Weekly Tax News – 4 April 2022
Heti adó hírek – 2022. április 4.

Implementing Directive for Pillar II: a new attempt at compromise on 5 April

The French Presidency of the EU Council will try again to reach an agreement among Member States on the Implementing Directive for Pillar II during a meeting of EU Finance Ministers on Tuesday 5 April. A new compromise text dated 28 March foresees that Member States where no more than twelve ultimate parent entities of groups in scope are located may elect not to apply the Income Inclusion Rule (IIR) and the Undertaxed Profit Rule (UTPR) for six consecutive fiscal years. It also maintains the delay in the application of the new rules from 1 January 2023 to 31 December 2023. On Wednesday 30 March, Poland and Estonia were reportedly still opposed to the text. The French Presidency believes that an agreement could nevertheless be reached on 5 April but sees as the main issue standing in the way of an agreement the request of Poland to add legal safeguards in the text linking the implementation of Pillar I (reallocation of taxing rights) to the implementation of Pillar II of the OECD tax deal.

A II. pillér végrehajtási irányelve: új kísérlet a kompromisszumra áprils 5-én

Az EU Tanács francia elnöksége április 5-én, kedden az EU pénzügyminiszterek találkozóján ismét megpróbál megállapodásra jutni a tagállamok között a II. pillér végrehajtási irányelvéről. Egy március 28-án kelt új kompromisszumos szöveg előírása szerint, azok a tagállamok, amelyekben legfeljebb 12 végső anyavállalat található, dönthetnek úgy, hogy 6 egymást követő pénzügyi évben nem alkalmazzák a jövedelembeszámítási (IIR) és az aluladóztatott nyereségre vonatkozó szabályokat (UTPR). A tervezet fenntartja továbbá az új szabályok 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó halasztását. Március 30-án, szerdán Lengyelország és Észtország még mindig ellenezte a szöveget. A francia elnökség hiszi, hogy április 5-én mégis megállapodás születhet. A megállapodás útjában álló pontnak tekinti Lengyelország azon kérését, hogy az I. pillér végrehajtását (az adóztatási jogok újraelosztását) az OECD-adómegállapodás II. pillérének végrehajtásához kapcsolódó szövegbe jogi biztosítékok kerüljenek.

Joe Biden proposes replacing the BEAT by the UTPR rule

 The American administration released on Monday 28 March a package of tax proposals, as part of its fiscal 2023 budget plan. These include replacing the base erosion and anti-avoidance tax (BEAT) with the OECD Pillar II’s Undertaxed Profit Rule (UTPR) for tax years beginning in 2024. A US domestic minimum top-up tax (at a 15% rate) would be part of the rules to protect US revenues from the imposition of UTPR by other countries. The UTPR would not apply to income subject to the US’s global intangible low-taxed income (GILTI) regime. Joe Biden also proposed a new minimum tax on wealthy individuals, a so-called ‘billionaire’s tax’, that would impose a 20% minimum tax on total income for taxpayers with wealth of greater than $100m.

Joe Biden UTPR szabályra cserélné a BEAT-et

Az amerikai kormányzat március 28-án, hétfőn adójavaslat-csomagot tett közzé a 2023-as költségvetési terv részeként. Ezek közé tartozik az adóalap-erózió és az adókikerülés elleni adó (BEAT) felváltása az OECD II. pillérének aluladózott nyereség szabályával (UTPR) 2024. évtől. Az USA-ban alkalmazott minimális kiegészítő adó (15% -os adómérték) része lenne annak a szabálynak, amely megvédi az egyesült államokbeli bevételeket az UTPR szabályok más országok általi bevezetésétől. Az UTPR nem vonatkozna az USA globális immateriális, alacsony adózású jövedelem rendszerének (GILTI) hatálya alá tartozó jövedelmekre. Joe Biden új minimális adót javasolt a gazdag magánszemélyekre, az úgynevezett “milliárdosok adóját”, amely 20% -os minimális adót vetne ki a 100 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező adófizetők teljes jövedelmére.

Experts say tax advisors in the Netherlands should be regulated

 On Monday 28 March, MEPs from the subcommittee of the European Parliament on tax matters (FISC) discussed with experts the national tax reforms implemented in the Netherlands to combat aggressive tax schemes. Among their recommendations, they suggested regulating the Dutch tax profession. Jan van de Streek, professor of tax law at the University of Leiden, said that regulation could, for example, be done through an oath or ethical rules. Anna Gunn, partner at Gunn Tax Communication, also called for national regulation of the tax profession although she noted a new ethical dimension in the new generation of tax advisors. MEP Paul Tang, Chair of the FISC subcommittee, explained that there are striking differences across the EU, with for instance Germany and Austria having clear regulations for tax advisors and where the tax professionals manage to strike the right balance between private and public interests.

Szakértők szerint az adótanácsadókat Hollandiában szabályozni kellene

Március 28-án, hétfőn az Európai Parlament adóügyekkel foglalkozó albizottságának (FISC) képviselői szakértőkkel megvitatták a Hollandiában az agresszív adórendszerek elleni küzdelem érdekében végrehajtott nemzeti adóreformokat. Ajánlásaik között szerepelt a holland adószakma szabályozása. Jan van de Streek, a Leideni Egyetem adójogi professzora szerint a szabályozást például eskütétellel vagy etikai szabályokkal lehetne kivitelezni. Anna Gunn, a Gunn Tax Communication partnere szintén az adószakma nemzeti szabályozására hívta fel a figyelmet, bár új etikai dimenziót fedezett fel az adótanácsadók új generációjában. Paul Tang európai parlamenti képviselő, a FISC albizottságának elnöke kifejtette, hogy szembetűnő különbségek vannak az EU-ban, például Németországban és Ausztriában egyértelmű szabályozás van érvényben az adótanácsadókra vonatkozóan, és az adószakértőknek sikerül megtalálniuk a megfelelő egyensúlyt a magán- és a közérdekek között.

