Weekly Tax News – Tuesday 7 June 2022
Heti adó-hírek – 2022. június 7. kedd

EU Member States agree on a sixth package of sanctions against Russia

EU leaders agreed in the night of Monday 30 May the sixth package of sanctions against Russia, including an embargo on Russian oil. The Commission initially proposed this sixth package of measures on 4 May but it created tensions between Member States. EU leaders finally agreed that the sanctions against Russia will cover crude oil, as well as petroleum products, delivered from Russia into Member States, with a temporary exception for crude oil delivered by pipelineThe delay has  reportedly been given in order to satisfy Hungary, which is heavily dependent on Russian oil via the Druzhba pipeline. The sixth sanctions package also involves the exclusion of several banks from SWIFT and targeted sanctions. On Tuesday 31 May, in its conclusions, the European Council also recognized that the Russian war of aggression against Ukraine has shown the need for a stronger and more capable European Union in the field of security and defence. In this context, it said that it looks forward to the presentation of “a possible joint European Defence Investment Programme, including exploring a vehicle for Value Added Tax exemption and for European defence projects of high common interest”.

Az uniós tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni hatodik szankciócsomagról

Az EU vezetői május 30-án, hétfőn este megállapodtak az Oroszországgal szembeni hatodik szankciócsomagról, beleértve az orosz olajra vonatkozó embargót is. A Bizottság eredetileg május 4-én javasolta a szóban forgó hatodik intézkedéscsomagot, de ez feszültséget okozott a tagállamok között. Az uniós vezetők végül abban állapodtak meg, hogy az Oroszország elleni szankciók az Oroszországból a tagállamokba szállított nyersolajra és a kőolajtermékekre is kiterjednek, a csővezetéken szállított nyersolajra vonatkozó átmeneti kivétellel. A halasztást állítólag Magyarország érdekét kielégítve adták meg, mely a Druzsba kőolajvezetéken keresztül nagymértékben függ az orosz olajtól. A hatodik szankciócsomag tartalmazza továbbá több bank kizárását a SWIFT rendszerből, valamint célzott szankciókat. Az Európai Tanács május 31-i, keddi következtetéseiben azt is elismerte, hogy az Ukrajna elleni orosz háborús agresszió megmutatta, hogy a biztonság és a védelem területén erősebb és ütőképesebb Európai Unióra van szükség. Ezzel összefüggésben kijelentette, hogy várakozással tekint “egy lehetséges közös európai védelmi beruházási program előterjesztése elé, ami a hozzáadottérték-adó alóli mentességre és a kiemelten közérdekű európai védelmi projektekre szolgáló eszközök vizsgálatát foglalja magában”.

Greenlight of Poland’s recovery plan raises hopes for an agreement on Pillar II

The European Commission formally approved on Wednesday 1st June the recovery plan of Poland after nearly a year of blockade due to the rule-of-law dispute regarding the independence of the country’s judiciary. In turn, EU institutions and stakeholders are now hopeful that Poland will lift its veto on the Implementing Directive for Pillar II (minimum taxation) of the OECD global tax deal. During the last Ecofin meeting, the French Finance minister, Bruno Le Maire, already said that he is optimistic an agreement could be reached at the next Ecofin meeting – and last one under the French Presidency– on 17 June. He explained that the EU Council is working on a politically binding link between Pillar I and Pillar II of the OECD agreement, rather than on a legally one, as Poland initially requested.

Zöld utat kapott a lengyel gazdaságélénkítési terv, ami reményt ad a II. Pillérről szóló megállapodásra

Az Európai Bizottság június 1-jén, szerdán az ország igazságszolgáltatásának függetlenségével kapcsolatos jogállamisági vita miatt közel egy évig tartó blokád után hivatalosan is jóváhagyta Lengyelország gazdaságélénkítési tervét. Az uniós intézmények és az érdekelt felek most viszont abban bíznak, hogy Lengyelország feloldja vétóját az OECD globális adóügyi megállapodás II. Pillérének (minimumadóztatás) végrehajtási irányelvével kapcsolatban. Az Ecofin legutóbbi ülésén Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter már kijelentette, hogy bízik abban, hogy a következő – és egyben a francia elnökség alatti utolsó – június 17-i Ecofin-ülésen megállapodásra juthatnak. Kifejtette, hogy az EU Tanácsa az OECD-megállapodás I. és II. Pillére közötti politikailag kötelező erejű kapcsolaton, nem pedig a Lengyelország által eredetileg kért jogilag kötelező erejű kapcsolaton dolgozik.

EU withholding tax procedures expected in first half of 2023

Speaking at a conference on Capital Markets Union on Wednesday 1st June, EU Tax Commissioner, Paolo Gentiloni, reportedly said that the European Commission will present a proposal on withholding tax procedures during the first half of 2023. The problems the Commission aims to tackle are the particularly burdensome withholding tax refund procedures for cross-border investors in the EU and, at the same time, the risks they present in terms of tax abuse. The Commission initially intended to present this proposal at the end of 2022. A public consultation is running until 26 June.

Az uniós forrásadó-eljárások 2023 első felében várhatók

Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa június 1-jén, szerdán egy tőkepiaci unióról szóló konferencián állítólag azt mondta, hogy az Európai Bizottság 2023 első felében javaslatot fog előterjeszteni a forrásadóval kapcsolatos eljárásokról. A Bizottság a határokon átnyúló uniós befektetők számára különösen megterhelő forrásadó-visszatérítési eljárásokkal, és ugyanakkor az ezek által fennálló adóvisszaélések kockázatával kíván foglalkozni. A Bizottság eredetileg 2022 végén szándékozott előterjeszteni ezt a javaslatot. A nyilvános konzultáció június 26-ig tart.

