Weekly Tax News – 2 May 2022
Heti Adó Hírlevél – 2022 Május 2

 European Commission announces its plan to regulate tax advice in the EU

 On 25 April 2022, the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament held a hearing on “how to reinforce the regulation of intermediaries to create an intermediary sector that ensures a fair and user-friendly tax system”. On this occasion, the European Commission publicly announced that it is working on a legislative proposal to regulate tax advice in the EU and that it will launch a public consultation on 11-12 May running until 20 July 2022 on this initiative. During the hearing, the Commission explained that it does not want to go after a specific profession and will rather focus on the action of providing tax advice. It also said that it does not intend to regulate the tax advising profession as such but rather to put a threshold of what behaviour is acceptable and what is not. The Commission promised to target the “rotten apples” and not to overburden the whole tax profession. In a press release, ETAF assessed the outcomes of the hearing and welcomed the announcement of the Commission as well as the growing attention given to this topic by European decision-makers.

Az Európai Bizottság bejelentette az adótanácsadás szabályzásával kapcsolatos tervét

2022 április 25-én az Európai Parlament adózással foglalkozó albizottsága (FISC) tartott egy meghallgatást “hogyan lehet erősíteni a közvetítőket érintő szabályzást, hogy kialakuljon egy közvetítői szektor, amely biztosítja a tisztességes és felhasználóbarát adórendszert” címmel. Ebből az alkalomból az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, hogy dolgozik egy jogszabályjavaslaton, mely szabályozná az adótanácsadást az EU-ban továbbá, hogy nyilvános konzultációt kezdeményez a javaslattal kapcsolatban 2022 május 11-12-től július 20-ig. A meghallgatás során a Bizottság kifejtette, hogy nem áll szándékában kifejezetten egy szakmával foglalkozni, inkább az adótanácsadásra, mint tevékenységre kíván koncentrálni. Azt is kijelentették, hogy nem akarják az adótanácsadást, mint szakmát szabályozni, inkább csak meghatározni az elfogadható és nem elfogadható viselkedésminták kereteit. A Bizottság megígérte, hogy kizárólag a” rohadt almákat” fogják megcélozni és nem akarják az egész adószakmát túlterhelni. Sajtóközleményében az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) értékelte a meghallgatás eredményeit és üdvözölte a Bizottság bejelentését, illetve azt, hogy a témát egyre nagyobb figyelem övezi az európai döntéshozók részéről.

 Commission issues guidance on energy tax cuts

On Monday 25 April, EU tax commissioner Paolo Gentiloni wrote to EU Finance ministers to remind them of what they are allowed to do under the EU tax rules to cushion the impact of the rising energy prices. In the last months, a majority of Member States have lowered taxation on energy, introducing reduced VAT rates or reduced excise duties on energy products and electricity. “A coordinated EU response is of the essence to safeguard the Single Market and avoid further divergences across Member States”, he wrote. The guidance highlights in particular the possibilities for reduced rates applicable under the EU’s VAT rules (the VAT Directive) and excise duty framework (the Energy Taxation Directive). In his letter, Mr Gentiloni said that the Commission does not envisage for the moment further revisions of the EU taxation framework to respond to the current crisis.

A Bizottság iránymutatást adott ki az energiát terhelő adók csökkentéséről

Április 25-én hétfőn az EU adóügyi biztosa Paolo Gentiloni emlékeztette az EU pénzügyminisztereit, hogy az EU adószabályozása értelmében mit tehetnek az emelkedő energiaárak hatásainak tompítására. Az elmúlt hónapokban a tagállamok többsége csökkentette az energiát és az elektromos áramot terhelő adókat, alacsonyabb ÁFA-kulcsok bevezetésével, jövedéki adó csökkentéssel. “Egy összehangolt EU-s szintű válasz kulcsfontosságú. hogy biztosítani lehessen a közös piac működését, illetve elejét venni a tagállamok között jelentkező divergencia továbbterjedésének“ – írta a biztos. Az iránymutatás különösen kiemeli a létező adócsökkentési mechanizmusokat, melyek összhangban vannak az EU ÁFA szabályozásával (ÁFA direktíva) és a jövedéki adókat szabályozó Energia Adóztatási Direktívával. Levelében Gentiloni kifejtette, hogy egyelőre nem gondolja, hogy a jelenlegi válságra válaszul a Bizottság felülvizsgálná az érvényben lévő EU adózási keretrendszert.

MEPs adopt their opinion on Pillar II

MEPs broadly approved on Thursday 28 April the Commission proposal implementing into law the international agreement on a global minimum corporate tax rate of 15%. The report, drafted by MEP Aurore Lalucq (S&D, French), approves the key elements of the Commission proposal, notably sticking to the proposed implementation timeline and the implementation deadline of 31 December 2022 with an aim to having the law apply swiftly. The report also introduces a review clause which provides for the revision of the annual revenue threshold above which a multinational corporation would be subject to the minimum tax rate and calls on assessing the impact of the legislation on developing countries. The report will now be tabled for a plenary vote, after which it will constitute the official Parliament’s opinion.

Az Európai Parlament képviselőinek véleménye a 2. Pillérről

Április 28-án, csütörtökön az EP képviselők nagy arányban elfogadták a Bizottság javaslatát a 15%-os globális minimum társasági adóra vonatkozó nemzetközi szerződés megvalósítására. A jelentés, melyet a francia EP-képviselő Aurore Lalucq (Szocialisták és Demokraták frakció) terjesztett elő, elfogadja a Bizottság javaslatának kulcsfontosságú elemeit, mint például a minél gyorsabb megvalósítást célzó 2022 december 31-i céldátumot. A jelentés szintén bevezet egy felülvizsgálati klauzulát, melynek értelmében felülvizsgálatra kerülnének azok az éves forgalomra vonatkozó küszöbértékek, amik felett a multinacionális vállalatok a minimum adó hatálya alá esnének, illetve értékelné a szabályozás fejlődő országokra gyakorolt hatásait. A jelentést most szavazásra fogják bocsátani és ezután ez az Európai Parlament hivatalos állásfoglalásává válik.

European Commission’s seminar on tax compliance costs for SMEs

On Thursday 28 April, the European Commission organized a seminar to present its final report on tax compliance costs for SMEs, on the basis of a study which was conducted in 28 European countries (EU27+UK) among more than 3,500 enterprises in 2019. Astrid Bartels, Head of Unit access to Finance, Directorate Investment, Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European Commission, explained that one of the main conclusions of the report is that SMEs are disproportionately affected by tax compliance costs. Marcell Németh, Manager Strategy and Assessment at KPMG, who co-authored the study, said that companies in the EU spend an estimated annual total amount of 204 billion € to comply with the most burdensome tax obligations. The majority of compliance costs occur at micro (87%) and small (10%) companies level and most of them are related to the corporate income tax and VAT. Data collection and preparation costs make up more than 60% of total compliance costs, he added. However, the study also shows that the burden of tax compliance seems to be decreasing in the EU. An estimated 59% of company representatives in the 28 countries covered perceive the tax compliance costs to have decreased or remained unchanged between 2015 and 2019.

