Weekly Tax News – 4 October 2021

Heti adó-hírek, 2021. október 04.

Commission hosts 3 days conference on global tax avoidance and tax evasion

A Bizottság háromnapos konferenciát rendez a globális adóelerülésről és adókijátszásról

 From Monday 27 September to Wednesday 29 September, the European Commission organized an online conference on the fiscal and distributional consequences of global tax avoidance and tax evasion. Many participants recognized that the scale of cross-border tax avoidance is sufficient to make it a first global priority and regretted the lack of available information on this phenomenon. They generally welcomed the recently agreed EU deal on public country-by-country reporting (CBCR) as a good step in the right direction while outlining that some improvements would be needed. Gabriel Zucman, Director of the EU Tax Observatory, recalled that about 35% of the profits shifted to the tax havens come from the EU and that US multinationals are responsible for about half of all the profits shifted to tax havens.

Szeptember 27, hétfő és szeptember 29, szerda között az Európai Bizottság online konferenciát szervezett a globális adóelkerülésről és az adókikerülés költségvetési és disztribúciós következményeiről.  Sok résztvevő felismerte, hogy a határokon átnyúló adóelkerülés mértéke elegendő ahhoz, hogy első számú prioritássá váljon és sajnálatát fejezte ki a jelenséggel kapcsolatos információk hiánya miatt. Általánosságban üdvözölték a közelmúltban elfogadott nyilvános országonként jelentéstételről (CBCR) szóló EU megállapodást, amely jó lépés a helyes irányba, miközben felvázolták, hogy szükség lenne bizonyos fejlesztésekre. Gabriel Zucman, az uniós adóügyi megfigyelőközpont igazgatója emlékeztetett arra, hogy az adóparadicsomokba átcsoportosított nyereség körülbelül 35%-a az EU-ból származik és az amerikai multinacionális vállalatok felelősek az adóparadicsomokba átcsoportosított összes nyereség körülbelül feléért.

Decisive week to come for the global tax deal

Döntő hét következik a globális adómegállapodás szempontjából

 Talks are intensifying in the run-up of the decisive October 8 meeting of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS where countries are expected to solve the last issues on the global tax reform. On Wednesday 29 September, the subject was discussed during a G7 Finance ministers conference call. The UK, which is currently chairing the group, said there was “a common understanding” on some important issues and a commitment to implementation. On the same day, during the European Commission’s conference on tax avoidance, Benjamin Angel Director at DG TAXUD said countries were “really close” to an agreement and that the carveouts are at the very heart of the negotiations right now. He also said that he was “optimistic” that all EU countries will be on board. Ireland expects to receive a revised text by early next week and is likely to endorse the deal if there is “certainty and stability” that the proposed rate of Pillar II won´t climb above 15%. Ireland also reportedly wants that its domestic firms will still be free to qualify for its existing 12.5% tax rate and won’t face new tax charges on sales abroad. Another uncertainty hanging over the talks is whether the US could implement the deal on Pillar I, after some comments this week on the possibility that the US Congress could block the ratification of an implementing treaty. On Tuesday 28 September, US Treasury Janet Yellen however suggested that there may be a way to enact the deal on Pillar I without the Senate approving a treaty.