Final negotiations in the European Parliament before the vote on CBAM

The final vote in the European Parliament this week on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) might be a bit different from the position adopted earlier this year by the Parliament’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). While the rapporteur Mohammed Chahim (S&D, Netherlands) had obtained a majority to abolish free allocation of allowances by the end of 2030 for sectors covered by the CBAM, he would reportedly have reversed his position. Together with the Renew Europe group, he tabled an amendment postponing the complete phase-out of free allowances: the reduction will have to start in 2026 (and not in 2025) and end in 2032. The S&D and Renew Europe groups also agreed on a second amendment to support European exporting companies, which could be negatively affected by CBAM. Those in the top 10% in terms of emissions will be eligible for free allowances for their exports of products covered by the CBAM regulation. The final vote is scheduled on Wednesday 8 June.

Szén-dioxid határkiigazítási mechanizmusról (CBAM) szóló szavazás előtti utolsó tárgyalások az Európai Parlamentben

Az Európai Parlamentben a héten a szén-dioxid határkiigazítási mechanizmusról (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) szóló végső szavazás némileg eltérhet a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága (ENVI) által az év elején elfogadott állásponttól. Noha a referens, Mohammed Chahim (S&D, Hollandia) többséget szerzett a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának 2030 végéig történő eltörlése mellett a CBAM által lefedett ágazatokban, állítólag meg akarta változtatni álláspontját. A Renew Europe képviselőcsoporttal együtt módosító indítványt nyújtott be, ami elhalasztja az ingyenes kibocsátási egységek teljes megszüntetését: a csökkentésnek 2026-ban (és nem 2025-ben) kell kezdődnie, és 2032-ben kell befejeződnie. Az S&D és a Renew Europe képviselőcsoportok egy második módosításban is megállapodtak a CBAM által esetlegesen negatívan érintett európai exportőr vállalatok támogatása érdekében. A kibocsátások tekintetében az első 10%-ba tartozó vállalatok ingyenes kibocsátási egységekre lesznek jogosultak a CBAM-rendelet hatálya alá tartozó termékek exportja terén. A zárószavazás június 8-án, szerdán lesz.

 MEPs ready to start working on AMLA

 The rapporteurs in the European Parliament, Luis Garicano (Renew Europe, Spain) and Emil Radev (EPP, Bulgaria) have published their draft report on the future Anti-Money Laundering Authority (AMLA) and they suggest quite a number of amendments to the original proposal from the Commission. First of all, they want to significantly increase the number of entities that would fall under the direct supervision of AMLA, by dropping the cross-border threshold and including crypto asset service providers on the list. The rapporteurs also want to give AMLA independent intelligence capacity and suggest that each national Financial Intelligence Units (FIUs) should delegate a member to the AMLA. While the Commission proposed that the budget of AMLA should be funded 75 % via contributions from the sector and 25 % via the EU’s budget, the two MEPs propose that the country hosting the agency would pay a contribution and that AMLA would be allowed to set its own fees. The deadline for amendments is on 17 June and a vote in the relevant committees of the European Parliament is reportedly planned for after the summer break.

Az EP képviselők készen állnak a Pénzmosás Elleni Küzdelem Hatóságán (AMLA) való munka megkezdésére

Az Európai Parlament referensei, Luis Garicano (Renew Europe, Spanyolország) és Emil Radev (EPP, Bulgária) közzétették a leendő Pénzmosás Elleni Küzdelem Hatóságával (Anti-Money Laundering Authority – AMLA) kapcsolatos jelentéstervezetüket, melyben számos módosítást javasolnak a Bizottság eredeti javaslatához képest. Mindenekelőtt jelentősen növelni kívánják az AMLA közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek számát azáltal, hogy elengedik a határokon átnyúló küszöbértéket, és a kriptoeszköz-szolgáltatókat is felveszik a listára. A referensek továbbá független hírszerző kapacitással kívánják felruházni az AMLA-t, és azt javasolják, hogy minden nemzeti pénzügyi hírszerző egység (Financial Intelligence Unit – FIU) delegáljon egy tagot az AMLA-ba. Míg a Bizottság azt javasolta, hogy az AMLA költségvetését 75 százalékban az ágazat hozzájárulásaiból, 25 százalékban pedig uniós költségvetésből finanszírozzák, a két EP-képviselő javaslata szerint az ügynökségnek otthont adó ország fizessen hozzájárulást, és az AMLA maga állapíthassa meg a saját díjait. A módosító indítványok benyújtásának határideje június 17., az Európai Parlament illetékes bizottságaiban pedig a tervek szerint a nyári szünet után szavaznak.

 

Weekly Tax News – 13 June 2022
Heti adó-hírek – 2022. június 13. hétfő

Tax authorities step up tax enforcement efforts in support of the ‘Freeze and Seize’ Task Force

The European Commission and Member States’ tax authorities have set up a subgroup on tax enforcement in the already existing ‘Freeze and Seize’ Task Force to step up their efforts against sanctioned Russians and Belarusians individuals and companies, the Commission announced on Wednesday 8 June. This subgroup will help unearth possible tax crimes and recover unpaid taxes, while facilitating the implementation of EU sanctions. In particular, it will: – check for the presence of sanctions-listed persons and entities in tax files; – undertake new tax audits or investigations regarding such persons and entities; – share information on those persons and entities with each other and with third countries within the boundaries of existing tax law frameworks; – increase screening efforts on tax refunds and repayments to avoid any circumvention of the asset and fund freezes laid down in EU sanctions regulations; and – ensure a high level of vigilance regarding any intermediary acting for such persons and entities in view of the already existing prohibition to offer certain services to trusts and similar legal arrangements.

