Weekly Tax News – 7 November 2022
Heti adó-hírek – 2022. november 7.

Member States bid for AMLA seat

In the final throes of the French Presidency, the Council in June adopted a partial negotiating mandate on the regulation on the new Anti-Money Laundering Authority (so-called AMLA). The only focal point the compromise text left open was the determination of the place of establishment of the new European authority. Now, it seems, many Members States hope to be taken into consideration and prepare to enter the bidding war. Reportedly, Austria, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg and Spain expressed their willingness and suitability to host the AMLA. In July, the European Court of Justice decided that the competence to determine the seat of EU agencies lies with the EU legislature and therefore not solely with the Council. Thus, the Parliament will be part of the decision where to place the AMLA.

A tagállamok az AMLA székhelyére pályáznak

A francia elnökség utolsó szakaszában a Tanács júniusban részleges tárgyalási felhatalmazást fogadott el az új Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságáról (az úgynevezett AMLA-ról) szóló rendeletről. A kompromisszumos szöveg egyetlen központi kérdést hagyott nyitva: az új európai hatóság székhelyének meghatározását. Úgy tűnik, most sok tagállam abban reménykedik, hogy számításba jöhet, és készül beszállni a licitháborúba. Jelentések szerint Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg és Spanyolország kifejezte hajlandóságát és alkalmasságát az AMLA fogadására. Júliusban az Európai Bíróság úgy döntött, hogy az uniós ügynökségek székhelyének meghatározása az uniós jogalkotó, és így nem kizárólag a Tanács hatáskörébe tartozik. Így a Parlament is részt vesz majd abban a döntésben, hogy hol legyen az AMLA székhelye.

European Commission adopted Supranational Risk Assessment (SNRA) report

On Friday 28 October 2022, the European Commission adopted a new report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing (ML/TF) affecting the internal market and relating to cross-border activities. The report not only analyses present ML/FT risks and proposes comprehensive action to address them, but also assesses the implementation of the recommendations made in the previous reports issued in 2017 and 2019. Regarding the non-financial sector, the SNRA report focuses on the main weaknesses linked to the disguise of beneficial ownership. Concerning so-called “service providers” including tax advisers, it warns that “perpetrators may take advantage of their advisory services and specialised knowledge on the creation and management of structures”. Nevertheless, those “benefit most from awareness-raising activities, training and enhanced supervision”.

Az Európai Bizottság elfogadta a szupranacionális kockázatértékelésről (SNRA) szóló jelentést

Az Európai Bizottság 2022. október 28-án, pénteken új jelentést fogadott el a belső piacot érintő és a határokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás (ML/TF) kockázatának értékeléséről. A jelentés nemcsak elemzi a jelenlegi ML/FT-kockázatokat, és átfogó intézkedéseket javasol azok kezelésére, hanem értékeli a 2017-ben és 2019-ben kiadott korábbi jelentésekben megfogalmazott ajánlások végrehajtását is. A nem pénzügyi szektort illetően az SNRA-jelentés a tényleges tulajdonosok leplezésével kapcsolatos főbb hiányosságokra összpontosít. Az úgynevezett “szolgáltatókkal”, köztük az adótanácsadókkal kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy “az elkövetők kihasználhatják tanácsadási szolgáltatásaikat és a struktúrák létrehozására és kezelésére vonatkozó speciális ismereteiket”. Mindazonáltal “a tudatosságnövelő tevékenységek, a képzés és a fokozott felügyelet leginkább nekik kedvez”.

FISC mission to Switzerland

MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament travelled to Bern, Switzerland from 3 to 4 November 2022. The delegation, consisting of the Chair of the FISC subcommittee Paul Tang as well as the MEPs Evelyne Regner and Kira Peter-Hansen, met with Members of the Economic Affairs and Taxation Committees of the Swiss National Council, delegates from the Federal Department of Finance and the Federal Tax Administration, as well as stakeholders from the private sector and civil society. Among other things, their agenda included discussions on the Swiss reaction to the Pandora Papers concerning shell companies and beneficial ownership information, national tax reforms addressing aggressive tax schemes and tax evasion and the progress on the implementation of the G20/OECD Inclusive Framework Pillar I and Pillar II agreement.

FISC küldöttség Svájcban

Az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) képviselői 2022. november 3-4. között a svájci Bernbe utaztak. A küldöttség, melynek tagjai Paul Tang, a FISC albizottság elnöke, valamint Evelyne Regner és Kira Peter-Hansen európai parlamenti képviselők voltak, a Svájci Nemzeti Tanács Gazdasági és Adóügyi Bizottságainak tagjaival, a Szövetségi Pénzügyminisztérium és a Szövetségi Adóhivatal küldötteivel, valamint a magánszektor és a civil társadalom érdekeltjeivel találkozott. Napirendjükön többek között megbeszéléseket folytattak a Pandora-iratokra adott svájci reakcióról a fantomcégek és tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk tekintetében, az agresszív adórendszerekkel és az adóelkerüléssel foglalkozó nemzeti adóreformokról, valamint a G20/OECD Inkluzív Keret I. és II. Pilléréről szóló megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról.

Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) on 8 November

The upcoming ECOFIN Council meeting will take place on 8 November. As a regular agenda item, the Ministers will have an exchange of views on the economic and financial impact of the Russian aggression against Ukraine. Concerning taxation, there will be a discussion and possibly a political agreement on parts of the “Eurovignette” Directive regarding the taxation of heavy goods vehicles for the use of road infrastructures. A discussion on the proposal for the implementing directive of the global minimum taxation of 15 % for large multinational companies (Pillar II) is once again not foreseen.

Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) november 8-án

Az ECOFIN Tanács soron következő ülésére november 8-án kerül sor. A miniszterek rendes napirendi pontként eszmecserét folytatnak az Ukrajna elleni orosz agresszió gazdasági és pénzügyi hatásairól. Az adózást illetően megbeszélésre és esetleg politikai megállapodásra kerül sor az “Eurovignette”-irányelv egyes részeire vonatkozóan, melyek a közúti infrastruktúrát használó nehéz tehergépjárművek adóztatásához kapcsolódnak. A nagy multinacionális vállalatokra vonatkozó 15 %-os globális minimumadóról (II. Pillérről) szóló végrehajtási irányelvre irányuló javaslatról ismét nem várható vita.

 

 

Weekly Tax News – Monday 14 November 2022
Heti Adóhírek – 2022. november 14.

 

28 jurisdictions sign exchange information agreements on digital platforms’ income and offshore financial assets

On Wednesday 9 November, 22 countries and jurisdictions signed the multilateral competent authority agreement (MCAA) for the automatic exchange of information under the OECD Model Rules for Reporting by Digital Platforms. The agreement will allow jurisdictions to automatically exchange information collected by operators of digital platforms with respect to transactions and income realised by platform sellers in the sharing and gig economy and from the sale of goods through such platforms. The annual exchange of this information will assist tax administrations and taxpayers to ensure the correct and efficient taxation of such income, the OECD said. On the same day, 15 jurisdictions also signed a separate agreement, that will enable the annual automatic exchange of information collected from intermediaries that have identified arrangements to circumvent the Common Reporting Standard (CRS) and structures that disguise the beneficial owners of assets held offshore with the jurisdiction of tax residence of the concerned taxpayers.

28 joghatóság ír alá információcsere-megállapodást a digitális platformok jövedelméről és az offshore pénzügyi eszközökről

November 9-én, szerdán 22 ország és joghatóság írta alá az illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodást (MCAA) az OECD digitális platformok jelentési modellszabályai szerinti automatikus információcseréről. A megállapodás lehetővé teszi az automatikus információcserét a joghatóságok számára a digitális platformok üzemeltetői által a megosztókon és a gig-gazdaságban működő platformok eladói által megvalósított tranzakciókkal és bevételekkel, valamint az ilyen platformokon keresztül történő termékértékesítéssel kapcsolatban. Ezen információk éves cseréje segíteni fogja az adóhatóságokat és az adófizetőket abban, hogy biztosítsák az ilyen jövedelmek helyes és hatékony adóztatását – közölte az OECD. Ugyanezen a napon 15 joghatóság külön megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi a közös jelentési szabvány (CRS) megkerülésére irányuló megállapodásokat és az offshore tartott eszközök haszonhúzóit eltitkoló struktúrákat azonosító közvetítőktől gyűjtött információk éves automatikus cseréjét az érintett adófizetők adóügyi illetősége szerinti joghatósággal.

DAC 8 and VAT in the digital age proposals delayed

 The presentation of the eighth revision of the EU directive on administrative cooperation in the field of taxation (DAC 8) initially planned for 16 November has been delayed to December or January, the Director for direct taxation at the European Commission, Benjamin Angel said during a conference on Tuesday 8 November. The proposal will require crypto exchanges and companies to identify people who hold assets on their platforms. Commission officials reportedly need more time to ensure that the final draft matches perfectly with the EU market in crypto assets rulebook (MiCA), which legislators agreed during the summer. Benjamin Angel also confirmed that the DAC 8 proposal will include a dimension on tax rulings for natural persons. According to a tentative agenda of the Commission, the “VAT in the digital age” package will also be postponed to 7 December.

