Weekly Tax News – 4 July 2022
Heti adó-hírek – 2022. július 4.

The Czech Republic takes over the Presidency of the Council of the EU

On Friday 1 July, the Czech Republic took over the rotating Presidency of the Council of the EU, succeeding France, for the next six months. The country chose as motto its former president Václav Havel’s slogan “Europe as a Task” and will focus on five priority areas: – managing the refugee crisis and Ukraine’s post-war recovery; – energy security; – strengthening Europe’s defence capabilities and cyberspace security; – the strategic resilience of the European economy; and – the resilience of democratic institutions. Compared to the French Presidency, which set ambitious priorities and managed to strike a series of last-minute deals on several important files, the Czech Presidency is expected to be a more modest and pragmatic presidency due to the complex coalition in the Czech government but also to the lack of staff. The full priorities of the Czech Presidency can be consulted here.

A Cseh Köztársaság veszi át az EU Tanácsának elnökségét

Július 1-jén, pénteken Franciaországot követve a Cseh Köztársaság vette át az EU Tanácsának soros elnökségét a következő hat hónapra. Az ország Václav Havel korábbi elnök “Európa, mint feladat” szlogenjét választotta mottójául, és öt kiemelt területre fog összpontosítani: – a menekültválság kezelésére és Ukrajna háború utáni helyreállítására; – az energiabiztonságra; – Európa védelmi képességeinek és a kibertér biztonságának megerősítésére; – az európai gazdaság stratégiai rugalmasságára; és – a demokratikus intézmények rugalmasságára. A francia elnökséghez képest, ami ambiciózus prioritásokat tűzött ki és számos fontos ügyben az utolsó pillanatban sikerült egy sor megállapodást kötnie, a cseh elnökség várhatóan szerényebb és pragmatikusabb elnökség lesz az összetett cseh kormánykoalíció és a szakemberhiány miatt. A cseh elnökség teljeskörű prioritásai itt tekinthetők meg.

Enhanced cooperation seriously considered to implement Pillar II without Hungary

The EU is reportedly working on alternative ways to implement the minimum 15% effective tax rate for large multinational enterprises in the European Union, despite the opposition of Hungary, the French Finance Minister, Bruno Le Maire, said on Thursday 30 June. Bruno Le Maire’s comments echo a similar statement made by Martin Kreienbaum, director general of international taxation at Germany’s finance ministry, earlier this week. Member States would be considering the so-called “enhanced cooperation” mechanism, which would allow a minimum of 9 EU Member States or more to progress and implement this legislation without having to reach the unanimity normally required on tax matters. On Monday 27 June, in front of the FISC subcommittee of the European Parliament, the EU Commissioner for taxation, Paolo Gentiloni, criticized Hungary for going against its own position taken at OECD level and against the interest of EU citizens. He said that although he is supportive of the enhanced cooperation mechanism, he won’t give up for now the efforts to try to bring all EU Member States on board.

Komolyan fontolóra vették a megerősített együttműködést a II. Pillér Magyarország nélküli végrehajtása érdekében

Az EU a hírek szerint Magyarország ellenállása ellenére alternatív módszereken dolgozik az Európai Unióban működő multinacionális nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos tényleges minimum adókulcs bevezetése érdekében – közölte Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter június 30-án, csütörtökön. Bruno Le Maire kommentárja egybecseng Martin Kreienbaum, a német pénzügyminisztérium nemzetközi adózásért felelős főigazgatójának a hét elején tett hasonló nyilatkozatával. A tagállamok fontolóra vennék az úgynevezett “megerősített együttműködési” mechanizmust, ami lehetővé tenné, hogy legalább 9 vagy annál több uniós tagállam előrehaladjon és végrehajtsa ezt a jogszabályt az adóügyekben általában megkövetelt egyhangúság elérése nélkül. Június 27-én, hétfőn az Európai Parlament FISC albizottsága előtt Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa bírálta Magyarországot, amiért az OECD-szinten kialakított álláspontjával és az uniós polgárok érdekeivel ellentétesen jár el. Elmondta, hogy bár támogatja a megerősített együttműködési mechanizmust, egyelőre nem adja fel az összes EU-tagállam bevonását megkísérlő erőfeszítéseket.

