Heti Adóhírek – 2022 szeptember 5.
Weekly Tax News – 5 September 2022

EU searches for solutions to soaring energy prices before winter

As summer is ending, the EU is searching for solutions to protect consumers from exploding energy bills this winter. The Czech Presidency of the Council of the European Union has convened an extraordinary meeting of Member States’ energy ministers this week, on 9 September, to discuss potential measures aiming to fight surging energy prices exacerbated by the Russian invasion of Ukraine. Several countries are calling on the EU to decouple electricity prices from gas prices. In view of this meeting, the European Commission has reportedly prepared recommendations. According to the Commission, emergency measures should consist of a package of three interrelated components: – coordinated reduction of electricity demand; – price capping for sub-marginal power generation technologies; – national measures to support consumers. These recommendations will be discussed by energy ministers, which should grant the Commission a mandate to prepare emergency measures. On a longer term, the Commission also reportedly intends to put forward a legislative proposal to reform the EU electricity market in early 2023.

Az EU még a tél előtt megoldásokat keres a szárnyaló energiaárakra

A nyár végéhez közeledve az EU megoldásokat keres arra, hogyan védje meg ez idei télen a fogyasztókat az egekbe szökő energiaáraktól. Az Európai Unió Tanácsának cseh elnöksége ezen a héten, szeptember 9-én, rendkívüli ülésre hívta össze a tagállamok energiaminisztereit, hogy megvitassák az ukrajnai orosz invázió következtében elszabadult energiaárak elleni lehetséges intézkedéseket. Több ország is felszólította az EU-t, hogy szüntesse meg a villamosenergia-ár függését a gázárról. A hírek szerint a találkozóra tekintettel az Európai Bizottság készített ajánlásokat is. A Bizottság szerint a sürgősségi intézkedéseknek három, egymással kapcsolatban álló elemből álló csomagot kell alkotniuk: – a villamosenergia-igény összehangolt csökkentése; – árplafon a szub-marginális energiatermelési technológiákra; – a fogyasztókat támogató nemzeti intézkedések. Ezeket az ajánlásokat az energiaügyi miniszterek megvitatják, majd ezt követően a Bizottság jogosult lesz rendkívüli intézkedéseket tenni. A Bizottság hosszabb távú tervei között szerepel, hogy 2023 elején az EU villamosenergia-piacának reformja érdekében további jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

IMF pleads for permanent energy windfall taxes

Policymakers should introduce a permanent tax on excess profits that fossil fuel companies make rather than temporary ones, according to a note published by the International Monetary Fund (IMF) on Tuesday 30 August. The surge in fossil fuel prices, arising from the economic recovery from COVID-19 and amplified by the Russian war in Ukraine, has generated substantial windfall profits in the energy sector. Many EU countries –  most recently Belgium – have decided to tax these windfall profits or are considering to do so. In its note, the IMF is warning about the introduction of temporary taxes on windfall profits, which tend to increase investor risk and may be more distortionary. “Investors prefer a stable, predictable tax regime over the risk of future temporary taxes when prices rise”, it added. It therefore recommends to governments to introduce a permanent windfall tax that should apply to a clear measure of excess profit that avoids arbitrary references to specific price levels or time periods. The tax should not apply to revenue as this can be inflationary and is more likely to reduce investment, it explained.

Az IMF állandó rendkívüli energiaadók bevezetését szorgalmazza

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) augusztus 30-án közzétett feljegyzése szerint a politikai döntéshozóknak ideiglenes megoldások helyett állandó adókat kellene bevezetniük a fosszilis tüzelőanyaggal kereskedő vállalatok által elért extraprofitra. A fosszilis tüzelőanyagok árának emelkedése miatt, amely a COVID-19-et követő gazdasági növekedéssel kezdődött, majd az ukrajnai orosz háború hatása miatt tovább erősödött, jelentős váratlan nyereségek keletkeztek az energiaszektorban. Számos uniós ország – legutóbb éppen Belgium –  úgy döntött, vagy  azt tervezi, hogy megadóztatja ezt a váratlan nyereséget. Az IMF a feljegyzésében óv a váratlan nyereséget terhelő ideiglenes adók bevezetésétől, ezek általában növelik a befektetői kockázatot, és torzíthatják a piacot. „A befektetők az árak emelkedésével járó, jövőbeni átmeneti adókkal szemben inkább a stabil, kiszámítható adórendszert részesítik előnyben” – teszi hozzá. Ezért azt javasolja a kormányoknak, hogy vezessenek be egy állandó rendkívüli adót, amelynek az alapja a többletnyereség egy adott mértéke, és kerüljék bizonyos árszintek vagy időszakok önkényes alkalmazását. Az árbevétel semmiképpen ne legyen az adó alapja, mert ez inflációgerjesztő lehet, és nagy valószínűséggel csökkenti a beruházási kedvet – magyarázza a jelentés.