A DAC 8 és a HÉA a digitális korban javaslatok elhalasztása

Az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv nyolcadik felülvizsgálatának (DAC 8) eredetileg november 16-ra tervezett bemutatását decemberre vagy januárra halasztották – közölte Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója egy november 8-án, kedden tartott konferencián. A javaslat értelmében a kripto-tőzsdéknek és a vállalatoknak azonosítaniuk kell azokat a személyeket, akik a platformjaikon eszközöket tartanak. A Bizottság tisztviselőinek állítólag több időre van szükségük ahhoz, hogy a végleges tervezet tökéletesen illeszkedjen a kriptoeszközök piacára vonatkozó uniós szabálykönyvhöz (MiCA), amelyről a jogalkotók nyáron állapodtak meg. Benjamin Angel azt is megerősítette, hogy a DAC 8 javaslat tartalmazni fog egy kiterjesztést a természetes személyekre vonatkozó adóügyi határozatokról. A Bizottság előzetes napirendje szerint a “HÉA a digitális korban” csomagot is december 7-re halasztják.

Agreement on a revised Code of Conduct on Business Taxation

 The Council of the EU adopted on Tuesday 8 November a revised Code of Conduct on Business Taxation – the main tool used to tackle harmful tax competition within the EU – during the Ecofin Council meeting. The European Commission proposed in July 2020 a reform of the scope of the Code of Conduct to cover all measures that pose a risk to fair tax competition. But in December 2021, Hungary and Estonia opposed the reform. The revision broadens the scope of the tax measures under scrutiny when examining harmful tax practices within the EU. In particular, it introduces the concept of “tax features of general application”, whereas previously only preferential measures such as special regimes or exemptions from the general taxation system were examined. These tax features of general application will be regarded as harmful if they lead to double non-taxation or the multiple use of tax benefits. The revised Code should replace the old one from 1 January 2023.

Megállapodás a vállalkozások adózásáról szóló felülvizsgált magatartási kódexről

Az EU Tanácsa november 8-án, kedden az Ecofin Tanács ülésén elfogadta az EU-n belüli káros adóverseny elleni küzdelem fő eszközét, az üzleti adózásról szóló felülvizsgált magatartási kódexet. Az Európai Bizottság 2020 júliusában javasolta a magatartási kódex hatályának reformját, hogy az kiterjedjen minden olyan intézkedésre, amely veszélyezteti a tisztességes adóversenyt. Magyarország és Észtország azonban 2021 decemberében ellenezte a reformot. A felülvizsgálat kiszélesíti az EU-n belüli káros adózási gyakorlatok vizsgálata során vizsgált adóügyi intézkedések körét. Bevezeti különösen az “általános érvényű adójellemzők” fogalmát, míg korábban csak az olyan kedvezményes intézkedéseket vizsgálták, mint a különleges rendszerek vagy az általános adórendszer alóli mentességek. Ezek az általánosan alkalmazandó adózási jellemzők akkor minősülnek károsnak, ha kettős adóztatás elmaradásához vagy az adókedvezmények többszörös felhasználásához vezetnek. A felülvizsgált kódexnek 2023. január 1-jétől kell felváltania a régit.

No agreement on the tax component of the Eurovignette Directive

 EU Finance Ministers failed to agree on Tuesday 8 November on the taxation of heavy goods vehicles for the use of road infrastructures in the Eurovignette Directive. Bulgaria, Portugal, Austria, Germany, Greece, France and Italy reportedly rejected the proposal by the Czech Presidency of the EU Council, which was to lower the minimum rates to zero upon the entry into force of the directive so that Member States are able to keep their existing heavy goods vehicle tax rates. The risk that competition becomes distorted and a race to the bottom were reportedly the main obstacles in reaching a unanimous agreement. Consequently, the work was referred back to the technical level in order to find a compromise acceptable to all Member States.

Nincs megállapodás az euromatrica-irányelv adózási összetevőjéről

 Az uniós pénzügyminiszterek november 8-án, kedden nem tudtak megállapodni az Euromatrica-irányelvben szereplő, a közúti infrastruktúrát használó nehéz tehergépjárművek adóztatásáról. Bulgária, Portugália, Ausztria, Németország, Görögország, Franciaország és Olaszország a jelentések szerint elutasította az EU Tanács cseh elnökségének javaslatát, amely szerint az irányelv hatálybalépésekor a minimális adókulcsokat nullára kellene csökkenteni, hogy a tagállamok megtarthassák a nehéz tehergépjárművekre kivetett adó jelenlegi mértékét. A jelentések szerint a verseny torzulásának kockázata és a versenyfutás az alulmaradásért volt a fő akadálya annak, hogy egyhangú megállapodás szülessen. Következésképpen a tanulmányt visszautalták a technikai szintre, hogy valamennyi tagállam számára elfogadható kompromisszumot találjanak.

The Greens’ roadmap for a Green Tax Fix

In view of the European Commission’s symposium on 28 November on the tax mix for the future, the Greens/EFA group in the European Parliament presented on Tuesday 8 November during a conference its own roadmap for a green tax fix, based on the following Pillars: – better decision-making for fairer outcomes; – end tax havens & secrecy; – tax extreme wealth not labour; – multinationals should pay their fair share; – green taxes for a just transition. During the conference, Benjamin Angel, Director for direct taxation at the European Commission, presented the areas the Commission is exploring to rebalance the tax mix in the EU, including: – broadening the tax base by taxing crypto assets; – wealth taxation; – the fight against aggressive tax planning and tax avoidance; – progressivity in corporate income taxes; and – behavioural taxes.

