Weekly Tax News – 7 February 2022
Heti Adóhírek – 2022 február 7.

 OECD sticking to the Global Tax deal timeline

OECD Secretary-General Mathias Cormann reportedly said that the timeline set for the implementation of Pillar I and Pillar II of the global tax deal is fixed and that he expects all the jurisdictions to fulfil their commitments, during a conference hosted by the Washington International Trade Association on Monday 31 January. Difficulties in the legislative process in the United States have indeed arisen while some concerns have also emerged among EU Finance ministers about the timeline. “We are working to support those who have agreed in implementing that deal, that is in the U.S. and all around the world,” Mr Cormann assured. He also praised progress made in the implementation of Pillar II in the European Union, United Kingdom, Switzerland and other jurisdictions.

Az OECD ragaszkodik a globális adóegyezmény ütemtervéhez

 Az OECD főtitkára, Mathias Cormann január 31-én, hétfőn a Washingtoni Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség által szervezett konferencián azt mondta, hogy a globális adóegyezmény I. és II. pillérének végrehajtására kitűzött határidőt rögzítették, és elvárja, hogy minden joghatóság teljesítse kötelezettségvállalásait. Az Egyesült Államokban a jogalkotási folyamatban nehézségek merültek fel, miközben az EU pénzügyminiszterei között is támadtak bizonyos aggályok az ütemtervvel kapcsolatban. „Azon dolgozunk, hogy támogassuk azokat, akik elfogadták az egyezmény végrehajtást az Egyesült Államokban és szerte a világon” – jelentette ki  Cormann úr. Méltatta továbbá az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Svájcban és más jogrendszerekben elért előrehaladást a II. pillér végrehajtásának terén.

OECD launches public consultation on a first building block under Pillar One

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS launched on Friday 4 February a public consultation on the draft rules for Nexus and Revenue Sourcing under Pillar One of the OECD Tax Deal. For Amount A of Pillar One, the public consultation will occur in stages, with the release of Secretariat working documents on each building block to obtain feedback quickly and before the work is finalised, the Inclusive Framework explains in a press release“This approach, rather than waiting for a comprehensive document to be ready, will allow work to continue in parallel, in order to remain within the political timetable agreed in October 2021”, it says. For Amount B of Pillar One, a public consultation document will be issued in mid-2022. Interested parties are invited to send their written comments no later than 18 February 2022.

  Az OECD nyilvános konzultációt indít az első pillér első építőeleméről

 Az OECD/G20-ak BEPS-sel (Base Erosion an Profit Shifting / adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás) kapcsolatos ún. Inkluzív Keret február 4-én, pénteken nyilvános konzultációt indított az OECD adóügyi megállapodás első pillérének keretében a Nexus és a bevételek forrásbevonására vonatkozó szabályok tervezetéről. Az első pillér “A” része esetében a nyilvános konzultáció szakaszosan zajlik, és a titkárság minden egyes építőelemre vonatkozó munkadokumentumot közzétesz, hogy gyorsan, még a munka véglegesítése előtt visszajelzést kapjon – magyarázza az Inkluzív Keret sajtóközleményében. “Ez a megközelítés ahelyett, hogy megvárnánk egy átfogó dokumentum elkészültét, lehetővé teszi a munka párhuzamos folytatását, hogy a 2021 októberében elfogadott politikai ütemtervben maradjunk” – áll a közleményben. Az első pillér “B” összegére vonatkozóan 2022 közepén adnak ki nyilvános konzultációs dokumentumot. Az érdekelt feleket arra kérik, hogy legkésőbb 2022. február 18-ig küldjék el írásbeli észrevételeiket.

EU is preparing the next update of its Blacklist of tax havens

The EU is preparing the February update of its black and grey lists of tax havens. Benjamin Angel, the Director for direct taxation at the European Commission, said on Tuesday 1 February during a hearing in the subcommittee of the European Parliament on tax matters (FISC) that “many countries” will enter the grey list of jurisdictions with tax risks but which have committed themselves to take corrective measures, due to new criteria such as the implementation of the country-by-country reporting minimum standard. According to a draft text, Russia could reportedly enter for the first time the grey list. Although Turkey has still not met all the requirements set by the Ecofin Council in February 2021, the country is likely to escape once again the blacklist of non-cooperative jurisdictions in tax matters. Since the Ecofin Council only meets informally in February, the revision of the list is expected to be adopted by the Competitiveness Council on 24 February.

