Weekly Tax News – Monday 10 January 2022
 Heti adó-hírek – 2022. január 10., hétfő

  France kicks off its Presidency of the EU Council

France took over the Presidency of the EU Council on the 1st of January for six months and published its programme (in English) as well as a provisional calendar (in French) of its meetings. The programme states that France will “advance” work on the implementing Directive for Pillar II, with a view to implementation from 1 January 2023. According to the provisional calendar, France intends to have a first policy debate on this file during the Ecofin Council meeting on 18 January and to make a possible state of play on 15 March. France also wants to continue the work on the revision of the Energy Taxation Directive, with a possible policy debate at the Ecofin Council of June, as well as on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), with a possible agreement already in March. The provisional calendar also mentions a possible adoption of the revised EU Code of Conduct on Business Taxation as well as a possible agreement on the whole AML package. The French Presidency will organize a ministerial conference on AML on 21 January.

Franciaország megkezdi soros elnökségét az EU Tanácsában

 Franciaország január 1-jén hat hónapra átvette az EU Tanácsának elnökségét, és közzétette programját (angol nyelven), valamint az ülések ideiglenes napirendjét (francia nyelven). A program szerint Franciaország “felgyorsítja” a II. Pillérhez kapcsolódó tanácsi irányelv kidolgozását a 2023. január 1-jei végrehajtás céljából. Az ideiglenes napirend szerint Franciaország az Ecofin Tanács január 18-i ülésén kívánja lefolytatni az első irányadó vitát erről az ügyről, és március 15-én ismertetné a lehetséges helyzetet. Franciaország folytatni szeretné továbbá az energiaadó-irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos munkát az Ecofin Tanács júniusi ülésén esetlegesen sorra kerülő irányadó vitával együtt, valamint az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmussal (CBAM) kapcsolatos munkát, amelyről már márciusban megállapodás születhet. Az ideiglenes napirend említést tesz továbbá a felülvizsgált uniós társasági adózásra vonatkozó magatartási kódex lehetséges elfogadásáról, valamint a pénzmosás elleni teljes csomaggal kapcsolatos megállapodásról. A francia elnökség január 21-én miniszteri konferenciát szervez a pénzmosás megelőzéséről (AML).

 EU launches the implementation process of the OECD Pillar II

 Two days after the publication of the OECD model rules, the European Commission unveiled on 22 December 2021 a proposal for a Directive implementing the minimum 15% effective tax rate (so-called Pillar II) within the EU. The proposal stays close to the OECD tax deal of 8 October and the OECD model rules. One of the main differences between the EU directive and the OECD agreement is that the minimum top-up tax will also apply to purely domestic companies that pass the threshold of €750 million turnover, in order to be in conformity with EU law. The proposal of Directive also allows EU Member States to exercise the option offered by the OECD model rules to apply a domestic top-up tax to low taxed domestic subsidiaries. During a press conference, EU Commissioner for Taxation Paolo Gentiloni said that he was confident that all EU Member States will back this proposal – which needs to be adopted at unanimity – as the Commission didn’t do any “gold plating”. He also said he was confident that the US will manage to implement Pillar II despite the recent difficulties in its legislative process.

Az EU elindítja az OECD II. Pillérének végrehajtási folyamatát

 Két nappal az OECD mintaszabályainak közzététele után, 2021. december 22-én az Európai Bizottság előterjesztette az EU-n belüli 15%-os tényleges minimum adókulcs (az úgynevezett II. Pillér) bevezetéséről szóló irányelvjavaslatát. A javaslat továbbra is szorosan kapcsolódik az OECD október 8-i adóügyi megállapodásához és az OECD mintaszabályaihoz. Az uniós irányelv és az OECD-megállapodás közötti egyik fő különbség az, hogy a minimum kiegészítő (top-up) adó az uniós joggal való összhang érdekében a 750 millió eurós árbevételi küszöböt átlépő, tisztán belföldi vállalatokra is vonatkozik majd. Az irányelvjavaslat azt is lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy éljenek az OECD mintaszabályai által kínált lehetőséggel, és az alacsony adózású belföldi leányvállalatokra is alkalmazzanak belföldi kiegészítő (top-up) adót. Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy bízik abban, hogy valamennyi uniós tagállam támogatni fogja a javaslatot – amelyet egyhangúlag kell elfogadni -, mivel a Bizottság nem végzett semmiféle „gold-plating”-et (túlszabályozást). Reményét fejezte ki továbbá arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államoknak sikerül végrehajtania a II. Pillért a jogalkotási folyamat során a közelmúltban tapasztalt nehézségek ellenére.

European Commission proposes new rules to go after shell companies

 On 22 December 2021, the European Commission presented a proposal for a Directive to better fight the misuse of shell companies within the EU. The proposal seeks to create a new “economic substance” test to help Member States to identify undertakings that do not perform any actual economic activity, even if they are presumably engaged with one, and that can be misused for tax avoidance or evasion purposes. According to the rules proposed, being declared as a shell company would have consequences for the tax treatment of the transactions and assets of the entity. The Directive is clearly organised in 7 steps. It first differentiates between risky and non-risky entities. Risky entities will have to report a “substance” declaration which seeks information on premises, directors and bank account. If one of these requirements is not respected the risky entity will be presumed a shell company. A mechanism is nevertheless foreseen to allow a company to fight this presumption. Moreover, the Member States will need to share all information to a central depository and penalties can be imposed to companies not respecting their obligations under the Directive.