A Zöldek ütemterve a zöld adórendszerhez

Az Európai Bizottság november 28-i, a jövő adóösszetételéről szóló szimpóziumára való tekintettel az Európai Parlament Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja november 8-án, kedden egy konferencia keretében bemutatta a zöld adórendszerre vonatkozó saját ütemtervét, amely a következő pilléreken alapul: – jobb döntéshozatal az igazságosabb eredmények érdekében; – az adóparadicsomok és az adótitok megszüntetése; – a szélsőséges vagyonok megadóztatása, nem a munka megadóztatása; – a multinacionális vállalatoknak méltányos részt kell fizetniük; – zöld adók az igazságos átmenetért. A konferencia során Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója bemutatta azokat a területeket, amelyeket a Bizottság az EU adóösszetételének kiegyensúlyozására vizsgál, többek között: – az adóalap kiszélesítése a kriptoeszközök megadóztatásával; – a vagyonadóztatás; – az agresszív adótervezés és az adóelkerülés elleni küzdelem; – a társasági jövedelemadó növelése.

EU Court annuls Commission’s decision on Fiat regarding Luxembourg tax ruling

 The European Court of Justice (ECJ) invalidated on Tuesday 8 November the 2015 European Commission’s decision that had found that Luxembourg tax ruling concerning Fiat constituted a state aid incompatible with the internal market. In its judgment, the Court noted that the classification of State aid requires four conditions to be met: – the measure in question must consist of State intervention or make use of state resources; – this intervention must be likely to affect trade between Member States; – the intervention must provide a selective benefit to the beneficiary; and – it must distort or threaten to distort full competition. Furthermore, in order to assess whether there is an advantage and the selective nature of such a tax measure, the Court considered it necessary to identify the appropriate reference system for direct taxation. The ECJ concluded that in 2019 the General Court erred in law by accepting that the European Commission applied an autonomous arm’s length principle to companies integrated in Luxembourg, distinct from that defined by the relevant national tax law, in order to determine whether the tax ruling conferred a selective advantage to Fiat. Consequently, it annulled the judgment of the General Court.

Az EU Bíróság megsemmisíti a Fiatra vonatkozó luxemburgi adóügyi döntéssel kapcsolatos bizottsági határozatot

Az Európai Bíróság (EUB) kedden, november 8-án megsemmisítette az Európai Bizottság 2015-ös határozatát, amely szerint a Fiatra vonatkozó luxemburgi adóhatározat a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősül. Ítéletében a Bíróság megjegyezte, hogy az állami támogatás minősítéséhez négy feltételnek kell teljesülnie: – a szóban forgó intézkedésnek állami beavatkozásnak kell lennie, vagy állami forrásokat kell felhasználnia; – a beavatkozásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet; – a beavatkozásnak szelektív előnyt kell biztosítania a kedvezményezett számára; és – torzítania kell a teljes versenyt, vagy azzal kell fenyegetnie. Ezen túlmenően az ilyen adóintézkedés előnyösségének és szelektív jellegének értékeléséhez a Bíróság szükségesnek tartotta a közvetlen adózás megfelelő referenciarendszerének meghatározását. Az EB arra a következtetésre jutott, hogy 2019-ben a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elfogadta, hogy az Európai Bizottság a Luxemburgban integrált társaságokra a vonatkozó nemzeti adójog által meghatározottól eltérő, autonóm szokásos piaci ár elvét alkalmazta annak megállapítása érdekében, hogy az adóhatározat szelektív előnyt biztosított-e a Fiat számára. Következésképpen a Törvényszék ítéletét megsemmisítette.

 

Weekly Tax News – Monday 21 November 2022
Heti Adóhírek – 2022. november 21.

 

 G20 commits to the swift implementation of the OECD tax deal

 The G20 countries reiterated on Wednesday 16 November their commitment to the “swift” implementation of the OECD/G20 two-pillar international tax package. In their declaration adopted at the end of the Bali Summit, they called on the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) to finalize Pillar One, including remaining issues and by signing the Multilateral Convention in the first half of 2023, and to complete the negotiations of the Subject to Tax Rule (STTR) under Pillar Two that would allow the development of a Multilateral Instrument for its implementation.