First findings of the EP study on the regulation of intermediaries unveiled

On Monday 27 June, Professor Emer Mulligan from the National University of Ireland presented to the MEPs of the FISC subcommittee of the European Parliament the first results of her upcoming study on the “Regulation of Intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU”. The overall aim of the study is to provide an overview of the regulatory framework for tax intermediaries within the EU based on four EU countries (Ireland, the Netherlands, Germany and Italy) and one non-EU country (the United Kingdom). All in all, the study recognizes and outlines the positive role of tax advisers for the economy and the society. It also recognizes that regulation needs to be targeted to be able to identify the small pool of “bad apples” among the tax advisers along with imposing relevant sanctions. The authors also suggest establishing an EU-Wide Code of conduct, a mandatory professional indemnity insurance or measures targeting tax avoidance enablers. However, before pursuing any course of action, they strongly advise the EU and national governments to carry out an impact evaluation of the current measures that are already in place. The final study, which has been ordered by the FISC subcommittee, should be published in the course of July.

Ismertették a közvetítők szabályozásáról szóló EP-tanulmány első megállapításait

Június 27-én, hétfőn Emer Mulligan, az Ír Nemzeti Egyetem professzora az Európai Parlament FISC albizottságának képviselői előtt bemutatta a “Közvetítők, köztük az adótanácsadók szabályozása az EU tagállamokban, valamint EU-s és EU-n kívüli legjobb gyakorlatok” című, készülő tanulmányának első eredményeit. A tanulmány általános célja, hogy négy uniós ország (Írország, Hollandia, Németország és Olaszország) és egy nem uniós ország (Egyesült Királyság) alapján áttekintést nyújtson az EU-n belüli adóügyi közvetítők szabályozási keretéről. A tanulmány összességében elismeri és felvázolja az adótanácsadók gazdaságban és társadalomban betöltött pozitív szerepét. Azt is elismeri, hogy a szabályozásnak célzottnak kell lennie ahhoz, hogy fel lehessen ismerni az adótanácsadók között a “fekete bárányok” kis csoportját, és megfelelő szankciókat lehessen velük szemben alkalmazni. A szerzők egy uniós szintű magatartási kódex, egy kötelező szakmai felelősségbiztosítás vagy az adóelkerülést elősegítőket célzó intézkedések bevezetését is javasolják. Mielőtt azonban bármilyen intézkedést hoznának, határozottan azt tanácsolják az EU-nak és a nemzeti kormányoknak, hogy végezzék el a már hatályban lévő intézkedések hatásvizsgálatát. A végleges tanulmányt, amit a FISC albizottsága rendelt meg, július folyamán kell közzétenni.

Partial agreement reached in EU Council on AMLA

A partial agreement has been reached on Wednesday 29 June in the EU Council on the new EU anti-money laundering (AML) authority (AMLA). The agreement covers the whole proposal, except the location of the seat of the Authority which will be decided later and is expected to be a difficult issue as several Member States have already expressed their wish to host the AMLA. The main changes introduced by Member States concern the conditions that must be met for entities from the financial sector (including crypto asset service providers) to be supervised by the AMLA. Concerning the non-financial sector, the Council’s text weakens the powers of the AMLA regarding national supervisory authorities, including self-regulatory bodies. The final compromise proposal only allows the EU authority to present a recommendation if a national supervisory authority does not comply with EU law, without the possibility for the Commission to adopt a binding formal opinion or for the AMLA to make sure the national authority complies with this formal opinion, as initially foreseen in the Commission’s proposal. ETAF welcomes this development very much as it is more in line with the coordination and advisory function initially foreseen for AMLA on the non-financial sector. The European Parliament still has to adopt its position on this file after the summer break before the interinstitutional negotiations can start.