Az EU Bizottság szemináriuma a KKV-knál felmerülő, az adószabályok betartásához kapcsolódó költségekrő

Április 28-án, csütörtökön az EU Bizottsága szemináriumot szervezett, ahol bemutatta a végső jelentését a KKV-knál felmerülő, az adószabályok betartásához kapcsolódó költségekről. Ennek alapját egy 2019-es tanulmány képezi, melyben több mint 3500 vállalkozást kérdeztek 28 országban (EU27 és Nagy-Britannia). Astrid Bartels, aki a Bizottság Pénzügyekkel, Befektetésekkel, Belső Piaccal, Iparral, Vállalkozásokkal és KKV-kkal foglalkozó Igazgatóságát vezeti, kifejtette, hogy a jelentés egyik fő következtetése az volt, hogy a KKV-k aránytalanul nagyobb költségeket viselnek az adószabályok betartásával kapcsolatban. Németh Marcell, a KPMG Stratégiai és Értékelési menedzsere és aki szintén a jelentés társszerzője, kijelentette, hogy a vállalkozások az EU-ban körülbelül 200 milliárd EURO-t költenek arra évente, hogy a legbonyolultabb adókötelezettségeiknek eleget tegyenek. A költségek legnagyobb része a mikró- és kis-vállalkozásoknál jelentkezik (87% illetve 10%), aminek legnagyobb hányada a társasági adóval és ÁFÁ-val kapcsolatos. Az adatgyűjtés és a szükséges bevallások elkészítése több, mint a 60%-át teszik ki a költségeknek – tette hozzá. Mindazonáltal a jelentés szerint a költségek csökkenő tendenciát mutatnak. A válaszadók kb. 59%-a szerint a 28 érintett országban csökkenő vagy szinten maradó költségeket érzékeltek 2015 és 2019 között.

European Commission’s recommendation to strengthen the VAT cooperation with Norway

The European Commission published on Tuesday 26 April a recommendation to step up cooperation between the EU and Norway in the fight against VAT fraud and recovery of claims. The recommendation seeks the green light from Member States to re-open negotiations with Norway in order to strengthen cooperation, in particular through new information exchange tools and joint enquiries. EU and Norway already have an agreement on administrative cooperation, fight against fraud and assistance on recovery of claims in the field of VAT, which entered into force in 2018. The agreement enables the tax authorities of the EU and Norway to exchange information and to carry out joint activities to fight VAT fraud similar to those in place within the EU. The Commission estimates this agreement alerted Member States to potential VAT fraud losses of around 5 billion € since 2020.

Az EU Bizottság javasolja az ÁFA együttműködés erősítését Norvégiával

Az EU Bizottság április 26-án, kedden közzétett javaslatában javasolta, hogy az EU és Norvégia emelje magasabb szintre az együttműködést az ÁFA csalások elleni harcban, illetve a követelések behajtása területén. A javaslatban a Bizottság zöld lámpát szeretne kapni a tagállamoktól, hogy újranyithassa a tárgyalásokat Norvégiával az együttműködés erősítésére, különösen az információcsere, illetve a közös vizsgálatok területén. Az EU és Norvégia között már 2018 óta létezik egy megállapodás az adminisztratív jellegű együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az ÁFA visszaigénylések segítéséről. A megállapodás keretében lehetőség van rá, hogy az EU-s és norvég adóhatóságok adatokat cseréljenek, közös akciókkal lépjenek fel az ÁFA csalások ellen, ugyanúgy ahogy az az EU tagállamok között is történik. A Bizottság becslése szerint ez az együttműködés segített elkerülni 5 milliárd EURO potenciális ÁFA veszteséget 2020 óta.

ECJ rejects Airbnb plea on Belgian information for tax authorities

Belgian regional legislation obliging property intermediation services to transmit to the tax authorities certain data relating to tourist accommodation transactions is not contrary to European Union law, the Court of Justice of the European Union (ECJ) ruled on Wednesday 27 April (Case C-674/20). In this case, Airbnb Ireland had argued that the requirement contravened the principle of the freedom to provide services. Referred by the Belgian Constitutional Court, the ECJ is of the opinion that the order on the tax on tourist accommodation falls within the field of taxation which is expressly excluded from the scope of the directive governing electronic commerce. The Court notes that the order concerns all providers of property intermediation services, regardless of their place of establishment and the way in which they provide these services. It concluded that the contested order was not discriminatory.

Az EU Bírósága elutasítja az Airbnb keresetét a belga adóhatóság információkérésével kapcsolatban

A belga regionális törvényalkotó által a szállásközvetítők számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség, mely bizonyos idegenforgalmi, illetve szállásfoglalással kapcsolatos adatok adóhatósághoz történő eljuttatását írta elő, nem ütközik az EU-s jogba – döntött az EU Bírósága április 27-én, szerdán a C-674/20 számú ügyben. Ebben az ügyben az Airbnb Írország amellett érvelt, hogy ez a kötelezettség szemben áll a szabad szolgáltatás nyújtás elvével. Ahogy a Belga Alkotmánybíróság is hivatkozott az EU Bíróság véleményére az idegenforgalmi adó rendje az adózás területéhez tartozik, amely kifejezetten nem tartozik az elektronikus kereskedelmet szabályozó direktíva körébe. A Bíróság megjegyezte, hogy a rendelet minden szállásközvetítőre vonatkozik, függetlenül azok székhelyétől és attól, hogy a szolgáltatást miképpen nyújtja. Végkövetkeztetésében megállapította, hogy a rendelet nem különböztetett meg senkit hátrányosan.

ETAF annual report 2021

The European Tax Adviser Federation (ETAF) published on Monday 25 April its annual report presenting its main activities in 2021. In this edition, we particularly focus on our continuous engagement on the OECD two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, our work on the legislative package to combat money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT) and on the EP initiative draft report on “Tackling non-tariff and non-tax barriers in the Single Market” as well as on the consequences of the Pandora Papers revelations. “ETAF will not shy away from speaking up when it comes to the value of our profession to raise acknowledgement of regulations that are useful and beneficial”, wrote Philippe Arraou, ETAF president.

Az Európai Adótanácsadók Szövetségének (ETAF) 2021-es éves jelentése

Az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) április 25-én, hétfőn kiadta éves jelentését melyben bemutatja a 2021-es év fő tevékenységeit. Ebben a kiadványban különösen a következő területekre koncentrálunk: folyamatos elkötelezettségünk az OECD 2 pilléres megoldása mellett, mely a gazdaság digitalizációjából eredő adózást érintő kihívásokat kezeli; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénycsomag kidolgozása (AML/CFT); az EP által kezdeményezett jelentés tervezet, mely a “Nem vám és adó típusú akadályok lebontása a Közös Piacon“címet viseli; a Pandora Papírok nyilvánosságra kerülésének következményei. Ahogy Philippe Arraou az ETAF elnöke fogalmazott:” Az ETAF nem lesz szégyenlős, hogy megnyilvánuljon amikor a szakmánk értékéről vagy olyan szabályozások elismeréséről van szó melyek hasznosak és előnyösek”.

Weekly Tax News – 9 May 2022
Heti Adó Hírlevél – 2022 Május 9

 European Commission proposes a 6th package of sanctions against Russia

 On Wednesday 4 May, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, presented a sixth package of sanctions against Russia in retaliation for the war in Ukraine. In front of the European Parliament, Ms von der Leyen proposed an import ban on Russian crude oil within six months and on refined products by the end of the year. The President of the European Commission also announced that three major Russian banks (Sberbank, Moscow Credit Bank and the Russian Agricultural Bank) could be excluded from the Swift system. As part of the package, the Commission is also proposing to ban the provision of European accounting, consultancy and communications services to Russian companies. The package is still being discussed by Member States before its formal adoption.