 Az Európai Bizottság új szabályokat javasol a fiktív cégek elleni fellépéshez

 Az Európai Bizottság 2021. december 22-én irányelvjavaslatot terjesztett elő a fiktív cégekkel való visszaélések elleni hatékonyabb küzdelem érdekében. A javaslat célja egy új “gazdasági érdemi” vizsgálat létrehozása, ami segítené a tagállamokat a tényleges gazdasági tevékenységet nem végző azon vállalkozások azonosításában, amelyek még ha feltehetően végeznek is gazdasági tevékenységet, azzal adóelkerülési vagy adókijátszási célok miatt visszaélhetnek. A javasolt szabályok szerint a fedőcégként való besorolás következményekkel járna a szervezet tranzakcióinak és eszközeinek adóügyi kezelésére. Az irányelv jól áttekinthetően 7 lépésre tagolódik. Először is különbséget tesz a kockázatos és a nem kockázatos szervezetek között. A kockázatos szervezeteknek olyan “érdemi” nyilatkozatot kell majd tenniük, amely a telephelyekre, az igazgatókra és a bankszámlákra vonatkozó információkat taglal. Ha e követelmények valamelyikét nem tartják be, a kockázatos szervezetet fiktív cégnek tekintik. Mindazonáltal egy olyan mechanizmust terveznek, amely lehetővé teszi a társaságok számára, hogy e vélelem ellen fellépjenek. Ezen túlmenően a tagállamoknak minden információt meg kell osztaniuk egy központi nyilvántartásban, és szankciók szabhatók ki az irányelv szerinti kötelezettségeiket nem teljesítő vállalatokra.

 European Commission proposes three new own resources for EU budget

 The European Commission also presented on 22 December 2021 a ‘basket’ of new own resources for the EU budget, to help repaying the €750 billion of financing for the EU Economic Recovery Plan. The three new own resources consist in: – 25% of the revenue from the EU Emissions Trading System (ETS); – 75% of the revenues generated by the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM); and – 15% of the share of residual profits from multinationals that will be re-allocated to EU Member States under the Pillar I of the OECD tax deal. These three new own resources are expected to generate a total of around €17 billion per year for the EU budget over the period 2026-2030. The European Commission estimates that the own resource based on Pillar I would generate between €2,5 and €4 billion per year. The Commission also announced that it will propose by the end of 2023 additional new own resources, which could include a Financial Transaction Tax (FTT) and an own resource linked to the corporate sector. This second package would build on the upcoming ’Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)’ proposal.

 Az Európai Bizottság három új saját forrást javasol az uniós költségvetés számára

 Az Európai Bizottság 2021. december 22-én egy új, saját forrásokból álló “kosarat” is bemutatott az uniós költségvetés számára, amely az uniós gazdaságélénkítési terv 750 milliárd eurós finanszírozásának visszafizetését hivatott segíteni. A három új saját forrás a következőkből áll: – az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből (ETS) származó bevételek 25%-a; – az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusból (CBAM) származó bevételek 75%-a; és – a multinacionális vállalatok reziduális nyereségének 15%-a, amelyet az OECD adómegállapodás I. Pillére alapján az uniós tagállamokba csoportosítanak át. Ez a három új saját forrás a 2026-2030 közötti időszakban várhatóan összesen mintegy 17 milliárd eurót fog évente az EU költségvetésébe bevonni. Az Európai Bizottság becslése szerint az I. Pilléren alapuló saját forrás évente 2,5 és 4 milliárd EUR közötti összeget eredményezne. A Bizottság azt is bejelentette, hogy 2023 végéig további új saját forrásokat fog javasolni, amelyek között szerepelhet egy pénzügyi tranzakciós adó, és egy vállalati szektorhoz kapcsolódó saját forrás. Ez a második csomag a hamarosan megjelenő “Vállalkozás Európában: A jövedelemadó keretrendszere (BEFIT)” javaslatra épülne.

 Commission extends customs and VAT waiver for imports of Covid-19 medical equipment

The European Commission adopted on 22 December 2021 a decision extending for 23 EU Member States (at their request) the temporary waiver of customs duties and VAT on imports from non-EU countries of medical devices and protective equipment used in the fight against Covid-19. Taken in April 2020 at the height of the pandemic, the measure has been extended several times and expired in December 2021. The new decision, which took effect on 1st January 2022, prolongs until 30 June 2022 the customs duties and VAT relief available under the already existing exemption for the Member States concerned.

A Bizottság meghosszabbítja a vám- és HÉA-mentességet a Covid-19 orvosi berendezések behozatalára vonatkozóan

Az Európai Bizottság 2021. december 22-én határozatot fogadott el, amely 23 uniós tagállam számára (azok kérésére) meghosszabbítja a Covid-19 elleni küzdelemben használt orvostechnikai eszközök és védőfelszerelések nem uniós országokból történő behozatalára vonatkozó vám- és héa-mentességet. A 2020 áprilisában, a járvány tetőpontján hozott intézkedést többször meghosszabbították, ami ezt követően 2021 decemberében lejárt. A 2022. január 1-jén hatályba lépett új határozat 2022. június 30-ig meghosszabbítja a már meglévő mentesség keretében az érintett tagállamok számára elérhető vám- és héa-mentességet.