European Commission considering relaxing energy taxation rules

The European Commissioner for Taxation, Paolo Gentiloni, suggested on Monday 28 March that derogations to the EU rules on energy taxation could be made in view of the impact of the Russian invasion of Ukraine on the EU economy. EU countries already have invested 0.5 percent of their GDP on average in measures to reduce inflationary pressures on consumers and businesses. “We have to keep coordination. My services will come in the next few weeks with further guidance on what kind of derogations to the rules that we have on energy taxation could be allowed temporary in this difficult situation”, he reportedly said during a press conference in Bucharest.

Az Európai Bizottság fontolóra veszi az energiaadó-szabályozás enyhítését

Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság adóügyi biztosa március 28-án, hétfőn javasolta az energiaadóra vonatkozó uniós szabályok derogációját, tekintettel az Ukrajna elleni orosz inváziónak az uniós gazdaságra gyakorolt hatására. Az uniós országok GDP-jük átlagosan 0,5%-át fordították a fogyasztókra és a vállalkozásokra nehezedő inflációs nyomás csökkentésére irányuló intézkedésekre. “Fenn kell tartanunk a koordinációt. Feladatom a következő hetekben további iránymutatások kidolgozása, annak kapcsán milyen derogációkat lehetne átmenetileg engedélyezni az energiaadóra vonatkozó szabályokra ebben a nehéz helyzetben” – mondta a bukaresti sajtótájékoztatón.

European Commission urges Member States to withdraw golden passports granted to Putin’s allies

In a recommendation issued on Monday 28 March, the European Commission urged Member States to immediately withdraw or refuse the renewal of the citizenships or residence permits granted under an investor residence scheme (so-called Golden passports or visas) to Russian or Belarusian nationals who are subject to EU sanctions in connection to the war in Ukraine. More generally, the Commission also said that any Member State still operating investor citizenship schemes needs to terminate them immediately, recalling that such schemes are not compatible with the principle of sincere cooperation and with the concept of EU citizenship enshrined in the EU treaties. “Investor residence schemes raise inherent security, money laundering, tax evasion and corruption risks for Member States and for the EU as a whole. Russia’s aggression against Ukraine has once again underlined these risks”, it stated.

Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat, vonják vissza a Putyin szövetségeseinek adott arany útleveleket

Az Európai Bizottság március 28-án, hétfőn kiadott ajánlásában felszólította a tagállamokat, hogy haladéktalanul vonják vissza vagy utasítsák el a befektetésért állampolgárságot programok keretében kiadott állampolgárságok vagy tartózkodási engedélyek (úgynevezett arany útlevelek vagy vízumok) megújítását azon orosz vagy fehérorosz állampolgárok számára, akikre az ukrajnai háborúval összefüggésben uniós szankciók vonatkoznak. Általánosabban fogalmazva, a Bizottság azt is kijelentette, hogy minden olyan tagállamnak, amely még mindig működtet befektetésért állampolgárságot programot, azonnal fel kell mondania azokat, emlékeztetve arra, hogy ezek a rendszerek nem egyeztethetők össze az együttműködés elvével és az uniós szerződésekben rögzített uniós polgárság fogalmával. “A befektetésért állampolgárságot programok növelik a tagállamok és az EU egésze számára a belső biztonsági, pénzmosási, adókijátszási és korrupciós kockázatokat. Oroszország Ukrajna elleni agressziója ismét hangsúlyozta ezeket a kockázatokat” – jelentette ki.

 Weekly Tax News – 11 April 2022
Heti adó-hírek, 2022. április 11.

 

ETAF gives feedback to the Commission on the UNSHELL Directive

On Wednesday 6 April, the European Tax Adviser Federation (ETAF) sent a feedback to the European Commission on the Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes (UNSHELL) and amending Directive 2011/16/EU. The proposal seeks to create a new minimum economic substance test, organized in several steps, to help Member States identify undertakings that do not perform any actual economic activity and that can be misused for tax avoidance or evasion purposes. As parts of the new reporting process foreseen in the Directive will have to be carried out by the tax profession, ETAF formulated some comments about the complexity of the mechanism chosen and said that some criteria were too far reaching. For ETAF members, it is crucial that this new Directive can be used to effectively prevent the misuse of shell companies, while at the same time contributing to the simplification of tax law and reducing the administrative burden. To achieve this goal, a uniform and sufficiently concrete concept of minimum economic substance to which all Member States align their anti-abuse standards is an indispensable contribution to ensuring the legal certainty, ETAF said. The burden of proof must also be reconsidered throughout the text and particularly when it comes to the rebuttal mechanism and the exemption for lack of tax motives.

Az ETAF az UNSHELL-irányelv kapcsán tájékoztatja a Bizottságot szakmai álláspontjáról

Az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) április 6-án, szerdán küldte meg az Európai Bizottságnak szakmai véleményét a fiktív cégek adózási célú, visszaélésszerű felhasználásának megelőzésére irányuló szabályok megállapításáról szóló irányelvről (UNSHELL-irányelv), amely egyben a 2011/16/EK irányelvet is módosítja. A javaslat célja egy új, több lépésből álló minimális gazdasági tartalomra vonatkozó vizsgálat létrehozása, ami segít a tagállamoknak a tényleges gazdasági tevékenységet nem végző, adóelkerülési vagy adókijátszási célok miatt visszaélésre alkalmas vállalkozások azonosításában. Mivel az irányelvben előirányzott új jelentéstételi folyamat egyes részeit az adószakmának kell majd elvégeznie, az ETAF megfogalmazott néhány észrevételt a választott mechanizmus összetettségével kapcsolatban, és úgy vélte, hogy egyes kritériumok túlságosan messzire vezetnek. Az ETAF tagjai számára alapvető fontosságú, hogy az új irányelv hatékonyan használható legyen a fantom cégek általi visszaélések megelőzésére, ugyanakkor hozzájáruljon az adójog egyszerűsítéséhez és az adminisztratív terhek csökkentéséhez. E cél elérése érdekében a minimális gazdasági tartalom egységes és kellően konkrét koncepciója, amelyhez valamennyi tagállam hozzáigazítja visszaélés elleni normáit, nélkülözhetetlen összetevője a jogbiztonság garantálásához- mondta az ETAF. A bizonyítási terhet is újra kell gondolni a szövegben, különösen a cáfolati mechanizmus és az adózási indítékok hiánya miatti mentesség tekintetében.

