Weekly Tax News – 22 August 2022
Heti adó-hírek – 2022. augusztus 22.

  Publication of the EP study on the regulation of intermediaries

The study on the “Regulation of Intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU”, requested by the FISC subcommittee of the European Parliament has been published beginning of August. It provides an overview of the regulatory framework for tax intermediaries in four EU countries (Ireland, the Netherlands, Germany, and Italy) and one non-EU country (the United Kingdom).  “There is insufficient data available to enable the identification of best practices on the various forms of regulation currently in place”, the authors concluded. They therefore suggested carrying out a more comprehensive study of the regulation in all EU countries. They also pointed out that, given that the majority of promoters of tax avoidance schemes are specialist tax advisers often outside the ambit of professional bodies, it might seem counter-intuitive to continue to increase the legislative burden of law-abiding intermediaries without tightening entry to the tax advisory market.

A közvetítőkről szóló EP tanulmány publikációja

Augusztus elején jelent meg az Európai Parlament FISC albizottsága által kezdeményezett tanulmány “A közvetítők, köztük az adótanácsadók szabályozása az EU-ban/tagállamokban és legjobb gyakorlatok az EU-ban és az EU-n kívül “ címmel. A tanulmány áttekintést nyújt az adóügyi közvetítőkre vonatkozó szabályozási keretrendszerről négy uniós országban (Írország, Hollandia, Németország és Olaszország) és egy nem uniós országban (Egyesült Királyság). “Nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a jelenleg érvényben lévő különböző szabályozási formákra vonatkozó legjobb gyakorlatokat azonosítani lehessen” – állapították meg a szerzők. Ezért javasolták, hogy az összes uniós ország szabályozására vonatkozóan végezzenek egy átfogóbb tanulmányt. Arra is rámutattak, hogy mivel az adóelkerülési gyakorlatok támogatóinak többsége gyakran szakmai testületek hatáskörén kívüli adótanácsadó szakember, ellentmondásosnak tűnhet a jogkövető közvetítők jogszabályi terheinek további növelése az adótanácsadók piacára való belépés szigorítása nélkül.

Switzerland publishes draft legislation on Pillar II

On Wednesday 17 August, Switzerland opened a consultation procedure on its draft legislation implementing Pillar II (minimum taxation of large companies). Switzerland has chosen to proceed in several stages. First, an ordinance will temporarily regulate the minimum taxation in the country by means of a supplementary tax until the corresponding law is drafted. The purpose of this tax is to ensure the minimum taxation of corporate groups with worldwide sales of more than 750 million €. The ordinance also specifies how Switzerland’s cantons will be distributed the revenues from the temporary supplementary tax. Switzerland said that it will examine the state of implementation in other countries before making a decision on when the regulation will come into force. At present, it expects the regulation to come into force on 1 January 2024.

Svájc közzéteszi a II. Pillérre vonatkozó jogszabálytervezetet

Svájc augusztus 17-én, szerdán konzultációs eljárást indított a II. Pillér (nagyvállalatok minimumadóztatása) végrehajtásáról szóló jogszabálytervezetéről. Svájc úgy döntött, hogy több lépcsőben halad előre. Elsőként egy rendelet fogja ideiglenesen szabályozni a minimumadózást az országban egy kiegészítő adó révén, amíg a megfelelő törvénytervezet elkészül. Ennek az adónak a célja, hogy biztosítsa a 750 millió eurót meghaladó globális árbevétellel rendelkező vállalatcsoportok minimumadóztatását. A rendelet azt is meghatározza, hogy Svájc kantonjai között hogyan osztják fel az ideiglenes kiegészítő adóból származó bevételeket. Svájc közölte, hogy megvizsgálja a végrehajtás állapotát más országokban, mielőtt döntést hozna a rendelet hatálybalépéséről. Jelenlegi várakozások szerint a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Joe Biden signs the US tax and climate bill into law

On Tuesday 16 August, US President Joe Biden signed the landmark climate, health care and tax bill, called the “Inflation Reduction Act”. The package invests roughly $300 billion in climate and energy initiatives, limiting prescription drug prices and implementing the new minimum tax on large corporations. Negotiations over a larger spending package (the “Build Back Better Act”) fell apart last year. However, the US minimum tax proposal included in the Inflation Reduction Act reportedly falls short of the OECD Pillar II framework and might even be “at odds” with how the agreement would work in other jurisdictions. This would have raised concerns that multinationals will face a web of complexity and several observers would even be “doubtful” that the US proposal will be deemed compliant with the global minimum tax.