MEP Mohammed Chahim wants a more ambitious CBAM

The Dutch MEP Mohammed Chahim (S&D) submitted, on Wednesday 5 January 2022, his draft report on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) to the other political groups in the European Parliament. His report calls for a more ambitious mechanism than the European Commission’s proposal. The rapporteur wishes to extend the sectors covered by CBAM to organic compounds, hydrogen and polymers. In addition, the report calls for the so-called integrated emissions of products to include indirect emissions from electricity consumed in the production of goods, heating or cooling. The report also envisages bringing forward the phase-in of CBAM for the system to become fully operational by the 1st of January 2029. Moreover, Mr Chahim wants to scrap the gradual phase-out period for free allowances for the cement sector entirely. To ensure the system is implemented coherently across the bloc, he also suggests creating a CBAM authority in the place of national authorities. Revenue generated by the sale of CBAM certificates should, according to the report, fund the CBAM authority, and any revenue left should then go to the EU budget. Political groups have until 10 February to submit their amendments to the text, before voting in ENVI committee in May and possibly in plenary in June.

 Mohammed Chahim európai parlamenti képviselő határozottabb CBAM-et szeretne

Mohammed Chahim holland európai parlamenti képviselő (S&D) 2022. január 5-én, szerdán benyújtotta az Európai Parlament többi képviselőcsoportjának az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusáról (CBAM) szóló jelentéstervezetét. Jelentésében az Európai Bizottság javaslatánál ambiciózusabb mechanizmust szorgalmaz. A referens a CBAM hatálya alá tartozó ágazatokat a szerves vegyületekre, a hidrogénre és a polimerekre is kiterjesztené. A jelentés emellett követeli, hogy a termékek úgynevezett integrált kibocsátása az áruk előállítása, fűtése vagy hűtése során felhasznált villamos energiából származó közvetett kibocsátásokat is tartalmazza. A jelentés továbbá előirányozza a CBAM fokozatos bevezetését, hogy a rendszer 2029. január 1-jéig teljes mértékben működőképes legyen. Chahim úr emellett teljesen eltörölné az ingyenes kibocsátási egységek fokozatos megszüntetésének időszakát a betoniparban. Annak érdekében, hogy a rendszert az egész blokkon belül egységesen hajtsák végre, javasolja a nemzeti hatóságok helyett egy CBAM-hatóság létrehozását. A jelentés szerint a CBAM-tanúsítványok értékesítéséből származó bevételekből a CBAM-hatóságot kellene finanszírozni, a fennmaradó bevételeket pedig az EU költségvetésébe kellene befizetni. A képviselőcsoportoknak a témához február 10-ig kell benyújtaniuk módosító javaslataikat, mielőtt májusban szavaznak az ENVI Bizottságban, és esetleg a júniusi plenáris ülésen.

Weekly Tax News – 17 January 2022
 Heti adó-hírek – 2022. január 17.

European Parliament President David Sassoli has died

 The President of the European Parliament, David Sassoli, died at the age of 65 on Monday 10 January in hospital in Italy. The Parliament will hold a special ceremony on Monday 17 January in Strasbourg. David Sassoli was first elected as an MEP in 2009. In July 2019, MEPs elected him President of the Parliament for two and a half years in an informal political agreement on the distribution of top European posts. As first vice-president of the Parliament, the EPP group’s candidate, the Maltese MEP Roberta Metsola – which is the favourite – will act as interim President to ensure that Parliament is able to continue functioning until the new election scheduled for Tuesday 18 January. So far, three other MEPs have announced their candidacy: Alice Kuhnke (Greens/EFA, Sweden), Kosma Zlotowski (ECR, Poland) and Sira Rego (The Left, Spain). The European Parliament is also set to elect its 14 Vice-Presidents and its five Quaestors on Tuesday 18 January and Wednesday 19 January.

 Elhunyt David Sassoli, az Európai Parlament elnöke

 Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli 65 éves korában, január 10-én, hétfőn hunyt el egy olaszországi kórházban. Tiszteletére Strasbourgban január 17-én, hétfőn különleges szertartást tartanak. David Sassoli-t 2009-ben választották meg először EP képviselőnek. 2019 júliusában a képviselők két és fél évre a Parlament elnökévé választották a vezető európai tisztségek elosztásáról szóló informális politikai megállapodás keretében. A Parlament első alelnökeként a néppárti frakció jelöltje, Roberta Metsola máltai EP-képviselő – aki a favorit – látja el az ideiglenes elnöki teendőket, hogy a január 18-ra, keddre tervezett új választásokig a Parlament tovább működhessen. Eddig három másik európai parlamenti képviselő jelentette be jelöltségét: Alice Kuhnke (Zöldek/EFA, Svédország), Kosma Zlotowski (ECR, Lengyelország) és Sira Rego (Baloldal, Spanyolország). Az Európai Parlament január 18-án, kedden és 19-én, szerdán megválasztja 14 alelnökét és öt quaestorát is.

EU Finance Ministers to discuss Pillar II

 EU Finance ministers will hold on Tuesday 18 January a first policy debate on the EU proposal for a directive on  ensuring a global minimum of taxation for multinational groups in the EU (so called Pillar II), presented on 22 December. According to a press release, Ministers will be invited to provide “political guidance” on whether the file is a priority and the need to urgently transpose the agreed rules of international corporate taxation as soon as possible. The adoption of the directive will come at a later stage, after the examination of the proposal in the Council has been completed, it adds.