Az adóhatóságok fokozott adóbehajtási erőfeszítéseket tesznek a „Freeze and Seize” munkacsoport támogatása érdekében

A Bizottság június 8-án, szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok adóhatóságai a már létező „Freeze and Seize” munkacsoportban az adóérvényesítés hatékonysága érdekében alcsoportot hoztak létre, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a szankcionált orosz és fehérorosz magánszemélyek és cégek ellen. Ez az alcsoport segít majd az esetleges adóbűncselekmények feltárásában és a meg nem fizetett adók behajtásában, megkönnyítve ezzel az uniós szankciók végrehajtását. Különösen a következő feladatai lesznek: – ellenőrizni, hogy a szankciós listán szereplő személyek és szervezetek szerepelnek-e az adóügyi aktákban; – adóellenőrzéseket, illetve vizsgálatokat végezni az érintett személyekkel és jogalanyokkal kapcsolatban; – a meglévő adójogi keretek lehetőségein belül megosztani az említett szervezetekre vonatkozó adatokat a tagállamokkal és harmadik országokkal egyaránt; – fokozni az adó-visszatérítések és visszafizetések átvilágítására tett erőfeszítéseket, hogy elkerüljék az eszközök és pénzeszközök befagyasztására vonatkozó uniós szankciós rendelkezések megkerülését – valamint magas szintű éberség biztosítása az ilyen személyek és jogalanyok javára eljáró közvetítők vonatkozásában, tekintettel arra a már meglévő tilalomra, amely a trust-oknak és hasonló jogi konstrukcióknak nyújtandó egyes szolgáltatásokat sújtja.

Overview of the progress made under the French Presidency on tax matters

The Council of the European Union published on Wednesday 8 June its traditional draft Ecofin report to the European Council on tax issues, which gives a good overview on the progress made under the French Presidency. The report recalled that the French Presidency managed to reach an agreement on VAT rates and approved Council conclusions on the implementation of the VAT e-commerce package. It also started the examination of the proposal for a Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and hopes to reach an agreement on the Directive ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union (Pillar II). The report should be adopted at the Ecofin meeting on 17 June, before being transmitted to the European Council on 23-24 June.

Áttekintés a francia elnökség alatt született adóügyi eredményekről

Az Európai Unió Tanácsának Titkársága június 8-án, szerdán tette közzé az Európai Tanácsnak szánt, adóügyi kérdésekről szóló, hagyományos Ecofin jelentés tervezetét, amely jó áttekintést ad a francia elnökség alatt tett lépésekről. A jelentés emlékeztetett arra, hogy a francia elnökség megállapodásra jutott az áfa kulcsok vonatkozásában, valamint jóváhagyta a Tanácsnak az e-kereskedelemmel kapcsolatos áfa csomag végrehajtásához kapcsolódó döntéseit. Megkezdte továbbá az adózási célra létrehozott fedőcégek visszaéléseinek megelőzését célzó irányelv javaslat áttekintését és reméli, hogy sikerül megállapodásra jutni az unióban működő multinacionális cégcsoportok globális minimális adómértékét meghatározó irányelvről (II. pillér). A jelentést az Ecofin június 17-i ülésén kell elfogadni, mielőtt június 23–24-án az Európai Tanács elé terjesztenék.

More work needed on the Energy Taxation Directive

 The French Presidency of the Council of the European Union won’t be able to close the revision of the Energy Taxation Directive, tabled in July 2021, before the end of its mandate. In a progress report, which should be presented at the Ecofin meeting on 17 June, it said that, given the complexity of the proposal, further technical discussions will be required to obtain possible compromise solutions on a wide range of issues. In particular, Member States have to further discuss: – the delimitation of tax categories and minimum levels of taxation, including the possibility of applying a derogation regime to certain products such as gas; – the pace of implementation of the new rules and the abolition of exemptions for the aviation and maritime sectors; and – the interaction between the state aid rules and the future Directive. According to the French Presidency, Member States do not contest the objectives of the proposal but they attach a particular importance to preserving the competitiveness of the EU and to examining the effects of the future Directive on households, on certain sectors of activity and on the economy as a whole.

További munkára van szükség az energiaadó-irányelv kapcsán

 Az Európai Unió Tanácsának francia elnökségének mandátumának lejárta előtt már nem tudja lezárni az energiaadó-irányelv 2021 júliusában előterjesztett felülvizsgálatát. Az Ecofin június 17-i ülésén bemutatandó, az elért eredményekről szóló jelentésben a Tanács leszögezte, hogy a javaslat összetettsége miatt további technikai megbeszélésekre lesz szükség a különböző ügyek lehetséges kompromisszumos megoldásinak érdekében. A tagállamoknak különösen az alábbiakat kell tovább megvitatniuk: – az adókategóriák és a minimális adómértékek meghatározása, ideértve a szabálytól való eltérések alkalmazásának lehetőségét bizonyos termékekre, például a gázra; – az új szabályok végrehajtásának üteme és a mentességek eltörlése a légiközlekedési és tengeri ágazatban; valamint – kapcsolat az állami támogatási szabályok és a jövőbeli irányelv között. A francia elnökség szerint a tagállamok nem vitatják a javaslat célkitűzéseit, de kiemelt jelentőséggel bír számukra az EU versenyképességének megőrzése, valamint a jövőbeli irányelvnek a háztartásokra és egyes ágazatokra, valamint a gazdaság egészére gyakorolt ​​hatásainak vizsgálatára.