Az EU az adóparadicsomok feketelistájának következő frissítésére készül

Az EU előkészíti az adóparadicsomokat tartalmazó fekete és szürke listájának februári frissítését. Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója február 1-jén, kedden az Európai Parlament adóügyi albizottságában (FISC) tartott meghallgatáson elmondta, hogy “számos ország” felkerül az adókockázatot jelentő, de korrekciós intézkedések meghozatalára kötelezettséget vállaló joghatóságok szürke listájára, olyan új kritériumok miatt, mint az országonkénti jelentéstételi minimumkövetelmény végrehajtása. Egy szövegtervezet szerint Oroszország első alkalommal kerülhet a szürke listára. Bár Törökország még mindig nem teljesítette az Ecofin Tanács által 2021 februárjában meghatározott valamennyi követelményt, az ország valószínűleg ismét megmenekül az adóügyekben nem együttműködő joghatóságok feketelistájáról. Mivel az Ecofin Tanács februárban csak informálisan ülésezik, a lista felülvizsgálatát várhatóan február 24-én fogadja el a Versenyképességi Tanács.

MEPs make recommendations for fairer and simpler taxation

 MEPs from the Economic and monetary Affairs (ECON) committee of the European Parliament adopted on Wednesday 2 February an own initiative report, drafted by the Czech MEP Luděk Niedermayer (EPP), urging the Commission to come forward with proposals to better fight tax evasion and avoidance as well as to facilitate tax compliance requirements, especially for SMEs. The report calls on the Commission to propose ways to address the remaining gaps in the existing directive on tax dispute resolution, including also to address changes in the post-Covid economy such as a move to remote and mobile working which has increased the risk of double taxation. According to MEPs, the Commission should issue guidelines on tax incentives that are not distortive for the single market. The report also says that strong anti-avoidance clauses should be introduced into the future Debt Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA) proposal and makes specific recommendations to this effect.

Az európai parlamenti képviselők ajánlásokat tesznek az igazságosabb és egyszerűbb adózás érdekében

 Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának (ECON) képviselői február 2-án, szerdán elfogadták a Luděk Niedermayer (néppárti) cseh képviselő által készített saját kezdeményezésű jelentést, amelyben arra ösztönzik a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az adócsalás és adókikerülés elleni hatékonyabb küzdelemre, valamint az adóügyi megfelelési követelmények megkönnyítésére, különösen a kkv-k számára. A jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat az adóviták rendezéséről szóló hatályos irányelvben még meglévő hiányosságok megszüntetésére, többek között a rendszerváltás utáni gazdaságban bekövetkezett változások, például a távmunkára és a mobil munkavégzésre való áttérés kezelésére, ami megnövelte a kettős adóztatás kockázatát. A képviselők szerint a Bizottságnak olyan adókedvezményekre vonatkozó iránymutatásokat kellene kiadnia, amelyek nem torzítják az egységes piacot. A jelentés szerint a jövőbeni adósságtőke-kedvezményre (DEBRA) vonatkozó javaslatba erős, adóelkerülés elleni záradékokat kellene beépíteni, és erre vonatkozóan konkrét ajánlásokat fogalmaz meg.

European Court of Auditors looks at tax exemptions for fossil fuels

 The European Court of Auditors (ECA) found that more polluting energy sources may get a tax advantage compared with other sources with better carbon efficiency, in a report published on Monday 31 January. Although some Member States have committed to phasing them out, annual fossil fuel subsidies have remained relatively stable over the past decade at around €56 billion, according to the report. Two thirds of these subsidies took the form of tax exemptions or reductions. Fifteen states have subsidised fossil fuels more than renewables: Finland, Ireland, Cyprus, Belgium, France, Greece, Romania, Lithuania, Bulgaria, Sweden, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia and Latvia. This situation could change with the 2021 proposal to revise the Energy Taxation Directive, where the Commission proposed to abolish national exemptions for polluting fuels and to end tax breaks for fossil fuels in energy-intensive industries.