A tárgyalások intenzívebbé válnak az OECD/G20-ak Inkluzív Keretrendszer BEPS-ről szóló, október 8-i, döntő találkozója előtt, ahol az országok várhatóan megoldják a globális adóreformmal kapcsolatos utolsó kérdéseket. Szeptember 29-én, szerdán a témát a G7 pénzügyminiszteri konferenciabeszélgetésén vitatták meg. Az Egyesült Királyság, amely jelenleg a csoport elnöke, azt mondta, hogy „volt egy közös megegyezés” néhány fontos kérdésben és a végrehajtás iránti elkötelezettségről. Ugyanezen a napon, az Európai Bizottság adóelkerülésről szóló konferenciáján Benjamin Angel az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság igazgatója azt mondta, hogy az országok „igazán közel állnak” a megállapodáshoz, és hogy jelenleg a tárgyalások középpontjában jelenleg az adókivételek állnak. Azt is mondta, hogy ő optimista, hogy valamennyi uniós ország „a fedélzeten lesz”. Írország reméli, hogy a jövő hét elején megkapja a módosított szöveget és valószínűleg támogatni fogja az egyezséget, ha „bizonyosság és stabilitás” van abban, hogy a II. pillér javasolt mértéke nem emelkedik 15% fölé. A jelentések szerint Írország azt szeretné, ha a belföldi cégek továbbra is jogosultak lennének a már meglévő 12,5 %-os adókulcsra és nem kéne új adóterhekkel szembesülniük külföldre történő értékesítés során. Egy másik bizonytalanság, ami felmerült a tárgyalások során, hogy az Egyesült Államok végrehajtja-e az I. pillérről szóló megállapodást. Néhány megjegyzés látott napvilágott a héten, miszerint az Egyesült Államok Kongresszusa megakadályozhatja a végrehajtási szerződés jóváhagyását. Szeptember 28-án, kedden Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter azonban azt javasolta, hogy lehetséges az I. pillérről szóló megállapodás hatályba lépése anélkül, hogy a Szenátus jóváhagyná a szerződést.

Anguilla, Dominica and Seychelles to leave the EU blacklist of tax havens

Anguilla, Dominica és a Seychelles -szigetek lekerül az EU adóparadicsomok feketelistájáról

 When it will meet on Tuesday 5 October in Luxembourg the Ecofin Council is expected to formally remove Anguilla, Dominica and the Seychelles from the EU’s blacklist of tax havens. The item was approved on Wednesday 29 September at the meeting of Member States’ ambassadors to the EU. These three countries will become part of the grey list of jurisdictions with tax risks but which have committed themselves to take corrective measures. American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, the US Virgin Islands and Vanuatu will remain on the blacklist. Although Turkey has not met all the requirements set by the Ecofin Council last February, it will remain on the EU’s grey list.

Amikor október 5-én, kedden Luxemburgban ülésezik, az Ecofin Tanács várhatóan hivatalosan is eltávolítja Anguillát, Dominikát és a Seychelles -szigeteket az EU adóparadicsomok feketelistájáról. A napirendi pontot szerdán, szeptember 29-én, a tagállamok uniós nagyköveteinek a találkozóján hagyták jóvá. Ez a három ország az adókockázatot jelentő joghatóságok szürke listájának a részévé válik, de kötelezettséget vállal arra, hogy korrekciós intézkedéseket tesz.  Az Amerikai Szamoa, Fidzsi-szigetek, Guam, Palau, Panama, Szamoa, Trinidad és Tobago, az Egyesült Államok Virgin- szigetei és Vanuatu maradnak a feketelistán. Bár Törökország nem teljesítette az Ecofin Tanács által tavaly februárban meghatározott összes követelményt, továbbra is szerepel az EU szürke listáján.

 EU Council held its final vote on public CBCR

Az EU Tanácsa megtartotta zárószavazását a nyilvános CBCR-ról

 The Council adopted on Tuesday 28 September its position at first reading on the directive on public country-by-country reporting (CBCR), paving the way for its final adoption. Cyprus and Sweden voted against the agreement and the Czech Republic, Ireland, Luxembourg and Malta abstained. These six Member States, plus Croatia and Hungary, have annexed to the legislative text a declaration in which they criticize the legal basis of the directive, arguing that the purpose and the content of the proposal are linked to tax provision. The next step before the directive can enter into force is the formal approval by the European Parliament.

A Tanács szeptember 28-án, kedden első olvasatra elfogadta az országonkénti, nyilvános jelentéstételre vonatkozó irányelvet (CBCR), biztosítva az utat a végső elfogadáshoz. Ciprus és Svédország a megállapodás ellen szavazott, a Cseh Köztársaság, Írország, Luxemburg és Málta tartózkodott. Ez a hat tagállam, valamint Horvátország és Magyarország a jogalkotási szöveghez csatolt egy nyilatkozatot, amelyben kritizálja az irányelv jogalapját, azzal érvelve, hogy a javaslat célja és tartalma kapcsolódik az adórendelkezésekhez. Az irányelv hatálybalépése előtt a következő lépés az Európai Parlament hivatalos jóváhagyása.