Final vote on CBAM postponed in the European Parliament

MEPs were due to vote on a series of proposals in the ‘Fit for 55’ climate change package on Wednesday 8 June but due to the rejection of the draft report on the review of the EU Emissions Trading System (ETS), the final vote on the other texts, including the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), were postponed. It was a vote on key amendments phasing out free emissions allowances that reportedly divided the European Parliament, leading the Greens/EFA and Social Democrats to oppose the ETS report at the last minute because the level of ambition was weakened. As the issue of free allowances, which led to the rejection of the ETS report, is at the heart of the CBAM report, the latter has been referred back to the ENVI committee of the European Parliament and is now on hold pending political agreement. The matter will be discussed this week among political groups’ coordinators in order to find a way forward on this file, the EP said in a press release.

Elhalasztották a CBAM-ról szóló végső szavazást az Európai Parlamentben

A képviselőknek június 8-án, szerdán kellett volna szavazniuk a „Fit for 55” klímaváltozási csomagban szereplő javaslatokról, de az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének (ETS) felülvizsgálatáról szóló jelentéstervezet elutasítása miatt a többi szöveggel, köztük a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmussal (CBAM) kapcsolatos zárószavazást elhalasztották. Ez a szavazás az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos megszüntetését célzó kulcsfontosságú módosításokról szólt, amely a jelentések szerint megosztotta az Európai Parlamentet, majd az ambíció szintjének gyengülése miatt ahhoz vezetett, hogy a Zöldek / EFA és a Szociáldemokraták az utolsó pillanatban ellenezték az ETS jelentést. Mivel az ingyenes kibocsátási egységek kérdése, amely az ETS jelentés elutasításához vezetett, a CBAM jelentés középpontjában áll, ez utóbbit visszautalták az Európai Parlament ENVI bizottságához, politikai megállapodásra várva. Az EP sajtóközleménye szerint az ügyet ezen a héten megvitatják a képviselőcsoportok koordinátorai, annak reményében, hogy megtalálják a továbblépés módját.

State of play of the discussions on the AML package in the EU Council

 During its Presidency of the Council of the European Union, France has focused its efforts on the regulation establishing the new EU AML authority (AMLA), it said in a progress report published on Monday 7 June and which should be presented at the Ecofin meeting on 17 June. While on AMLA, the Presidency hopes to obtain a negotiating mandate on “as much of this text as possible by the end of the semester”, for the Regulation and the Directive (AMLD6) it admits that complex discussions will have to be continued under the Czech Presidency, starting in July.Particular attention was paid to the fundamental elements of the Regulation, namely the harmonization of definitions and the precise definition of the scope of the entities subject to the regulation, France says in its report. On the AMLD6, the Presidency has focused on issues relating to cooperation and coordination between EU supervisory authorities, the sanctions and remedies they can apply, joint analysis and exchange of information between FIUs and with other authorities, and the powers of suspension of FIUs.

Az AML csomagról folytatott megbeszélések jelenlegi állása az EU Tanácsában

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége alatt Franciaország az új uniós pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról szóló rendeletre összpontosította erőfeszítéseit – áll a június 7-én, hétfőn közzétett előrehaladási jelentésben, amelyet az ECOFIN ülésén kell bemutatni. Míg az AMLA-val kapcsolatban az elnökség azt reméli, hogy a félév végéig tárgyalási felhatalmazást kap „a szöveg lehető legnagyobb részével kapcsolatban”, a rendelet és az irányelv (AMLD6) tekintetében elismeri, hogy az összetett megbeszéléseket folytatni kell a júliusban kezdődő cseh elnökség időszaka alatt is. Különös figyelmet fordítottak a rendelet alapvető elemeire, nevezetesen a fogalom meghatározások harmonizálására és a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok körének pontos meghatározására – írja jelentésében Franciaország. Az AMLD6 kapcsán az elnökség az uniós felügyeleti hatóságok közötti együttműködéssel és koordinációval, az általuk alkalmazható szankciókkal és jogorvoslatokkal, a FIU-k (Pénzügyi Hírszerző Egységek) és más hatóságok között folytatandó közös elemzésekkel és információcserével, valamint a FIU-k felfüggesztő jogköreivel kapcsolatos kérdésekre összpontosított.

 

Weekly Tax News – 20 June 2022
Heti Adóhírek – 2022 június 20.

EU officials and tax advisers discuss the European Commission’s plan to regulate tax advice

On Tuesday 14 June, EU officials and tax advisers from all over Europe discussed how the regulation of the tax adviser profession can help to curb down abusive tax avoidance during a conference organised by the European Tax Adviser Federation (ETAF) in Brussels. MEP Markus Ferber, Sarah Godar, Researcher at the EU Tax Observatory, Philippe Vanclooster, former partner at PwC and Board member of the Belgian Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA), discussed the plan of the European Commission to regulate tax advice. The Director for direct taxation, tax coordination, economic analysis and evaluation at the European Commission, Benjamin Angel, reiterated that the Commission does not intend to regulate the tax profession as such but that it will put forward a set of rules that fit for all the people providing tax advice for creating structures in third countries. The Directive, which is being prepared, will cover aggressive tax planning practices, that without being purely tax evasion, are nevertheless clearly circumventing the law, Mr Angel explained. When designing this new law for tax advisers, it is highly important not to pass on the responsibility for loopholes in the legislation to those who are subject to the law, ETAF president Philippe Arraou warned. The European Commission will launch a public consultation on this initiative at the beginning of July, with a view to present a concrete proposal still this year.