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a fosszilis tüzelőanyagok adómentességét

Az Európai Számvevőszék január 31-én, hétfőn közzétett jelentésében megállapította, hogy a környezetszennyezőbb energiaforrások adókedvezményben részesülhetnek más, jobb szén-dioxid-hatékonyságú energiaforrásokkal szemben. Bár egyes tagállamok kötelezettséget vállaltak ezek fokozatos megszüntetésére, a jelentés szerint a fosszilis tüzelőanyagok éves támogatása az elmúlt évtizedben viszonylag stabilan 56 milliárd euró körül maradt. E támogatások kétharmada adómentesség vagy adókedvezmény formájában valósult meg. Tizenöt állam nagyobb mértékben támogatta a fosszilis tüzelőanyagokat, mint a megújuló energiaforrásokat: Finnország, Írország, Ciprus, Belgium, Franciaország, Görögország, Románia, Litvánia, Bulgária, Svédország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Lettország. Ez a helyzet megváltozhat az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára vonatkozó 2021-es javaslattal, amelyben a Bizottság a szennyező üzemanyagokra vonatkozó nemzeti mentességek eltörlését és a fosszilis tüzelőanyagok adókedvezményeinek megszüntetését javasolja az energiaigényes iparágakban.

Belgium to cut VAT on electricity in response to energy crisis

 Belgium has followed other EU member states in cutting VAT on electricity and providing subsidies to households to combat rising energy prices in the EU, the Belgian Prime Minister Alexander De Croo announced on Tuesday 1 February. The Belgian government decided to temporarily reduce VAT on electricity from 21% to 6% from 1 March until 1 July, to give all households a one-time electricity bill discount of €100 and to get an extension of a social tariff from 31 March until then end of June for low-income families. These new measures are expected to cost €1.1 billion.

Belgium az energiaválságra válaszul csökkenti a villamos energia áfáját

 Belgium más uniós tagállamokat követve csökkenti a villamos energia áfáját és támogatásokat nyújt a háztartásoknak az EU-ban emelkedő energiaárak leküzdése érdekében – jelentette be Alexander De Croo belga miniszterelnök február 1-jén, kedden. A belga kormány úgy döntött, hogy március 1-jétől július 1-jéig átmenetileg 21%-ról 6%-ra csökkenti a villamos energia áfáját, minden háztartásnak egyszeri 100 eurós villanyszámla-kedvezményt ad, és március 31-től június végéig meghosszabbítja a szociális tarifát az alacsony jövedelmű családok számára. Ezek az új intézkedések várhatóan 1,1 milliárd euróba kerülnek.

 

Weekly Tax News – 14 February 2022
Heti Adóhírek – 2022. február 14.

Philippe Arraou participates to the French Presidency’s conference on e-invoicing

 On Thursday 10 February, ETAF President, Philippe Arraou, participated to a ministerial conference on electronical invoicing, organized by the French Presidency of the EU Council. Participants discussed the upcoming French reform of e-invoicing, which will start applying to large companies on 1 July 2024 and expand progressively to all companies in 2026 as well as the existing systems in Italy, Spain and Portugal. During the conference, Maria Elena Scoppio, Director for ‘Indirect Taxation and Tax Administration’ in the European Commission recalled that the Commission is working on a package on VAT in the digital age, which could be adopted by the end of October 2022. The Commission is looking at the best options to propose to Member States while recognizing the need for flexibility due to national particularities, she said. For his part, Philippe Arraou regretted the lack of political will from Member States to advance together at EU level on e-invoicing.

Philippe Arraou részt vett a francia elnökség elektronikus számlázásról szóló konferenciáján

Február 10-én, csütörtökön az ETAF elnöke, Philippe Arraou részt vett az elektronikus számlázásról szóló miniszteri konferencián, amelyet az EU Tanácsának francia elnöksége szervezett. A résztvevők megvitatták az e-számlázás közelgő francia reformját, amely 2024. július 1-jén kezdi meg alkalmazását a nagyvállalatokra, és 2026-ig fokozatosan minden vállalatra kiterjed, úgymint az Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában már létező rendszerek. A konferencia során Maria Elena Scoppio, az Európai Bizottság közvetett adózásért és adóigazgatásért felelős igazgatója emlékeztetett arra, hogy a Bizottság jelenleg a digitális kor héá adózásáról szóló csomagon dolgozik, amelyet 2022. október végéig fogadhatnak el. A Bizottság vizsgálja a legjobb lehetőségeket, amelyeket a tagállamoknak javasolhat, miközben elismeri, hogy a nemzeti sajátosságok miatt rugalmasságra van szükség – mondta. Philippe Arraou a maga részéről sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a tagállamok részéről hiányzik a politikai akarat az elektronikus számlázás uniós szintű közös előmozdítására.