 Az EU pénzügyminiszterei a II. Pillérről tárgyalnak

Az uniós pénzügyminiszterek január 18-án, kedden tartják az első irányadó vitát a december 22-én előterjesztett, az EU-ban működő multinacionális vállalatok globális minimumadójáról szóló irányelvjavaslatról (az úgynevezett II. Pillérről). Egy sajtóközlemény szerint felkérik a minisztereket, hogy adjanak “politikai iránymutatást” arról, hogy az ügy prioritást élvez-e és szükség van-e a nemzetközi társasági adózás elfogadott szabályainak sürgős átültetésére. Az irányelv elfogadására egy későbbi szakaszban kerül sor, miután a javaslat tanácsi vizsgálata lezárult – teszi hozzá a közlemény.

The European Commission wants an agreement on Pillar II in Spring

The European Commission wants an agreement as soon as possible and preferably in Spring, on its Directive to implement Pillar II within the EU, the Director for direct taxation at the European Commission, Benjamin Angel said on Friday 14 January during a webinar organized by the Center for European Studies (CefES). The new rules will start to apply in 2023 and since it is a Directive, the EU needs some time for Member States to transpose it, he recalled. He also strongly encouraged businesses to start preparing for the new rules now and not to wait for the adoption of the EU Directive. Giorgia MaffiniSpecial Advisor on Tax Policy and Transfer Pricing at PwC United Kingdom, outlined that companies are still trying to understand the rules. She explained that the OECD model rules were a “big surprise” and that she wasn’t expecting so many novelties. Joachim Englisch, Professor of Tax Law at the University of Münster, regretted that the Directive contains no provision to allow to adapt it in the future, as the agreement on Pillar II will constantly evolve.

 Az Európai Bizottság tavasszal megállapodást szeretne a II. Pillérről

Az Európai Bizottság a lehető leghamarabb, lehetőleg tavasszal megállapodást szeretne kötni a II. Pillér uniós átültetéséről szóló irányelvről – mondta Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója január 14-én, pénteken a Center for European Studies (CefES) által szervezett webináriumon. Az új szabályok alkalmazása 2023-ban kezdődik, és mivel irányelvről van szó, az EU-nak időre van szüksége ahhoz, hogy a tagállamok átültessék azt – emlékeztetett. Arra biztatta a vállalkozásokat, hogy már most kezdjék meg a felkészülést az új szabályokra, és ne várják meg az uniós irányelv elfogadását. Giorgia Maffini, a PwC United Kingdom adópolitikai és transzferárképzéssel foglalkozó szaktanácsadója körvonalazta, hogy a vállalatok még mindig a szabályokat próbálják megérteni. Kifejtette, hogy az OECD mintaszabályai “nagy meglepetést” okoztak, és nem számított ennyi újdonságra. Joachim Englisch, a Münsteri Egyetem adójogi professzora sajnálatát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az irányelv nem tartalmaz a jövőbeli kiigazítását lehetővé tevő rendelkezést, mivel a II. pillérre vonatkozó megállapodás folyamatosan változni fog.

MEPs quiz experts on harmful tax practices

 On Monday 10 January, MEPs of the subcommittee of the European Parliament on tax matters (FISC) discussed a study on the “development of potentially harmful tax practices and harmful competition in the area of personal income tax and wealth tax”, presented by Dr Florian Neumeier, Director of the Research Group on Taxation and Tax Policy at the Ifo Institute in Munich. Mr Neumeier explained that the establishment of ground rules would make it possible to avoid aggressive measures and preferential tax regimes. There is evidence that the “unilateral and uncoordinated introduction of preferential tax arrangements can indeed be considered harmful”, as they have a negative impact on the revenue and tax base of other countries, he said. He also encouraged taxation based on immobile criteria, such as housing or goods, which cannot avoid taxation. MEPs also discussed a study on the “evaluation of the anti-tax avoidance and evasion measures introduced in the recent years”.

Az európai parlamenti képviselők szakértőket kérdeznek a káros adózási gyakorlatokról

Január 10-én, hétfőn az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) képviselői megvitatták a “potenciálisan káros adózási gyakorlatok és káros verseny alakulása a személyi jövedelemadó és a vagyonadó területén” című tanulmányt, amelyet Dr. Florian Neumeier, a müncheni Ifo Intézet adóügyi és adópolitikai kutatócsoportjának igazgatója mutatott be. Neumeier úr kifejtette, hogy az alapvető szabályok lefektetése lehetővé tenné az agresszív intézkedések és a kedvezményes adórendszerek elkerülését. Bizonyított tény, hogy “a kedvezményes adószabályok egyoldalú és összehangolatlan bevezetése valóban károsnak tekinthető“, mivel negatív hatással van más országok bevételeire és adóalapjára – mondta. Szorgalmazta továbbá az olyan immobilis kritériumokon alapuló adóztatást, mint például a lakás vagy az áruk, amelyek nem kerülhetik el az adóztatást. A képviselők megvitattak egy tanulmányt is, ami “az elmúlt években bevezetett, adóelkerülés és adókijátszás elleni intézkedések értékeléséről” szól.

FATCA: the European Commission rules out once again any action

 The European Commission is not entitled to discuss or negotiate bilateral agreements between EU Member States and the United States on the implementation of the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), EU Commissioner for Taxation, Paolo Gentiloni said in a written answer published on Tuesday 11 January to a question from the Luxembourgish MEP Christophe Hansen (EPP). FATCA provides for the automatic exchange of information between national tax authorities and the US tax authority. It often entails burdensome tax obligations for US citizens living abroad, especially for so called “accidental Americans”. Commissioner Gentiloni added that any possible negotiation between the EU and US on replacing existing bilateral FATCA arrangements would require both a unanimous decision from the Council of the EU and a willingness from the US to use the international Common Reporting Standard (CRS) rules, rather than FATCA.