Részleges megállapodás született az EU Tanácsában az AMLA-ról

Részleges megállapodás született június 29-én, szerdán az EU Tanácsában az új uniós Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságáról (AMLA). A megállapodás a teljes javaslatra kiterjed a hatóság székhelyét kivéve, amiről később születik döntés, és ami várhatóan nehéz kérdés lesz, mivel több tagállam kifejezte már, hogy szívesen adna otthont az AMLA-nak. A tagállamok által bevezetett főbb változtatások azokat a feltételeket érintik, amiknek a pénzügyi szektor jogalanyai (beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat is) meg kell, hogy feleljenek ahhoz, hogy az AMLA felügyelete alá tartozzanak. A nem pénzügyi ágazatot illetően a Tanács szövege gyengíti az AMLA hatáskörét a nemzeti felügyeleti hatóságok, köztük az önszabályozó testületek tekintetében. A végleges kompromisszumos javaslat csak azt teszi lehetővé, hogy az uniós hatóság ajánlást nyújtson be, ha egy nemzeti felügyeleti hatóság nem felel meg az uniós jognak, anélkül, hogy a Bizottság kötelező erejű hivatalos véleményt fogadhatna el, vagy az AMLA biztosíthatná, hogy a nemzeti hatóság megfeleljen ennek a hivatalos véleménynek, amint azt a Bizottság javaslata eredetileg előirányozta. Az ETAF rendkívül üdvözli ezt a fejleményt, mivel ez jobban megfelel a nem pénzügyi szektorra vonatkozó, eredetileg az AMLA-nak szánt koordinációs és tanácsadói funkciónak. Az Európai Parlamentnek a nyári szünet után még el kell fogadnia álláspontját erről a kérdésről, mielőtt az intézményközi tárgyalások megkezdődhetnek.

European Commission Conference on mega-trends in taxation

The European Commission organized on Tuesday 28 June a conference on mega-trends and their impact on taxation. On this occasion, EU Commissioner for taxation, Paolo Gentiloni, explained that the recent challenges with the COVID-19 pandemic and Russia’s war are forcing us to reconsider which taxes we want to have revenues from. As our population is ageing, it raises questions on our current tax mix which relies a lot on labour taxation, he added. This subject was discussed in-depth during a panel discussion, which tackled questions such as how to tax pensions and could inheritance taxes help. This event was the first of a series of events the Commission will organize until its high-level Tax Symposium on “the EU tax mix on the road to 2050” on 28 November 2022, which will fuel its policies priorities for the future. The conference can be rewatched online here.

Az Európai Bizottság konferenciája az adózás megatrendjeiről

Az Európai Bizottság június 28-án, kedden konferenciát szervezett a megatrendekről és azok adózásra gyakorolt hatásáról. Ez alkalommal Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa kifejtette, hogy a COVID-19 világjárvány és az oroszországi háború okozta közelmúltbeli kihívások arra kényszerítenek minket, hogy újragondoljuk, milyen adókból akarunk bevételt szerezni. Népességünk elöregedése kérdéseket vet fel a jelenlegi adóösszetételünkkel kapcsolatban, ami nagymértékben a munka adóztatására támaszkodik – tette hozzá. Ezt a témát részletesen megvitatták egy panelbeszélgetés során, ami olyan kérdéseket érintett, hogy megadóztathatók-e a nyugdíjak, és segíthetnek-e az örökösödési adók. Ez a rendezvény volt az első a Bizottság rendezvénysorozatából, amit a 2022. november 28-án megrendezésre kerülő, “Az EU adóösszetétele a 2050-ig vezető úton” című magas szintű adóügyi szimpóziumig szervez, és ami a jövő szakpolitikai prioritásairól fog szólni. A konferencia online visszanézhető itt.