The Commission proposes to extend until 2025 two VAT anti-fraud measures

The Commission published on Thursday 10 February a proposal for a Directive extending until the end of 2025 the application period for two anti-fraud measures contained in the 2006 VAT Directive: – the possibility for Member States to apply the Reverse Charge Mechanism to combat existing fraud in supplies of goods and services and; – the possibility to use the Quick Reaction Mechanism to combat fraud via the application of the reverse charge mechanism in very specific cases. Both articles have been successively extended until 30 June 2022 in order to coincide with the initially foreseen date on which the definitive VAT system would enter into force. However, as negotiations on this file in the EU Council are blocked, the Commission believes it is appropriate to prolong these measures until the end of 2025. Should the definitive VAT system or the future proposal on VAT in the digital age (currently foreseen for 2022) enters into force before 2025, Articles 199a and 199b would be amended. But if this is not the case, a further extension of both articles could be considered, the Commission adds. Interested parties can submit their feedback on the proposal here until 7 April.

A Bizottság két héacsalás elleni intézkedés 2025-ig történő meghosszabbítását javasolja

A Bizottság február 10-én, csütörtökön irányelvjavaslatot tett közzé, amely 2025 végéig meghosszabbítja a 2006. évi héairányelvben foglalt két csalás elleni intézkedés alkalmazási időszakát: – a tagállamok lehetőségét a fordított adókivetési mechanizmus alkalmazására a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások során elkövetett csalások elleni küzdelem érdekében, és – a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazásának lehetőségét a csalás elleni küzdelem érdekében a fordított adókivetési mechanizmus alkalmazása során nagyon különleges esetekben. Mindkét cikk hatályát 2022. június 30-ig egymást követően meghosszabbították, hogy egybeessen a végleges héarendszer hatálybalépésének eredetileg tervezett időpontjával. Mivel azonban az EU Tanácsában az ezzel kapcsolatos tárgyalások megrekedtek, a Bizottság úgy véli, hogy helyénvaló 2025 végéig meghosszabbítani ezeket az intézkedéseket. Amennyiben a végleges héarendszer vagy a digitális kor héáról szóló jövőbeli javaslata (jelenleg 2022-re tervezik) 2025 előtt lépne hatályba, a 199a. és 199b. cikket módosítani kell. Ha azonban ez nem történik meg, akkor mindkét cikk további meghosszabbítását meg lehetne fontolni – teszi hozzá a Bizottság. Az érdekelt felek április 7-ig itt küldhetik el visszajelzéseiket a javaslattal kapcsolatban.

Ten third countries to join the EU grey list for tax purposes

 EU Member States’ ambassadors approved on Wednesday 9 February a revision of the EU black and grey lists of tax havens. According to a draft, ten new countries will enter the grey list of jurisdictions with tax risks but which have committed themselves to take corrective measures: Russia, Belize, Israel, Tunisia, Vietnam, the Bahamas, Bermuda, Montserrat, the British Virgin Islands and the Turks and Caicos Islands. However, the EU blacklist of jurisdictions that are uncooperative on tax matters will remain unchanged with American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, the US Virgin Islands and Vanuatu. As expected, Turkey will once again escape the blacklist and remain on the grey one. The revision of the two lists will be officially adopted on 24 February.

Tíz harmadik ország került fel az EU szürke adóügyi listájára

Az EU-tagállamok nagykövetei február 9-én, szerdán jóváhagyták az adóparadicsomok uniós fekete és szürke listájának felülvizsgálatát. A tervezet szerint tíz új ország kerül fel az adókockázatot jelentő, de korrekciós intézkedések meghozatalára kötelezettséget vállaló joghatóságok szürke listájára: Oroszország, Belize, Izrael, Tunézia, Vietnam, a Bahamák, a Bermuda-szigetek, Montserrat, a Brit Virgin-szigete, a Turks- és Caicos-szigetek. Az adóügyekben nem együttműködő joghatóságok uniós feketelistáján azonban változatlanul marad Amerikai Szamoa, Fidzsi-szigetek, Guam, Palau, Panama, Szamoa, Trinidad és Tobago, az Amerikai Virgin-szigetek és Vanuatu. A várakozásoknak megfelelően Törökország ismét elkerüli a fekete listát és továbbra is a szürke listán marad. A két lista felülvizsgálatát hivatalosan február 24-én fogadják el.