Poland blocks agreement on the Implementing Directive for Pillar II

 On Tuesday 5 April, EU Member States failed once again to agree on the Implementing Directive for Pillar II. While Estonia, Malta and Sweden were able to support the new compromise text from the French Presidency of the EU Council, Poland maintained its blockade. The new text foresees that Member States where no more than twelve ultimate parent entities of groups in scope are located may elect not to apply the Income Inclusion Rule (IIR) and the Undertaxed Profit Rule (UTPR) for six consecutive fiscal years. It also adds the possibility for the European Commission to assist small countries in the transposition of the Directive. During the debate, Poland said that it does not support the separation of the two Pillars of the OECD tax deal and wants a legally binding link of both Pillars directly in the Directive, although the legal service of the EU Council and the Commission said that it is not legally feasible. For some commentators, the country would be using this agreement as a mean of pressure to get its recovery plan approved by the European Commission. The French Presidency very much regretted Poland’s position and said that this file will be put again at the agenda of the next Ecofin meeting on 24 May.

Lengyelország blokkolja a II. Pillér végrehajtási irányelvéről szóló megállapodást

Április 5-én, kedden az EU tagállamai ismét nem tudtak megállapodni a II. Pillér végrehajtási irányelvéről. Míg Észtország, Málta és Svédország támogatta az EU Tanács francia elnökségének új kompromisszumos szövegét, addig Lengyelország továbbra is blokkolt. Az új szöveg értelmében azok a tagállamok, melyekben az érintett csoportok legfeljebb tizenkét végső anyavállalatának székhelye található, hat egymást követő adóévben választhatják, hogy nem alkalmazzák a jövedelem-hozzászámítási szabályt (IIR – Income Inclusion Rule) és az aluladóztatott kifizetések szabályát (Undertaxed Profit Rule – UTPR). A javaslat továbbá lehetőséget biztosít az Európai Bizottság számára, hogy segítséget nyújtson a kis országoknak az irányelv átültetésében. A vita során Lengyelország kijelentette, hogy nem támogatja az OECD adóegyezmény két pillérének szétválasztását, és azt szeretné, ha a két pillér jogilag kötelező erővel közvetlenül az irányelvben összekapcsolódna, habár az EU Tanácsának és a Bizottságnak a jogi szolgálata kijelentette, hogy ez jogilag nem megvalósítható. Egyes kommentátorok szerint az ország a megállapodást nyomásgyakorlásra használná annak érdekében, hogy gazdaságélénkítési tervét az Európai Bizottság jóváhagyja. A francia elnökség sajnálatosnak tartja Lengyelország álláspontját, és közölte, hogy ez az ügy ismét napirendre kerül a következő, május 24-i Ecofin-ülésen.

OECD consults on the scope under Amount A of Pillar I

The OECD opened on Monday 4 April a public consultation on the draft Model Rules for domestic legislation on the scope under Amount A of Pillar I (reallocating of taxing rights) of the OECD tax deal. The purpose of the rules is to determine whether a Group will be in scope of Amount A, i.e, the new taxing right introduced over a portion of the profit of large and highly profitable enterprises for jurisdictions in which goods or services are supplied or consumers are located. According to the draft rules, a Group will be in scope of Amount A if the Group’s Total Revenues exceed an absolute amount of EUR 20 billion (or equivalent) in a certain period and if the Group’s relative profitability as measured against its Total Revenues exceeds 10%.The Draft Rules for the exclusions for extractives and regulated financial services will be released for public consultation at a later date. Interested parties have until 20 April to send their comments.

 Az OECD az I. Pillér „A” összegének hatályáról konzultál

Az OECD április 4-én, hétfőn nyilvános konzultációt indított az OECD adóegyezmény I. Pillérének „A” összege (adóztatási jogok átcsoportosítása) hatálya alá tartozó nemzeti jogalkotási modellszabályok tervezetéről. A szabályok célja annak meghatározása, hogy egy csoport az „A” összeg hatálya alá tartozik-e, ami lényegében a nagy és kimagaslóan nyereséges vállalkozások nyereségének egy részére bevezetett új adóztatási jog azon joghatóságok területén, ahol az áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történik, vagy ahol a fogyasztók székhelye található. A szabálytervezet szerint egy csoport akkor tartozik az „A” összeg hatálya alá, ha a csoport összes bevétele egy adott időszakban meghaladja a 20 milliárd euró (vagy azzal egyenértékű) abszolút összeget, és ha a csoport összes bevételéhez mért relatív nyereségessége meghaladja a 10%-ot. A nyersanyag-kitermelésre és a szabályozott pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kizárási szabályok tervezetét egy későbbi időpontban teszik közzé nyilvános konzultációra. Az érdekelt felek április 20-ig küldhetik el észrevételeiket.

New public consultation on Withholding Taxes

The European Commission opened on Friday 1 April a new public consultation on improving withholding tax procedures on dividend or interest payments for non-resident investors. It is expected to present a proposal on this issue during Q4 2022. The problems the Commission aims to tackle are the particularly burdensome withholding tax refund procedures for cross-border investors in the EU and, at the same time, the risks they present in terms of tax abuse. The Commission wants to know if stakeholders agree that an EU action is needed and which option they would prefer among maintaining the current system with different national procedures in place, creating a harmonized system of relief at source, creating a harmonized system of improved refund procedures, or a combination of the above systems (relief at source and refund system). The Commission also asks stakeholders who should be held liable in case of any underreporting during withholding tax procedures in order to avoid tax abuse and loss of tax revenue. The deadline to reply to this public consultation is 26 June.