A G20 kötelezettséget vállal az OECD adóügyi megállapodás gyors végrehajtására

A G20-országok november 16-án, szerdán megerősítették elkötelezettségüket az OECD/G20 két pillérből álló nemzetközi adócsomag “gyors” végrehajtása mellett. A bali csúcstalálkozó végén elfogadott nyilatkozatukban felszólították az OECD/G20 adóalap-erózióról és nyereségátcsoportosításról szóló (BEPS) projektben közreműködő országok inkluzív keretrendszerét, hogy véglegesítsék az első pillért, beleértve a fennmaradó kérdéseket, és hogy 2023 első felében aláírják a többoldalú egyezményt, valamint hogy a második pillér keretében fejezzék be az adóztatási jog szabályról (STTR) szóló tárgyalásokat, ami lehetővé tenné a végrehajtásához szükséges többoldalú eszköz kidolgozását.

OECD publishes comments received on the Progress report on Pillar One

 On Wednesday 16 November, the OECD published almost 350 pages of comments it received from 34 contributors to the public consultation on a second progress report on the administration and tax certainty aspects of Pillar One. The progress report, published in October, details the rules on the administration of the new taxing right under Pillar One and the tax-certainty related provisions. It follows the release of a first progress report in July. The Inclusive Framework still aims to finalise a new Multilateral Convention for implementation of Pillar One by mid-2023, for entry into force in 2024.

Az OECD közzéteszi az első pillérről szóló előrehaladási jelentéssel kapcsolatban beérkezett észrevételeket

Az OECD november 16-án, szerdán közzétette az első pillér adminisztrációs és adóbiztonsági szempontjainak második helyzet-jelentésről szóló nyilvános konzultációhoz 34 közreműködőtől beérkezett közel 350 oldalnyi észrevételt. Az októberben közzétett helyzet-jelentés részletesen ismerteti az első pillér szerinti új adóztatási jog adminisztrációjára vonatkozó szabályokat és az adóbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket. A jelentés a júliusban közzétett első helyzet-jelentést követi. Az inkluzív keretrendszer célja továbbra is az első pillér végrehajtásáról szóló új többoldalú egyezmény véglegesítése 2023 közepéig, amely 2024-ben lépne hatályba.

MEPs and Czech MPs discuss future tax initiatives

 On Monday 14 November, MEPs and MPs from the Czech Republic’s parliament exchanged their views on upcoming and existing EU tax proposals. They heard from the European Commission representatives Benjamin Angel and Maria Elena Scoppio on several soon to be adopted proposals on tax issues. In particular, they discussed the revision of the tobacco directive, the “VAT in the digital age” package, the eighth revision of the Directive on administrative cooperation in tax matters (DAC 8), a faster and safer tax excess refund (FASTER) and the ‘BEFIT’ proposal. During the debate, several Czech MPs expressed their fears about the risk of administrative overload due to these future European tax legislations. MEPs and MPs were also briefed on the state of play of the discussions on the UNSHELL directive as well as on the legislation to transpose the OECD agreement on a global minimum corporate tax rate.

Az európai parlamenti képviselők és a cseh képviselők megvitatják a jövőbeli adóügyi kezdeményezéseket

November 14-én, hétfőn a cseh parlament európai parlamenti képviselői és parlamenti képviselői eszmecserét folytattak a készülő és már létező uniós adójavaslatokról. Az Európai Bizottság képviselőitől, Benjamin Angeltől és Maria Elena Scoppiótól több, hamarosan elfogadásra kerülő adóügyi javaslatot hallgattak meg. Különösen a dohány-irányelv felülvizsgálatáról, az “ÁFA a digitális korban” csomagról, az adóügyekben való közigazgatási együttműködésről szóló irányelv nyolcadik felülvizsgálatáról (DAC 8), a gyorsabb és biztonságosabb adótöbblet-visszatérítésről (FASTER) és a BEFIT javaslatról beszéltek. A vita során több cseh képviselő is kifejezte félelmét az adminisztratív túlterhelés veszélyével kapcsolatban, amelyet ezek a jövőbeli európai adójogszabályok jelentenek. A képviselők tájékoztatást kaptak az UNSHELL-irányelvről, valamint a globális minimális társaságiadó-kulcsról szóló OECD-megállapodás átültetését célzó jogszabályról is.

MEPs quiz Cayman Islands’ Finance minister

On Monday 14 November, MEPs from the FISC subcommittee of the European Parliament quizzed André Ebanks, Minister for Financial Services and Commerce of the Cayman Islands on the country’s commitments for greater tax transparency and adherence to EU and OECD tax standards. During the hearing, Mr Ebanks reportedly argued that his country respected all rules, had a transparent system, and collected beneficial ownership information. Among other things, MEPs asked Mr Ebanks to assess the OECD international tax agreement and explain how he expected it to affect the Cayman Islands. They also asked for reactions to the EU’s tax haven list and its process of establishment. This hearing will feed into the current work on the own-initiative report on the “Lessons learnt from the Pandora Papers and other revelations”, the EP said.