Az Európai Bizottság egy hatodik szankciócsomagot javasol Oroszország ellen

Május 4-én, szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, egy hatodik szankciós csomagot terjesztett elő Oroszország ellen, az ukrajnai háború retorziójaként. Az Európai Parlament előtt Von der Leyen asszony behozatali tilalom bevezetését javasolta az orosz nyersolaj esetében hat hónapon belül, a finomított kőolaj termékek esetében pedig egy éven belül. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette három nagy orosz bank (Sberbank, Moszkvai Hitelbank és az Orosz Mezőgazdasági Bank) Swift-rendszerből való esetleges kizárását. A csomag részeként a Bizottság javasolja, hogy tiltsák meg az orosz vállalatok számára az európai számviteli, tanácsadói és kommunikációs szolgáltatások nyújtását. A csomagot, annak hivatalos elfogadásáig, még megvitatják a tagállamok.

 OECD consults on the regulated financial services exclusion under Pillar I

The OECD opened on Friday 6 May a public consultation on the regulated financial services exclusion under Amount A of Pillar I (reallocation of taxing rights). According to the draft rules, the revenues and profits from regulated financial institutions will be excluded from the scope of Amount A. “The defining character of this sector is that it is subject to a unique form of regulation, in the form of capital adequacy requirements, that reflect the risks taken on and borne by the firm. The scope of the exclusion derives from that requirement, meaning that entities that are subject to specific capital measures (and only those) are excluded from Amount A”, the OECD explained in a press release. Interested parties have until 20 May 2022 to send their written comments by email to the OECD.

 Az OECD konzultációt folytat az I. pillér alapján szabályozott pénzügyi szolgáltatások kizárásáról

 Az OECD május 6-án, pénteken nyilvános konzultációt indított az I. pillér „A”’ része (adózási jogok átcsoportosítása) által szabályozott pénzügyi szolgáltatások kizárásáról. A tervezet szerint a szabályozott pénzügyi intézmények bevételei és nyereségei kikerülnek az „A” rész hatálya alól. „Ennek a szektornak az a különleges tulajdonsága, hogy egyedi szabályozás hatálya alá tartozik, ami a vállalat által vállalt és viselt kockázatokat tükröző tőkemegfelelési követelményeket jelent. A kizárás hatálya ezen alapszik, azt jelenti, hogy azokra a vállalatokra, amelyekre ezek a meghatározott tőkeintézkedések vonatkoznak (és kizárólag ezek), ne vonatkozzanak az „A” rész rendelkezései – magyarázta sajtóközleményében az OECD. Az érdekelt feleknek 2022. május 20-ig van lehetőségük írásos észrevételeiket e-mailben eljuttatni az OECD-hez.

EP gives its greenlight to the extension of the Reverse Charge Mechanism

 By adopting on Tuesday 3 May the report drafted by MEP Markus Ferber (EPP, Germany), the European Parliament gave its greenlight to the extension of the period of application of the optional Reverse Charge Mechanism to combat existing fraud in supplies of goods and services and of the Quick Reaction Mechanism. The latter allows Member States to initiate, under certain strict conditions, an accelerated procedure to put in place the Reverse Charge Mechanism and thus respond more adequately and effectively to sudden and massive fraud. These mechanisms were due to expire on 30 June 2022 and the Commission proposed to extend them until the end of 2025.

Az EP zöld utat ad a fordított adózási mechanizmus kiterjesztésének

Az Európai Parlament a Markus Ferber (EPP, Németország) EP-képviselő által készített jelentés május 3-i, keddi elfogadásával zöld utat adott a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás terén fennálló csalások elleni küzdelem érdekében alkalmazandó fordított adózás és az ún. gyorsreagálási mechanizmus (Quick Reaction Mechanism) alkalmazhatósági idejének meghosszabbítására. Ez utóbbi lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos szigorú feltételek mellett, gyorsított eljárást kezdeményezzenek a fordított adózási rendszer bevezetése érdekében, és ezáltal megfelelő módon és hatékonyan reagáljanak a váratlan és súlyos csalásokra. A mechanizmus alkalmazására eredetileg 2022. június 30-ig volt lehetősége a tagállamoknak, de a Bizottság 2025 végéig javasolta az időszak meghosszabbítását.

New study on the offshore real estate in Dubai

In a new study published on Tuesday 3 May, the EU Tax Observatory analysed foreign investments in Dubai real estate in the light of long concerns that real estate is used for money laundering and hiding wealth from tax authorities. It found that offshore real estate in Dubai is large – at least USD 146 billion in 2020. About half of the offshore Dubai real estate is owned by nationals of India, the United Kingdom, Pakistan, Saudi Arabia, and Iran. Other large investors in absolute terms include Canada, Russia, and the United States. By matching properties owned by Norwegians to administrative tax records in Norway (a country that taxes wealth), researchers found that the probability to own offshore real estate rises sharply with wealth, including within the very top of the wealth distribution. At least 70% of Dubai properties owned by Norwegian taxpayers were not reported for tax purposes in 2020. According to the EU Tax Observatory, this finding illustrates the limitation of the current forms of international information exchange and suggests that additional policies – such as information sharing on the owners of real estate – may be required to create transparency and curb tax evasion through offshore financial centres.

 Új tanulmány a dubai offshore ingatlanokról

A május 3-án, kedden közzétett új tanulmányában az EU Tax Observatory a dubai ingatlanpiacba történő külföldi befektetéseket elemezte annak a régóta fennálló gyanúnak a fényében, hogy az ingatlanokat pénzmosásra és a vagyonnak az adóhatóságok előli eltitkolására használják fel.  Megállapította, hogy a dubai offshore ingatlan vagyon hatalmas – 2020-ban legalább 146 milliárd USD volt. Dubaiban az offshore kézben lévő ingatlanok tulajdonosainak körülbelül fele India, az Egyesült Királyság, Pakisztán, Szaúd-Arábia és Irán területéről származik. További nagy befektetők közé tartoznak (abszolút értékben): Kanada, Oroszország és az Egyesült Államok. A norvégok tulajdonában lévő ingatlanok és Norvégia (az ország, amely a vagyont adóztatja) adóhivatali adatainak összevetését követően a kutatók azt vették észre, hogy az offshore ingatlanok birtoklásának valószínűsége meredeken növekszik a vagyon növekedésével, még a vagyon eloszlás legfelső szintjén belül is. A norvég adófizetők tulajdonában lévő dubai ingatlanok legalább 70%-a után nem fizettek 2020-ban adót. Az EU Tax Observatory szerint ez a megállapítás a nemzetközi információcsere jelenlegi lehetőségeinek korlátait jelöli, és arra utal, hogy további módszerek – például az ingatlantulajdonosokra vonatkozó információ átadása – kívánatos lenne az átláthatóság megteremtése érdekében, és offshore pénzügyi központokon keresztül visszaszorítható lenne az adóelkerülés.

ETAF responds to the European Commission consultation on VAT in the digital age

On Wednesday 4 May, the European Tax Adviser Federation (ETAF) responded to the European Commission public consultation on VAT in the digital age. In its response, ETAF welcomed the intention of the European Commission to introduce EU digital reporting requirements for data transmission within the EU. However, ETAF also pointed out the necessity to take into account the fact that Member States have different levels of implementation or planning for the introduction of digital reporting obligations and e-invoicing. ETAF added that it would be supportive of a staged approach, with first the introduction of EU digital reporting requirements for cross-border transactions only and, in a second stage and after a careful evaluation of the functioning of the new rules, an extension to domestic transactions.