Joe Biden aláírta az Amerikai Egyesült Államok adó- és klímatörvényjavaslatát

 Augusztus 16-án, kedden Joe Biden amerikai elnök aláírta az “Inflációcsökkentési törvény” néven ismert, mérföldkőnek számító klímavédelmi, egészségügyi és adótörvényjavaslatát. A csomag nagyjából 300 milliárd dollárt fordít éghajlati és energetikai kezdeményezésekre, korlátozza a vényköteles gyógyszerek árát és bevezeti a nagyvállalatokra kivetett új minimumadót. A tárgyalások tavaly meghiúsultak egy nagyobb kiadási csomagról (“Build Back Better Act”). Az inflációcsökkentési törvényben szereplő amerikai minimumadó-javaslat azonban a hírek szerint nem felel meg az OECD II. Pillérének, és akár “ellentétes” is lehet azzal, ahogyan a megállapodás más jogrendszerekben működne. Ez aggályokat vetne fel azzal kapcsolatban, hogy a multinacionális vállalatok szövevényes rendszerrel szembesülnek, és több megfigyelő még abban is “kételkedik”, hogy az amerikai javaslatot a globális minimumadó megfelelőjének fogják tekinteni.

Commission launches call for applications for informal expert group on CBAM

On Thursday 28 July, the European Commission published  a call for application for members of an informal expert group to provide advice and expertise on certain elements of the implementation of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). The informal expert group will assist DG TAXUD to complete methods for the monitoring, reporting, quantification and verification of embedded emissions of products in the sectors in the scope of the CBAM, and in the early preparation of implementing acts, before submission to the relevant comitology committee, the Commission said. While Member States’ authorities will form part of the expert group, applications from other organisations such as business associations and NGOs are also welcomed. The deadline to submit applications is 15 September 2022.

A Bizottság pályázati felhívást tesz közzé a CBAM-mel foglalkozó informális szakértői csoport számára

Az Európai Bizottság július 28-án, csütörtökön tagokat toborzó felhívást tett közzé egy informális szakértői csoportba, ami tanácsot és szakértelmet nyújtana az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) végrehajtásának egyes elemeivel kapcsolatban. Az informális szakértői csoport a Bizottság közleménye szerint segíteni fogja a DG TAXUD, azaz az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság munkáját a CBAM hatálya alá tartozó ágazatokban a termékek beágyazott kibocsátásainak nyomon követésére, jelentésére, számszerűsítésére és hitelesítésére szolgáló módszerek kidolgozásában, valamint a végrehajtási jogi aktusok korai előkészítésében, mielőtt azt benyújtják az illetékes komitológiai bizottságnak. A szakértői csoportban a tagállamok hatóságai vesznek részt, de más szervezetek, például vállalatokat tömörítő szervezetek és civil szervezetek jelentkezését is szívesen fogadják. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. szeptember 15.

Weekly Tax News – 29 August 2022
Heti adó-hírek, 2022. augusztus 29.

 OECD publishes comments received on the progress report on Amount A of Pillar I

On Thursday 25 August, the OECD published over 750 pages of comments received from 71 contributors to the progress report on Amount A of Pillar I it published mid-July. The progress report contains a comprehensive draft of the technical model rules to implement the new taxing right and officially acknowledges the new timeline to deliver the Multilateral Convention for the implementation of Amount A. The OECD will organise a public consultation meeting on 12 September in hybrid format to discuss comments received from the public.

 Az OECD közzéteszi az I. Pillér “A” összegével kapcsolatos előrehaladási jelentésre vonatkozó észrevételeket

Augusztus 25-én, csütörtökön az OECD közzétette a 71 hozzászólótól beérkezett több mint 750 oldalnyi észrevételt, ami a július közepén publikált, I. Pillér “A” összegéről szóló előrehaladási jelentéshez érkezett. Az előrehaladási jelentés tartalmazza az új adóztatási jog végrehajtására vonatkozó technikai mintaszabályok átfogó tervezetét, és hivatalosan elismeri az “A” összeg végrehajtására vonatkozó többoldalú egyezmény kidolgozásának új ütemtervét. Az OECD szeptember 12-én hibrid formában nyilvános konzultációs ülést szervez a nyilvánosságtól beérkezett észrevételek megvitatására.

FATF evaluates Netherlands’ and Germany’s measures to combat money laundering

 On Wednesday 24 August, the Financial Action Task Force (FATF) published its Mutual Evaluation Report on the Netherlands. It concluded that the Netherlands’ measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering good results, but the country needs to do more to prevent legal persons from being used for criminal purposes, strengthen risk-based supervision, and ensure sanctions for money laundering and terrorist financing offences are proportionate and dissuasive. According to the report, the Netherlands’ main money laundering risks are related to fraud and drug related offences, which represent 90% of all Dutch proceeds of crime. On Thursday 25 August, the FATF also published its Mutual Evaluation Report on Germany and concluded that the country has implemented significant reforms in the last five years to strengthen its system. Although some of these new measures are already delivering results, Germany needs to continue to implement reforms and take steps to make sure that there is resourcing and prioritization at the operational level to combat illicit financial flows, it added. Domestic coordination across Germany’s 16 Länder is a challenge and coordination and consistency between the different supervisory and law enforcement authorities should be enhanced, the FATF explained.