Új nyilvános konzultáció a forrásadókról

Az Európai Bizottság április 1-jén, pénteken új nyilvános konzultációt indított a külföldi illetőségű befektetők osztalék- és kamatfizetéseire vonatkozó forrásadó-eljárások javításáról. A Bizottság várhatóan 2022 negyedik negyedévében nyújt be javaslatot ebben a kérdésben. A Bizottság által kezelni kívánt problémák közé a határokon átnyúló befektetési vállalkozások számára különösen megterhelő uniós forrásadó-visszatérítési eljárások, ezzel egyidejűleg pedig az ezek által megjelenő adóvisszaélések kockázatai tartoznak. A Bizottság arra kíváncsi, hogy az érdekeltek egyetértenek-e azzal, hogy uniós fellépésre van szükség, illetve melyik lehetőséget részesítenék előnyben: a jelenlegit, különböző nemzeti eljárásokkal működő rendszer fenntartásával vagy, a forrásadó-kedvezmény harmonizált rendszerének létrehozását vagy a javított visszatérítési eljárások harmonizált rendszerének létrehozását vagy végül a fenti rendszerek (forrásadó-kedvezmény és visszatérítési rendszer) kombinációja közül. A Bizottság azt is megkérdezi az érdekelt felektől, hogy az adóvisszaélések és adóbevétel-kiesés elkerülése érdekében kit kellene felelősségre vonni a forrásadó-eljárásokban történő aluljelentések esetén. A nyilvános konzultáció válaszadási határideje június 26.

Germany requested to bring its tax rules on dividends and interest paid to charities in line with EU law

The Commission sent on Wednesday 6 April a letter of formal notice to Germany, requesting it to amend its legislation regarding taxation of dividends and interest paid to charitable organisations. Under German tax law, dividends and interest paid to charities having their legal seat or the place of management in Germany are either exempt from withholding tax, or withholding tax is refunded. However, dividends and interest paid to comparable charities established in other EU Member States and third countries are taxed at a rate of 25% unless a relevant Double Tax Agreement provides for a reduced rate. This difference in treatment of domestic and cross-border dividend and interest distributions to charities seems to constitute a restriction on the free movement of capital, according to the Commission. If Germany does not provide a satisfactory response within the next two months, the Commission may decide to move to the second step of the infringement procedure.

Németországot felszólították a jótékonysági szervezeteknek fizetett osztalékokra és kamatokra vonatkozó adójogszabályai és az uniós jogszabályok közötti összhang megteremtésére

A Bizottság április 6-án, szerdán felszólító levelet küldött Németországnak, melyben a jótékonysági szervezeteknek fizetett osztalékok és kamatok adóztatására vonatkozó jogszabályainak módosítását kérte. A német adójogszabályok értelmében a Németországban székhellyel vagy ügyvezetési hellyel rendelkező jótékonysági szervezeteknek fizetett osztalékok és kamatok vagy mentesülnek a forrásadó alól, vagy a forrásadó visszatérítésre kerül. A más EU-tagállamokban és harmadik országokban székhellyel rendelkező hasonló jótékonysági szervezeteknek fizetett osztalékok és kamatok azonban 25%-os adókulccsal adóznak, kivéve, ha a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás alacsonyabb adókulcsot ír elő. A Bizottság szerint a jótékonysági szervezeteknek juttatott belföldi és határokon átnyúló osztalék- és kamatfizetések eltérő kezelése a tőke szabad mozgásának korlátozását jelenti. Ha Németország a következő két hónapban nem ad kielégítő választ, a Bizottság úgy dönthet, hogy a kötelezettségszegési eljárás második szakaszába lép.

European Commission reports on tax compliance costs for SMEs

The European Commission published on Wednesday 6 April the final report of the study on tax compliance costs for SMEs. The study, which was conducted in all EU countries among more than 3.500 enterprises in 2019, focuses on the obligations SMEs face when complying with tax requirements. It concluded that SMEs face proportionally higher costs than larger enterprises and highlighted the impact that tax systems can have on companies’ decision-making and economic activity. The study also provides recommendations at national level and at EU level, which include the general simplification of tax obligations for companies, in particular for SMEs, and the adoption of one-stop-shop solutions, accompanied by increasing digitalisation of national fiscal systems.

Az Európai Bizottság jelentése a kkv-k adóügyi költségeiről

Az Európai Bizottság április 6-án, szerdán közzétette a kkv-k adóügyi költségeiről szóló tanulmány végleges jelentését. A 2019-ben az összes uniós tagország több mint 3500 vállalkozása körében végzett tanulmány azokra a kötelezettségekre összpontosít, melyekkel a kkv-knak az adózási követelményeknek való megfelelés során kell szembenézniük. A tanulmány következtetése szerint a kkv-k arányosan magasabb költségekkel szembesülnek, mint a nagyobb vállalkozások, továbbá rávilágított arra, hogy az adórendszerek milyen hatással lehetnek a vállalatok döntéshozatalára és gazdasági tevékenységére. A tanulmány nemzeti és uniós szintű ajánlásokat is megfogalmaz, melyek között a vállalkozások, különösen a kkv-k adókötelezettségeinek általános egyszerűsítése, valamint a nemzeti adórendszerek fokozódó digitalizációjával kísért egyablakos rendszerek alkalmazása szerepel.

Definitive adoption of the VAT rates reform

 On Tuesday 5 April, the EU Council definitely adopted the Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax, after the European Parliament gave its green light. The text modifies the VAT Directive of 2006 to grant more flexibility to Member States in the setting of VAT rates and to ensure that they are all treated equally. Member States will now have the possibility to apply a maximum of two reduced rates of a minimum of 5 %, one super-reduced rate lower than the minimum of 5 % and one exemption with the right to deduct input VAT. Each Member State will be able to choose 24 items on a positive list of products and services to which a reduced rate could be applied and 7 items to which a super-reduced or a zero rate could be applied. Reduced VAT rates for environmentally harmful products will also be progressively phased out and the text allows Member States to better respond to exceptional circumstances like pandemics, humanitarian crises or natural disasters.