Az ETAF reagál az Európai Bizottság áfáról a digitális korszakban folytatott konzultációjára

 Május 4-én, szerdán az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) reagált az Európai Bizottságnak az áfa a digitális korban c. témához kapcsolódó nyilvános konzultációjára. Az ETAF válaszában üdvözölte az Európai Bizottság szándékát, amely az EU-n belüli információtovábbításra uniós szintű digitális jelentési előírások bevezetését tervezi. Az ETAF ugyanakkor rámutatatott arra a tényre, hogy a digitális jelentési módszerek és az e-számlázás alkalmazása, vagy ezek bevezetésének előkészítése, a tagállamokban eltérő szinten áll. Az ETAF hozzátette, az előírások szakaszos bevezetést támogatná, amely első lépésben csak a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós digitális jelentéstételi követelményeket tartalmazna, majd a második szakaszban, az új szabályok működésének alapos értékelése után, kiterjesztené a belföldi tranzakciókra is.

Weekly Tax News – 16 May 2022
Heti Adó Hírlevél – 2022 Május 16

 European Commission unveils its proposal for a debt-equity bias reduction allowance

 The European Commission unveiled on Wednesday 11 May its proposal for a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA), combining an allowance for new equity and a limitation to the deductibility of debt costs. With this proposal of Directive, its objective is to ensure that equity receives similar tax treatment as debt, so that companies can consider both options on an equal footing and choose the source of financing that is best for their business-model. The allowance would apply to all taxpayers that are subject to corporate tax in one or more Member State, with the exception of financial undertakings. Concretely, increases in a taxpayer’s equity from one tax year to the next will be deductible from its taxable base, similarly to what happens to debt. The Commission also proposes anti-abuse provisions against schemes that might be put in place to circumvent the conditions on which an equity increase qualifies for an allowance under this Directive. Once adopted, the Directive should come into effect as of 1 January 2024. A transition period is foreseen for the six Member States (Belgium, Cyprus, Italy, Malta, Poland and Portugal) which already have rules in places.

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az adósság-saját tőke torzulás csökkentését célzó adókedvezmény javaslatát

Az Európai Bizottság május 11-én, szerdán ismertette kedvezmény javaslatát, mely az adósság állomány-saját tőke viszony torzulását hivatott csökkenteni (DEBRA). A javaslat ötvözi a saját tőke bevonását ösztönző kedvezményt és az adósságfinanszírozás elismert költségeinek korlátozását. Ennek az irányelv javaslatnak az a célja, hogy biztosítsa a saját tőke bevonás és az adósság általi finanszírozás azonos adóügyi elbírálását valamint a vállalkozások üzleti modelljének leginkább megfelelő finanszírozási forrás választásának lehetőségét. A kedvezmény minden adózóra vonatkozna, aki a társasági adó alanya egy, vagy több tagállamban, a pénzügyi vállalkozások kivételével. Konkrétan, a saját tőke tárgyévi növekedésével csökkenthető lenne az adóalap, amint az jelenleg az adósság általi finanszírozás esetében történik. A bizottság javaslatot tett olyan rendelkezésekre is, amelyekkel elejét veszik azon visszaéléseknek, amelyek a saját tőke általi finanszírozás kedvezményre jogosultságának megítésében felmerülhetnek. Elfogadását követően, az irányelvnek 2024. január 1.-én kell hatályba lépnie. Átmeneti időszakot határoztak meg hat tagállamnak, amelyekben már alkalmaznak bizonyos szabályozást ezen a téren (Belgium, Ciprus, Olaszország, Málta, Lengyelország és Portugália).

European Commission to phase out the State Aid COVID Temporary Framework

The European Commission will phase out the State Aid COVID Temporary Framework adopted on 19 March 2020 and last amended on 18 November 2021, which allows Member States to remedy a serious disturbance in the economy in the context of the coronavirus pandemic, it announced on Thursday 12 May. The European Commission indicates that the temporary framework will not be extended beyond its scheduled expiry date of 30 June 2022 for most of the tools provided. The existing phase-out and transition plan will not be changed, including the possibility for Member States to provide specific investment and solvency support measures until 31 December 2022 and 31 December 2023 respectively. Through this framework, the Commission adopted more than 1300 decisions, approving nearly 950 national measures for an estimate total State aid amount approved of nearly €3.2 trillion.

Az Európai Bizottság fokozatosan megszünteti a COVID miatti Állami Támogatások Ideilenes keretrendszerét

Az Európai Bizottság május 12-én, csütörtökön bejelentette, hogy  fokozatosan megszünteti a korona-vírus járvány miatt 2019. március 19-én bevezetett, és legutóbb 2021. november 18-án módosított, ideiglenes állami támogatásokra bevezetett keretet, mely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy orvosolják a járvány nyomán fellépő súlyos gazdasági zavarokat. A Bizottság közölte, hogy az ideiglenes keret által biztosított legtöbb eszköz esetében nem kívánnak módosítani a 2022. június 30-i lejárati dátumon.A fokozatos megszüntetésre és átállásra vonatkozó jelenlegi terv nem módosul, így ennek megfelelően a tagállamok 2022. december 31-ig, illetve 2023. december 31-ig továbbra is nyújthatnak célzott beruházás és fizetőképesség-támogatást. Ezen a kereten belül a Bizottság több mint 1300 határozatot fogadott el, és közel 950 nemzeti intézkedést hagyott jóvá. A jóváhagyott állami támogatások teljes összege közel 3,2 milliárd euro.

Experts and MEPs discuss Russian oligarchs’ hidden wealth

On Tuesday 10 May, MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament discussed how the use of special tax regimes in the EU has attracted high net worth individuals, especially Russian oligarchs with a hidden wealth abroad estimated to account for around half of Russia’s household wealth. Professor Susana Peralta from the Nova University presented the specific case of Portugal, showing how the country had very opaque systems in place, especially regarding its golden visa scheme, citizenship granted to Sephardic Jews and the non-taxation of crypto assets. Theresa Neef from the EU Tax Observatory outlined a proposal for a European Asset Registry which would detail what assets are owned where across all the EU. Professor Richard Murphy from the Sheffield University Management School underlined the need to make financial intermediaries more accountable and responsible and to keep in mind that it is the network of secrecy jurisdictions that allow wealth to go under the radar, not a single jurisdiction on its own. MEPs focussed their questions on how to make already existing legislation work better and what new tools would be needed at EU level to address the problems.

Szakértők és EU parlamenti képviselők tárgyalása az orosz oligarchák rejtett vagyonáról

Május 10-én, kedden, az Európai Parlament adóügyi albizottsága (FISC) arról tárgyalt, hogy egyes, sajátos tagállami adórendszerek miként vonzották az EU-ba a nagy nettó vagyonnal rendelkező egyéneket, különös tekintettel az orosz oligarchákra, akiknek külföldön rejtett vagyonát  Oroszország háztartási  vagyonának mintegy felére becsülik. Susana Peralta, a Nova University professzora példaként bemutatta Portugália esetét, utalva az országban működő, néhol átláthatalan rendszerre. Kitért az “Arany Vízum Program”-ra a szefárd zsidóknak adott állampolgárságra és a kripto-vagyon adómentességére. Theresa Neff, az EU Tax Observatory munkatársa javaslatott tett egy európai vagyon-nyilvántartásra, mely feltérképezné az EU-ban birtokolt vagyonállományt. Richard Murphy, a Sheffield University Management School professzora, hangsúlyozta a pénzügyi közvetítők elszámoltathatóságának és felelősségének szükségszerűségét. Rávilágított arra is, hogy ahhoz, hogy a “vagyon” ilyen szinten górcső alá kerüljön, nem elegendő a joghatóságok egymástól független tevékenysége, hanem a joghatósági hálózat együttműködésére van szükség. A képvislők figyelmüket arra öszpontosították, miként lehetne a már meglévő jogszabályokat hatékonyabbá tenni, és milyen új eszközökre lenne szükség uniós szinten a problémák megoldására.