A FATF kiértékeli Hollandia és Németország pénzmosás elleni küzdelmet célzó intézkedéseit

 A Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force – FATF) augusztus 24-én, szerdán közzétette Hollandiáról szóló kölcsönös értékelő jelentését. A jelentés megállapította, hogy Hollandia pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó intézkedései eredményesek, de az országnak többet kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a jogi személyek bűnügyi célú felhasználását, megerősítse a kockázatalapú felügyeletet, és biztosítsa, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni bűncselekményekért kiszabott szankciók arányosak és visszatartó erejűek legyenek. A jelentés szerint Hollandia fő pénzmosási kockázatai csaláshoz és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez kapcsolódnak, melyek a hollandiai bűntényekből származó bevételek 90%-át teszik ki. Augusztus 25-én, csütörtökön a FATF közzétette Németországról szóló kölcsönös értékelő jelentését is, és megállapította, hogy az ország az elmúlt öt évben jelentős reformokat hajtott végre rendszerének megerősítése érdekében. Bár ezen új intézkedések némelyike már hoz eredményeket, Németországnak folytatnia kell a reformok végrehajtását, és lépéseket kell tennie annak biztosítására, hogy a tiltott pénzmozgások elleni küzdelemhez operatív szinten rendelkezésre álljanak a források és a prioritások – tették hozzá. A 16 németországi tartományon belüli belső koordináció kihívást jelent, és a különböző felügyeleti és bűnüldöző hatóságok közötti koordinációt és összhangot fokozni kell – fejtette ki az FATF.

Commission proposes to authorise Portugal and Sweden to apply reduced rates of excise duty to motor fuels

On Monday 22 August, the European Commission proposed to authorise Portugal and Sweden to apply a temporary reduction of the national tax rates for certain kinds of petrol and gas oil used as motor fuels, below the minimum levels of taxation laid down in the ‘Energy Taxation Directive’. The temporary reduction would apply until 31 December 2022 for Portugal and for 3 months for Sweden. According to the Portuguese and Swedish authorities, the aim of the measure is to mitigate the high retail fuel prices associated with the consumption of motor fuels, resulting from the current geopolitical developments, and directly affecting both households and companies. Given its short duration and “the exceptional circumstances linked to the geopolitical situation coupled with an exceptionally high market price of crude oil”, the Commission found that the requested authorisations are considered to be adequate and proportionate. It agreed that it is not likely to distort competition or hinder the proper functioning of the internal market and that the tax reduction would partially offset the increased energy costs. The decisions must now be approved by the Council of the EU.

A Bizottság javasolja, hogy engedélyezzék Portugáliának és Svédországnak az üzemanyagokra vonatkozó kedvezményes jövedékiadó-mértékek alkalmazását

Augusztus 22-én, hétfőn az Európai Bizottság javasolta, hogy engedélyezzék átmenetileg Portugáliának és Svédországnak az energiaadó-irányelvben meghatározott minimum adómértékek alá csökkentett nemzeti adókulcsok alkalmazását a motorüzemanyagként használt egyes benzin- és gázolajfajtákra. Az ideiglenes csökkentés Portugália esetében 2022. december 31-ig, Svédország esetében pedig 3 hónapig lenne alkalmazandó. A portugál és a svéd hatóságok szerint az intézkedés célja a jelenlegi geopolitikai fejleményekből eredő, a háztartásokat és a vállalatokat egyaránt közvetlenül érintő, a motorikus üzemanyagok fogyasztásához kapcsolódó magas kiskereskedelmi üzemanyagárak mérséklése. Tekintettel az intézkedés rövid időtartamára és “a geopolitikai helyzettel kapcsolatos rendkívüli körülményekre, valamint a nyersolaj kivételesen magas piaci árára”, a Bizottság megállapította, hogy a kért engedélyek megfelelőnek és arányosnak tekinthetők. Egyetértett azzal, hogy ez valószínűleg nem torzítja a versenyt és nem akadályozza a belső piac megfelelő működését, valamint az adócsökkentés részben ellensúlyozza a megnövekedett energiaköltségeket. A határozatokat most az EU Tanácsának kell jóváhagynia.