A héa-kulcsok reformjának végleges elfogadása

Április 5-én, kedden az EU Tanácsa véglegesen elfogadta a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-kulcsok módosításáról szóló tanácsi irányelvét, miután az Európai Parlament jóváhagyta. A szöveg a 2006-os héa-irányelvet módosítja annak érdekében, hogy a héa-kulcsok megállapításában a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot adjon és a tagállamok közt egyenlő bánásmódot biztosítson. A tagállamoknak mostantól lehetőségük lesz legfeljebb két, 5%-os minimumú kedvezményes adómérték, egy 5%-os minimumnál alacsonyabb, ún. szuperkedvezményes adómérték és egy héa levonására jogosító mentesség alkalmazására. Minden tagállam egy pozitív listájáról választhat majd 24 olyan terméket és szolgáltatást, amelyre kedvezményes adómérték alkalmazható, és 7 olyan terméket és szolgáltatást, amelyre szuperkedvezményes vagy nulla adómérték alkalmazható. A környezetkárosító termékekre vonatkozó kedvezményes héa-mértékek fokozatosan megszűnnek, továbbá a dokumentum lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kedvezőbben reagáljanak az olyan rendkívüli körülményekre, mint a világjárványok, humanitárius válságok vagy természeti katasztrófák.

European Commission’s recommendations on VAT collection

The European Commission published on Thursday 7 April its review and diagnostic report on the administration of Value Added Tax (VAT) in the EU, which contains a series of recommendations to help Member States improve VAT revenue collection, procedures and control processes. In particular, it recommends digitising VAT registration and administration, which would reduce the burden on businesses. In addition, the report highlights strategies that tax administrations could adopt in their internal organisation and interaction with taxpayers, which would improve processes for both tax authorities and businesses.

Az Európai Bizottság ajánlásai a héa beszedésről

Az Európai Bizottság április 7-én, csütörtökön közzétette a hozzáadottérték-adó (héa) uniós adminisztrációjáról szóló felülvizsgálati és diagnosztikai jelentését, ami egy sor ajánlást tartalmaz a tagállamok számára a héa beszedésének, az eljárásoknak és az ellenőrzési folyamatoknak a javítására. A jelentés elsősorban a héa-regisztráció és -adminisztráció digitalizálását javasolja, ami csökkentené a vállalkozásokra nehezedő terheket. A jelentés emellett kiemeli azokat a stratégiákat, amiket az adóhatóságok belső szervezetükben és az adófizetőkkel való kapcsolattartásban alkalmazhatnának, és amik mind az adóhatóságok, mind a vállalkozások számára tökéletesítenék az eljárásokat.

VAT fraud: new detailed rules on CESOP

After two years of cooperation with payment services providers and the Member States, the European Commission adopted on Wednesday 6 April a Commission Implementing Regulation, which provides details for payment service providers on how to report the payment data in a harmonised format through the Central Electronic System of Payment information (CESOP), agreed in the context of the e-commerce VAT package in 2020. The Regulation also lays down the main functionalities of CESOP as well as the tasks of the Commission and Member States regarding the management of the system, access to the data, security and personal data protection. CESOP, where all the payment data collected will be stored and processed for the benefit of Member States, will go live on 1 January 2024.

HÉA-csalás: a CESOP-ra vonatkozó új részletes szabályok

A pénzforgalmi szolgáltatókkal és a tagállamokkal folytatott kétéves együttműködés után az Európai Bizottság április 6-án, szerdán elfogadta a Bizottság végrehajtási rendeletét, ami részletesen meghatározza a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogyan kell a fizetési adatokat harmonizált formátumban jelenteniük az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 2020-as héa-csomag keretében elfogadott Fizetési Információk Központi Elektronikus Rendszerén (Central Electronic System of Payment information – CESOP) keresztül. A rendelet meghatározza továbbá a CESOP fő funkcióit, valamint a Bizottság és a tagállamok feladatait a rendszer irányításával, az adatokhoz való hozzáféréssel, a biztonsággal és a személyes adatok védelmével kapcsolatban. A CESOP, melyben az összes összegyűjtött fizetési adatot tárolják és feldolgozzák a tagállamok javára, 2024. január 1-jén lép életbe.

Commission consults on its digital euro

The European Commission opened on Tuesday 5 April a public consultation on the creation of a digital euro, that could be introduced in 2026. It is asking stakeholders about their expectations and concerns regarding the digital euro, particularly in relation to privacy. Privacy will depend on the extent to which data on digital euro payments are stored and on the data storage model (centralised or decentralised), the Commission said. Other questions concern the role of this emerging digital currency for retail payments and financial stability, as well as aspects related to anti-money laundering rules. The deadline to participate is 14 June.

A Bizottság a digitális euróról konzultál

Az Európai Bizottság április 5-én, kedden nyilvános konzultációt indított a 2026-ban feltehetően bevezetésre kerülő digitális euró létrehozásáról. A Bizottság az érdekelt feleket a digitális euróval kapcsolatos elvárásaikról és aggályaikról kérdezi, a magánélet védelemére különös tekintettel. A Bizottság szerint a magánélet védelme attól függ majd, hogy milyen mértékben tárolják a digitális eurófizetésekkel kapcsolatos adatokat, és milyen adattárolási modellt (centralizált vagy decentralizált) alkalmaznak. A további kérdések ennek a kialakulóban lévő digitális fizetőeszköznek a lakossági kifizetésekben és a pénzügyi stabilitásban betöltött szerepére, valamint a pénzmosás elleni szabályokkal kapcsolatos szempontokra vonatkoznak. A részvételi határidő június 14.

 

Weekly Tax News – 19 April 2022
Heti adó-hírek, 2022. április 19.

 EU studying how to make Russia pay for the war bill

 EU governments are reflecting on several options for the reconstruction of Ukraine after Russia’s invasion, with estimates ranging from €200 billion to closer to €1 trillion. EU officials are reportedly studying whether assets belonging to sanctioned oligarchs could be targeted and channeled to the reconstruction effort. Other options include forcing the Russians into a reparation deal as part of a peace settlement or make Russia pay by taxing its oil export revenues. For his part, the EU Commissioner for budget Johannes Hahn reportedly advocated for a Marshall plan for Ukraine.