MEPs ask for a coordinated approach on the taxation of crypto assets

MEPs of the ECON committee of the European Parliament adopted on Thursday 30 June a non-binding resolution calling for a better use of blockchain to fight tax evasion and for Member States to coordinate more on the taxation of crypto assets. The resolution, drafted by Lídia Pereira (EPP, Portugal), says that crypto assets must be subject to fair, transparent and effective taxation. It calls on the Commission to assess the ways in which the different Member States tax crypto assets and identify the different national policies regarding the fight against tax evasion in the field of crypto assets. The resolution then also calls for a clear and broadly accepted definition of crypto assets and for a coherent definition of what would constitute a taxable event. Moreover, the resolution encourages national administrations to use all available instruments to facilitate efficient tax collection and it identifies blockchain as one of these instruments. According to MEPs, the potential of blockchain is clear: it could offer a new way to automate tax collection, limit corruption and better identify ownership of tangible and intangible assets allowing for better taxing mobile taxpayers.

Az EP- képviselők összehangolt megközelítést kérnek a kriptoeszközök megadóztatása terén

Az Európai Parlament ECON bizottságának képviselői június 30-án, csütörtökön nem kötelező érvényű állásfoglalást fogadtak el, ami az adóelkerülés elleni küzdelemben a blokklánc hatékonyabb felhasználására, valamint a kriptoeszközök tagállamok általi adóztatásának jobb koordinálására szólít fel. A Lídia Pereira (EPP, Portugália) által megfogalmazott állásfoglalás szerint a kriptoeszközökre igazságos, átlátható és hatékony adózást kell alkalmazni. Felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a kriptoeszközök adóztatásának módjait a különböző tagállamokban, és azonosítsa a kriptoeszközök területén az adóelkerülés elleni küzdelemmel kapcsolatos különböző nemzeti eljárásokat. Az állásfoglalás emellett a kriptoeszközök egyértelmű és széles körben elfogadott meghatározására, valamint annak koherens meghatározására szólít fel, hogy mi minősül adóköteles eseménynek. Az állásfoglalás továbbá arra ösztönzi a nemzetek közigazgatását, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjanak fel a hatékony adóbeszedés elősegítésére, és a blokkláncot jelöli meg ezen eszközök egyikeként. A képviselők szerint a blokkláncban rejlő lehetőségek egyértelműek: új módot kínálhat az adóbeszedés automatizálására, a korrupció korlátozására, valamint a tárgyi eszközök és immateriális javak tulajdonjogának jobb azonosítására, ami lehetővé teszi a mobil adófizetők hatékonyabb megadóztatását.

 European Commission waives VAT on the import of life-saving goods for Ukrainians

The European Commission adopted on Friday 1 July a decision enabling Member States to temporarily waive customs duties and VAT on the importation from third countries of food, blankets, tents, electric generators and other life-saving equipment destined for Ukrainians affected by the war. This measure, which was requested by Member States, will apply retroactively from 24 February 2022 and will be in place until 31 December 2022. The duty and VAT waiver applies to goods imported by state organisations (public bodies and bodies governed by public law including hospitals, governmental organisations, regional governments, communes/towns, etc) and charitable or philanthropic organisations approved by the competent authorities of the Member States.

Az Európai Bizottság elengedi az ukránoknak szánt életmentő termékek import áfáját

Az Európai Bizottság július 1-jén, pénteken fogadta el azt a határozatot, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ideiglenesen elengedjék a háború sújtotta ukránoknak szánt élelmiszerek, takarók, sátrak, elektromos generátorok és egyéb életmentő felszerelések harmadik országokból történő behozatalának vám és áfa kötelezettségét. Ez a tagállamok által kért intézkedés visszamenőleges hatállyal 2022. február 24-től alkalmazandó, és 2022. december 31-ig lesz érvényben. A vám- és héamentesség az állami szervezetek (állami szervek és közjogi szervek, beleértve a kórházakat, kormányzati szervezeteket, regionális önkormányzatokat, községeket/városokat stb.) és a tagállamok illetékes hatóságai által elismert jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek által importált árukra vonatkozik.