German Chancellor Olaf Scholz in favour of ending unanimity voting on taxation

In a speech at Charles University in Prague on Monday 29 August, German Chancellor Olaf Scholz advocated a progressive shift from unanimity to qualified majority voting in the fields of taxation and EU diplomacy. Mr Scholz said Germany is in favour of EU enlargement to thirty or thirty-six members, including the Western Balkan countries, Ukraine, Moldova and even Georgia. But in order to welcome new countries into the EU, the EU must start a process of internal reform now, he said. The enlargement would increase disparities and unanimity will be even harder to achieve and could create a lot of different rules and complicated opt-ins and opt-outs, he reportedly stressed. The Chancellor also mentioned the idea of reforming the composition of the European College of Commissioners and of the Parliament so that the institutions don’t become overcrowded, he added.

Olaf Scholz német kancellár támogatja adóügyekben az egyhangú szavazás megszüntetését

Olaf Scholz német kancellár augusztus 29-én, a prágai Károly Egyetemen tartott beszédében az adózás, valamint az EU diplomáciai ügyeinek területén az egyhangú döntéshozatalról a minősített többségi szavazásra való fokozatos áttérést szorgalmazta. Scholz elmondta, Németország támogatja az EU harminc-harminchat tagra történő bővítését, beleértve a nyugat-balkáni országokat, Ukrajnát, Moldovát, sőt Grúziát is. De ahhoz, hogy új országokat üdvözölhessünk az EU-ban, az EU-nak most kell megkezdenie a belső reformfolyamatot – mondta. A bővítés tovább növelné az egyenlőtlenségeket, az egyhangú döntéseket még nehezebb lenne elérni, emiatt rengeteg különböző szabályt kellene meghozni, ezek pedig bonyolult részvételi és távolmaradási kérdéseket vetnének fel – hangsúlyozta továbbá. A kancellár megemlítette az Európai Biztosok Kollégiuma és az Európai Parlament összetételének reformját is, annak érdekében, hogy az intézmények ne zsúfolódjanak túl – tette hozzá.

 

Weekly Tax News – 12 September 2022
Heti Adóhírek – 2022 szeptember 12.

EU Commission announces new measures to cope with the energy crisis

On Wednesday 7 September, the President of the European Commission, Ursula Von der Leyen, announced in a statement five immediate measures that the EU will take to tackle the energy crisis. The Commission will propose a cap on the revenues of companies that are producing electricity with low costs as well as a “temporary crisis solidarity contribution” from fossil fuel companies. Although the concrete design of this last option is not yet known, it could act as a windfall tax on excess profits and would reportedly use the pre-tax profits of all companies in the oil, gas and coal sectors as a basis, taking care to avoid double taxation. The Commission will also propose a binding target for reducing electricity demand, a cap on the price of Russian gas and a redistribution of super-profits to help households. The Commission should formally bring forward the proposals on Tuesday 13 September. EU energy ministers discussed the options at an emergency Energy Council on Friday 9 September.

Az Európai Bizottság új intézkedéseket jelentett be az energiaválság kezelésére

Szeptember 7-én, szerdán Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatában öt azonnali intézkedést jelentett be, az energiaválság kezelésére. A Bizottság javasolni fogja az alacsony költséggel villamos energiát előállító vállalatok esetében egy bevételi felső határ bevezetését, valamint egy „átmeneti válságszolidaritási hozzájárulás” beszedését a fosszilis tüzelőanyagot előállító vállalatoktól. Bár ez utóbbi lehetőség konkrét megvalósítása még nem ismert, rendkívüli adóként működne, az olaj-, gáz- és szénágazatban működő összes vállalat adózás előtti nyereségének alapján, ügyelve a kettős adóztatás elkerülésére. A Bizottság emellett egy kötelezően betartandó javaslatot tesz majd a villamosenergia-igény csökkentésére, az orosz gáz árának felső korlátozására és az extraprofit újraelosztására a háztartások megsegítése érdekében. A Bizottságnak szeptember 13-án, kedden kell hivatalosan előterjesztenie a javaslatokat. Az EU energiaügyi miniszterei szeptember 9-én, pénteken az Energia Tanács rendkívüli ülésén vitatták meg a lehetőségeket.

EU Finance ministers discuss harmonisation in direct taxation

On Saturday 10 September, EU Finance ministers discussed harmonisation in the area of direct taxation during an informal Ecofin meeting in Prague. In a preparatory document, the Czech Presidency of the Council of the EU invited ministers to exchange views on possible developments in the area of direct taxation within the EU, and especially on whether they see harmonisation as the only way forward or whether complementary legislative work through soft-law activities might be an interesting avenue too. “As the presiding country, we opened a debate on whether, for some of the EU-wide measures taken in the field of direct taxation, a more effective way would be, for example, to recommend or share best practice instead of introducing blanket directives. They are generally able to be less responsive to the specificities of individual Member States. In such situations, there is a risk that the directive will only bring small benefits, which will be outweighed by administrative costs for entrepreneurs and the state,” explained the Czech Finance Minister Zbyněk Stanjura in a press release.