 EP is preparing recommendations for fair and simpler taxation

Az EP a tisztességes és egyszerűbb adózásra vonatkozó ajánlásokat készít elő

The ECON committee of the European Parliament is preparing recommendations to the European Commission on fair and simpler taxation supporting the recovery. MEP Luděk Niedermayer (EPP, Czech Republic) published his draft report on Tuesday 28 September, which generally welcomes the Commission’s Action Plan on fair and simpler taxation published on 15 July 2020 but also proposes new ideas. It recommends for instance to the European Commission by 2022/2023 to move towards the adoption of a Single EU VAT registration procedure and the Single EU VAT number, to assess the option of introducing a unique pan-European Income tax regime for small enterprises, to ensure a more consistent determination of tax residency and to establish a Charter on taxpayer’s rights. The report also suggests to set-up a harmonised common standard for e-invoicing and to explore the possibility of a gradual introduction of obligatory e-invoicing across the EU.

Az Európai Parlament ECON bizottsága ajánlásokat készít az Európai Bizottság számára a gazdaságok helyreállítását támogató tisztességes és egyszerűbb adózásról. A MEP Luděk Niedermayer (EPP, Cseh Köztársaság) szeptember 28-án, kedden tette közzé jelentéstervezetét, amely általánosságban üdvözli a Bizottság által, 2020. július 15-én közzétett, a tisztességes és egyszerűbb adózásról szóló cselekvési tervet, de új ötleteket is javasol. Azt javasolja például az Európai Bizottságnak 2022/2023-ra, hogy tegyen lépéseket az egységes áfa-regisztrációs eljárás és egységes uniós adószám elfogadása felé, hogy értékelje a kisvállalkozásokra vonatkozó egyedi páneurópai társasági adórendszer bevezetésének lehetőségét, biztosítsa az adóügyi illetőség következetesebb meghatározását és az adóalany jogainak a chartáját. A jelentés azt is javasolja, hogy hozzanak létre egy harmonizált, e-számlázási szabványt és vizsgálják meg a kötelező e-számlázás EU szerte történő fokozatos bevezetésének a lehetőségét.

Commission publishes a roadmap for a future EU withholding tax framework

A Bizottság közzéteszi a jövőbeli uniós forrásadókeret ütemtervét

The European Commission published on Tuesday 28 September its roadmap for a future directive on a new EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes, planned for the fourth quarter 2022. The Commission is considering three options: to establish common EU standardised forms and procedures for withholding tax refund claims, to establish a fully-fledged common EU relief at source system or to require a reporting and subsequent mandatory exchange of beneficial owner-related information on an automated basis.

Az Európai Bizottság szeptember 28-án, kedden tette közzé a kettős adóztatás elkerülését és a forrásadó- visszaélések megelőzését célzó, új uniós rendszerről szóló, 2022. negyedik negyedévére tervezett ütemtervét. A Bizottság három lehetőséget vesz fontolóra: közös, uniós szabványosított űrlapok és eljárások létrehozását a forrásadóvisszatérítési igényekhez, egy teljeskörű, közös uniós adómentességi rendszer létrehozását, illetve a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk automatikus alapon történő bejelentését és későbbi cseréjét.

Maria Elena Scoppio appointed Director at DG TAXUD

Maria Elena Scoppiót nevezeték ki az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság igazgatójának

 The European Commission appointed on Wednesday 29 September Maria Elena Scoppio as Director for ‘Indirect Taxation and Tax Administration’ in the Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD). Maria Elena Scoppio is currently coordinating the legislative proposals in the field of direct and indirect taxation in the Cabinet of EU Commissioner for taxation Paolo Gentiloni. From 2004 until 2017, she served as a Member of Cabinet for the Commissioners Moscovici, Šemeta and Kovács. Previously, she was Head of Unit in DG TAXUD in charge of the elaboration and development of the EU policy in the field of VAT and of digital taxation.

Az Európai Bizottság szeptember 29-én, szerdán Maria Elena Scoppiót nevezte ki az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD)” közvetett adózás és adóigazgatás” igazgatójává. Maria Elena Scoppio jelenleg a közvetlen és a közvetett adózással kapcsolatos jogalkotási javaslatokat koordinálja Paolo Gentiloni adóügyi biztos kabinetjében. 2004-től 2017-ig a Moscovici, Šemeta és Kovács biztosok kabinet tagjaként dolgozott. Korábban az Adóügyi Főigazgatóság (DG TAXUD) osztályvezetője volt, aki az EU ÁFA és digitális adózási politikájának kidolgozásáért és fejlesztéséért volt felelős.