European Commission to evaluate the VAT administrative cooperation framework

The Commission is preparing for the fourth quarter 2022 an evaluation of the application of the Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (VAT) between 2014 and 2022. In a roadmap published on Monday 27 June, the Commission explained that it will in particular assess its: – performance in terms of effectively achieving its objectives; – efficiency in terms of cost and benefits; – relevance to the current needs; – coherence within the Regulation and with other EU initiatives; and – EU added value. The evaluation will cover all cooperation tools and will focus predominantly on the provisions introduced by the 2018 amendment of the Regulation, it added. The evaluation will also look at how the rules set out in the VAT e-commerce package have been applied since they entered into force on 1 July 2021.

Az Európai Bizottság értékeli a héa közigazgatási együttműködési keretét

A Bizottság 2022 negyedik negyedévére értékelést készít a hozzáadottérték-adó (héa) területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU rendelet 2014 és 2022 közötti alkalmazásáról. A június 27-én, hétfőn közzétett ütemtervben a Bizottság kifejtette, hogy különösen a következőket fogja értékelni: – a célkitűzések tényleges megvalósításának teljesítményét; – a hatékonyságot a költségek és a haszon tekintetében; – a jelenlegi igényeknek való megfelelést; – a rendelet és más uniós kezdeményezések közötti koherenciát; és – az uniós hozzáadott értéket. Az értékelés valamennyi együttműködési eszközre kiterjed, és elsősorban a rendelet 2018-as módosításával bevezetett rendelkezésekre összpontosít – tette hozzá. Az értékelés azt is vizsgálni fogja, hogy az e-kereskedelemre vonatkozó héacsomagban meghatározott szabályokat hogyan alkalmazzák a 2021. július 1-jei hatálybalépése óta.

European Commission annual report on taxation 2022

The European Commission published on Tuesday 28 June its annual report on taxation 2022, which highlights that EU Member States’ tax revenue has decreased for the first time since the 2009 financial crisis, while public expenditure jumped from 46.5% in 2019 to 53% in 2020 due to the COVID-19 crisis. The annual report has been published together with an accompanying report on the most striking taxation trends in Member States over the last years. The latter shows that labour taxes were more resilient than other tax bases in 2020. Labour on taxes were 21.5% in 2020, the highest point in the time series and 0.8 pp more than in 2019. Consumption taxes were at 10.8% of GDP in 2020 and revenue from taxes on capital were at 7.9% of GDP, according to the report. Revenue from environmental taxes represented 2.2 % of GDP in 2020, down from 2.4 % in 2019. The various restrictions to mobility imposed in 2020 due to the pandemic could have been behind this change as energy consumption decreased in the EU in 2020, according to the Commission.

Az Európai Bizottság éves jelentése a 2022. évi adózásról

Az Európai Bizottság június 28-án, kedden közzétette a 2022-es adózásról szóló éves jelentését, ami kiemeli, hogy az uniós tagállamok adóbevételei a 2009-es pénzügyi válság óta most csökkentek először, miközben a közkiadások a 2019-es 46,5%-ról 2020-ra 53%-ra ugrottak a COVID-19 válság miatt. Az éves jelentést a tagállamokban az elmúlt évek legmarkánsabb adózási tendenciáiról szóló kiegészítő jelentéssel együtt tették közzé. Ez utóbbiból kiderül, hogy a munkát terhelő adók 2020-ban ellenállóbbak voltak, mint más adóalapok. A munkát terhelő adók aránya 2020-ban 21,5% volt, ami az idősor legmagasabb pontja, és 0,8 százalékponttal több, mint 2019-ben. A fogyasztási adók a GDP 10,8%-át tették ki 2020-ban, a tőkenyereségre vonatkozó adókból származó bevételek pedig a GDP 7,9%-át tették ki – olvasható a jelentésben. A környezetvédelmi adókból származó bevétel 2020-ban a GDP 2,2%-a volt, szemben a 2019-es 2,4%-kal. A Bizottság szerint a világjárvány miatt 2020-ban bevezetett különböző mobilitási korlátozások állhattak a változás hátterében, mivel 2020-ban csökkent az energiafogyasztás az EU-ban.