Az EU pénzügyminiszterei a közvetlen adózás harmonizációjáról tárgyalnak

Szeptember 10-én, szombaton az EU pénzügyminiszterei a közvetlen adózás harmonizációjáról tárgyaltak az Ecofin prágai informális ülésén. Az EU Tanácsának cseh elnöksége egy előkészítő dokumentumban felkérte a minisztereket, hogy osszák meg véleményüket a közvetlen adózás EU-n belüli fejlesztési lehetőségeiről, és különösen arról, hogy a harmonizációt látják-e az egyetlen előrelépési útnak, vagy a kiegészítő jogalkotási munka, a “soft-law” is szerepet kaphat. „Elnöklő országként vitát kezdeményeztünk arról, hogy a közvetlen adózás területén hozott egyes uniós szintű intézkedések esetében hatékonyabb megoldás lenne-e például a legjobb gyakorlatok ajánlása vagy megosztása az átfogó irányelvek bevezetése helyett. Ezek általában kevésbé veszik figyelembe az egyes tagállamok sajátosságait. Ilyen esetekben fennáll annak a veszélye, hogy az irányelvnek köszönhető eredményt, meghaladják a vállalkozók és az állam adminisztratív költségei” mondta Zbyněk Stanjura cseh pénzügyminiszter sajtóközleményében.

Big push for enhanced cooperation on Pillar II

The European Commission is reportedly consulting Member States on whether they would support to implement Pillar II (minimum taxation) through enhanced cooperation in order to circumvent Hungary’s veto. On Friday 9 September, during an informal meeting of EU Finances ministers in Prague, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain presented a joint statement supporting this mechanism and more generally a quick implementation of Pillar II in the EU. “Should unanimity not be reached in the next weeks, our governments are fully determined to follow through on our commitment. We stand ready to implement the global minimum effective taxation in 2023 and by any possible legal means”, they wrote. Another option could be a coordinated transposition into national legislation. Germany recently committed to unilaterally implement the global minimum tax, rather than waiting for EU27 agreement. But on the same day, the Czech Finance Minister Zbyněk Stanjura cooled down this push and reportedly said that there was still time to find a solution that would allow for a unanimous agreement.

Hatalmas erőfeszítés a megerősített együttműködés érdekében a II. Pillér kérdésében

Az Európai Bizottság konzultál a tagállamokkal arról, hogy támogatnák-e a II. Pillér (Globális minimumadó) megerősített együttműködésen keresztül történő megvalósítását Magyarország vétójának megkerülése érdekében. Szeptember 9-én, pénteken az EU pénzügyminisztereinek Prágában tartott informális találkozóján Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország közös nyilatkozatot nyújtott be, amely támogatja ezt a mechanizmust és a II. Pillér gyors végrehajtását az EU-ban. „Amennyiben a következő hetekben nem születik egyhangú döntés, kormányaink teljes mértékben eltökéltek, hogy teljesítsük kötelezettségvállalásunkat. Készen állunk arra, hogy 2023-ban ténylegesen bevezessük a globális minimum adózást, bármilyen lehetséges jogi eszköz alkalmazásával.” – írták. Egy másik lehetőség lehet a nemzeti jogszabályokba történő összehangolt átültetés. Németország a közelmúltban kötelezettséget vállalt a globális minimumadó egyoldalú bevezetésére, ahelyett, hogy megvárná az EU-27 megállapodását. Ám ugyanazon a napon Zbyněk Stanjura cseh pénzügyminiszter elvetette ezt az ötletet, és állítólag azt mondta, hogy még van idő olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi az egyhangú megállapodást.

New cooperation agreement between the EU and Ukraine on taxation

On Monday 5 September, the European Commission signed an agreement between the EU and Ukraine which paves the way for Ukraine’s participation in the EU’s Fiscalis programme. Fiscalis is the EU’s programme for cooperation in the field of taxation. Amongst other things, it allows tax administrations to work together in fighting tax fraud, evasion and aggressive tax planning. The programme also facilitates information exchange and administrative cooperation between authorities and helps to reduce administrative burdens and compliance costs for taxpayers. The signature of this agreement means that Ukraine will be able to take part in the activities of the programme with EU Member States and other participating countries.

Új együttműködési megállapodás az EU és Ukrajna között adózási területen

Szeptember 5-én, hétfőn az Európai Bizottság aláírta az EU és Ukrajna közötti azon megállapodást, amely megnyitja az utat Ukrajna részvétele előtt az EU Fiscalis programjában. A Fiscalis az EU adóügyi együttműködési programja. Többek között lehetővé teszi az adóhatóságok számára, hogy együttműködjenek az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni küzdelemben. A program emellett megkönnyíti a hatóságok közötti információcserét és adminisztratív együttműködést, valamint segít csökkenteni az adófizetők adminisztratív terheit és jogkövetési költségeit. A megállapodás aláírása azt jelenti, hogy Ukrajna részt vehet a program tevékenységeiben az EU tagállamaival és más részt vevő országokkal együtt.

 Pascal Saint-Amans leaves OECD

After 15 years at the OECD, Pascal Saint-Amans, the Director of the Centre for Tax Policy and Administration of the OECD, announced on Monday 5 September that he will retire from the organisation at the end of October 2022. In a statement published on the same day, the OECD Secretary General, Mathias Cormann, thanked him for the “enormous, historically significant contribution he has made to international tax policy reform and administration through his work at the OECD”. Among other things, Pascal Saint-Amans launched the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project in 2012 and brokered last year’s landmark agreement among 137 countries and jurisdictions on the two-pillar solution to the tax challenges arising from the digitalisation and the globalisation of the economy. In an interview, he said he is convinced that the tax deal will survive because it already has a critical mass behind it. The deputy Director of the Centre for Tax Policy and Administration, Grace Perez-Navarro, will take over the job from 1 November 2022 until 31 March 2023. She will be supported by David Bradbury and Achim Pross, as acting deputy directors.