 FATCA: az Európai Bizottság ismét kizárja a cselekvést

 Az Európai Bizottság nem jogosult az EU-tagállamok és az Egyesült Államok közötti, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló egyesült államokbeli törvény (FATCA) végrehajtásáról szóló kétoldalú megállapodások megvitatására vagy megtárgyalására – közölte Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa a Christophe Hansen (EPP) luxemburgi EP-képviselő kérdésére adott, január 11-én, kedden közzétett írásbeli válaszában. A FATCA előírja a nemzeti adóhatóságok és az Egyesült Államok adóhatósága közötti automatikus információcserét. Ez gyakran nagy terhet jelentő adózási kötelezettségekkel jár a külföldön élő amerikai állampolgárok, különösen az úgynevezett “véletlenül amerikaiak” számára. Gentiloni adóügyi biztos hozzátette, hogy az EU és az USA közötti, a meglévő kétoldalú FATCA-megállapodások felváltásáról szóló esetleges tárgyalásokhoz egyrészt az EU Tanácsának egyhangú döntésére, másrészt arra lenne szükség, hogy az Egyesült Államok hajlandó legyen a FATCA helyett a nemzetközi adóügyi információcserére vonatkozó megállapodás (CRS) szabályainak alkalmazására.

 

Weekly Tax News – Monday 24 January 2022
Heti adó-hírek – 2022. január 24., hétfő

Roberta Metsola elected new president of the European Parliament

 Following an agreement between the three main political groups, Roberta Metsola (EPP, Malta) was elected on Tuesday 18 January President of the European Parliament in the first round with 458 votes out of 690. Ms Metsola, who has been an MEP since 2013, became first vice-president in November 2020. She will lead the Parliament until a new Parliament is constituted following the 2024 European Elections. This week, MEPs also elected 14 vice-presidents of the EP and five quaestors as well as they updated the number of members in the EP’s  20 committees and 3 sub-committees.

Roberta Metsolát választották az Európai Parlament új elnökévé

 A három fő képviselőcsoport közötti megállapodás alapján január 18-án, kedden 690 szavazatból 458 szavazattal Roberta Metsolát (EPP, Málta) választották az Európai Parlament elnökévé. Metsola asszony, aki 2013 óta európai parlamenti képviselő, 2020 novemberében lett az első alelnök. Ő vezeti majd a Parlamentet a 2024-es európai választásokat követő új Parlament megalakulásáig. A héten a képviselők megválasztották az EP 14 alelnökét és öt quaestorát, valamint aktualizálták az EP 20 bizottságának és 3 albizottságának létszámát.

Some EU Finance Ministers have concerns about Pillar II implementing Directive

EU Finance Ministers discussed for the first time on Tuesday 18 January the proposal for a Directive implementing the minimum 15% effective tax rate (so-called Pillar II) within the EU. The French Presidency of the EU Council said it intends to devote the early months of the semester in the tax field mainly to this issue. The debate nevertheless showed some emerging concerns. Poland, Hungary and Estonia expressed their will to have legal safeguards linking the implementation of Pillar II to the implementation of Pillar I (reallocation of taxing rights) of the OECD tax reform, which still needs to be finalized through a Multilateral Convention. The three countries, as well as Sweden, also expressed concerns about the 2023 application timeline, that might not be achievable for everyone, they said. For its part, Malta  expressed “serious concerns” without giving any more details. The discussion will continue at the next Ecofin Council on 15 March, where France hopes an agreement can already be reached.

 Néhány uniós pénzügyminiszter aggályát fejezte ki a II. Pillér végrehajtási irányelvével kapcsolatban

 Az uniós pénzügyminiszterek január 18-án, kedden vitatták meg először a 15%-os tényleges minimum adókulcs (az úgynevezett II. Pillér) EU-n belüli végrehajtásáról szóló irányelvjavaslatot. Az EU Tanácsának francia elnöksége közölte, hogy adóügyek terén a félév első hónapjait elsősorban ennek a kérdésnek kívánja szentelni. A vita során mindazonáltal felmerült néhány aggály. Lengyelország, Magyarország és Észtország kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy jogi biztosítékok kapcsolják össze a II. Pillér végrehajtását az OECD adóreform I. Pillérének (az adóztatási jogok újraelosztásának) végrehajtásával, amit még egy Multilaterális Egyezményen keresztül kell véglegesíteni. A három ország, valamint Svédország aggodalmának adott hangot a 2023-as alkalmazási határidővel kapcsolatban is, ami elmondásuk szerint nem biztos, hogy mindenki számára megvalósítható. Málta “komoly aggályait” fejezte ki, amit nem részletezett. A vita az Ecofin Tanács következő, március 15-i ülésén folytatódik, mely során Franciaország reményei szerint már megállapodás születhet.

DEBRA proposal to be presented in 2022

 EU Commissioner for Taxation, Paolo Gentiloni, confirmed on Monday 17 January that the European Commission will present its proposal for establishing a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) in the course of 2022. Mr Gentiloni was replying to a written question from MEP João Pimenta Lopes (The Left, Portugal). He said the aim of the initiative is to address the bias coming from the fact that interest paid on debt is tax deductible, while the remuneration paid out as a return on equity is not. It is envisaged to accompany the rules with a strong anti-abuse framework, he added. The Commission is currently finalizing its impact assessment, so the key design choices of the measure are still outstanding, he explained. According to a provisional agenda, the proposal could be presented on 11 May 2022.