EU-tisztviselők és adótanácsadók vitatják meg az Európai Bizottság adótanácsadás szabályozására vonatkozó tervét

Június 14-én, kedden Brüsszelben az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) által szervezett konferencián uniós tisztviselők és adótanácsadók egész Európából megvitatták, hogy az adótanácsadói szakma szabályozása hogyan segíthet a visszaélésszerű adóelkerülés megfékezésében. Markus Ferber európai parlamenti képviselő, Sarah Godar, az EU Adóügyi Megfigyelőközpontjának kutatója, Philippe Vanclooster, a PwC volt partnere és a Belga Adótanácsadók és Könyvvizsgálók Intézetének (ITAA) elnökségi tagja az Európai Bizottság adótanácsadói szakma szabályozására vonatkozó tervét vitatták meg. Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért, adóügyi koordinációért, gazdasági elemzésért és értékelésért felelős igazgatója megismételte, hogy a Bizottság nem szándékozik szabályozni az adótanácsadói szakmát, mint olyat, hanem olyan szabályrendszert fog előterjeszteni, amely minden olyan személyre vonatkozik, aki adótanácsadást nyújt harmadik országokban struktúrák létrehozásához. Az előkészítés alatt álló irányelv olyan agresszív adótervezési gyakorlatokra fog vonatkozni, amelyek nem tisztán adókikerülésnek minősülnek, de mégis egyértelműen kijátsszák a törvényt – magyarázta Angel úr. Az adótanácsadókra vonatkozó új jogszabály megtervezésekor rendkívül fontos, hogy ne hárítsuk át a felelősséget a jogszabályi kiskapukért azokra, akikre a törvény vonatkozik – figyelmeztetett Philippe Arraou, az ETAF elnöke. Az Európai Bizottság július elején nyilvános konzultációt indít erről a kezdeményezésről, hogy még idén konkrét javaslatot terjesszen elő.

Hungary blocks agreement on Pillar II

EU Member States once again failed to find a unanimous agreement on the Implementing Directive for Pillar II (minimum taxation) at an Ecofin meeting on Friday 17 June, in Luxembourg. Thanks to new concessions in the text, including a statement that, by June 2023, the Commission will submit a report to the Council of the EU assessing the situation regarding the implementation of Pillar I of the OECD agreement (reallocation of taxing rights) and, if appropriate, submit a legislative proposal, Poland finally lifted its veto. But it is Hungary who opposed the deal this time, citing the worsening economic situation in Europe due to the war in Ukraine. “Under such circumstances, introducing the global minimum tax at such an early stage would cause serious damages to European economies”, Hungarian Finance Minister Mihály Varga explained. France, who holds the Presidency of the Council of the EU, criticized this argument recalling that Hungary gave its support to Pillar II while the war in Ukraine had already started and that Pillar II will be beneficial to European economies. The French Finance Minister, Bruno Le Maire, promised that he will work until the last minute of the French Presidency – which ends on 30 June – to try to get an agreement. Mr Le Maire concluded by saying that on fundamental texts on tax matters, there is an urgency to move from unanimity to qualified majority voting.

Magyarország blokkolja a II. pillérről szóló megállapodást

 Az EU tagállamai ismét nem tudtak egyhangú megállapodásra jutni a II. pillér (minimumadóztatás) végrehajtási irányelvéről az Ecofin június 17-én, pénteken Luxembourgban tartott ülésén. A szövegben tett újabb engedményeknek köszönhetően – többek között annak a kijelentésnek, hogy a Bizottság 2023 júniusáig jelentést nyújt be az EU Tanácsának az OECD-megállapodás I. pillérének (az adóztatási jogok újraelosztása) végrehajtásával kapcsolatos helyzetről, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be – Lengyelország végül feloldotta vétóját. Ezúttal azonban Magyarország volt az, aki az ukrajnai háború miatt romló európai gazdasági helyzetre hivatkozva ellenezte a megállapodást. “Ilyen körülmények között a globális minimumadó ilyen korai bevezetése súlyos károkat okozna az európai gazdaságoknak” – magyarázta Varga Mihály magyarország pénzügyminisztere. Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Franciaország bírálta ezt az érvelést, emlékeztetve arra, hogy Magyarország akkor adta támogatását a II. pillérhez, amikor Ukrajnában már megkezdődött a háború, és hogy a II. pillér előnyös lesz az európai gazdaságok számára. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter megígérte, hogy a francia elnökség utolsó percéig – amely június 30-án ér véget – azon fog dolgozni, hogy megállapodásra jusson. Le Maire úr végezetül elmondta, hogy az adóügyekkel kapcsolatos alapvető szövegek esetében sürgősen át kell térni az egyhangúságról a minősített többségi szavazásra.

EU Tax Observatory’s inaugural annual conference in Brussels

 The EU Tax Observatory held on Monday 13 June its inaugural annual conference in Brussels on “Tax Avoidance and EU Offshore Wealth: Policies for Tomorrow”. During a panel on the global minimum tax, Pascal Saint-Amans, Director of the Center for Tax Policy and Administration at the OECD, recalled that Pillar I and Pillar II of the OECD agreement are a package. On the implementation of Pillar II, he said that you need a first mover to start the domino effect and hoped it will be the European Union. Mr Saint-Amans said that when there will be an agreement at EU level, the United States will probably move immediately after. All G7 countries announced that they will move by year end, he recalled. On Pillar I, he recognized that an impossible deadline has been set for political reason and that now intensive negotiations are taking place in order to finalize the multilateral convention and be able to implement Pillar I in 2024.