Az EU azt vizsgálja, hogyan lehetne Oroszországgal megfizettetni a háború számláját

Az uniós kormányok több lehetőséget is mérlegelnek Ukrajna újjáépítésére az orosz inváziót követően, az erre vonatkozó becslések 200 milliárd eurótól megközelítőleg 1 billió euróig terjednek. Az uniós tisztviselők állítólag azt vizsgálják, hogy a szankciókkal sújtott oligarchák vagyona célba vehető-e és fordítható-e az újjáépítési erőfeszítésekre. Az egyéb lehetőségek közt szerepel az oroszok rákényszerítése arra, hogy a békerendezés részeként jóvátételi megállapodást kössenek, vagy Oroszországot az olajexportból származó bevételeinek megadóztatásával fizettessék meg. Johannes Hahn, az EU költségvetési biztosa a maga részéről állítólag egy Marshall-terv létrehozását szorgalmazta Ukrajna számára.

 Russian oligarchs escape EU sanctions with shell companies

Russian oligarchs and politicians are evading EU sanctions through shell companies, mostly based in the British Virgin Islands, according to a new international investigation called the “Pandora Papers Russia” revealed on Monday 11 April. The ICIJ consortium of investigative journalists has collected information from five previous data leaks on more than 11,000 letterbox companies and other shell companies linked to Russia. In the Pandora Papers, the ICIJ consortium uncovered 163 structures behind which Russian politicians are hiding. This makes it extremely difficult for European banks, companies and authorities to map the full wealth of the hundreds of Russians targeted by the sanctions, journalists explain. More than 45 Russian oligarchs appear in the Pandora Papers, of which at least 12 are targeted by the recent sanctions.

 Az orosz oligarchák fantom cégekkel menekülnek az uniós szankciók elől

Orosz oligarchák és politikusok főként a Brit Virgin-szigeteken székhellyel rendelkező fantomcégek segítségével kerülik ki az uniós szankciókat – derül ki a “Pandora Papers Russia” (Oroszországi Pandora-iratok) elnevezésű új nemzetközi vizsgálatból, amit április 11-én, hétfőn hoztak nyilvánosságra. Az oknyomozó újságírókból álló ICIJ (Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Szövetsége) konzorcium öt korábbi adatszivárogtatásból származó információt gyűjtött össze több mint 11 000 postafiók vállalatról és más, Oroszországhoz köthető fantomcégről. A Pandora-iratokban az ICIJ konzorcium 163 olyan struktúrát tárt fel, ami mögött orosz politikusok rejtőznek. Ez rendkívül megnehezíti az európai bankok, vállalatok és hatóságok számára, hogy feltérképezzék a szankciók által célba vett több száz orosz teljes vagyonát – fejtik ki az újságírók. A Pandora-iratokban több mint 45 orosz oligarcha szerepel, akik közül legalább 12-en a közelmúltbeli szankciók célpontjai.

OECD consults on extractives carveout under Pillar I

The OECD opened on Thursday 14 April a public consultation on the draft rules for excluding extractive activities profits from the scope of the new taxing right under Pillar I of the OECD tax deal. The exclusion would apply where a group derives revenue from the exploitation of extractive products and the group has carried out the relevant exploration, development or extraction. “This approach reflects the policy goal of excluding the economic rents generated from location-specific extractive resources that should only be taxed in the source jurisdiction, while not undermining the comprehensive scope by limiting the exclusion in respect of profits generated from activities taking place beyond the source jurisdiction, or later in the production and manufacturing chain”, the OECD explains in a press release. Interested parties have until 29 April to send their written comments.

Az OECD konzultál a kitermelés I. Pillérből való kivételéről

Az OECD április 14-én, csütörtökön nyilvános konzultációt indított a kitermelési tevékenységből származó nyereség OECD adómegállapodás I. pillére szerinti új adóztatási jog hatálya alóli kizárására vonatkozó szabálytervezetről. A kizárás akkor lenne alkalmazandó, ha egy csoportnak a nyersanyag-kitermelésből bevétele származik, és a csoport végezte az ezzel összefüggő feltárást, fejlesztést vagy kitermelést. “Ez a megközelítés azt a szakpolitikai célt tükrözi, hogy kizárja azokat a helyspecifikus kitermelési erőforrásokból származó gazdasági hasznokat, amiket csak a forrásországban kellene megadóztatni, ugyanakkor nem ássa alá átfogó hatályát azáltal, hogy a kizárást korlátozza a forrásországon kívüli tevékenységekből vagy a termelési és gyártási lánc későbbi szakaszaiban keletkező nyereségek tekintetében” – fejti ki az OECD sajtóközleménye. Az érdekelt felek április 29-ig küldhetik el írásbeli észrevételeiket.

MEPs look at the impact of new technologies on taxation

The European Parliament is looking at the impact of new technologies on taxation. In a draft initiative report recently published, MEP Lídia Pereira (EPP, Portugal) recognizes that whereas new technological solutions, such as blockchain, can be used by tax administrations to better serve the needs of taxpayers, such technologies can also be abused and serve as a vehicle for illicit activities, with the criminal intent to avoid paying taxes. The draft report calls on the Commission to consider the dimension of crypto assets in its future Business in Europe: Framework for Income Taxation. It also calls the Ecofin Council and the Eurogroup to initiate a structured dialogue on a common approach on the taxation of crypto assets at the EU level, in close cooperation with the European Parliament. Finally, Ms Pereira is suggesting the creation of a new platform for training and best practice sharing between national tax authorities in the field of combat against tax fraud and evasion linked to the use of crypto assets.