MEPs ask the Commission to add the United Arab Emirates to its AML blacklist

At the initiative of the Green/EFA group in the European Parliament, several MEPs involved in anti-money laundering files sent a letter, on Wednesday 11 May, to the European Commission to urge it to add as soon as possible the United Arab Emirates on the EU list of high-risk third country regarding money laundering after the “Dubai Uncovered” revelations. The Financial Action Task Force has included the United Arab Emirates on its ‘grey’ list already in March 2022, they recall. In their letter, MEPs also encourage the Commission to share more information on the work conducted by the ‘Freeze and Seize’ taskforce, set up to ensure EU-level coordination to implement sanctions against listed Russian oligarchs, and suggest publishing an overview of assets frozen per Member States.

Az EU parlamenti képviselők kérik az Egyesült Arab Emirségek felvételét az AML feketelistára

 Május 11-én, szerdán az Európai Parlament Green/EFA képviselőcsoportjának javaslatára, több EP képviselő levelet intézett az Európai Bizottsághoz, melyben sürgették, hogy mielőbb vegyék fel az Egyesült Arab Emirségeket a pénzmosás szempontjából magas kockázatú harmadik országok uniós listájára. Kérésük aktualitása mögött a “Dubai Uncovered” leleplezései állnak. Emlékeztettek arra, hogy a Financial Action Task Force már 2022 márciusában felvette “szürke” listájára az Egyesült Arab Emirségeket. Levelükben a képviselők azzal a kéréssel fordultak a Bizottsághoz, hogy osszon meg több információt a “Freeze and Seize” munkacsoport munkájáról, melynek feladata a nyilvántartott orosz oligarchák elleni szankciók végrehajtásának uniós szintű koordinációja. A képviselőcsoport javasolta továbbá a befagyasztott vagyonról szóló tagaállamonkénti  összefoglaló közzétételét.

Conference on the Future of Europe: which tax proposals?

 The citizens’ representatives who took part in the Conference on the Future of Europe presented, on Monday 9 May in Strasbourg, the proposals they had drawn up during one year, which cover a wide range of issues such as European democracy, migration, the fight against climate change and an economy that serves the people. “Citizens want to move away taxation from people and SMEs and target tax evaders, big polluters and by taxing the digital giants”, they wrote in their final report. They particularly ask for the introduction of a common corporate tax base or a minimum effective rate and to ensure that companies pay taxes where profits are made. They also say that decisions on certain tax matters should be taken by qualified majority in the Council of the EU. The European Commission should specify during the State of the Union speech mid-September what it intends to do to implement the Conference’s proposals.

Konferencia Európa Jövőjéről: adózási javaslatok?

A május 9-én, hétfőn, Strasbourgban megtartott  Európa Jövője Konferencián résztvevő küldöttek, előterjesztették az egy év alatt kidolgozott javaslataikat, témák széles körét érintve: európai demokrácia, migráció, éghajlatváltozás elleni harc, az emberek érdekeit szolgáló gazdaság. “A polgárok a természetes személyek és KKV-k adóztatása helyett, az adóelkerülők, a jelentős környezet szennyezők és a digitalis óriások megadóztatását kérik.” , írták zárójelentésükben. Hangsúlyosan kérik egy közös adóalap vagy egy minimum effektív adókulcs bevezetését valamint annak biztosítását, hogy a vállakozások a nyereség megtermelésének helyén fizessenek adót. Kérik továbbá, hogy bizonyos adóügyi kérdésekben minősített többséggel hozzanak döntést az EU Tanácsában. Az Európai Bizottságnak szeptember közepén, az Unió helyzetéről szóló beszédében be kell mutatnia akciótervét a Konferencián előterjesztett javaslatok megvalósítása érdekében.

ETAF conference “Professional regulation: a cornerstone for curbing down abusive tax avoidance”

As the regulation of tax advice in the EU is coming back into the spotlight with the recent announcement of the European Commission, ETAF is delighted to invite you on 14 June from 14h30 to 17h00 in the Stanhope hotel in Brussels to discuss how a regulated tax consultancy sector can make a difference, with tax advisers helping the businesses to pay their fair share of taxes, playing an important role in ensuring tax compliance and hence contributing to the tax revenues of the States. Benjamin Angel, Director for direct taxation, tax coordination, economic analysis and evaluation at the European Commission, MEP Markus Ferber, Vice-President of the FISC subcommittee in the European Parliament, Sarah Godar, Researcher at the EU Tax Observatory, Philippe Vanclooster, former partner at PwC and Board member of ITAA, and Philippe Arraou, President of ETAF will participate to a lively discussion moderated by Todd Buell, Tax journalist at Law360. The conference will be livestreamed on ETAF social media, with simultaneous translation into French and German. You can register here and consult the programme here.

ETAF konferencia „Szakmai szabályozás: sarokkő a visszaélésszerű adóelkerülés visszaszorításában”

Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság legutóbbi bejelentésével, az adótanácsadás újra a figyelem középpontjába került az EU-ban, az ETAF örömmel hívja meg Önt a június 14-én, 14:30 és 17:00 óra között tartandó megbeszélésére a brüsszeli Stanhope szállodába. Megvitatjuk majd, hogy egy jól szabályozott adótanácsadási szektor hogyan tudja segíteni a vállalkozásokat adózási kötelezettségeik teljesítésében, biztosítva ugyanakkor az adójogszabályi megfelelőséget és a tagállami adóbevételek realizálását. Az eseményen izgalmas beszélgetésre számíthatunk, melynek résztvevői: Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért, adókoordinációért, gazdasági elemzésért és értékelésért felelős igazgatója, Markus Feber európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament FISC albizottságának alelnöke, Sarah Godar adózási az EU Tax Observatory kutatója, Philippe Vanclooster, korábbi PWC partner, az ITAA igazgatósági tagja,, valamint Philippe Arraou, az ETAF elnöke. A moderator Todd Buell, a Law360 adóügyi újságírója lesz. A konferenciát élőben közvetítik az ETAF közösségi médiában, francia és német szinkrontolmácsolással. Részletesebben tájékozódni és regisztrálni itt lehet.

Weekly Tax News – 30 May 2022
 Heti Adó Hírlevél – 2022 Május 30

Commission unveils its plan to help countries confiscate Russian oligarch’s frozen assets

On Wednesday 25 May, the European Commission proposed to add the violation of EU restrictive measures to the list of EU crimes. The Commission also proposed new reinforced rules on asset recovery and confiscation, which will also contribute to the implementation of EU restrictive measures against Russian oligarchs. The proposal however goes beyond Russian oligarchs and extends to all criminal groups. It modernises EU asset recovery rules, among others, by extending the mandate of Asset Recovery Offices to swiftly trace and identify assets of individuals and entities subject to EU restrictive measures. These powers will also apply to criminal assets, including by urgently freezing property when there is a risk that assets could disappear. It also proposes to establish Asset Management Offices in all EU Member States to ensure that frozen property does not lose value, enabling the sale of frozen assets that could easily depreciate or are costly to maintain.