Az EU Adóügyi Megfigyelőközpontjának első éves konferenciája Brüsszelben

Az EU Adóügyi Megfigyelőközpontja június 13-án, hétfőn tartotta éves nyitókonferenciáját Brüsszelben “Adóelkerülés és az EU offshore vagyona: Politikák a jövőre nézve” címmel. A globális minimumadóról szóló panelbeszélgetés során Pascal Saint-Amans, az OECD Adópolitikai és Adóigazgatási Központjának igazgatója emlékeztetett arra, hogy az OECD-megállapodás I. és II. pillére egy csomagot alkot. A II. pillér végrehajtásával kapcsolatban elmondta, hogy a dominóhatás elindításához szükség van egy első lépésre, és remélte, hogy ez az Európai Unió lesz. Saint-Amans úr elmondta, hogy amikor uniós szintű megállapodás születik, az Egyesült Államok valószínűleg rögtön utána lépni fog. Emlékeztetett arra, hogy a G7-országok mindegyike bejelentette, hogy az év végéig lépni fog. Az I. pillérrel kapcsolatban elismerte, hogy politikai okokból lehetetlen határidőt szabtak meg, és most intenzív tárgyalások folynak a többoldalú egyezmény véglegesítése és az I. pillér 2024-es végrehajtása érdekében.

New vote scheduled in EP Plenary on CBAM

MEPs of the European Parliament’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) reportedly approved by a large majority, on Tuesday 14 June, the referral back to the mini-plenary session on 22 and 23 June of the revision of the EU Emissions Trading System (ETS) and the establishment of a ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ (CBAM). Following the Parliament’s vote to reject the draft report on the ETS review on 8 June, MEPs chose to refer both dossiers back to the ENVI Committee. On 15 June, the three main political groups – EPP, S&D and Renew Europe – reportedly reached an agreement on the controversial provisions that had prevented the two texts from being voted: – the exit from free emission allowances; – the scope of the CBAM; – export rebates; – the level of ambition of the ETS.

Újabb szavazás az EP plenáris ülésén a CBAM-ről

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (ENVI) képviselői a jelentések szerint június 14-én, kedden nagy többséggel jóváhagyták az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) felülvizsgálatáról és a “szén-dioxid-kibocsátás határkiigazítási mechanizmus” (CBAM) létrehozásáról szóló javaslatnak a június 22-23-i mini-plenáris ülésre való visszautalását. Miután a Parlament június 8-án elutasította az ETS felülvizsgálatáról szóló jelentéstervezetet, a képviselők úgy döntöttek, hogy mindkét dossziét visszautalják az ENVI bizottsághoz. Június 15-én a három fő képviselőcsoport – az EPP, az S&D és a Renew Europe – a jelentések szerint megállapodásra jutott azokról a vitatott rendelkezésekről, amelyek megakadályozták a két szöveg megszavazását: – az ingyenes kibocsátási egységekből való kilépés; – a CBAM hatálya; – az export-visszatérítések; – a kibocsátáskereskedelmi rendszer célkitűzési szintje.

 MEPs quiz experts on Ireland’s tax policy

 On Thursday 16 June, MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament discussed Ireland’s tax rules with Professor Frank Barry from Trinity College Dublin and Seamus Coffey from the University College Cork. The FISC subcommittee had also invited Apple to address the hearing but no representative was sent. Both experts were generally supportive of Ireland’s tax architecture, arguing that the companies attracted to Ireland are to a large extent from the United States and have a tangible footprint in Ireland, contributing about 13% of Ireland’s national income. According to them, these elements indicate that most of the foreign companies present were not in Ireland for aggressive tax planning. During the meeting, many MEPs were reportedly of a different opinion suggesting that Ireland’s tax system has eroded the tax base of other EU countries. A delegation of MEPs from the subcommittee will be travelling to Ireland in the third week of September.

Az európai parlamenti képviselők szakértőket kérdeznek Írország adópolitikájáról

Június 16-án, csütörtökön az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) képviselői Frank Barry professzorral a dublini Trinity College Dublinból és Seamus Coffey-val a University College Corkból megvitatták Írország adószabályait. A FISC albizottság az Apple-t is meghívta a meghallgatásra, de nem küldtek képviselőt. Mindkét szakértő általánosságban támogatta Írország adórendszerét, azzal érvelve, hogy az Írországba vonzott vállalatok nagyrészt az Egyesült Államokból származnak, és kézzelfogható lábnyomot hagynak Írországban, Írország nemzeti jövedelmének mintegy 13%-át adják. Szerintük ezek az elemek azt jelzik, hogy a jelen lévő külföldi vállalatok többsége nem agresszív adótervezés céljából tartózkodik Írországban. Az ülésen több képviselő állítólag más véleményen volt, arra utalva, hogy az ír adórendszer erodálta más uniós országok adóalapját. Az albizottság európai parlamenti képviselőinek küldöttsége szeptember harmadik hetében Írországba utazik.

McDonald’s to pay more than 1 billion € to French tax authorities

 American fast-food giant McDonald’s will pay more than 1 billion € to settle a dispute with the French tax authorities over tax avoidance. A French tribunal reportedly validated on Thursday 16 June an agreement between McDonald’s and French tax authorities under which the U.S. restaurant chain will have to pay back 737 € million in unpaid taxes and a 508 € million fine. The agreement covers unpaid taxes between 2009 and 2020. McDonald’s has been under fire for many years for reducing the amount of profits taxed in France by transferring part of the gains from its French subsidiaries to its headquarter in Luxembourg.

A McDonald’s több mint 1 milliárd eurót fizet a francia adóhatóságnak

Az amerikai gyorsétterem-óriás McDonald’s több mint 1 milliárd eurót fizet, hogy rendezze a francia adóhatósággal az adóelkerülés miatt kialakult vitát. Egy francia bíróság a jelentések szerint június 16-án, csütörtökön érvényesítette a McDonald’s és a francia adóhatóságok közötti megállapodást, amelynek értelmében az amerikai étteremláncnak 737 millió euró be nem fizetett adót és 508 millió euró bírságot kell visszafizetnie. A megállapodás a 2009 és 2020 között be nem fizetett adókra vonatkozik. A McDonald’s évek óta támadások kereszttüzében áll, amiért a franciaországi nyereségadó összegét úgy csökkentette, hogy a franciaországi leányvállalatok nyereségének egy részét a luxemburgi központba helyezte át.