Stakeholders discuss the importance of taxpayer education

Several stakeholders discussed on Tuesday 8 February how to foster taxpayer education to enhance public trust in tax during an online conference organized by ACCA and IFAC, in collaboration with the OECD. There are number of ways in which citizens can gain knowledge and confidence in the tax system, such as education of taxpayers about the tax system, providing taxpayers with justifications for specific changes in tax law or reducing complexity, Helen Brand, Chief Executive at ACCA, said. For the occasion, Grace Perez-Navarro, Deputy Director of the OECD’s Centre for Tax Policy and Administration presented a recent report from the OECD on taxpayer education. Agnija Rasa, Deputy head of unit Management of programmes and EU training at the DG TAXUD of the European Commission, described the Customs and Tax EU Learning portal and the newly launched TAXEDU portal as good tools to improve taxpayer education. MEP Victor Negrescu (S&D, Romania) said that we need a genuine strategy for tax education and a learning framework at EU level. He suggested to set up a stakeholder’s group to continue exchanging on these issues and take a leader role in promoting tax education.

Az érdekeltek megvitatják az adófizetők oktatásának fontosságát

Február 8-án, kedden több érdekelt fél megvitatta, hogyan lehet az adófizetők oktatását elősegíteni az adózásba vetett közbizalom növelése érdekében az ACCA és az IFAC által az OECD-vel együttműködésben szervezett online konferencián. Számos módja van annak, hogy az állampolgárok ismereteket szerezzenek és bizalmat szavazzanak az adórendszerbe, például az adófizetők oktatása az adórendszerről, az adójogszabályok konkrét változásainak indoklása az adófizetők számára vagy a bonyolultság csökkentése – mondta Helen Brand, az ACCA vezérigazgatója. Ebből az alkalomból Grace Perez-Navarro, az OECD Adópolitikai és Adóigazgatási Központjának igazgatóhelyettese bemutatta az OECD nemrégiben készült, az adófizetők oktatásáról szóló jelentését. Agnija Rasa, az Európai Bizottság Adóügyi Főigazgatóságának programirányítási és uniós képzési egységvezető-helyettese az adófizetők oktatásának javítását szolgáló jó eszközként jellemezte a Vám- és adóügyi uniós tanulási portált és az újonnan indított TAXEDU portált. Victor Negrescu (S&D, Románia) európai parlamenti képviselő szerint valódi stratégiára van szükség az adóoktatás és a tanulás uniós szintű keretrendszerének kialakítására. Javasolta, hogy hozzanak létre egy érdekképviseleti csoportot, amely folytatja az eszmecserét ezekben a kérdésekben, és vezető szerepet vállal az adóoktatás előmozdításában.

A digital euro proposal to be presented in early 2023

The European Commission is reportedly planning to present a proposal for a digital euro in early 2023. EU Commissioner for Finances Mairead McGuinness made the announcement on Wednesday 9 February at a conference organized by Afore Consulting. The proposal should serve as a legal basis for the European Central Bank’s (ECB) ongoing technical work on a digital euro. The ECB is currently carrying out experiments and expects to start working on a prototype at the end of 2023. The European Commission should launch a public consultation on a digital euro in the coming weeks, followed by an impact assessment to examine what safeguards are needed to prevent the initiative from destabilizing the financial system.

 A digitális euróra vonatkozó javaslatot 2023 elején terjesztik elő

Az Európai Bizottság a hírek szerint 2023 elején tervezi előterjeszteni a digitális euróra vonatkozó javaslatot. Mairead McGuinness, az EU pénzügyi biztosa február 9-én, szerdán jelentette be ezt az Afore Consulting által szervezett konferencián. A javaslat az Európai Központi Bank (EKB) digitális euróval kapcsolatos, folyamatban lévő technikai munkájának jogi alapjául szolgálna. Az EKB jelenleg kísérleteket végez, és arra számít, hogy 2023 végén megkezdheti a prototípus kidolgozását. Az Európai Bizottságnak az elkövetkező hetekben nyilvános konzultációt kell indítania a digitális euróról, amelyet egy hatásvizsgálat követ, hogy megvizsgálja, milyen biztosítékokra van szükség ahhoz, hogy a kezdeményezés ne destabilizálja a pénzügyi rendszert.

 

Weekly Tax News – 21 February 2022
Heti Adóhírek – 2022. február 21.