Weekly Tax News – 11 July 2022
Heti adó-hírek – 2022. július 11.

European Commission’s public consultation on aggressive tax planning enablers

The European Commission launched on Wednesday 6 July its public consultation on a proposal for a Directive to tackle the role of enablers that facilitate tax evasion and aggressive tax planning in the European Union. The initiative will be called “SAFE” for Securing the Activity Framework of Enablers. The Commission is testing four options vis-a-vis the public: – a Code of conduct that would prohibit the enablers who design, market, organise or assists in the creation of tax evasion and aggressive tax planning schemes without any complementary mandatory measures; – an EU register of enablers and the obligation to register; – due diligence procedures to perform a self-assessment test to demonstrate that the tax schemes do not lead to tax evasion or aggressive tax planning; and – a new reporting requirement for EU taxpayers of participation above 25% of shares, voting rights, ownership interest, bearer shareholdings or control via other means in a non-listed company outside the EU. It also asks if monetary penalties would be an adequate means to appropriately sanction enablers. The Commission now plans to present this proposal in the first quarter of 2023 and not in 2022, as previously announced. Stakeholders have until 12 October 2022 to send their comments to the European Commission.

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációja az agresszív adótervezést lehetővé tevő tényezőkről

Az Európai Bizottság július 6-án, szerdán indította el nyilvános konzultációját az Európai Unióban történő adóelkerülést és agresszív adótervezést lehetővé tevő tényezőkkel kapcsolatos irányelv javaslatról. A kezdeményezés a „SAFE” nevet fogja kapni a Securing the Activity Framework of Enablers rövidítéseként. A négy lehetőség, amelyet a Bizottság a nyilvánosság elé kíván vinni: – egy magatartási kódex, amely megtiltaná az adóelkerülési és agresszív adótervezési formákat kínáló, azok szervezését vagy létrehozását bármilyen kiegészítő, kötelezővé tett intézkedés alkalmazása nélkül támogató szereplők működését; – kötelező uniós nyilvántartás és a regisztrációs kötelezettség; – átvilágítási eljárások során bemutatott önértékelési teszt elvégzése, annak bizonyítására, hogy az említett adótervezési formák nem vezetnek adóelkerüléshez vagy agresszív adótervezéshez; valamint – új jelentéstételi kötelezettség azon uniós adófizetők számára, amelyek EU-n kívüli, tőzsdén nem jegyzett társaságban a részvények 25%-át meghaladó mértékű részesedéssel, szavazati joggal, tulajdoni hányaddal, bemutatóra szóló részesedéssel vagy egyéb más befolyással rendelkeznek. A bizottság azt a kérdést is felteszi, hogy a pénzbüntetés vajon megfelelő eszköz-e az említett adóelkerülési technikákat elősegítők szankcionálására. A Bizottság most azt tervezi, hogy ezt a javaslatot 2023. első negyedévében terjeszti elő, nem pedig 2022-ben, ahogy azt korábban bejelentették. Az érdekelt feleknek 2022. október 12-ig kell eljuttatniuk észrevételeiket az Európai Bizottsághoz.