Weekly Tax News – 11 October 2021

 136 countries reached an agreement on a new framework for international corporate taxation

136 ország megállapodást kötött a nemzetközi társasági adózás új keretrendszeréről

On Friday 8 October, 136 countries out of the 140 members of the OECD/G20 Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) reached a final agreement on a new framework for international tax reform. All EU members of the Inclusive Framework finally decided to join the agreement. Ireland and Estonia did so on Thursday 7 October while Hungary announced its decision on Friday 8 October. Kenya, Nigeria, Pakistan and Sri Lanka have not yet joined the agreement. The deal updates the July Statement signed by 134 countries and contains in Annex a Detailed Implementation Plan to ensure an effective implementation of the two-pillar solution from 2023 onwards. The amount of residual profit to be re-allocated to market jurisdictions under Pillar I was left open in July but has now been agreed as 25%. The rate of the minimum tax under Pillar II has now also been agreed at 15%, whereas in July the level remained open to a rate of “at least 15%”. The agreement is now expected to be endorsed by G20 Finance Ministers in their meeting in Washington on 13 October, before a final approval of G20 leaders in Rome at the end of the month.

Október 8-án, pénteken 136 ország az OECD/G20-ak inkluzív keretrendszerének (IF) 140 tagja közül végleges megállapodást kötött az alap erózióról és a nyereségátcsoportosításról (BEPS), a nemzetközi adóreform új keretrendszeréről.

Az Inkluzív Keretrendszer valamennyi uniós tagja végül úgy döntött, hogy csatlakozik a megállapodáshoz. Írország és Észtország október 7-én, csütörtökön, Magyarország pedig október 8-án, pénteken jelentette be döntését. Kenya, Nigéria, Pakisztán és Sri Lanka még nem csatlakozott a megállapodáshoz. A megállapodás aktualizálja a 134 ország által aláírt júliusi nyilatkozatot, és a melléklet tartalmaz egy részletes végrehajtási tervet, amely biztosítja a kétpilléres megoldás hatékony megvalósítását 2023-tól. Az I. pillér szerinti piaci joghatóságok között átcsoportosítható maradványnyereség összege júliusban nyitva maradt, de most 25%-ban állapodtak meg.  A II. pillér szerinti minimális adó mértékét most 15%-ban állapították meg, míg júliusban továbbra is „legalább15% maradt. A G20-ak pénzügyminiszterei most várhatóan jóváhagyják az október 13-i washingtoni találkozójukon, mielőtt a hónap végén Rómában véglegesen jóváhagyják a G20-ak vezetői.

The Pandora Papers: new tax avoidance revelations

A Pandora- papírok: új adóelkerülési leleplezések.

 On Sunday 3 October, the Pandora Papers investigation led by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has uncovered more than 29 000 offshore companies and shed light on tax evasion by thousands of individuals, including many political leaders such as Czech Prime Minister Andrej Babiš, Cypriot President Nicos Anastasiades and the Dutch Finance Minister Wopke Hoekstra. The Pandora Papers investigation, which is based on more than 11.9 million records coming from 14 providers that offer services in at least 38 jurisdictions is broader than the 2016 Panama Papers and the 2017 Paradise Papers investigations. On Wednesday 6 October, MEPs held an urgent debate on this new scandal in the European Parliament Plenary. During the debate, EU Commissioner for Taxation Paolo Gentiloni said that the European Commission is preparing new initiatives, including a legislative proposal before the end of the year to tackle the misuse of shell companies as well as an initiative on the publication of effective tax rates paid by multinationals. MEPs expressed their indignation towards this new scandal and regretted that those who are supposed to fight tax avoidance are too often tax avoiders themselves.