Az európai parlamenti képviselők az új technológiák adózásra gyakorolt hatását vizsgálják

Az Európai Parlament az új technológiák adózásra gyakorolt hatásait vizsgálja. Lídia Pereira EP-képviselő (EPP, Portugália) egy nemrég közzétett jelentéstervezet kezdeményezésben elismeri, hogy miközben az új technológiai megoldásokat, például a blokkláncot az adóhatóságok az adófizetők igényeinek jobb kiszolgálására használhatják, az ilyen technológiákkal vissza is lehet élni, és azok eszközként szolgálhatnak illegális tevékenységekhez, melyek célja az adófizetés elkerülése. A jelentéstervezet felszólítja a Bizottságot, hogy az elkövetkezendő „Business in Europe: Framework for Income Taxation” (BEFIT – Vállalkozás Európában: A jövedelemadó keretrendszere) során vegye figyelembe a kriptoeszközök dimenzióját. Felszólítja továbbá az Ecofin Tanácsot és az eurócsoportot, hogy az Európai Parlamenttel szoros együttműködésben kezdeményezzenek strukturált párbeszédet a kriptoeszközök uniós szintű adóztatására vonatkozó egységes megközelítésről. Végül Pereira asszony egy új platform létrehozását javasolja a kriptoeszközök használatával összefüggő adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem terén a nemzeti adóhatóságok közötti képzés és a legjobb gyakorlatok megosztása céljából.

 European Commission evaluates the current excise duty rules on alcohol

The European Commission launched on Wednesday 12 April a public consultation on the EU regulatory framework for alcohol excise duty rates. The rules currently in force in all Member States set minimum rates for alcoholic products in order to avoid distortions of competition within the Single Market. They also support the fight against tax fraud and public health policy. However, these rules have not been updated since 1992 and have not taken into account inflation, market developments, consumption patterns or growing public health concerns, the European Commission explains. In 2006, the Commission made a legislative proposal to adjust the minima by introducing regular increases according to the inflation rate but it fell short of the necessary unanimity and was withdrawn by the Commission in 2015. The results of this public consultation will feed into a broader assessment of the current framework by the Commission, with a view to identifying issues to be addressed. Interested parties have until 4 July to send their comments.

 Az Európai Bizottság kiértékeli az alkoholra vonatkozó jelenlegi jövedékiadó-szabályokat

Az Európai Bizottság április 12-én, szerdán nyilvános konzultációt indított az alkohol jövedékiadó-mértékére vonatkozó uniós szabályozási keretről. Az összes tagállam jelenleg hatályos szabályai az egységes piacon belüli versenytorzulások elkerülése érdekében minimális adókulcsokat állapítanak meg az alkoholtermékekre. Emellett támogatják az adócsalás elleni küzdelmet és a közegészségügyi politikát is. Ezeket a szabályokat azonban 1992 óta nem aktualizálták, és nem vették figyelembe az inflációt, a piaci fejleményeket, a fogyasztási szokásokat és a növekvő közegészségügyi aggályokat – ismerteti az Európai Bizottság. A Bizottság 2006-ban jogalkotási javaslatot tett a minimumok kiigazítására az infláció mértékének megfelelő rendszeres emelések bevezetésével, de a javaslat nem érte el a szükséges egyhangúságot, így a Bizottság azt 2015-ben visszavonta. A nyilvános konzultáció eredményeit a Bizottság a jelenlegi keretrendszer szélesebb körű értékelésébe fogja bevonni, amelynek célja a kezelendő kérdések meghatározása. Az érdekelt felek július 4-ig küldhetik el észrevételeiket.

 

 

Weekly Tax News – 25 April 2022
Heti Adóhírek – 2022. április 25.

 Implementing Directive for Pillar II: MEPs finally agree to stick to the OECD tax deal

Political groups in the European Parliament have agreed to stay as close as possible to the OECD tax deal in their opinion on the implementing Directive for Pillar II in order not to jeopardise the already complicated negotiations at the Ecofin Council, the lead negotiator Aurore Lalucq (S&D, French) said on Wednesday 20 April, during a meeting of the committee on economic and monetary affairs (ECON). In her draft report, Ms Lalucq proposed a minimum effective tax rate of 21% instead of 15% and said that flexibility should be provided for Member States who are willing to apply the new rules to smaller entities. This was supported by the Left and the Greens/EFA group but not by the EPP and Renew Europe, which preferred not to change the original text. The rate and the threshold should finally stay unchanged. The final text should also call for a quick transposition of the new rules and propose some amendments on anti-abuse laws, more exchange of information, a 5-year review clause and the use of delegated act in case of modification needed. The opinion should be voted in the ECON committee on 28 April.

A II. pillér végrehajtási irányelve: Az európai parlamenti képviselők végre megállapodnak, hogy ragaszkodnak az OECD adóegyezményhez

 Az Európai Parlament képviselőcsoportjai megállapodtak abban, hogy a II. pillér végrehajtási irányelvéről szóló álláspontot illetően a lehető legközelebb maradnak az OECD adóügyi megállapodásához, hogy ne veszélyeztessék az Ecofin Tanács amúgy is bonyolult tárgyalásait – közölte Aurore Lalucq (S&D, francia) a tárgyalócsoport vezetője április 20-án, szerdán a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) ülésén. Lalucq asszony jelentéstervezetében 15% helyett 21%-os minimális tényleges adókulcsot javasolt, és elmondta, hogy rugalmasságot kell biztosítani azon tagállamok számára, amelyek hajlandóak az új szabályokat alkalmazni a kisebb gazdálkodókra. Ezt a baloldal és a Zöldek/EFA képviselőcsoport támogatta, de az Európai Néppárt és a Renew Europe nem, mivel ők nem akarták megváltoztatni az eredeti szöveget. Az adómértéket és a küszöbértéket végül változatlanul kell hagyni. A végleges szövegnek az új szabályok gyors átültetésére is fel kell szólítania, és módosításokat kell javasolnia a visszaélések elleni jogszabályokra, a információcsere kiterjesztésére, az 5 éves felülvizsgálati záradékra és szükséges módosítások esetén a felhatalmazáson alapuló jogi aktus használatára. A véleményt az ECON bizottságban április 28-án szavazzák meg.

