Felügyeli az Egyesület honlapját;

8.6.4.5. Előkészíti és vezeti az egyszerűsített tagfelvételi és kizárási eljárásokat.

8.6.4.6. törölve

8.7. Választás módja

8.7.1. Az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, az Etikai Bizottságot és Minőségbiztosítási Bizottságot (továbbiakban: tisztségviselők) titkos, listás szavazással kell megválasztani.

8.7.2. A tisztségviselőket a választásukra jogosult egyesületi szerv jelöli tagjainak ajánlásai alapján kell megválasztani. A testületek nevesített funkciójú tisztségviselőit a listán belül elkülönítve kell jelölni. A jelölésre a közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel választott háromtagú Jelölő Bizottság jogosult.

8.7.3. Jelölt az lesz, akit a jelenlevő szavazásra jogosultak legalább 20%-a jelöltként elfogad.

8.7.4. Egy szavazásra jogosult tag ugyanarra a tisztségre csak egy jelöltet ajánlhat, ugyanazt a jelöltet egyidejűleg több tisztségre is ajánlhatja.

8.7.5. Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a jelenlévő szavazásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta, és a leadott szavazatoknak legalább 20%-át megszerezte.

8.7.6. Szavazategyenlőség esetén ismételt választást kell tartani, melyen a legtöbb szavazatot megszerző jelöltek indulhatnak.

8.7.7. Abban az esetben, ha a választás során egyetlen jelölt sem éri el a megválasztásához szükséges minimális szavazati hányadot, a választást meg kell ismételni. A megismételt választásban valamennyi jelölt indulhat, aki a megelőző választás során a szavazatoknak legalább 10%-át megszerezte. Amennyiben a szavazatok 10%-át egyetlen jelölt sem érte el, az öt legtöbb szavazatot megszerző jelölt indulhat a megismételt választásban, és ezekben az esetekben a legtöbb szavazatot megszerző jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.

8.7.8. A szavazást a közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű többséggel választott háromtagú Választási Bizottság bonyolítja le, amely ellátja a szavazatszedő bizottság feladatait, felel a szavazás titkosságáért, és tisztaságáért.

8.7.9. A tisztségviselők visszahívását írásban kezdeményezheti a tagok 10 %-a, az Elnökség valamint, a Felügyelő Bizottság. A visszahívásban érintett személyek nem szavazhatnak és a határozatképesség, valamint a szavazati arány megállapításánál is figyelmen kívül hagyandók.

8.7.10. A tisztségviselők pótlására a választási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az Egyesület képviselete

9.1. Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet.

9.2. A Titkár önállóan képviseli az Egyesületet a feladatkörén belül.

9.3. Az Elnököt akadályoztatása esetén az elnökségi tagok helyettesíthetik.

9.3.1. Az elnökségi tagok helyettesítési sorrendjét az Elnökség határozza meg

9.4. Az Egyesület bankszámlái felett az Elnök önállóan rendelkezik. Akadályoztatása esetén a Titkár, az elnökség erre kijelölt tagja vagy a Nyilvántartó közül ketten együttesen jogosultak rendelkezni.

Média kapcsolatok

10.1. Az Elnökség szabályozza, hogy az Egyesület nevében hivatalos állásfoglalásra, vélemény nyilvánítására kik, és milyen feltételekkel jogosultak.

Az Egyesület gazdálkodása

11.1. Az Egyesület a tagdíjból, a nyilvántartási díjból, pártoló tagdíjból, támogatásból és egyéb bevételeiből gazdálkodik. A megállapított évi tagdíj, pártoló tagdíj mértékéről a tagságot a honlapon keresztül kell értesíteni.

11.2. A gazdálkodást az Egyesület  Felügyelő Bizottsága felügyeli. Köteles gazdálkodási tervet készíteni és azt az Elnökséggel jóváhagyatni, illetve annak végrehajtásáról az Elnökség által meghatározottak szerint, de legalább negyedéves gyakorisággal beszámolni. A gazdálkodási beszámolókat és az éves gazdálkodási beszámolót a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Az éves gazdálkodási beszámolót a Felügyelő Bizottság általi elfogadása után az Elnökséggel el kell fogadtatni.

11.3. Az Elnökség által elfogadott beszámolót, az elfogadásáról tartott közgyűlés meghívójához kivonatos formában mellékelni kell. A teljes anyagot a honlap zártkörű hozzáférésén keresztül közzé kell tenni.

11.4. Az Egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesülhetnek, csak költségtérítésre jogosultak.

11.5. Az Elnökség a kiemelkedő munkát végző tagoknak díjakat adhat át, illetve pénz és tárgy jutalomban részesítheti őket.

11.6. A tagozatok a saját kompetenciájukba eső forrásokkal önállóan gazdálkodnak. Az Egyesület bankszámláin keresztüli fizetéseiket a tagozat vezetője utalványozza, az Elnök hagyja jóvá, a pénzforgalmi lebonyolításról a Titkár gondoskodik. Az Egyesület számviteli feladatait ellátó személy elkülönített nyilvántartást vezet a tagozatok rendelkezésére álló, és felhasznált összegekről.

Az Egyesület megszűnése

12.1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban meghatározott szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

12.2. Az Egyesület által kezelt adatok további sorsáról a megszűnést kimondó határozatban rendelkezni kell.

Záró rendelkezések

13.1. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.2. Jelen alapszabály a 2005. július 14-én megtartott alakuló közgyűlésen elfogadott, valamint a 2005. augusztus 23. napján, a 2005. szeptember 30. napján, a 2006. február 02. napján, a 2006. április 27. napján, a 2008. április 24., a 2008. december 05. napján, a 2010. április 29. napján, a  2011. január 28. napján, 2014. január 31.  napján, 2015. március 31. napján, 2015. november 02. napján, 2016. január 29. napján, 2018. március 28. napján, 2019. március 27. napján, 2021. augusztus 31. napján, valamint 2022. április 29. és 2023. március 22. napján módosított rendelkezéseket egységes szerkezetben tartalmazza.

A módosításokkal együtt az alapszabály új, egységes szerkezetét a taggyűlés a mai napon, többségi határozattal elfogadta. Az alapszabály 2021. szeptember 1. napjától hatályos.

A módosításokra tekintettel (Alapszabály 3.1.4, 6.1.3.1 és 6.1.6. pontjai - A változások a szövegben vastag betűvel kerültek jelölésre.) az Alapszabályt 2023. március 23. napján egységes szerkezetbe foglaltam, egyidejűleg igazolom, hogy az általam készített, jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, hiánytalanul tartalmazza a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete létesítő okiratának és módosításainak a mai napon érvényes és hatályos valamennyi rendelkezését, azaz a létesítő Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának.

Aláírásommal igazolom, hogy a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének 2023. március 22. napján összehívott Közgyűlése jelen okirattal megegyező tartalommal fogadta el az Alapszabályt.
Egyúttal aláírásommal igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2023. március 23.

Dr. Herich György
elnök