 

Weekly Tax News – 27 June 2022
Heti Adóhírek – 2022 június 20.

EU leaders grant EU candidate status to Ukraine and Moldova

 On Thursday 23 June, EU leaders decided to grant EU candidate country status to Ukraine and Moldova. Both countries applied for membership in the weeks after Russia invaded Ukraine. If the decision to grant the EU candidate status was quick, however, the leaders warned that the road to EU membership will be long. The European Council invited the Commission to report to the EU Council on the fulfilment of the conditions set for each country in the framework of its regular enlargement package, reportedly scheduled for the Autumn. The EU Council will decide on the next steps when all these conditions are fully met, the leaders warned. The presidents of the two countries, who met with the European Council, welcomed the EU Council’s decision. “This is a unique and historical moment in EU-Ukraine relations”, the Ukrainian President, Volodymyr Zelensky, reacted on Twitter.

Az EU vezetői EU-tagjelölt státuszt adnak Ukrajnának és Moldovának

Június 23-án, csütörtökön az EU vezetői úgy döntöttek, hogy Ukrajnának és Moldovának uniós tagjelölt státuszt biztosítanak. Mindkét ország azokban a hetekben kérte felvételét, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Bár az EU-tagjelölt státusz megadásáról gyors döntés született, a vezetők figyelmeztettek, hogy az EU-tagsághoz vezető út hosszú lesz. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy őszre tervezett bővítési csomagja keretében tegyen jelentést mindkét országra vonatkozóan a meghatározott feltételek teljesítéséről. Az EU Tanácsa akkor dönt a további lépésekről, ha mindezek a feltételek teljesülnek – hívták fel a figyelmet a vezetők. Az Európai Tanáccsal tárgyaló két ország elnöke üdvözölte az EU Tanácsának döntését. „Ez egy egyedülálló és történelmi pillanat az EU-Ukrajna kapcsolatokban” – reagált a Twitteren Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Calls in European Parliament to move to enhanced cooperation to implement minimum taxation

During a debate in the European Parliament’s plenary session on Thursday 23 June, several MEPs called to set up an enhanced cooperation between EU Member States, as Hungary – after Poland – vetoed at the last Ecofin Council on 17 June the adoption of the directive implementing the OECD agreement on the minimum taxation of multinationals. Enhanced cooperation is a procedure where a minimum of 9 EU Member States are allowed to set up advanced integration or cooperation in a particular field within the EU, when it has become clear that the EU as a whole cannot achieve the goals of such cooperation within a reasonable period. During the debate, many MEPs have also complained that unanimity over tax issues leads to blackmail between Member States. On behalf of the French Presidency of the EU Council, the French European Affairs Minister Clément Beaune said he is not opposed to enhanced cooperation and that France also supports the move to qualified majority voting for certain important tax files. He gave assurances that his country is devoting all its efforts until the very last minute of its presidency to reach a unanimous agreement on the directive concerning minimum taxation. The subject was also reportedly discussed in the margin of the meeting of EU leaders.

A megerősített együttműködést szorgalmazó felszólalások az Európai Parlamentben, a minimum adózás bevezetése érdekében

Az Európai Parlament június 23-i, csütörtöki plenáris ülésén tartott vita során több képviselő is a megerősített együttműködés kialakítását szorgalmazta az EU-tagállamok között, azok után, hogy Magyarország – Lengyelországot követően – a legutóbbi, június 17-i Ecofin Tanács ülésén megvétózta a multinacionális vállalatok minimális adóztatására vonatkozó OECD-megállapodás végrehajtásáról szóló irányelv elfogadását. A megerősített együttműködés olyan eljárás, amelynek során legalább 9 EU-tagállam számára engedélyezik, hogy fokozottabb integrációt vagy együttműködést alakítson ki egy adott területen az EU-n belül, amennyiben világossá válik, hogy az EU egésze nem tudja elérni ezen együttműködést ésszerű időn belül. A vita során több képviselő kifogásolta azt is, hogy az adózási kérdésekben hozott egyhangú döntés a tagállamok közötti zsaroláshoz vezet. Az EU Tanács Francia Elnöksége nevében Clément Beaune, Európai ügyek minisztere azt mondta, nem ellenzi a megerősített együttműködést, és Franciaország is támogatja a minősített többségi szavazásra való áttérést a lényeges adózási kérdések tekintetében. Garanciát vállalt arra, hogy Franciaország, elnöksége utolsó percéig minden erőfeszítését arra fordítja, hogy egyhangú megállapodás szülessen a minimális adózásról szóló irányelvről. A témát állítólag az uniós vezetők találkozója alkalmával is megvitatták.

 EP agrees on a common position on CBAM

 The European Parliament adopted on Wednesday 22 June a common position on the EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) after repeating a vote which failed earlier this month. In addition to the products proposed by the Commission (iron and steel, refineries, cement, organic basic chemicals and fertilisers), the EP wants CBAM to also cover organic chemicals, plastics, hydrogen and ammonia. MEPs also want to extend CBAM to include indirect emissions, i.e. emissions deriving from the electricity used by manufacturers, to better reflect CO2 costs for European industry. According to the EP’s text, the CBAM would apply from 1 January 2023 with a transitional period until the end of 2026 and Parliament believes it must be fully implemented for the listed sectors of the EU Emissions Trading System (ETS) by 2032 – three years earlier than proposed by the Commission. Moreover, rather than having 27 competent authorities, Parliament believes there should be one centralised EU CBAM authority. Finally, MEPs add that the EU must provide financial support, at least equivalent in financial value to the revenues generated by the sale of CBAM certificates, to support least developed countries’ efforts to decarbonise their manufacturing industries. Parliament is now ready to start negotiations with Member States, who already adopted their position on this file.