MEPs recognize the special status of regulated professions in the Single Market

The European Parliament adopted on Wednesday 16 February the report drafted by the Polish MEP Kosma Zlotowski (ECR) on tackling non-tariff and non-tax barriers in the Single Market. The report lists some of the key unjustified barriers to cross-border activities, stressing that inadequate implementation and enforcement of EU law, restrictive national regulations, territorial supply constraints, red-tape and gold-plating may have negative consequences both at EU and national level, depriving citizens of jobs, consumers of choices, and entrepreneurs of opportunities. It proposes a number of measures to tackle the current shortcomings in the single market, including better and more unified transposition of EU law, monitoring of national rules, finding a balance between justified and unjustified barriers, ensuring the right level of harmonisation, stronger enforcement and further digitalisation of public services. ETAF particularly welcomes the fact that MEPs recognize “the specific status that regulated professions have within the single market and their role in addressing the public interest”. In September, ETAF wrote a letter to MEPs to suggest several amendments to the report.

Az európai parlamenti képviselők felismerték a szabályozott szakmák különleges státuszát az egységes piacon

Az Európai Parlament február 16-án, szerdán elfogadta a Kosma Zlotowski (ECR) lengyel EP-képviselő által készített jelentést az egységes piacon a nem vám- és nem adóügyi akadályok kezeléséről. A jelentés felsorol néhányat a határokon átnyúló tevékenységek legfontosabb indokolatlan akadályai közül, hangsúlyozva, hogy az uniós jog nem megfelelő végrehajtása és érvényesítése, a korlátozó nemzeti szabályozások, a területi kínálati korlátok, a bürokrácia és az túlszabályozás mind uniós, mind nemzeti szinten negatív következményekkel járhat, megfosztva a polgárokat a munkahelyektől, a fogyasztókat a választási lehetőségektől, a vállalkozókat pedig a lehetőségektől. A jelentés számos intézkedést javasol az egységes piac jelenlegi hiányosságainak kezelésére, többek között az uniós jog jobb és egységesebb átültetését, a nemzeti szabályok nyomon követését, az indokolt és indokolatlan akadályok közötti egyensúly megtalálását, a harmonizáció megfelelő szintjének biztosítását, a végrehajtás megerősítését és a közszolgáltatások további digitalizálását. Az ETAF különösen üdvözli, hogy az európai parlamenti képviselők felismerik “a szabályozott szakmáknak az egységes piacon betöltött különleges státuszát és a közérdek kezelésében betöltött szerepét”. Az ETAF szeptemberben levelet írt az európai parlamenti képviselőknek, amelyben több módosítást javasolt a jelentéshez.

Six countries want the future AMLA to supervise crypto assets

 Austria, Germany, Italy, Luxembourg, Spain and The Netherlands are reportedly pushing for the future EU Anti-Money laundering Authority (AMLA) to be also responsible for supervising companies providing crypto assets services. “AMLA should supervise directly the riskiest financial entities and crypto-asset service providers (CASP), be they big or small, selected on the bases of objective risk criteria, while ensuring a comprehensive geographical coverage of the internal market”, the six countries reportedly say in a position paper circulated just before a discussion of financial services attachés in the Council of the EU on Monday 14 February. The paper also asks for an EU-wide scrutiny with “at least 1 obliged entity established in each Member state, identified on a risk-based approach”.

 Hat ország szeretné, ha a jövőbeli AMLA felügyelné a kriptoeszközöket

Ausztria, Németország, Olaszország, Luxemburg, Spanyolország és Hollandia a hírek szerint azt szorgalmazza, hogy az EU jövőbeli pénzmosás elleni hatósága (AMLA) a kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtó vállalatok felügyeletéért is feleljen. “Az AMLA-nak közvetlenül felügyelnie kellene a legkockázatosabb pénzügyi szervezeteket és kripto-eszköz-szolgáltatókat (CASP), legyenek azok nagyok vagy kicsik, objektív kockázati kritériumok alapján kiválasztva, miközben biztosítania kellene a belső piac átfogó földrajzi lefedettségét” – áll a hat ország állásfoglalásában, amelyet közvetlenül a pénzügyi szolgáltatási attasék február 14-i, hétfői uniós tanácsi megbeszélése előtt terjesztettek el. A dokumentum egy uniós szintű ellenőrzést is kér, amely szerint ” kockázatalapú megközelítés alapján minden tagállam legalább 1 kötelezett szervezetet hozzon létre”.