Pascal Saint-Amans távozik az OECD-től

Az OECD-nél eltöltött 15 év után Pascal Saint-Amans, az OECD Adópolitikai és Adminisztrációs Központjának igazgatója szeptember 5-én, hétfőn bejelentette visszavonulását 2022. október végével. Ugyanezen a napon Mathias Cormann, az OECD főtitkára megköszönte „az OECD-nél végzett munkája révén a nemzetközi adópolitika reformjához és adminisztrációjához nyújtott óriási, történelmileg jelentős hozzájárulását”. Pascal Saint-Amans egyebek mellett 2012-ben indította útjára a BEPS projektet, és közvetített a tavalyi, 137 ország és joghatóság között létrejött, mérföldkőnek számító azon megállapodás létrejöttében, mely a digitalizációból és a globalizációból fakadó adózási kihívások kétpilléres megoldását célozta. Egy interjúban azt mondta, meg van győződve arról, hogy az adómegállapodás fennmarad, mert már kritikus tömeg támogatja. Munkáját az Adópolitikai és Adminisztrációs Központ igazgatóhelyettese, Grace Perez-Navarro veszi át 2022. november 1-től 2023. március 31-ig. Őt David Bradbury és Achim Pross segíti megbízott igazgatóhelyettesként.

New OECD report on tax morale

Effective taxation of large businesses would benefit from increased efforts to build trust and improve communication between tax administrations and Multinational Enterprises (MNEs), according to a new report from the OECD published on Monday 5 September. The report shows that while MNEs are generally seen to demonstrate a formal commitment to co‑operation with tax administrations, notably through on-time payment, perceptions of MNE transparency and trust in the information provided by them are less positive. It also reflects tax administrations’ perceptions of the behaviour of the Big Four professional services networks (Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers) on tax matters. It shows “similar patterns of positive perceptions of their willingness to follow the letter of the law and formal compliance, but less positive perceptions of following the spirit of tax laws”, the report concluded.

Az OECD új jelentése az adómorálról

Az OECD szeptember 5-én, hétfőn közzétett új jelentése szerint a nagyvállalkozások hatékony adóztatásának javára válna a bizalomépítésre és az adóhatóságok és a multinacionális vállalatok (MNE) közötti kommunikáció javítására irányuló fokozott erőfeszítés. A jelentés azt mutatja, hogy míg a multinacionális vállalatok általában elkötelezettséget tanúsítanak az adóhatóságokkal való együttműködés mellett, nevezetesen az időben történő fizetés révén, a multinacionális vállalatok átláthatóságáról és az általuk nyújtott információk hitelességéről alkotott kép kevésbé pozitív. Arra is kitér a jelentés, hogy az adóhatóságok hogyan vélekednek a Big Four professzionális szolgáltatási hálózatok (Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers) adóügyekkel kapcsolatos magatartásáról. A jelentés szerint „hasonlóan pozitív a megítélésük a törvény betűjének követése tekintetében, akárcsak a formális megfelelés iránti hajlandóságuk vonatkozásában, de kevésbé pozitív megítélésük az adótörvények szellemének követése terén” – zárul a jelentés.

 

Weekly Tax News – 19 September 2022
 Heti Adóhírek – 2022 szeptember 19.

ETAF reappointed as member of the Commission’s VAT Expert Group

On Monday 12 September, the Director-General for Taxation and Customs Union of the European Commission, Gerassimos Thomas, appointed Dr. Stefanie Becker and Benoît Vanderstichelen as members of the VAT Expert Group on behalf of the European Tax Adviser Federation (ETAF). Their mandate will begin on 1 October 2022, for three years. Dr. Stefanie Becker is a member of Bundessteuerberaterkammer (BStBK), with more than ten years of experience as a VAT specialist in national and international tax consulting. Benoît Vanderstichelen is a member of the Belgian Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) and a Board member of ETAF, with more than thirty years of experience in national and international VAT consulting. The VAT Expert Group is responsible to advise the European Commission on the preparation of legislative acts and other policy initiatives in the field of VAT and to provide insight concerning the practical implementation of legislative acts and other EU policy initiatives in the field of VAT. ETAF has been a member of the VAT Expert Group since 2019 and is delighted to have the possibility to continue the work undertaken in the last three years within the group.