 A Bizottság nyilvánosságra hozta terveit, hogy segítse a tagállamokat az orosz oligarchák befagyasztott vagyonának elkobzásában

Május 25-én szerdán az Európai Bizottság javasolta, hogy az EU korlátozó intézkedéseinek megsértése felkerüljön az EU bűncselekmények listájára. Ugyancsak javasolt a Bizottság új megerősített szabályokat az eszközök befagyasztásával kapcsolatban, melyek részét fogják képezni az orosz oligarchákkal szemben bevezetett korlátozó intézkedéseknek. Ugyanakkor a javaslat nem csak az orosz oligarchákra fog vonatkozni, hanem minden bűnözői csoportra. Ez modernizálja az EU eszköz befagyasztással kapcsolatos szabályait, többek között azzal, hogy kiterjeszti az eszközök befagyasztásával foglalkozó hivatal mandátumát, hogy az gyorsabban tudja az EU korlátozó intézkedései által érintett egyének és szervezetek eszközeit nyomon követni és azonosítani. Ezek a jogkörök alkalmazhatók lesznek bűncselekmények esetében is, például ingatlanok gyors lefoglalásakor, amikor fennáll a veszélye, hogy azok eltűnhetnek. Szintén javasolják, hogy minden EU tagállam hozzon létre eszközkezelő hivatalokat, melyek biztosítanák, hogy a lefoglalt ingatlan ne veszítsen az értékéből, lehetővé téve azok gyors értékesítését elkerülve az értékcsökkenést vagy a költséges fenntartást.

 France optimistic an agreement on Pillar II can be reached on 17 June

 Meeting on Tuesday 24 May, EU Finance Ministers were supposed to debate the Implementing Directive for Pillar II. But at the last minute, the French Presidency of the Council of the EU reportedly decided to remove the point from the agenda, due to Poland’s persistent disagreement. During the press conference at the end of the Ecofin meeting, the French Finance minister, Bruno Le Maire, said that he is optimistic an agreement could be reached at the next Ecofin meeting – and last one under the French Presidency– on 17 June. He explained that the EU Council is now working on a politically binding link between Pillar I and Pillar II of the OECD agreement, rather than on a legally one, as Poland initially requested. Hopes for an agreement are also rising as Brussels is about to approve the recovery plan of Poland. In the meantime, the European Parliament is keeping pressure on Member States. On 19 May, it adopted its opinion on the Directive and urged the EU Council to reach a deal. On 23 May, Green/EFA MEPs wrote to the European Commission to urge it, in case of failure to agree on 24 May, to re-table the proposal through qualified majority, using article 116 TFEU or article 20 TEU.

Franciaország optimista a 2. Pillér megvalósításának június 17-i dátumával kapcsolatban

 Az eredeti tervek szerint az EU pénzügyminiszterei május 24-i találkozójukon megvitatták volna a 2. Pillér megvalósításával kapcsolatos direktívát. De az utolsó pillanatban a francia elnökség úgy döntött, hogy kiveszi a napirendről Lengyelország kitartó ellenkezése miatt. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter kifejtette, hogy optimista azzal kapcsolatban, hogy a következő – egyben a francia elnökség alatti utolsó – pénzügyminiszteri találkozón június 17-én sikerül a megegyezést tető alá hozni. Kifejtette, hogy a Tanács most egy politikai értelemben kötelező érvényű kapcsolaton dolgozik az 1. és a 2. Pillér között, szemben egy jogi kötelezvénnyel, ahogy azt a lengyelek eredetileg is kérték. A megállapodással kapcsolatos remények azért is éledeznek, mert Brüsszel hamarosan jóvá hagyhatja Lengyelország újjáépítési terveit. Mindeközben az EU Parlament fenntartja a nyomást a tagállamokon. Május 19-én elfogadták a direktívával kapcsolatos véleményüket és sürgették a Tanácsot a megállapodás megkötésére. Május 23-án a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselői sürgették a Bizottságot, hogy amennyiben május 24-én nem sikerül egyezségre jutni, a javaslatot fogadják el minősített többséggel a 116-os és 20-as cikkelynek megfelelően.

 OECD Pillar I implementation now expected in 2024

Speaking at the World Economic Forum in Davos on Tuesday 24 May, Mathias Cormann, the OECD Secretary General, reportedly said that the multilateral convention to implement Pillar I of the OECD tax deal will likely be finalized later than planned and that it would come into force in 2024 at the earliest. The deal, brokered in October 2021, was originally set for implementation in 2023. For the multilateral convention to be ready in time, all signatories would now need to be close to a consensus and willing to change their national tax rule books, which is not the case. Mr Cormann admitted this lack of consensus meant that, instead of the full text of the deal being ready by the middle of this year, this is now more likely to be by the end of this year. “We deliberately set a very optimistic timeline for implementation to keep the pressure on and it has helped keep the momentum going. But I suspect it is probably most likely that we will end up with a practical implementation from 2024 onwards”, he reportedly said.

Az OECD 1. Pillér megvalósítása 2024-ben várható

Május 24-én kedden Davosban, a Világgazdasági Fórumon Mathias Cormann, az OECD főtitkára kijelentette, hogy az OECD adóegyezmény 1. Pillérének multilaterális jóváhagyása valószínűleg késni fog az eredeti tervekhez képest és legkorábban 2024-ben történhet meg. A 2021 októberében tető alá hozott megállapodást eredetileg 2023-ra tervezték megvalósítani. Ahhoz, hogy a multilaterális jóváhagyás időben kész legyen, minden aláírónak közel kell lennie a konszenzushoz és meg kell, hogy legyen a szándék a nemzeti adótörvények megváltoztatására, de a helyzet nem ez. Cormann bevallotta, hogy a konszenzus hiánya azt jelenti, hogy az idei év közepe helyett, az év végére lehet kész a teljes szöveg. “Szándékosan egy nagyon optimista menetrendet határoztunk meg, hogy fenntartsuk a nyomást és ez segített abban, hogy jól haladjunk. De úgy vélem, hogy minden valószínűség szerint a gyakorlati megvalósítás 2024-től kezdődhet” – jelentette ki.

 OECD consults on tax certainty aspects of Amount A under Pillar I

The OECD opened on Friday 27 May a public consultation on its proposal for a tax certainty framework for Amount A under Pillar I, which will guarantee certainty for in-scope groups over all aspects of the new rules, including the elimination of double taxation. According to the OECD, this framework would eliminate the risk of uncoordinated compliance activity in potentially every jurisdiction where a group has revenues, as well as a complex and time-consuming process to eliminate the resulting double taxation. It incorporates:

  • a Scope Certainty Review, to provide an out-of-scope Group with certainty that it is not in-scope of rules for Amount A for a Period, removing the risk of unilateral compliance actions,
  • an Advance Certainty Review, to provide certainty over a Group’s methodology for applying specific aspects of the new rules that are specific to Amount A, which will apply for a number of future Periods,
  • a Comprehensive Certainty Review to provide an in-scope Group with binding multilateral certainty over its application of all aspects of the new rules for a Period that has ended, building on the outcomes of any advance certainty applicable for the Period.

Furthermore, in-scope Groups will benefit from dispute prevention and resolution mechanisms to avoid double taxation due to issues related to Amount A, in a mandatory and binding manner. Interested parties are invited to send their written comments no later than 10 June 2022.