 A DEBRA-javaslat előterjesztésére 2022-ben kerül sor

 Paolo Gentiloni, az EU adóügyi biztosa január 17-én, hétfőn megerősítette, hogy az Európai Bizottság 2022 folyamán előterjeszti a hitelfinanszírozási adóelőny-csökkentési támogatás (debt-equity bias reduction allowance – DEBRA) létrehozására vonatkozó javaslatát. Gentiloni úr João Pimenta Lopes (Baloldal, Portugália) európai parlamenti képviselő írásbeli kérdésére válaszolt. Elmondta, hogy a kezdeményezés célja annak a torzításnak a kiküszöbölése, ami abból ered, hogy a hitel után fizetett kamat levonható az adóból, míg a saját tőke megtérüléseként kifizetett javadalmazás nem. Hozzátette, hogy a tervek szerint a szabályokat egy erős visszaélésellenes keretrendszerrel fogják kiegészíteni. A Bizottság jelenleg a hatásvizsgálat véglegesítésén dolgozik, így az intézkedés tervezetének legfontosabb döntései még hátra vannak – magyarázta. Az előzetes napirend szerint a javaslat előterjesztésére 2022. május 11-én kerülhetne sor.

 European Commission launches its work on the modernization of VAT

 The European Commission opened on Friday 21 January a public consultation on its plan to modernise VAT reporting obligations and facilitate e-invoicing, update the VAT rules for the platform economy and move to having a single VAT registration in the EU. The Commission already announced this initiative in its 2022 Work Programme and should present it during the third quarter of the year. The Commission will particularly look at the introduction of partial (limited to cross-border transactions) or fully harmonised (covering domestic and cross-border transactions) digital reporting requirements, including e-invoicing. A further option could be to introduce data storage obligations that will require taxpayers to record transactional data using a pre-determined format and provide information only upon request, it explains. The public consultation is running until 15 April.

 Az Európai Bizottság megkezdi a héa korszerűsítésével kapcsolatos munkáját

Az Európai Bizottság január 21-én, pénteken nyilvános konzultációt indított a héa-bevallási kötelezettségek korszerűsítésére és az e-számlázás megkönnyítésére, a platformgazdaság héa-szabályainak aktualizálására, valamint az egységes uniós héa-regisztrációra való áttérésre vonatkozó tervéről. A Bizottság ezt a kezdeményezést már a 2022. évi munkaprogramjában bejelentette, és várhatóan az év harmadik negyedévében fogja előterjeszteni. A Bizottság különösen a részlegesen (határokon átnyúló ügyletekre korlátozott) vagy teljesen (belföldi és a határokon átnyúló ügyletekre egyaránt kiterjedő) harmonizált digitális adatszolgáltatási követelmények bevezetését fogja megvizsgálni, az e-számlázást is beleértve. További opció lehet olyan adattárolási kötelezettség bevezetése, amely az adófizetőket arra kötelezi, hogy a tranzakciós adatokat előre meghatározott formátumban rögzítsék, és csak kérésre adjanak tájékoztatást – ismertetik. A nyilvános konzultáció április 15-ig tart.

AMLA is high on the agenda of the French Presidency of the EU Council

The proposal to create a new EU authority dedicated to the fight against money laundering will be a big priority of the French Presidency of the EU Council during the next months, assured Olivier Dussopt, French Minister Delegate for Public Accounts, during a conference organized in Paris on Friday 21 January. France wants “ambitious” and “proportionated” compromises, he said. The independence of AMLA’s executive board as well as the nature – rather than just the amount – of the actions that AMLA will control will be two fundamental points for France, he explained. In the European Parliament, the work is just getting started, MEP Luis Garicano (Renew Europe, Spain) – one of the main negotiators of the EP on this file – said. His first priority will be to broaden the scope of the entities which will fall under the direct supervision of AMLA. Mr Garicano also identified as other possible “improvements” the need to have more resources, to focus more on the non-financial sector and to have a central FIUs function.

 Az EU Tanácsa francia elnökségének napirendjén kiemelt helyen szerepel a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatósága (AMLA)

A pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozására irányuló javaslat az elkövetkező hónapokban az EU Tanácsának francia elnöksége számára az egyik nagy prioritás lesz – biztosította a hallgatóságot Olivier Dussopt, a francia államháztartásért felelős miniszteri megbízott egy január 21-én, pénteken Párizsban rendezett konferencián. Franciaország “ambiciózus” és “arányos” kompromisszumokat akar – mondta. A Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatósága (Anti-money laundering Authority -AMLA) végrehajtó testületének függetlensége, valamint az AMLA által ellenőrizendő intézkedések jellege – és nem csupán mennyisége – két alapvető szempont lesz Franciaország számára – magyarázta. Az Európai Parlamentben a munka még csak most kezdődik, mondta Luis Garicano európai parlamenti képviselő (Renew Europe, Spanyolország) – az EP egyik fő tárgyalója ebben az ügyben. Elsődleges prioritása az AMLA közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek körének kiszélesítése lesz. Garicano úr további lehetséges “fejlesztésként” említette, hogy több erőforrásra van szükség, jobban kell összpontosítani a nem pénzügyi szektorra, és központi FIU-ként (Financial Information Unit – pénzügyi információs egység) kell működni.