Az ETAF-ot ismét a Bizottság HÉA-szakértői csoportjának tagjává nevezték ki

Szeptember 12-én, hétfőn Gerassimos Thomas, az Európai Bizottság adóügyi és vámuniós főigazgatója az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) nevében Dr. Stefanie Beckert és Benoît Vanderstichelent nevezte ki a HÉA-szakértői csoport tagjaivá. Mandátumuk 2022. október 1-jén kezdődik, három évre szól. Dr. Stefanie Becker a német Szövetségi Adótanácsadói Kamara (BStBK) tagja, és több mint tízéves tapasztalattal rendelkezik a belföldi és nemzetközi adótanácsadásban HÉA-szakértőként. Benoît Vanderstichelen a Belga Adótanácsadók és Könyvelők Intézetének (ITAA) tagja és az ETAF elnökségi tagja, több mint harmincéves tapasztalattal rendelkezik a belföldi és nemzetközi héa-tanácsadás területén. A HÉA-szakértői csoport feladata, hogy tanácsot adjon az Európai Bizottságnak a jogalkotás és a HÉA területére vonatkozó egyéb politikai kezdeményezések előkészítésében, valamint, hogy betekintést nyújtson a jogalkotás és a HÉA területére vonatkozó egyéb uniós politikai kezdeményezések gyakorlati végrehajtásába. Az ETAF 2019 óta tagja a HÉA-szakértői csoportnak, és nagy örömünkre szolgál, hogy a csoporton belül folytathatjuk az elmúlt három évben végzett munkát.

European Commission proposes two new energy crisis levies

During her State of the Union speech on Wednesday 14 September, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, unveiled a package of emergency measures to tackle the energy crisis. Two measures can be assimilated to new levies. The first one is a temporary cap in the revenues for low-cost electricity producers. The cap would be set at 180€ per megawatt-hour. It will allow Member States to capture the difference between this cap and the revenues of these generators and then redistribute this difference to households and businesses. The second one is a temporary mandatory solidarity contribution based on taxable surplus profits made in the fiscal year 2022 from the fossil fuel industry. It would be calculated on the basis of the taxable profits of fossil fuel companies in the tax year 2022 exceeding a 20% increase of the average taxable profits of the three previous tax years, at a rate of at least 33%. The Commission estimates that these two measures would raise more than 140 billons € for Member States. These emergency measures will be discussed on 30 September during an extraordinary Energy Council. But the procedure for adoption is reportedly already dividing Member States. For some, this is a fiscal measure and it should therefore be dealt with according to the voting rules on this matter, i.e. unanimity, rather than being subject to the qualified majority rule. Poland already publicly indicated its opposition to an EU-wide windfall tax on energy companies and its wish to have a unanimous decision.

Az Európai Bizottság két új energiaválság-adót javasol

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 14-én, szerdán az Unió helyzetéről szóló beszédében egy sürgősségi intézkedéscsomagot mutatott be az energiaválság kezelésére. A két intézkedés új adók bevezetését jelenti. Az első az alacsony költségű villamosenergia-termelők bevételeinek ideiglenes korlátozása. A felső határt megawattóránként 180 euróban határoznák meg. Ez lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a felső határ és az ilyen termelők bevételei közötti különbséget felhalmozzák, majd ezt a különbséget újraosztják a háztartások és a vállalkozások között. A második egy ideiglenes kötelező szolidaritási hozzájárulás, amely a fosszilis tüzelőanyag-ipar 2022-es adóévben elért adózott többletnyereségén alapul. Ezt az alapján számolnák ki, hogy a fosszilis tüzelőanyaggal foglalkozó vállalatok 2022-es adóévben elért adóköteles nyeresége meghaladja az előző három adóév átlagos adóköteles nyereségének 20%-os növekedését, legalább 33%-os mértékkel. A Bizottság becslése szerint ez a két intézkedés több mint 140 milliárd EUR bevételt hozna a tagállamoknak. Ezeket a sürgősségi intézkedéseket szeptember 30-án az Energiaügyi Tanács rendkívüli ülésén fogják megvitatni. Az elfogadásra vonatkozó eljárás azonban a hírek szerint már most megosztja a tagállamokat. Egyesek szerint ez egy adóügyi intézkedés, és ezért az erre vonatkozó szavazási szabályok szerint kellene kezelni, azaz egyhangúsággal, nem pedig a minősített többség szabálya szerint. Lengyelország már nyilvánosan jelezte, hogy ellenzi az energiavállalatokra kivetett uniós szintű váratlan adót, és egyhangú döntést szeretne.

European Commission announces relief package for SMEs

During her State of the Union speech on Wednesday 14 September, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, also announced a relief package of measures to support SMEs. As part of this package, the Commission will propose a “single set of tax rules for doing business in Europe” also known as BEFIT, she said. The BEFIT initiative is expected in 2023 and was supposed to be a reboot of the old Common Consolidated Corporate Tax Base. As part of this relief package, the Commission also announced a revision of the Late Payments Directive.

Az Európai Bizottság segélycsomagot jelent be a kkv-k számára

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 14-én, szerdán tartott, az Unió helyzetéről szóló beszédében a kkv-kat támogató intézkedéscsomagot is bejelentett. A csomag részeként a Bizottság javaslatot fog tenni “az európai üzleti tevékenységre vonatkozó egységes adószabályok”, más néven BEFIT bevezetésére – mondta. A BEFIT-kezdeményezés 2023-ra várható, és a régi közös konszolidált társaságiadó-alap újraindítása lett volna. A könnyítési csomag részeként a Bizottság bejelentette a késedelmes fizetésekről szóló irányelv felülvizsgálatát is.