OECD konzultáció az 1. Pillér adóbiztonsági aspektusáról

Május 27-én pénteken az OECD megnyitotta nyilvános konzultációját az 1. Pillér adóbiztonsággal kapcsolatos javaslatáról, mely az érintett csoportok számára tisztázni fogja az új szabályokat, beleértve a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozókat is. Az OECD szerint ez a keretrendszer segít elkerülni egyrészt a szabályok betartására vonatkozó koordinálatlan tevékenységeket, melyek potenciálisan felmerülhetnek minden illetékességi területen, ahol egy gazdálkodó szervezetnek jövedelme van, másrészt azokat a komplex és időigényes folyamatokat, amelyek a kettős adóztatás elkerüléséhez szükségesek. Ez magában foglalja:

  • egy hatály felülvizsgálati mechanizmust, melynek célja, hogy a szabályozás hatálya alá nem eső gazdálkodó szervezetek ne léptessenek életbe egyoldalú, a megfelelést célzó tevékenységeket
  • egy a gyakorlati alkalmazás irányát, fejlődését felülvizsgáló mechanizmust, mely a gazdálkodó szervezetek által az adóalap mértékének meghatározására alkalmazott metódusok esetében tisztázza a felmerülő kérdéseket
  • egy átfogó felülvizsgálati mechanizmust, mely az érintett gazdálkodó szervezetek részére biztosít kötelező érvényű multilaterális megoldásokat a már befejezett időszakra vonatkozóan, felhasználva az alkalmazhatósággal, illetve hatályosággal kapcsolatos már tisztázott kérdéseket

További haszon lesz a gazdálkodó szervezetek számára a hatállyal és a kettős adóztatás elkerülésével kapcsolatos viták elkerülésére, illetve megoldására kötelezően alkalmazandó módszerek kidolgozása. Az érintettek 2022 június 10-ig küldhetik meg észrevételeiket.

Belgo-German colloquium on the global tax reform

 The German Federal Ministry of Finance, the Belgian Federal Public Service Finance and the German Embassy in Brussels organized a Belgo-German Colloquium on the OECD/G20 two-pillar solution on Monday 23 May in Brussels. At this occasion, German and Belgian experts discussed which challenges and hurdles does the project still have to overcome and what are the next steps to be taken. On Pillar I, Achim Pross, Head of the International Co-operation and Tax Administration division within the OECD’s Centre for Tax Policy and Administration, outlined the importance of tax certainty. He explained that the OECD is reflecting on a tax certainty framework and is also working on the issue to have sufficient critical mass in the system before it goes live. On Pillar II, Uwe Ihli, Senior expert from DG TAXUD of the European Commission said that the text is now stable in the EU Council, that the technical work is closed and that all that is missing now is a political decision. Harald Pierard from the Belgian FPS Finance said that if the Directive implementing Pillar II is not approved, Belgium will nonetheless transpose and implement these new rules as it engaged itself at OECD to do so. He also specified that Belgium doesn’t intend to lower the threshold to fall in the scope when transposing the Directive and will make use of the option to have a qualified domestic top up tax. The Ministers of Finance of Belgium and Germany, Mr. Vincent Van Peteghem and Mr. Christian Lindner, concluded the event by highlighting the political importance of the new rules.

Belga-német megbeszélés a globális adóreformról

A német és a belga szövetségi pénzügyminisztériumok, illetve a brüsszeli német nagykövetség szervezésében került sor május 23-án Brüsszelben a belga-német megbeszélésre az OECD/G20 2 pilléres megoldásról. Ebből az alkalomból német és belga szakértők vitatták meg, hogy milyen kihívásokat és nehézségeket kell még legyőzni a projekt során és mik a következő lépések. Achim Pross, az OECD Adózással és Adminisztrációval foglalkozó központja alá tartozó Nemzetközi Együttműködés és Adó Adminisztrációs divízió vezetője kifejtette a I.Pillér kapcsán annak egyértelmű meghatározásának a fontosságát. Kijelentette, hogy az OECD dolgozik ezen az egyértelműsítő keretrendszeren és azon, hogy meglegyen a kritikus tömeg a rendszeren belül mielőtt az élesben indulna. Uwe Ihli, az Európai Bizottság Adó és Vám Főigazgatóságának szakértője, a 2. Pillérről szólva kifejtette, hogy az EU Tanács előtt lévő szöveg már szilárdnak mondható, a technikai munka lezárult és már csak a politikai döntés hiányzik. Harald Pierard, a Belga Pénzügyminisztérium képviseletében kijelentette, hogy ha a 2. Pillér megvalósításáról szóló direktíva nem lesz jóváhagyva, Belgium akkor is átveszi és megvalósítja az új szabályokat, ahogyan azt az OECD-ben már elkötelezte magát. Ugyancsak tisztázta, hogy Belgium nem fogja a hatályoságra vonatkozó küszöbértéket csökkenteni a direktíva átvételekor és kihasználja azt a lehetőséget, hogy hazai szinten ezen felül magasabb adót vessen ki. Vincent Van Peteghem és Christian Lindner belga és német pénzügyminiszterek összefoglalójukban kiemelték az új szabályok politikai jelentőségét.

 MEPs want to strengthen the AML Directive

 MEPs Paul Tang (S&D, Netherlands) and Luděk Niedermayer (EPP, Czech Republic) have just published their draft report on the proposal for a sixth AML Directive. Among the main changes to the Commission’s proposal, the rapporteurs are proposing that the beneficial owners of real estate and high value assets worth above €1 million should be included in national registers and that these registers should be digitized. They fully support the Commission’s proposal for public oversight of self-regulatory bodies, who are in charge of supervision of specific obliged entities in the non-financial sector, and further detail requirements. They also wish to increase the role of the future AML authority, notably by giving it the power to draft and publish guidelines on the elements to be taken into account by supervisors when assessing suitability of the management and beneficial ownership of certain obliged entities, as well as on the circumstances where conflicts of interest may arise amongst FIU staff members. The co-rapporteurs will present their report in a joint session of Parliament’s LIBE-ECON committee on 2 June. The deadline for amendments is reportedly one week later while the vote in both committees still has to be scheduled after the summer break.

Az EP képviselők erősíteni akarják a Pénzmosás Elleni Direktívát

Paul Tang (Szocialisták és Demokraták, Hollandia) és Luděk Niedermayer (Néppárt, Csehország) EP képviselők bemutatták javaslat tervezetüket a 6. Pénzmosás Elleni Direktívával kapcsolatban. A Bizottság javaslatához képest a főbb változtatások között van, hogy az előadók javasolják nemzeti nyilvántartások létrehozását, melyben a nagy értékű (1 millió EUR feletti) ingatlanok és ingóságok lennének rögzítve, illetve digitalizálva. Teljes mértékben támogatják a Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a nyilvánosság rálásson azokra az önszabályozó szervekre, amelyek felelősek bizonyos nem-pénzügyi szervezetek kötelező felügyeletére, illetve az ezzel kapcsolatos további követelményekre. Szintén szeretnék növelni a jövőbeli pénzmosás elleni hatóság szerepét, nevezetesen, hogy legyen jogköre meghatározni és nyilvánosságra hozni azon irányelveket, melyeket a felügyeleti szerveknek figyelembe kell venniük a tulajdonosokkal és vezetőkkel kapcsolatos alkalmasság értékelésekor, illetve az összeférhetetlenség körülményeivel kapcsolatban, mely a pénzügyi ellenőrzést végzők körében felmerülhet. A két társelőadó június 2-án fogja bemutatni a tervezetet a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) illetve a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) közös ülésén. A módosítókra egy hét áll rendelkezésre, a szavazás pontos dátumát, mely a nyári szünet utánra várható, még meg kell határozni mindkét bizottságban.