The Czech Presidency tax agenda

On tax matters, the Czech Republic, which took over the rotating Presidency of the Council of the EU on 1 July, is expected to have modest ambitions according to a draft agenda. By December, it aims at progressing on the UNSHELL Directive to fight the misuse of shell companies, on the recast of the Energy taxation Directive as well as on the recent debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) but without promising to get a deal on those files. It however hopes to strike a deal with the European Parliament on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) as well as to reach a general approach among Member States on the new AML regulation and directive. Finally, the Czech Presidency will also have the difficult task to resume negotiations with Hungary who vetoed the adoption of the Directive implementing the minimum taxation of multinationals in the EU (Pillar II). The Pillar I of the agreement, which concerns the reallocation of taxing rights, will be discussed in December if an agreement is reached at OECD level.

A cseh elnökség adóügyi menetrendje

Az EU Tanácsának soros elnöki tisztét július 1-jén átvevő Csehország adóügyekben a napirendtervezet szerint mérsékelt eredményeket vár. Decemberig előrelépést kíván elérni az adózási fedőcégekkel való visszaélés elleni küzdelemre vonatkozó UNSHELL-irányelvvel kapcsolatban, valamint az energiaadó-irányelv átdolgozása és a közelmúltbeli kölcsöntőke-sajáttőke aránytalanság csökkentését célzó adókedvezményrendszer tervezet (Debt-equity bias reduction allowance – DEBRA) kidolgozásának terén, anélkül, hogy megállapodást ígérne ezekben a kérdésekben. Mindazonáltal abban reménykedik, hogy sikerül az Európai Parlamenttel megállapodni a karbonvámok rendszerének bevezetéséről (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), valamint a tagállamok között sikerül közös álláspontra jutni az új pénzmosás elleni rendelettel és irányelvvel (Anti Money Laundering – AML) kapcsolatban. Végezetül a cseh elnökségre abban is nehéz feladat vár, hogy újraindítsa a tárgyalásokat Magyarországgal, amely megvétózta az EU-s multinacionális vállalatokra vonatkozó globális minimumadó bevezetésére vonatkozó irányelv (II. pillér) elfogadását. Az adózási jogok átcsoportosítását érintő megállapodást (I. pillér), decemberben tárgyalják, ha OECD-szinten megszületik a megállapodás.

MEPs support alternative solutions to implement Pillar II in the EU

 On Wednesday 6 July, MEPs adopted a resolution which calls on Hungary to “immediately end its blockage” on the implementing Directive for Pillar II and asks the European Commission and Member States “not to engage in political bargaining” and to “refrain from approving Hungary’s national recovery and resilience plan unless all the criteria are fully complied with”. If Hungary persists with its veto, MEPs say alternative options should be explored to honour the EU’s commitments, including the possible use of the enhanced cooperation mechanism. MEPs also remind Member States that unanimity decision making in the EU requires a “very high level of responsibility, in line with the principle of sincere cooperation”. For the longer term, they strongly recommend to Member States to consider the benefit of transitioning from unanimity to qualified majority voting on tax matters. 

A képviselők alternatív megoldásokat támogatnak a II. pillér EU-n belüli megvalósítására

Július 6-án, szerdán a képviselők határozatot fogadtak el, amelyben felszólítják Magyarországot, hogy „azonnal vessen véget annak, hogy akadályozza a végrehajtási irányelv elfogadását”, valamint arra kérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy „ne vegyenek részt politikai alkudozásban”, és „ne fogadják el a Magyarországra vonatkozó nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervet, csak akkor, ha az minden kritériumnak teljes mértékben megfelel”. A képviselők szerint, ha Magyarország továbbra is kitart a vétó mellett, további alternatív lehetőségeket kell megvizsgálni (beleértve a megerősített együttműködési mechanizmus esetleges alkalmazását is), annak érdekében, hogy az EU tartani tudja vállalt kötelezettségeit. A képviselők arra is emlékeztetik a tagállamokat, hogy az egyhangú döntéshozatal az EU-ban „nagyon magas szintű felelősséget igényel, összhangban a jóhiszemű együttműködés elvével”. Hosszabb távon nyomatékosan javasolják a tagállamoknak, hogy fontolják meg adóügyekben az egyhangú szavazásról a minősített többségi szavazásra való átállás előnyeit.