The presumption that an online intermediary is liable for VAT is valid, the ECJ Advocate General says

The European Court of Justice Advocate General Athanasios Rantos concluded, on Thursday 15 September, that the provision of the regulation implementing the VAT Directive providing that an online intermediary platform is, in principle, liable to pay VAT is valid (case C-695/20). This opinion follows a request for a preliminary ruling from the First-tier Tribunal (Tax Chamber) in Great Britain on the appeal lodged by Fenix International Limited against the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. The Advocate General concluded that this disposition does not contain any restrictions on its scope or extent. No category of service is therefore excluded from its scope. Furthermore, the Advocate General said that the Council was right to take the view that it was entitled to provide further detail in relation to the VAT Directive vis-à-vis electronically supplied services for the purposes of ensuring uniform conditions for implementation. Accordingly, the Advocate General proposed that the Court confirm the validity of the relevant provision of the implementing regulation.

Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint helytálló az a vélelem, hogy az online közvetítő áfa-kötelezett

Athanasios Rantos, az Európai Bíróság főtanácsnoka szeptember 15-én, csütörtökön arra a következtetésre jutott, hogy a héa irányelvet végrehajtó rendelet azon rendelkezése, amely szerint az online közvetítő platform elvileg héafizetési kötelezettséggel tartozik (C-695/20. sz. ügy), helytálló. E véleményt a Fenix International Limited által a Her Majesty’s Revenue and Customs Commissioners (brit Adó- és Vámhivatal) ellen benyújtott fellebbezéssel kapcsolatban a nagy-britanniai Elsőfokú bíróság (adó) előzetes döntéshozatal iránti kérelme alapján adta ki. A főtanácsnok megállapította, hogy ez a rendelkezés nem tartalmaz semmilyen korlátozást a hatálya vagy terjedelme tekintetében. Ezért egyetlen szolgáltatási kategória sincs kizárva a hatálya alól. A főtanácsnok továbbá megállapította, hogy a Tanács jogosan helyezkedett arra az álláspontra, hogy a HÉA-irányelv tekintetében jogosult az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan további részleteket meghatározni a végrehajtás egységes feltételeinek biztosítása érdekében. Ennek megfelelően a főtanácsnok azt javasolta, hogy a Bíróság erősítse meg a végrehajtási rendelet vonatkozó rendelkezésének helytállóságát.

FISC mission to Dublin

A delegation of MEPs from the FISC Subcommittee of the European Parliament will be in Dublin from 19 to 20 September. They will meet with representatives of key institutions, such as the Department of Finance, the Revenue Commissioners and the Finance Committee and the Committee for Budgetary Oversight of the Irish Parliament, as well as stakeholders from the private sector, experts and civil society, according to a draft programme. The discussions should focus on topical international tax issues, such as the implementation of the OECD’s two-pillar tax reform, the reactions to the Pandora Papers, the UNSHELL Directive, DEBRA, and other measures to combat tax avoidance and tax evasion. “The delegates from the European Parliament will travel to Ireland to discuss how the country can put a halt to the loss in tax revenues for its European allies, and become a driving force for a fair European tax system”, MEP Paul Tang, the chair of the FISC Subcommittee, explained. A press conference will be organised at the end of the delegation on Tuesday 20 September in the afternoon.

A FISC (Adóügyi albizottság) dublini missziója

Az Európai Parlament FISC albizottságának küldöttsége szeptember 19-20. között Dublinban tartózkodik. A programtervezet szerint tárgyalni fognak a kulcsfontosságú intézmények képviselőivel, például a pénzügyminisztérium, az adóügyi biztosok, az ír parlament pénzügyi bizottsága és költségvetési felügyelő bizottsága, valamint a magánszektor, a szakértők és a civil társadalom érdekelt feleivel. A megbeszéléseknek olyan aktuális nemzetközi adóügyi kérdésekre kell összpontosítaniuk, mint az OECD kétpilléres adóreformjának végrehajtása, a Pandora-iratokra adott reakciók, az UNSHELL-irányelv, a DEBRA, valamint az adókikerülés és az adókijátszás elleni küzdelemre irányuló egyéb intézkedések. “Az Európai Parlament küldöttei Írországba utaznak, hogy megvitassák, hogyan tudja az ország megállítani európai szövetségesei adóbevétel-kiesését, és hogyan válhat egy igazságos európai adórendszer motorjává” – magyarázta Paul Tang európai parlamenti képviselő, a FISC albizottság elnöke. A küldöttség végén, szeptember 20-án, kedden délután sajtótájékoztatót szerveznek.

 

Weekly Tax News – 26 September 2022
Heti Adóhírek – 2022 szeptember 26.

 First discussions between Member States on the energy crisis levies

EU Member States started to discuss the two energy crisis levies that the European Commission proposed on 14 September, on the basis of a first compromise text from the Czech Presidency of the Council of the EU. Concerning the limitation of revenues for electricity generators with a cost below the wholesale market price, the Czech document reportedly retains the cap foreseen by the Commission, i.e. €180 EUR/MWh. However, it proposes to allow Member States to set a higher cap for electricity producers that can demonstrate that their current level of costs exceed €180 EUR/MWh. With regard to the temporary solidarity contribution for the fossil fuels industry, the draft compromise maintains the 33% rate foreseen by the Commission. It also adds that Member States should be able to replace this instrument with “equivalent national measures”. The draft compromise was discussed by the Member States’ ambassadors to the EU on Wednesday 21 September, with a view to reaching a political agreement on 30 September at the extraordinary meeting of EU energy ministers. The European Commission is also reportedly planning to submit a communication to Member States outlining new measures to tackle soaring energy this week, in particular addressing the capping of gas prices, the security of the EU’s energy supply and the liquidity of electricity futures markets.