EP starts its work on the UNSHELL Directive

 The European Parliament has started its work on the Directive to prevent the misuse of shell entities for tax purposes (UNSHELL), with the recent publication of the draft opinion elaborated by MEP Lídia Pereira (EPP, Portugal). The rapporteur wants to “guarantee a proportionate legal framework that safeguards the situation of small and medium-sized enterprises (SMEs) that use legal structures to promote investments, comply with national laws or operate in different national markets while, at the same time, legislating in concrete, on the misuse of shell entities to avoid taxation”. The rapporteur also wants to get more clarity on the obligations for reporting undertakings and more legal clarity on the minimum substance for tax purposes. Among other things, she suggests lowering to 2,5% instead of 5% of the undertaking’s turnover the penalty for failing to comply with the Directive as well as to apply the new rules in 2025, one year later than what was foreseen by the Commission.

Az Európai Parlament elkezdte a munkát az UNSHELL Direktíván

Mint azt egy friss publikációban Lidia Pereira portugál néppárti EP képviselő kifejtette, az Európai Parlament megkezdte a munkát az ún. UNSHELL Direktíván, melynek célja, hogy megelőzze a fantomcégek rosszhiszemű felhasználását adózási célokkal. Az előterjesztés szándéka, hogy “garantáljon egy arányos jogi keretrendszert, mely megvédi a kis és közepes vállalkozások helyzetét, amelyek beruháznak, összhangban a különböző nemzeti jogszabályokkal, ugyanakkor szabályozza a fantomcégeknek az adózás elkerülésére történő rosszhiszemű felhasználását“. Az előterjesztő tisztázni szeretné a vállalkozások jelentési kötelezettségeit is, továbbá a minimális üzletméretet, ahol a szabályok alkalmazandók lesznek. Többek között javasolja, hogy a vállalkozás forgalmának 5%-áról 2.5%-ára csökkenjen a büntetés, a Direktívát megsértése esetén. A szabályok bevezetését 2025-re javasolja, ami 1 évvel későbbi dátum, mint amit a Bizottság eredetileg elképzelt.

 Labour taxation rebounded in most OECD countries in 2021

Effective tax rates on labour rebounded in 2021 as the global economy recovered and many countries began withdrawing or scaling back measures implemented in response to the COVID-19 pandemic, according to a new OECD report published on Tuesday 24 May. This marks a turn-around from 2020, when the pandemic drove significant decreases in the labour tax wedge – defined as the total taxes on labour paid by both employees and employers, minus family benefits, as a percentage of the labour cost to the employer. Between 2020 and 2021, the tax wedge for the single worker increased in 24 of the 38 OECD countries, fell in 12 and remained the same in two, according to the report. The increases exceeded one percentage point in Israel, the United States and Finland, while the declines exceeded one percentage point in Australia, Latvia, Greece and the Czech Republic.

A munka adóztatása a legtöbb OECD országban újra emelkedett 2021-ben 

A munkát terhelő adók újra emelkedtek 2021-ben, annak köszönhetően, hogy a világgazdaság újra növekszik és emiatt sok országban elkezdték a COVID idején bevezetett adócsökkentések kivezetését – jelentette az OECD egy május 24-én kedden publikált jelentésében. Ez egy fordulópontot jelent 2020-hoz képest amikor a pandémia miatt jelentős csökkentések voltak a munkát terhelő teljes adók szintjén, amit a munkaadó és munkavállaló által fizetett adók és járulékok, mínusz családi kedvezmények és a teljes bérköltség hányadosaként számítanak. A jelentés szerint ez a százalékos mutató 2020 és 2021 között a 38 OECD országból 24-ben emelkedett, 12-ben csökkent, 2-ben nem változott. Az emelkedés több mint 1%-os volt Izraelben, az Egyesült Államokban és Finnországban, a csökkenés több mint 1%-os volt Ausztráliában, Lettországban, Görögországban és Csehországban.

 European Commission welcomes the successful implementation of EU VAT rules for e-commerce

 In a press release published on Monday 23 May, the European Commission said that an ex-post evaluation of the first months of application of the new value-added tax (VAT) rules for online shopping, which came into force on 1 July last year, point to a successful implementation of the new rules. In the first six months of operation, Member States collected €6.8 billion in VAT revenues via the expanded ‘One Stop Shop’ (OSS) portals, it said. In addition to this €6.8 billion, over €2 billion in VAT revenues was collected on imports of low value consignments not exceeding €150. Of those revenues on low value consignments, more than half – approximately €1.1 billion – was collected via the import OSS. Separately, an estimated additional €270 million in VAT was collected as a direct result of the import OSS’s capacity to counter fraud and VAT losses due to undervaluation, according to the Commission.

Az Európai Bizottság üdvözli az elektronikus kereskedelemben sikeresen megvalósított EU ÁFA szabályokat

Május 23-i hétfői sajtóközleményében az Európai Bizottság sikeresnek értékelte az online kereskedelemben tavaly július 1-én bevezetett új ÁFA szabályok első néhány hónapját. Az első 6 hónapban a tagállamok 6.8 milliárd Euró ÁFA-t szedtek be a kiterjesztett ‘One Stop Shop’ (OSS) portálon keresztül. Ezen felül további 2 milliárd Euró ÁFA-t szedtek be a kis értékű (150 Euró alatti) import árukból. Ennek több mint a fele (kb. 1.1 milliárd Euró) az import OSS-en került beszedésre. Ezen kívül mintegy 270 millió Eurót szedtek be közvetlenül annak köszönhetően, hogy az import OSS képes az alulértékelésekhez kapcsolódó ÁFA csalásokat kiszűrni.

MEPs from tax subcommittee travel to Washington DC

 MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament travelled to Washington DC between the 23rd and 25th May to meet legislators, NGOs, businesses, and international organisations. The delegation, led by the Chair of the FISC subcommittee, MEP Paul Tang (S&D, Netherlands) met with representatives of Congress from both Republicans and Democrats. The delegation also met with representatives of Amazon, Meta and Google, tax experts, as well as stakeholders from the private sector and civil society. Discussions focussed on topical international tax issues and challenges, such as the Pandora Papers and the implementation of the two-pillar tax reform agreed by the OECD/G20 Inclusive Framework. “The delegation has made clear that if Pillar One is off the table, digital services taxes are back on the table. Our meetings with big tech companies clearly showed that they dread this scenario”, Paul Tang said in a statement.

Adó albizottság tag EP-képviselők látogatása Washingtonban

Május 23 és 25 között látogatást tettek Washingtonban EP-képviselők, az adó albizottság (FISC) tagjai, hogy találkozzanak törvényhozókkal, NGO-kkal, üzletemberekkel és nemzetközi szervezetekkel. Az albizottság elnöke, Paul Tang (Szocialisták és Demokraták, Hollandia) által vezetett delegáció találkozott republikánus és demokrata kongresszusi képviselőkkel. Szintén találkoztak az Amazon, a Meta és a Google képviselőivel, adószakértőkkel és az üzleti szféra és a civil társadalom tagjaival. A megbeszélések fő témái a nemzetközi adózás ügyei és kihívásai voltak, mint például a Pandora Papírok vagy a két pillérű OECD/G20 által jegyzett keretrendszer. “A delegáció egyértelművé tette, hogy ha az 1. Pillér lekerül a napirendről, akkor a digitális szolgáltatásokat terhelő adók kérdése újra előkerül. A nagy technológiai cégekkel folytatott megbeszélések során egyértelművé vált, hogy rettegnek ettől a szcenáriótól“ – jelentette ki Paul Tang.