Az európai parlamenti képviselők a Kajmán-szigeteki pénzügyminisztert faggatták

November 14-én, hétfőn az Európai Parlament FISC albizottságának képviselői André Ebanksot, a Kajmán-szigetek pénzügyi szolgáltatásokért és kereskedelemért felelős miniszterét az országnak az adózás nagyobb átláthatósága és az EU és az OECD adóügyi normáinak betartása érdekében tett kötelezettségvállalásairól faggatták. A meghallgatás során Ebanks úr azzal érvelt, hogy országa tiszteletben tart minden szabályt, átlátható rendszerrel rendelkezik, és gyűjti a haszonhúzókra vonatkozó információkat. A képviselők egyebek mellett arra kérték Ebanks urat, hogy értékelje az OECD nemzetközi adóegyezményét, és fejtse ki, hogy várhatóan milyen hatással lesz a Kajmán-szigetekre. Kérték továbbá, hogy reagáljon az EU adóparadicsom-listájára és annak létrehozásának folyamatára. Ez a meghallgatás beépül a “A Pandora-iratok és más leleplezések tanulságai” című saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos jelenlegi munkába – közölte az EP.

EU Tax Observatory’s proposal for an alternative excess profit tax

 The EU Tax Observatory published on Monday 14 November a note presenting a new way to tax excess profits. The authors propose to tax the rise in the stock market capitalization of energy companies that are headquartered or have sales in the European Union. According to them, it would be easier to enforce than the solidarity contribution agreed by Member States, which would tax profits books in the EU. The authors also argue that it would generate about three times as much revenue as the solidarity contribution. They estimate that a 33% tax on the January 2022 to September 2022 valuation gains of these energy firms would generate around €65 billion in revenue for the EU. If fully and equally redistributed to all EU households, this one-off tax could fund a transfer of €145 per person, they explained.

Az EU Tax Observatory kutatóintézet alternatív többletnyereségadóra vonatkozó javaslata

Az EU Tax Observatory kutatóintézete november 14-én, hétfőn közzétette a többletnyereség adóztatásának új módját bemutató feljegyzést. A szerzők azt javasolják, hogy az Európai Unióban székhellyel rendelkező vagy ott értékesítő energetikai vállalatok tőzsdei kapitalizációjának növekedését adóztassák meg. Szerintük ez könnyebben érvényesíthető lenne, mint a tagállamok által elfogadott szolidaritási hozzájárulás, amely az EU-ban lévő nyereségkönyvelést adóztatná meg. A szerzők azzal is érvelnek, hogy ez körülbelül háromszor annyi bevételt hozna, mint a szolidaritási hozzájárulás. Becsléseik szerint az említett energetikai cégek 2022 januárjától 2022 szeptemberéig terjedő időszak értékelési nyereségének 33%-os adóztatása mintegy 65 milliárd euró bevételt hozna az EU-nak. Ha teljes mértékben és egyenlően osztanák újra az összes uniós háztartás között, ez az egyszeri adó személyenként 145 eurós átutalást finanszírozhatna – magyarázták

ETAF VAT conference on 7 December: speakers announced!
ETAF ÁFA-konferencia december 7-én: bejelentették az előadókat!

 

 

Weekly Tax News – Monday 28 November 2022
Heti Adóhírek – 2022. november 28.

 

 UN gets mandate on international taxation

 The UN General Assembly has adopted on Wednesday 23 November by unanimous consensus a resolution that gives mandate to the UN to start discussions on international taxation standards. The policy area has long been dominated by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The resolution, presented by the African group of nations within the UN, will allow countries to begin intergovernmental discussions in New York over possible UN reforms to the global tax system, including the establishment of new UN bodies and mechanisms to monitor, evaluate and decide global tax rules. The UN Secretary-General Antonio Guterres has been tasked with delivering a report on the problems in the global tax system and potential solutions.

 Az ENSZ felhatalmazást kap a nemzetközi adózás alakítására

 Az ENSZ Közgyűlése november 23-án, szerdán egyhangúlag elfogadta azt a határozatot, amely felhatalmazza az ENSZ-et a nemzetközi adózási normákról szóló megbeszélések megkezdésére. A szakpolitikai területet régóta a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) uralja. Az ENSZ-en belüli afrikai nemzetcsoport által előterjesztett határozat lehetővé teszi az országok számára, hogy kormányközi megbeszéléseket kezdjenek New Yorkban a globális adórendszer lehetséges ENSZ-reformjáról, beleértve olyan új ENSZ-szervek és mechanizmusok létrehozását, melyek biztosítanák a globális adójogszabályok elfogadását, értékelését és monitorizálását. Antonio Guterres ENSZ-főtitkárt bízták meg azzal, hogy készítsen jelentést a globális adórendszer problémáiról és a lehetséges megoldásokról.