A tagállamok közötti első megbeszélések az energiaválság miatti adókról

Az uniós tagállamok megkezdték az Európai Bizottság által szeptember 14-én javasolt két energiaválság miatti adók megvitatását az EU Tanács cseh elnökségének első kompromisszumos szövege alapján. Ami a nagykereskedelmi piaci ár alatti költséggel rendelkező villamosenergia-termelők bevételeinek korlátozását illeti, a cseh dokumentum a hírek szerint megtartja a Bizottság által előirányzott felső határt, azaz 180 EUR/MWh összeget. Ugyanakkor azt javasolja, hogy a tagállamok számára tegyék lehetővé, hogy magasabb felső határt állapítsanak meg azon villamosenergia-termelők számára, akik bizonyítani tudják, hogy jelenlegi költségszintjük meghaladja a 180 EUR/MWh összeget. A fosszilis tüzelőanyag-ipar számára biztosított ideiglenes szolidaritási hozzájárulás tekintetében a kompromisszumtervezet fenntartja a Bizottság által előirányzott 33%-os arányt. Hozzáteszi továbbá, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ezt az eszközt “egyenértékű nemzeti intézkedésekkel” váltsák fel. A kompromisszumtervezetet a tagállamok uniós nagykövetei szeptember 21-én, szerdán vitatták meg azzal a céllal, hogy szeptember 30-án, az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülésén politikai megállapodás szülessen. Az Európai Bizottság a hírek szerint ezen a héten közleményt is tervez benyújtani a tagállamoknak, amelyben új intézkedéseket vázol fel az energiaárak emelkedésének kezelésére, különös tekintettel a gázárak korlátozására, az EU energiaellátásának biztonságára és a villamosenergia határidős piacainak likviditására.

Tax policy plays a key role in responding to the energy price shock, the OECD says

Tax policy is playing a critical role as countries seek to promote economic recovery from the COVID-19 pandemic and respond to the impact of rapid increases in energy prices, according to a new OECD report published on Wednesday 21 September. The report tracks tax policy developments over time and gives an overview of the latest tax reform trends. Among other things, it finds that tax reforms – notably reductions in taxes on labour and more generous corporate tax incentives – have been among the key policy tools that countries have used to stimulate growth and promote economic recovery from the pandemic. As energy prices rose steeply from the second half of 2021, countries moved quickly to shield households and businesses by providing temporary fiscal support – including tax cuts – and by tapering existing stimulus measures that could add to inflation. Personal income taxes and social security contributions were reduced in 2021 in almost all countries covered in the report, with most reductions targeted at lower-income households to support employment and provide in-work benefits. The most significant VAT reforms focused on the digital economy and e-commerce, including strong growth in e-invoicing and digital reporting requirements, the report explains.

Az OECD szerint az adópolitika kulcsszerepet játszik az energiaár-sokkra való reagálásban

Az OECD szeptember 21-én, szerdán közzétett új jelentése szerint az adópolitika kritikus szerepet játszik, mivel az országok próbálkoznak kilábalni a COVID-19 járványból való gazdasági helyzetből és reagálni az energiaárak gyors emelkedésének hatásaira. A jelentés nyomon követi az adópolitikai fejleményeket az idők folyamán, és áttekintést ad a legfrissebb adóreform-trendekről. A jelentés többek között megállapítja, hogy az adóreformok – nevezetesen a munkát terhelő adók csökkentése és a nagyvonalúbb társaságiadó-kedvezmények – a legfontosabb politikai eszközök közé tartoznak, amelyeket az országok a növekedés ösztönzésére és a világjárványból való gazdasági kilábalás elősegítésére használtak. Mivel az energiaárak 2021 második felétől meredeken emelkedtek, az országok gyorsan lépéseket tettek a háztartások és a vállalkozások védelmében, átmeneti költségvetési támogatással – beleértve az adócsökkentéseket – és a meglévő ösztönző intézkedések mérséklésével, amelyek növelhették volna az inflációt. A személyi jövedelemadókat és a társadalombiztosítási járulékokat 2021-ben a jelentésben szereplő szinte valamennyi országban csökkentették, a legtöbb csökkentés az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat célozta a foglalkoztatás támogatása és a munkavállaláson belüli juttatások biztosítása érdekében. A legjelentősebb áfa reformok a digitális gazdaságra és az e-kereskedelemre összpontosítottak, beleértve az e-számlázás és a digitális jelentéstételi követelmények erőteljes növekedését – magyarázza a jelentés.

ICRICT issues a tax plan to counter inflation

In a declaration published on Tuesday 20 September, the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) called on governments to implement emergency tax measures to combat the current crisis and inflation. In particular, it recommends to tax windfall profits of companies that are benefiting from the crisis and the pandemic, including but not limited to the energy sector, as well as to impose a surtax on firms that raise their prices well above costs. ICRICT also criticises the OECD agreement’s lack of ambition on minimum corporate taxation. “Rather than waiting for the OECD/G20 Inclusive Framework “global tax deal” to get out of its political impasse, countries should introduce measures to tax large corporations engaged in cross-border and highly digitalized activities”, it says. It suggests alternative measures for developing countries, such as progressive digital services taxes and the revision of tax policies and treaties.