European Commission to propose VAT waiver for defence purchases by 2023

 The European Commission announced on Tuesday 15 February, as part of a package of measures on Space and Defence, that it will propose, by early 2023, a VAT waiver to incentivise joint procurement of defence capabilities developed within cooperative EU frameworks. The establishment of a legal framework inspired by the European Research Infrastructure Consortium that would benefit from a VAT waiver on equipment that Member States consortia would buy and own, could be considered in this context, it said. The president of the European Commission, Ursula von der Leyen, already announced this measure during her State of the Union’s Speech in September.

Az Európai Bizottság a védelmi beszerzésekre vonatkozó héa-mentességet javasol 2023-ig

Az Európai Bizottság február 15-én, kedden bejelentette, hogy az űrkutatással és a védelemmel kapcsolatos intézkedéscsomag részeként 2023 elejéig javasolni fogja a héa alóli mentességet, hogy ösztönözze az uniós együttműködési keretek között kifejlesztett védelmi eszközök közös beszerzését. A közlemény szerint ezzel összefüggésben megfontolandó lenne egy olyan jogi keret létrehozása, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium inspirált, és amelynek keretében a tagállamok konzorciumai által megvásárolt és birtokolt berendezésekre vonatkozó héa-mentesség járna. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már szeptemberben, az Unió helyzetéről szóló beszédében bejelentette ezt az intézkedést.

European Parliament look at solutions to reduce the VAT gap

The European Parliament adopted on Wednesday 16 February a report drafted by the Belgian MEP Olivier Chastel (Renew Europe), which proposes a series of changes to reduce the VAT gap within the EU, i.e. the difference between the amount of expected VAT revenue and the actual VAT collected. MEPs stress that the wide range of reduced VAT rates for businesses is problematic. Moreover, they call for the introduction of an EU e-invoicing standard harmonising, in particular, the information contained in an e-invoice in order to facilitate cross-border interoperability, ensure legal compliance, increase transparency in commercial transactions and thus limit fraud and errors. The report also stresses the need to move to a definitive VAT system based on the principle of taxation in the country of destination.

 Az Európai Parlament megoldásokat keres a HÉA-különbözet csökkentésére

Az Európai Parlament február 16-án, szerdán elfogadta az Olivier Chastel (Renew Europe) belga képviselő által készített jelentést, amely egy sor változtatást javasol az EU-n belüli héahiány – azaz a várt és a ténylegesen beszedett héa-bevételek közötti különbség – csökkentése érdekében. Az EP-képviselők hangsúlyozzák, hogy a vállalkozások számára a kedvezményes áfakulcsok széles skálája problematikus. Ezen túlmenően egy olyan uniós e-számlázási szabvány bevezetését szorgalmazzák, amely harmonizálja különösen az e-számlában szereplő információkat, megkönnyítve a határokon átnyúló átjárhatóságot, biztosítva a jogi megfelelést, növelve a kereskedelmi tranzakciók átláthatóságát, ezáltal korlátozva a csalásokat és a hibákat. A jelentés hangsúlyozza továbbá, hogy át kell térni a rendeltetési országban történő adózás elvén alapuló végleges héarendszerre.

MEPs call for greater tax harmonisation in the EU

The European Parliament adopted on Tuesday 15 February a report drafted by the German MEP Markus Ferber (EPP) looking at the effect of national tax measures on the EU economy. The report argues that the single market requires harmonisation and coordination in tax policy-making in order to increase the integration of the single market and prevent base erosion. MEPs consider that harmonisation of the tax base, such as the common corporate tax base or the ‘Business in Europe: Framework for Income Taxation’ (BEFIT), could reduce compliance costs for SMEs operating in more than one Member State. MEPs also call on Member States to rapidly agree on a proposal for a European corporate tax code and ask the Commission to investigate whether some Member States are distorting competition by artificially lowering their marginal effective tax rates.