EU eyeing an exit tax for Russian oligarchs

The European Commission is reportedly reflecting on the idea of a “harmonized EU exit tax applicable to natural persons/individuals subject to sanctions who are tax resident in a third country that would apply when assets or capital gains of such persons are transferred (outbound payments) from any EU Member State to the third country of tax residence of the natural person covered by sanctions decisions”. This is one of the options it reportedly proposed in a paper on the use of frozen assets to support Ukraine’s reconstruction. Other options would include transferring money from confiscated Russian frozen assets from EU countries to the EU, which would then assign these revenues to Ukraine; a system of voluntary contributions by EU countries, with possible incentives offered by the EU; and a mandatory transfer system from EU countries to the EU budget through a new EU levy.

Az EU az orosz oligarchák tőkekivonási adójával foglalkozik.

Az Európai Bizottságban felvetődött egy „harmonizált EU-tőkekivonási adó” gondolata, amelynek alanyai azon harmadik országokban adóügyi illetőséggel  rendelkező természetes személyek/magánszemélyek lennének, akik vagyonukat vagy tőkenyereségeiket bármely EU-tagállamból harmadik országba helyezik át. Ez az egyik javasolt lehetőség, a befagyasztott vagyon Ukrajna újjáépítésének támogatására való felhasználásáról. Más lehetőségek között szerepel az uniós országokban befagyasztott orosz vagyonnak az EU rendelkezésére bocsátása, amely azután ezeket a bevételeket Ukrajna támogatására fordítaná; az uniós országok önkéntes hozzájárulási rendszere az EU által felajánlott ösztönzőkkel; valamint egy új uniós illeték bevezetése, mellyel a tagállamok hozzájárulnának az EU költségvetéséhez.

Pillar Two Directive back on the Ecofin agenda

EU Finance Ministers will try again to reach a unanimous agreement on the Directive implementing Pillar Two (minimum taxation) during the Ecofin Council meeting on 6 December, according to a provisional agenda. The file was blocked by Hungary at the Ecofin meeting on 17 June. The country is reportedly tying its blockage on Pillar II to its Recovery and Resilience Fund disbursement, which has been under negotiation for months. Uncertainty on a possible agreement on Pillar Two remains as the European Commission reportedly recommended on Wednesday 23 November approving Hungary’s plan to spend its recovery funds but disbursing the money only when it will have implemented the 27 reforms recommended. The official decision of the Commission should formally be adopted next week and it will have to be supported by a qualified majority in the Council of the EU.

A második pilléres irányelv újra az Ecofin napirendjén

Az EU pénzügyminiszterei az előzetes napirend szerint ismét megpróbálnak egyhangú megállapodásra jutni a második pillér (globális minimumadó) végrehajtásáról szóló irányelvről az Ecofin Tanács december 6-i ülésén. Ennek elfogadást Magyarország vétózta meg az Ecofin június 17-i ülésén. A hírek szerint Magyarország a II. Pillérhez kapcsolódó szavazatát a Helyreállítási és Reziliencia-építési alap folyósításához köti, amelyről hónapok óta tárgyalnak. Továbbra is bizonytalan a második pillérről szóló megállapodás, emiatt az Európai Bizottság november 23-án, szerdán azt javasolta, hogy hagyják jóvá Magyarország tervét a helyreállítási források elköltésére, de a pénz folyósítására csak az ajánlott 27 reform végrehajtása után kerüljön sor. A Bizottság határozatát hivatalosan a jövő héten kell elfogadni, és az EU Tanácsának minősített többséggel kell támogatnia.

EU Member States concerned about Ukrainian refugees’ tax residency status

 EU Member States have reportedly expressed concerns that Ukrainian refugees working remotely from the EU for companies in Ukraine may cause tax revenue losses for the country. EU Member States reportedly discussed Ukrainian residency status during a working party meeting on 16 November. Under the current rule, teleworking Ukrainian refugees would become tax resident in the EU countries hosting them if they remain there for 183 days. The issue should reportedly be addressed in the Czech Presidency’s report on tax issues to be endorsed during the Ecofin Council on 6 December and should state that Member States should minimize the tax implications for Ukraine because of the significant number of remote workers.

Távmunka keretében dolgozó ukrán menekültek adóügyi illetősége

Az EU-tagállamok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az ukrajnai vállalatok számára az EU területén távmunka keretében dolgozó ukrán menekültek adóbevétel-kiesést okozhatnak az országnak. Az EU-tagállamok állítólag a munkacsoport november 16-i ülésén vitatták meg az ukrán tartózkodási státuszt. A jelenlegi szabályozás szerint a távmunkát végző ukrán menekültek 183 napot meghaladó időtartam esetén adórezidenssé válnak az őket befogadó uniós országokban. A témával, a hírek szerint foglalkozni fog a Cseh Elnökség az adóügyi jelentésében, amelyet az Ecofin-Tanács december 6-i ülésén kell jóváhagyni. Itt kellene megállapodni arról, hogy miként csökkenthető minimálisra az Ukrajnát érő adóveszteség a tagállamokban távmunkában dolgozó ukrán menekültekkel összefüggésben.