European Commission seeks Member States’ feedback on the transposition of the Proportionality Test Directive

 The European Commission intends to invite Member States’ experts to share experience and views regarding the transposition of the 2018 Directive on a Proportionality Test before adoption of new regulation of professions during the meeting of the Working Party on Competitiveness and Growth of the Council on 3 February 2022. According to the Commission, the proportionality test, that the Directive put in place, shall ensure that all requirements concerning regulated professions are necessary and balanced. In a preparatory note, it emphasizes again that the effective transposition of the Directive at national level is crucial in order to realize its full potential in terms of prevention. The Commission also wants to receive information on what Member States have done or intend to do to ensure that national proportionality assessment procedures effectively work in practice and form an integral part of the decision-making process.

 Az Európai Bizottság visszajelzést kér a tagállamoktól az Arányossági tesztről szóló irányelv átültetésével kapcsolatban

 Az Európai Bizottság fel kívánja kérni a tagállamok szakértőit, hogy a Tanács versenyképességi és növekedési munkacsoportjának 2022. február 3-i ülésén a szakmák új szabályozásának elfogadása előtt osszák meg egymással tapasztalataikat és nézeteiket az arányossági tesztről szóló 2018. évi irányelv átültetésével kapcsolatban. A Bizottság szerint az irányelv által bevezetett arányossági teszt biztosítja, hogy a szabályozott szakmákra vonatkozó valamennyi követelmény szükséges és kiegyensúlyozott legyen. A Bizottság egy előkészítő dokumentumban ismételten hangsúlyozza, hogy az irányelv hatékony nemzeti szintű átültetése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a megelőzésben rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen aknázni. A Bizottság tájékoztatást szeretne kapni arról is, hogy a tagállamok mit tettek vagy szándékoznak tenni annak érdekében, hogy a nemzeti arányossági értékelési eljárások a gyakorlatban hatékonyan működjenek és a döntéshozatali folyamat szerves részét képezzék.

 

 Weekly Tax News – 31 January 2022
Heti adó-hírek –2022. január 31.

Bruno Le Maire presents the French priorities to MEPs

French Minister for Economy, Bruno Le Maire, presented on Tuesday 25 January to the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament the priorities of the French presidency of the EU Council for the next months to come. The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) will be “one of the highest priorities” of the French Presidency, he recalled. A discussion on this subject is foreseen for the Ecofin of 15 March. Minimum taxation is another big priority for France, which aims at an agreement on the implementing Directive for Pillar II before June. “Without France, there would have been no agreement at all”, he replied to some criticisms from French MEPs about the ambition of the text. During the hearing, the French Minister also said that he is in favour of qualified majority voting on tax decisions at EU level instead of unanimity. Moreover, Bruno Le Maire promised he is ready to carry out the “most ambitious work possible” on the reform of the Code of Conduct on Business Taxation.

Bruno Le Maire ismerteti a francia prioritásokat az európai parlamenti képviselőkkel

Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter január 25-én, kedden az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) előtt ismertette az EU Tanácsa francia elnökségének következő hónapokra vonatkozó prioritásait. Emlékeztetett arra, hogy a francia elnökség “egyik legfontosabb prioritása” az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) lesz. A március 15-i Ecofin-ülésen várhatóan megbeszélést tartanak erről a témáról. A minimumadó egy másik nagy prioritás Franciaország számára, mely június előtt megállapodást kíván elérni a II. Pillér végrehajtási irányelvéről. “Franciaország nélkül egyáltalán nem született volna megállapodás” – válaszolt a szöveg ambiciózus voltával kapcsolatban a francia képviselők által megfogalmazott kritikákra. A meghallgatás során a francia miniszter azt is elmondta, hogy az egyhangúság helyett a minősített többségi szavazást támogatja az uniós szintű adóügyi döntéshozatalban. Bruno Le Maire emellett megígérte, hogy kész a “lehető legambiciózusabb munkát” elvégezni a társasági adózás magatartási kódexének reformjával kapcsolatban.

EU Code of Conduct Group on Business Taxation planning its work

The Code of Conduct Group (CoG) on Business Taxation of the EU Council published on Tuesday 25 January its Work programme under the French Presidency of the EU Council. During the next months, the CoG will start discussing possible impacts of the OECD tax deal that was reached on a minimum effective taxation (Pillar 2) on its work, including on the EU listing criteria. It will also work on “follow-up actions to the Pandora Papers”, it says but without giving more details. A new update of the EU blacklist of tax havens is also foreseen in February although no formal meeting of the EU Finance ministers is scheduled before March. There is however no mention in the Work Programme of the revision of the Code of conduct on Business Taxation, which was blocked by Hungary and Estonia last December.

 Az EU társasági adózásra vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó csoportja munkáját tervezi

Az EU Tanácsának a társasági adózás magatartási kódexével foglalkozó csoportja (Code of Conduct Group – CoG) január 25-én, kedden közzétette az EU Tanácsának francia elnöksége alatti Munkaprogramját. A CoG a következő hónapokban megkezdi a tényleges minimum adóztatásról (II. Pillér) kötött OECD adóügyi megállapodás munkájukra gyakorolt lehetséges hatásainak megvitatását, többek között az uniós jegyzékbe vétel kritériumaira vonatkozóan. A csoport a „Pandora-iratokkal kapcsolatos nyomon követési intézkedéseken” is dolgozni fog – áll a közleményben, további részletek megadása nélkül. Az adóparadicsomok uniós feketelistájának újabb aktualizálása szintén februárban várható, bár az EU pénzügyminiszterei március előtt nem tartanak hivatalos ülést. A munkaprogramban azonban nem szerepel a Magyarország és Észtország által tavaly decemberben blokkolt társasági adózás magatartási kódexének felülvizsgálata.