Az EP közös álláspontot fogadott el a CBAM-mel kapcsolatban

Az Európai Parlament június 22-én, szerdán közös álláspontot fogadott el az EU szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmusáról (CBAM), miután megismételte a hónap eleji eredménytelen szavazást. A Bizottság által javasolt termékeken (vas és acél, finomítók, cement, szerves alapanyagok és műtrágyák) kívül az EP azt szeretné, ha a CBAM kiterjedne a szerves vegyszerekre, a műanyagokra, a hidrogénre és az ammóniára is. A képviselők a CBAM-ot szeretnék kiterjeszteni a közvetett, azaz a gyártók által felhasznált villamos energiából származó kibocsátásra is, az európai ipar CO2-költségeinek pontosabb megközelítése érdekében. Az EP szövege szerint a CBAM 2023. január 1-jétől lenne alkalmazandó, átmeneti időszakkal 2026 végéig terjedően. A Parlament úgy véli, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) felsorolt ​​ágazataiban a teljeskörű bevezetésnek  meg kell valósulnia 2032-ig – három évvel korábban, mint azt a Bizottság javasolta. A Parlament elképzelései szerint, 27 illetékes hatóság helyett, egy központosított EU CBAM hatóságra van szükség. Végül a képviselők hozzátették, hogy az EU-nak pénzügyi támogatást kell nyújtania, legalább a CBAM-tanúsítványok értékesítéséből származó bevételekkel azonos mértékben, a legkevésbé fejlett országok feldolgozóiparának dekarbonizálására irányuló erőfeszítések megvalósításához. A Parlament készen áll a tárgyalások megkezdésére azon tagállamokkal, amelyek már elfogadták álláspontjukat ezzel az üggyel kapcsolatban.

COVID-19 accelerated the digital transformation of tax administrations

The COVID-19 pandemic has accelerated the shift to digital services in tax administrations with a 30% increase in digital contacts in 2020, according to a new report from the OECD published on Thursday 23 June. The report highlights that the continuing digital transformation of tax administrations is aimed at automating tax compliance in more areas and further reducing burdens for hundreds of millions of taxpayers. Digital channels are now dominating interactions with taxpayers, with around 1,3 billion contacts via online taxpayer accounts, and more than 30 million contacts via chatbots, according to the report. This is a rapid shift from the pre-pandemic models which may have depended on channels such as post or in-person visits to the tax office, the OECD explains.

A COVID-19 felgyorsította az adóhatóságok digitális átalakulását

Az OECD június 23-án közzétett új jelentése szerint a COVID-19 világjárvány felgyorsította a digitális szolgáltatásokra való átállást az adóhatóságoknál: 2020-ban 30%-kal nőtt a digitális kapcsolatfelvételek száma. A jelentés kiemeli, hogy az adóigazgatások folyamatos digitális átalakulásának célja, hogy több területen automatizálja az adózási megfeleőséget, és tovább csökkentse több százmillió adófizető terheit. A jelentés szerint a digitális csatornák dominálnak az adófizetőkkel folytatott interakciókban, mintegy 1,3 milliárd kapcsolatfelvétellel az online adófizetői fiókokon, és több mint 30 millióval a chatbotokon keresztül. Ez egy gyors elmozdulás a pandémia előtti modellekhez képest, amelyekben a kapcsolatfelvétel elsősorban az adóhivatal postai úton történő megkeresése vagy személyes látogatása révén történt– magyarázza az OECD.

ETAF answers to the public consultation on withholding taxes

On Thursday 23 June, the European Tax Adviser Federation (ETAF) published its answer to the public consultation of the European Commission on an EU framework for withholding taxes, expected to be presented during the first half of 2023. In principle, ETAF acknowledges that withholding taxes as such can reduce the risk of tax evasion and avoidance. However, currently, refund procedures are often complex, lengthy and costly and can discourage investors even more from making investments in certain countries or having to accept double taxation, which can not be the intention of the Single Market. For this reason, ETAF is in favour of harmonised systems of tax relief at source and supports the initiative of the Commission. In its answer, ETAF pointed out that the complex cross-border issues should be addressed with a tax framework that is as simple as possible.

Az ETAF válaszai a forrásadókkal kapcsolatos nyilvános konzultációra

Június 23-án, csütörtökön az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) közzétette válaszát az Európai Bizottságnak a forrásadók uniós keretrendszeréről folytatott nyilvános konzultációjára, amelyet várhatóan 2023 első felében mutatnak be. Az ETAF elvileg elismeri, hogy a forrásadók csökkenthetik az adócsalás és az adóelkerülés kockázatát. Jelenleg azonban a visszatérítési eljárások gyakran összetettek, hosszadalmasak és költségesek, és még jobban elriaszthatják a befektetőket attól, hogy bizonyos országokban befektetéseket hajtsanak végre. A kettős adóztatás sem elfogadható, ez nem lehet az Egységes Piac célja. Emiatt az ETAF egyetért a forrásadókra vonatkozó kedvezmények harmonizált keretrendszerével, és támogatja a Bizottság kezdeményezését. Az ETAF válaszában rámutatott, hogy a bonyolult határon átnyúló kérdéseket a lehető legegyszerűbb adórendszerrel kell kezelni.