Az ICRICT adótervet ad ki az infláció ellen

A Nemzetközi Társasági Adóreform Független Bizottsága (ICRICT) szeptember 20-án, kedden közzétett nyilatkozatában felszólította a kormányokat, hogy a jelenlegi válság és az infláció leküzdése érdekében sürgősségi adóügyi intézkedéseket vezessenek be. Különösen javasolja a válságból és a világjárványból hasznot húzó vállalatok váratlan nyereségének megadóztatását, többek között, de nem kizárólag az energiaszektorban, valamint többletadó kivetését azokra a cégekre, amelyek áraikat jóval a költségek fölé emelik. Az ICRICT azt is bírálja, hogy az OECD-megállapodás nem elég ambiciózus a társasági adó minimumára vonatkozóan. “Ahelyett, hogy megvárnák, hogy az OECD/G20 Inclusive Framework “globális adómegállapodásával” kikerüljünk a politikai patthelyzetből, az országoknak intézkedéseket kellene bevezetniük a határokon átnyúló és erősen digitalizált tevékenységet folytató nagyvállalatok megadóztatására” – áll a közleményben. Alternatív intézkedéseket javasol a fejlődő országok számára, például progresszív digitális szolgáltatási adókat, valamint az adópolitikák és -egyezmények felülvizsgálatát.

Work programme of the Code of Conduct Group under the Czech Presidency

 Under the Czech Presidency of the Council of the EU, the Code of Conduct Group on Business Taxation will monitor developments in administrative practices of Member States, continue the review of the tax measures notified by Member States under the standstill and rollback process and continue the monitoring of actual effects of some regimes for which regular monitoring was decided, according to a work programme published on Thursday 22 September. The Group will continue the work at technical level to evaluate possible impacts of the international agreement that was reached on a minimum effective taxation on its work, including on the EU listing criteria. It will also continue working with a view to advancing on the reform of the Code of conduct, it says. The next revision of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes is foreseen for the October Ecofin Council.

A magatartási kódexszel foglalkozó csoport munkaprogramja a cseh elnökség alatt

Az EU Tanácsának cseh elnöksége alatt a magatartási kódexszel foglalkozó csoport figyelemmel kíséri a tagállamok közigazgatási gyakorlatának alakulását, folytatja a tagállamok által a standstill és rollback folyamat keretében bejelentett adóügyi intézkedések felülvizsgálatát, valamint folytatja néhány olyan rendszer tényleges hatásainak nyomon követését, amelyek esetében rendszeres nyomon követésről döntöttek – derül ki a szeptember 22-én, csütörtökön közzétett munkaprogramból. A csoport folytatja a technikai szintű munkát, hogy értékelje a tényleges adóztatás minimumáról kötött nemzetközi megállapodásnak a munkájára gyakorolt lehetséges hatásait, beleértve az uniós listára való felvétel kritériumainak értékelését is. A csoport folytatja továbbá a munkát a magatartási kódex reformjának előmozdítása érdekében – áll a közleményben. Az adóügyi szempontból nem együttműködő joghatóságok uniós listájának következő felülvizsgálatát az Ecofin Tanács októberi ülésére tervezik.

MEPs urge Ireland to move forward on Pillar II

 A delegation of MEPs from the European Parliament’s subcommittee on tax matters (FISC) was in Dublin on 19 and 20 September to meet with representatives of key institutions as well as stakeholders from the private sector including Apple, Google, Microsoft and Meta. The discussions allowed MEPs to gather information about the tax climate in Ireland, as well as press the authorities on the need to undertake important tax reforms, they explained in a press release. At the end of the visit the chair of the FISC subcommittee, MEP Paul Tang said: “It’s good to hear that Ireland remains fully committed to implementing the agreement on a global tax reform. However, the veto of Hungary should not prevent us to move forward. We urge the Irish government to join the coalition of Member States that are ready to move forward”.

 Az európai parlamenti képviselők sürgetik Írországot, hogy lépjen tovább a II. pillérrel kapcsolatban

 Az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) küldöttsége szeptember 19-én és 20-án Dublinban járt, hogy tárgyaljon a legfontosabb intézmények képviselőivel, valamint a magánszektor érdekelt feleivel, köztük az Apple, a Google, a Microsoft és a Meta képviselőivel. A megbeszélések lehetővé tették a képviselők számára, hogy információkat gyűjtsenek az írországi adókörnyezetről, valamint, hogy nyomást gyakoroljanak a hatóságokra a fontos adóreformok szükségességéről – magyarázzák sajtóközleményükben. A látogatás végén a FISC albizottság elnöke, Paul Tang európai parlamenti képviselő elmondta: “Jó hallani, hogy Írország továbbra is teljes mértékben elkötelezett a globális adóreformról szóló megállapodás végrehajtása mellett. Magyarország vétója azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy tovább lépjünk. Sürgetjük az ír kormányt, hogy csatlakozzon az tovább lepésre kész tagállamok koalíciójához”.