Taxing windfall profits of energy companies does not make unanimity in the EP

On Wednesday 6 July, MEPs discussed with the Commission and Council during the European Parliament’s plenary session the idea of taxing the windfall profits being currently made by energy companies. A windfall tax is a tax applied to companies that generate a significant increase in their earnings due to circumstances or events for which they are not responsible. Some EU countries have recently already levied this type of tax such as Italy and Romania. The Commission in March also proposed that Member States impose this tax. In a resolution adopted in May, MEPs also called for such a tax in principle. During the debate, while several MEPs reportedly called for the introduction of taxing windfall profits of energy companies, others highlighted a structural problem and criticized the European energy policy. The Czech Presidency of the EU Council reportedly said that taxing windfall profits of energy companies is indeed among the tax measures that could be considered in a context where both households and companies are suffering greatly.

Az energiavállalatok váratlan nyereségének megadóztatása kérdésében nincs egyhangú véleményen az EP

Július 6-án, szerdán az EP képviselők az Európai Bizottsággal és  az Európa Tanáccsal az Európai Parlament plenáris ülésén megvitatták az energiavállalatok által az utóbbi időben elért váratlan nyereségek megadóztatásának gondolatát. A váratlan nyereséget terhelő adó azokat a társaságokat érinti, amelyek általuk nem befolyásolható körülmények vagy események következtében érnek el jelentős bevétel növekedést. Néhány uniós ország a közelmúltban már bevezette ezt az adótípust, mint például Olaszország és Románia. A Bizottság márciusban a többi tagállamnak is javasolta ennek az adónak a kivetését. A májusban elfogadott határozatban az EP képviselők elviekben szintén egy ilyen adó bevezetésére szólítottak fel. A vita során, miközben a hírek szerint több képviselő az energiavállalatok váratlan nyereségének megadóztatását szorgalmazta, mások felhívták a figyelmet egyes strukturális problémákra, és bírálták az európai energiapolitikát. Az EU Tanácsának cseh elnöksége szerint az energiavállalatok váratlan nyereségének megadóztatása valóban azon adóintézkedések közé tartozik, amelyek bevezetése megfontolandó, mivel ezen a téren a háztartások és a vállalatok egyaránt komolyan érintettek.

Interinstitutional negotiations on CBAM to start on 11 July

Negotiators from the Council of the EU and the European Parliament are reportedly due to meet on Monday 11 July to start interinstitutional negotiations (so-called ‘trilogues’) on the creation of an ‘EU Carbon Border Adjustment Mechanism’ (CBAM). The objective of the Commission’s proposal for a CBAM is to prevent that the emissions reduction efforts of the EU are offset by increasing emissions outside its borders through relocation of production to non-EU countries (where policies applied to fight climate change are less ambitious than those of the EU) or increased imports of carbon-intensive products. The European Parliament recently adopted its position on this file on 22 June while the Council of the EU did it already in March.

CBAM-ról szóló intézményközi tárgyalások július 11-én kezdődnek  

A hírek szerint az EU Tanácsának és az Európai Parlament tárgyalóinak július 11-én, hétfőn kell találkozniuk, hogy megkezdjék az intézményközi tárgyalásokat (úgynevezett „háromoldalú egyeztetéseket”) a karbonvámok rendszerének létrehozásával kapcsolatban (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). A Bizottság CBAM-ra tett javaslatának célja annak megakadályozása, hogy az EU kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseit ellentételezze a termelés harmadik országokba történő áthelyezése miatti kibocsátás-növekedés (olyan országokba, ahol az éghajlatváltozás elleni küzdelem szabályozása kevésbé ambiciózus, mint az EU-ban) vagy a szén-dioxid-intenzív termékek megnövekedett importja. Az Európai Parlament a közelmúltban, június 22-én, az EU Tanácsa pedig már márciusban elfogadta álláspontját ezzel a dokumentummal kapcsolatban.