The AML Directive disclosure requirement of beneficial owners is invalid, ECJ says

Luxembourg’s requirement that beneficial ownership registry information be displayed online and remain accessible for all members of the public violates EU rules on data protection, the European Court of Justice ruled in a judgment delivered on Tuesday 22 November (cases C-37 & 601/20). The Court said that, in the light of the EU Charter of fundamental rights, the provision of the Directive (2015/849) on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, whereby Member States must ensure that the information on the beneficial ownership of corporate and other legal entities incorporated within their territory is accessible in all cases to any member of the general public, is invalid. According to the Court, the general public’s access to information on beneficial ownership constitutes a serious interference with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data. The information disclosed enables a potentially unlimited number of persons to find out about the material and financial situation of a beneficial owner, it added. Following the judgment, Luxembourg, the Netherlands and Belgium have reportedly suspended operation of their ultimate beneficial ownership (UBO) registers. The European Parliament is also reportedly discussing the impact of this Court case on the sixth anti-money laundering, currently under negotiations.

Az AML-irányelv tényleges tulajdonosokra vonatkozó közzétételi követelménye érvénytelen – döntött az EB

Az Európai Bíróság november 22-én hozott ítélete szerint (C-37 és 601/20. sz. ügyekben) sérti az EU adatvédelmi szabályait Luxemburg azon követelménye, hogy a tényleges tulajdonosok nyilvántartási adatait az interneten kell megjeleníteni és a nyilvánosság minden tagja számára hozzáférhetővé tenni. A Bíróság kimondta, hogy az EU Alapjogi Chartájára tekintettel a pénzügyi rendszer pénzmosás céljára történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelv (2015/849) azon rendelkezése, amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön bejegyzett társaságok és egyéb jogi személyek tényleges tulajdonosi viszonyaira vonatkozó információk minden esetben a nyilvánosság bármely tagja számára hozzáférhetőek legyenek, érvénytelen. A Bíróság szerint a nagyközönség hozzáférése a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkhoz súlyos beavatkozást jelent a magánélet tiszteletben tartásába és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogokba. A nyilvánosságra hozott információk lehetővé teszik, hogy potenciálisan korlátlan számú személy tájékozódjon a tényleges tulajdonos anyagi és pénzügyi helyzetéről – tette hozzá. Az ítéletet követően Luxemburg, Hollandia és Belgium állítólag felfüggesztette végső tényleges tulajdonosi (UBO) nyilvántartásának működését. Az Európai Parlament állítólag azt is megvitatja, hogy ennek a bírósági ügynek milyen hatása van a hatodik pénzmosás elleni irányelvre, amelyről jelenleg is folyik a tárgyalás.

Findings of the FISC mission to Switzerland

Members of the FISC Subcommittee of the European Parliament travelled to Bern from 3 to 4 November 2022. The delegation, led by the FISC Chair, MEP Paul Tang, met with representatives of the Federal Department of Finance, the Federal Tax Administration, Members of the Economic Affairs and Taxation Committees of the National Council as well as stakeholders from the private sector, experts and civil society. The discussions focussed on topical international tax issues, such as the implementation of the OECD’s two-pillar tax reform, the reactions to the Pandora Papers, the fight against harmful tax practices, the automatic exchange of information or tax issues related to cross-border workers and the increase of teleworking post-COVID. In particular, the FISC delegation recalled that Switzerland has a reputation of being a tax haven for wealthy individuals and multinational companies and noted that it is still an important investment hub in the heart of Europe. They expressed worries that the Swiss framework to tackle aggressive tax practices and money laundering was not yet robust enough, despite some important progress over the past years.

FISC megállapítások a svájci látogatás nyomán

Az Európai Parlament FISC Albizottságának tagjai 2022. november 3. és 4. között Bernbe utaztak. A küldöttség, amelyet a FISC elnöke, Paul Tang európai parlamenti képviselő vezetett, találkozott a Szövetségi Pénzügyi Minisztérium, a Szövetségi Adóhivatal képviselőivel, a Nemzeti Tanács gazdasági és adóügyi bizottságainak tagjaival, szakértőkkel, valamint a magánszektor és civil társadalom érintettjeivel. A megbeszéléseken olyan aktuális nemzetközi adózási kérdésekre fókuszáltak, mint az OECD kétpilléres adóreformjának végrehajtása, a Pandora-papírok, a káros adózási gyakorlatok elleni küzdelem, az automatikus információcsere vagy a határon túli munkavállalókkal kapcsolatos adózási kérdések és a távmunka növekedése a COVID után. A FISC-delegáció emlékeztetett arra, hogy Svájc a gazdag magánszemélyek és multinacionális vállalatok adóparadicsomának hírében áll, és megjegyezte, hogy még mindig fontos befektetési központ Európa szívében. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az agresszív adózási gyakorlatok és a pénzmosás elleni küzdelem svájci keretrendszere még nem elég szilárd, az elmúlt években történt jelentős előrelépés ellenére.