EPPO takes stock of its activities in 2021

The Chief Prosecutor of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Laura Kövesi, presented, on Wednesday 20 April, the first report of the EPPO for its activities in 2021 to the MEPs of the relevant EP committees. The investigations conducted by the EPPO have resulted in the confiscation of €147 million of assets in 2021. Damages from the 515 active investigations is estimated at €5.4 billion, but Ms Kövesi reportedly said half of the cases involved complex VAT frauds involving several Member States and several dozen suspects. Asked by MEPs about what could be improved, Ms Kövesi said that fraud detection is too weak in some Member States. In 2021, the 2,832 notifications received by the EPPO came from national authorities, European institutions or agencies, such as the European Anti-Fraud Office (OLAF), or civil society. However, in several Member States, national authorities do not report any suspicion of VAT or customs fraud, she reportedly explained.

Az EPPO számba veszi 2021-es tevékenységeit

Az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze, Kövesi Laura április 20-án, szerdán bemutatta az EPPO 2021-es tevékenységéről szóló első jelentését az EP illetékes szakbizottságainak képviselői előtt. Az EPPO által folytatott nyomozások eredményeképpen 2021-ben 147 millió eurónyi vagyontárgyat koboztak el. Az 515 folyamatban lévő nyomozásból származó kárt 5,4 milliárd euróra becsülik, de Kövesi asszony beszámolója szerint az ügyek fele olyan összetett héacsalásokról szólt, amelyekben több tagállam és több tucat gyanúsított vett részt. A képviselők kérdésére, hogy mit lehetne javítani, Kövesi asszony azt mondta, hogy a csalások felderítése túl gyenge egyes tagállamokban. 2021-ben az EPPO-hoz beérkezett 2832 bejelentés a nemzeti hatóságoktól, európai intézményektől vagy ügynökségektől, például az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF), illetve a civil társadalomtól érkezett. Jelentése szerint azonban több tagállamban a nemzeti hatóságok nem jelentik a héa- vagy vámcsalás gyanúját.

 ICRICT calls on G20 to establish a global asset registry

 The Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) asked, in an open letter on Tuesday 19 April, G20 leaders to set up a global asset register to tackle hidden wealth. “The war in Ukraine shows that we need to tackle tax havens head-on now, by implementing transparency measures as a matter of urgency. It is about targeting all oligarchs, and all forms of wealth hidden from the tax authorities and the public in general and hidden in jurisdictions with high levels of financial opacity”, it wrote. In a report, it details the “practical road” to set up such a registry: – first, introduce beneficial ownership requirements for companies and trusts ; – connect registers of individual asset classes at the national level with existing beneficial ownership registers ; – extend beneficial ownership registration to all types of legal vehicles available and classes of assets ; – begin centralizing the national beneficial ownership data into a one-point source. Existing information at the national level could be gathered at the regional level, for example through the creation of a Taskforce for Asset Ownership, ICRICT suggested.

Az ICRICT felszólítja a G20-akat, hogy hozzanak létre globális vagyonnyilvántartást

A Nemzetközi Társasági Adóreform Független Bizottsága (ICRICT) április 19-én, kedden nyílt levélben kérte a G20-ak vezetőit, hogy hozzanak létre globális vagyonnyilvántartást a rejtett vagyonok kezelése érdekében. “Az ukrajnai háború azt mutatja, hogy az adóparadicsomok ellen már most, az átláthatósági intézkedések sürgős átvételével kell fellépnünk. Arról van szó, hogy az összes oligarchát, valamint az adóhatóságok és általában a nyilvánosság elől elrejtett és a nagyfokú pénzügyi átláthatatlansággal rendelkező joghatóságokban elrejtett vagyon minden formáját célba kell venni” – írják. A jelentésben részletezi az ilyen nyilvántartás felállításához vezető “gyakorlati utat”: – először a gazdasági tulajdonra vonatkozó követelményeket kell bevezetni a társaságokra és a trösztökre vonatkozóan ; – az egyes gazdasági tulajdonok nemzeti szintű nyilvántartásait össze kell kapcsolni a meglévő nyilvántartásokkal ; – a gazdasági tulajdonosi nyilvántartást ki kell terjeszteni a rendelkezésre álló járműnyilvántartásra illetve az eszközök minden típusára és osztályára ; – meg kell kezdeni a nemzeti a tulajdonosi adatok központosítását egy adatforrásba. Az ICRICT javaslata szerint a nemzeti szinten meglévő információkat regionális szinten lehetne összegyűjteni, például egy vagyontulajdonosi munkacsoport létrehozásával.

FATF agrees on its priorities for 2022-2024

The Ministers of the Financial Action Task Force (FATF) members committed on Thursday 21 April to take swift and decisive action to improve the effectiveness of measures to fight money laundering, terrorist and proliferation financing at their meeting in Washington D.C. This includes promptly implementing the FATF’s global beneficial ownership rules, which were strengthened earlier this year, to stop criminals from hiding their illicit activities and dirty money behind anonymous shell companies and other corporate structures. Members also pledged to remedy remaining significant technical compliance deficiencies and agreed on strategic priorities for 2022-2024 to enhance the effective implementation of the FATF Standards worldwide. FATF Ministers will meet again in 2024.

A FATF megállapodott a 2022-2024-es prioritásokról

A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) tagjainak miniszterei április 21-én, csütörtökön Washingtonban tartott ülésükön kötelezettséget vállaltak arra, hogy gyors és határozott lépéseket tesznek a pénzmosás, a terrorizmus és a fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedések hatékonyságának javítása érdekében. Ez magába foglalja a FATF globális haszonhúzó szabályainak gyors átvételét, amelyeket az év elején erősítettek meg abból a célból, hogy a bűnőzök ne tudják elrejteni illegális tevékenységeiket és pénzüket névtelen fiktív cégek és más vállalati struktúrák mögé. A tagok emellett kötelezettséget vállaltak arra, hogy orvosolják a még fennálló jelentős technikai hiányosságokat, és megállapodtak a 2022-2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai prioritásokról, hogy világszerte fokozzák a FATF-szabványok hatékony végrehajtását. A FATF miniszterei 2024-ben ismét találkoznak.