Az európai parlamenti képviselők nagyobb adóharmonizációra szólítanak fel az EU-ban

Az Európai Parlament február 15-én, kedden elfogadta a Markus Ferber (néppárti) német képviselő által készített jelentést, amely a nemzeti adóintézkedéseknek az uniós gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálja. A jelentés szerint a belső piac integrációjának fokozása és az adóalap-erózió megakadályozása érdekében az egységes piac harmonizációja és koordinációja szükséges az adópolitikai döntéshozatalban. A képviselők úgy vélik, hogy az adóalap harmonizációja, például a közös társasági adóalap vagy a “Business in Europe: A jövedelemadóztatás keretrendszere” (BEFIT), csökkenthetné a több tagállamban működő kkv-k adminisztrációs költségeit. A képviselők emellett felszólítják a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg egy európai társasági adótörvényre vonatkozó javaslatról, és kérik a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy egyes tagállamok nem torzítják-e a versenyt azzal, hogy mesterségesen csökkentik a másodlagos hatású adókulcsokat.

 OECD to set up a new Inclusive Framework on carbon pricing

The OECD will set up a global initiative on carbon pricing, based on the model of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base erosion and profit shifting (BEPS) which led to an agreement on a two-pillar solution to address tax challenges arising from the digitalisation of the economy. “You’ll see that we have [a] project for a new inclusive framework on carbon pricing”, Pascal Saint-Amans, the director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, reportedly said during the OECD tax and development conference on Wednesday 16 February. OECD Chief, Mathias Cormann, already argued in the past that efforts to price carbon should be elevated to the international level. In his report to G20 Finance Ministers published on Friday 18 February, he explained that the creation of an Inclusive Framework-like initiative on carbon pricing “aims  to bring countries together on an equal footing to agree on common methodologies for modelling carbon price equivalent measures (implicit pricing) and measuring explicit prices to better inform policy choices”.

Az OECD új Inkluzív Keretrendszert hoz létre a szén-dioxid-árképzésre vonatkozóan

Az OECD globális kezdeményezést hoz létre a szén-dioxid-árképzésre vonatkozóan, amely az OECD/G20-ak közötti, a báziserózióval és a nyereségátcsoportosítással (BEPS) foglalkozó inkluzív keretrendszer modelljén alapul, amely a gazdaság digitalizációjából eredő adózási kihívások kezelésére szolgáló kétpilléres megoldásról szóló megállapodáshoz vezetett. “Látni fogják, hogy van egy projektünk a szén-dioxid-árképzés új, inkluzív keretrendszerére” – jelentette ki Pascal Saint-Amans, az OECD Adópolitikai és Adóigazgatási Központjának igazgatója az OECD február 16-i, szerdai adó- és fejlesztési konferenciáján. Az OECD vezetője, Mathias Cormann már korábban is amellett érvelt, hogy a szén-dioxid árképzésére irányuló erőfeszítéseket nemzetközi szintre kell emelni. A G20-ak pénzügyminiszterei számára február 18-án, pénteken közzétett jelentésében kifejtette, hogy a szén-dioxid-árképzéssel kapcsolatos inkluzív keretrendszerszerű kezdeményezés létrehozásának célja, „ hogy az országok egyenlő esélyekkel, azonos feltételek mellett megállapodjanak a szén-dioxid-ár-egyenértékű intézkedések (implicit árképzés) modellezésében, az explicit árak mérésére vonatkozó közös módszertanokban, melyek alkalmasabbak a politikai döntések jobb megalapozására”.

FISC subcommittee mission to Paris

A delegation of MEPs from the subcommittee on tax matters (FISC) of the European Parliament, led by Paul Tang (S&D, The Netherlands), will travel to Paris on 24 February 2022. They will meet with representatives of the French tax authorities, the French administration and the OECD. A working lunch will also be held with representatives from business associations (MEDEF and AFEP) and NGOs (Terre Solidaire, Oxfam, ONG One and the French Taxpayers Association). Discussions should focus on the implementation of the OECD tax deal as well as further topics, including digital taxation, environmental and energy taxation and recent initiatives to combat harmful tax practices.

A FISC albizottság párizsi kiküldetése

Az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) küldöttsége Paul Tang (S&D, Hollandia) vezetésével 2022. február 24-én Párizsba utazik. Találkoznak a francia adóhatóságok, a francia közigazgatás és az OECD képviselőivel. Munkaebédre is sor kerül az üzleti szövetségek (MEDEF és AFEP) és a nem kormányzati szervezetek (Terre Solidaire, Oxfam, ONG One és a francia adófizetők szövetsége) képviselőivel. A megbeszélések középpontjában az OECD adóegyezményének végrehajtása, valamint további témák állnak, többek között a digitális adózás, a környezetvédelmi és energiaadóztatás, valamint a káros adózási gyakorlatok elleni küzdelemre irányuló legújabb kezdeményezések.