MEPs ask for an EU-wide framework for withholding tax

On Tuesday 25 January, MEPs from the Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament adopted a resolution, drafted by Portuguese MEP Pedro Marques (S&D), asking for an EU-wide withholding tax in order to ensure that all payments (dividends, interest, royalties, capital gains, etc.) made within the EU are taxed at least once before leaving it. This proposal could contain a minimum effective tax rate, MEPs say. The resolution also urges the European Commission to come forward with a common and standardised EU procedure for refunds of withholding tax for all Member States. This resolution comes at the right time as the European Commission intends to present a legislative proposal focused on withholding tax procedures in the EU during the fourth quarter of 2022. The resolution will be put to a vote in the European Parliament’s March plenary session.

 Az EP-képviselők uniós szintű forrásadó keretet kérnek

Január 25-én, kedden az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekért (ECON) felelős képviselői elfogadtak egy Pedro Marques (S&D) portugál képviselő által készített állásfoglalást, ami az egész EU-ra kiterjedő forrásadó bevezetését kéri annak biztosítása érdekében, hogy az EU-n belül teljesített kifizetések (osztalékok, kamatok, jogdíjak, tőkenyereség stb.) legalább egyszer megadóztatásra kerüljenek, mielőtt elhagyják az Uniót. Ez a javaslat tartalmazhatna egy tényleges minimum adókulcsot – vélik a képviselők. Az állásfoglalás arra is szorgalmazza az Európai Bizottságot, hogy a forrásadó-visszatérítésre vonatkozóan minden tagállam számára közös és egységes uniós eljárást dolgozzon ki. Az állásfoglalás a legjobbkor érkezik, mivel az Európai Bizottság 2022 negyedik negyedévében egy, az uniós forrásadó-eljárásokra összpontosító jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni. Az állásfoglalásról az Európai Parlament márciusi plenáris ülésén szavaznak majd.

Paul Tang re-elected as Chair of the FISC subcommittee of the EP

 On Wednesday 26 January, the Dutch MEP Paul Tang (S&D) was re-elected as Chair of the Subcommittee on Tax matters (FISC) of the European Parliament. Markus Ferber (EPP, Germany) was re-elected as first vice-president, Martin Hlávaček (Renew Europe, Czech Republic) as second vice-president, Kira Peter-Hansen (Greens/EFA, Denmark) as third vice-president and Othmar Karas (EPP, Austria) as fourth vice-president. On Monday 24 January, the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the EP also renewed its governing body. The Chair of the ECON Commission, Italian MEP Irene Tinagli (S&D), was re-elected by acclamation.

 Paul Tangot újra az EP FISC albizottságának elnökévé választották

 Január 26-án, szerdán Paul Tang (S&D) holland európai parlamenti képviselőt újra az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) elnökévé választották. Újraválasztották Markus Ferbert (EPP, Németország) első alelnökké, Martin Hlávačeket (Renew Europe, Csehország) második alelnökké, Kira Peter-Hansent (Zöldek/EFA, Dánia) harmadik alelnökké és Othmar Karast (EPP, Ausztria) negyedik alelnökké. Január 24-én, hétfőn az EP Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) is megújította vezető testületét. Az ECON-bizottság elnökét, Irene Tinagli olasz EP-képviselőt (S&D) közfelkiáltással választották újra.

 Spanish fines for undisclosed assets abroad violate EU Law, CJEU says

 The Court of Justice of the European Union (CJEU) ruled on Thursday 27 January that a Spanish law sanctioning residents who fail to make timely or accurate disclosures of assets and rights held abroad was contrary to EU law, more specifically to the principle of free movement of capital. The Spanish law provides for a flat-rate fine of 150% of the amount of tax evaded and specific fixed fines for failure to comply or partial or late compliance with the information obligation. These fines, the CJEU points out in a press release, can sometimes bring the amount owed by the taxpayer to more than 100% of the value of their assets and rights located abroad and establish a difference in treatment between Spanish residents according to the location of their assets. “By attaching such serious consequences to the failure to comply with a declaratory obligation, the Spanish legislature went beyond what is necessary to guarantee the effectiveness of fiscal supervision and to prevent tax evasion and avoidance”, the CJEU concluded.

 Az EUB szerint a külföldön nem bejelentett vagyon miatt kiszabott spanyol bírságok uniós jogot sértenek

 Az Európai Unió Bírósága (EUB) január 27-én, csütörtökön kimondta, hogy az uniós joggal, pontosabban a tőke szabad mozgásának elvével ellentétes az a spanyol törvény, mely szankciókat szab ki azokra a lakosokra, akik nem teszik közzé időben vagy pontosan külföldön tartott vagyonukat és jogosultságaikat. A spanyol törvény az adóelkerülés összegének 150%-át kitevő átalánybírságot, valamint a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve részleges vagy késedelmes teljesítése esetén meghatározott, rögzített összegű bírságot ír elő. Az EUB sajtóközleményében rámutat, hogy ezek a bírságok esetenként az adóalanyok tartozását a külföldön található eszközeik és jogosultságaik értékének több mint 100%-ára tehetik, és a spanyol lakosok között vagyonuk elhelyezkedése alapján eltérő bánásmódot teremtenek. “Azzal, hogy ilyen súlyos következményeket rendelt a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásához, a spanyol jogalkotó túllépett az adófelügyelet hatékonyságának biztosításához, valamint az adócsalás és adóelkerülés megelőzéséhez szükséges mértéken” – állapította meg az EUB.