Október 3-án, vasárnap a Nyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) által vezetett Pandora Papers vizsgálat több mint 29000 offshore céget tárt fel és rávilágított arra, hogy több ezer személy- köztük számos politikai vezető- például Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Nicos Anastasiades ciprusi elnök és Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter adócsalást követtek el. A Pandora Papers vizsgálat, amely 14 szolgáltatótól származó több mint 11,9 millió adaton alapul, amelyek legalább 38 hatáskörben kínálnak szolgáltatásokat, szélesebb körű, mint a 2016-os Panama Papers és a 2017-es Paradise Papers vizsgálat. Október 6-án, szerdán az európai parlamenti képviselők egy sürgős vitát tartottak az Európai Parlament plenáris ülésén erről a botrányról. A vita során az EU adóügyekért felelős biztosa Paolo Gentiloni azt mondta, hogy az Európai Bizottság új kezdeményezéseket dolgoz ki, többek között egy jogalkotási javaslatot a fedő cégekkel való visszaélések leküzdésére, valamint a multinacionális vállalatok által fizetett ténylegesen befizetett adókulcsok közzétételére irányuló kezdeményezést. A képviselők felháborodásukat fejezték ki az új botrány miatt, és sajnálkoztak amiatt, hogy azok, akik az adóelkerülés ellen küzdenek, gyakran ők maguk is adóelkerülők.

EU updates its Blacklist of tax havens

Az EU frissíti az adóparadicsomok feketelistáját

 The Ecofin Council decided on Tuesday 5 October in Luxembourg to officially remove Anguilla, Dominica and the Seychelles from the European Union’s blacklist of jurisdictions that are uncooperative on tax matters. American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, the US Virgin Islands and Vanuatu will remain on the blacklist. This further reduction of the EU blacklist in the middle of the Pandora Papers scandal has triggered a lot of criticism. Although Turkey has not met all the requirements set by the Ecofin Council last February, it remains on the EU’s grey list of jurisdictions with tax risks but which have committed themselves to take corrective measures. In a statement, Austria, Cyprus, Denmark and Greece said that they accepted this decision in order not to jeopardise the update of the list but that swift and noticeable progress is expected from Turkey.

Az Ecofin Tanács október 5-én, kedden, Luxemburgban úgy határozott, hogy hivatalosan eltávolítja Anguillát, Dominikát és a Seychelles-szigeteket az Európai Unió adóügyekben nem együttműködő joghatóságok feketelistájáról. Amerikai Szamoa, Fidzsi -szigetek, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad és Tobago, az Egyesült Államokhoz tartozó Virgin-szigetek és Vanuatu marad a feketelistán. Az EU fekete listájának további csökkentése a Pandora Papers botrány közepén sok kritikát váltott ki. Bár Törökország tavaly februárban nem teljesítette az Ecofin Tanács által meghatározott összes követelményt, továbbra is az EU-nak   az adókockázatokkal járó országok szürke listáján marad, amelyek kötelezettséget vállalnak a korrekciós intézkedések megtételére. Ausztria, Ciprus, Dánia és Görögország közleményben jelezte, hogy elfogadták ezt a döntést, hogy ne veszélyeztessék a lista frissítését és Törökországtól gyors és jelentős fejlődést várnak.

EP calls for rewrite of EU Code of Conduct on business taxation

Az Európai Parlament az üzleti adózásra vonatkozó uniós magatartási kódex újraírására szólít fel

During its Plenary session on Thursday 7 October, the European Parliament adopted by 506 votes in favour, 81 against and 99 abstentions a report prepared by MEP Aurore Lalucq (S&D, France) calling for a wholesale reform of the Code of Conduct on Business Taxation, a tool used to tackle harmful tax competition. The criteria, governance and scope of the Code of Conduct should all be revised, MEPs urge. The report also lays out a detailed plan for developing a ‘Framework on Aggressive Tax Arrangements and Low rates’ (FATAL) that would eventually replace the current Code of conduct.

Az Európai Parlament október 7-i, plenáris ülésén 506 igen szavazattal, 81 nem szavazattal és 99 tartózkodás mellett elfogadta az Aurore Lalucq (S&D,Franciaország)  által készített jelentést, amely az üzleti adózás magatartási kódexének átfogó reformját szorgalmazza és  a káros adóverseny leküzdésére használt eszköz. A magatartási kódex kritériumait, irányítását és hatályát, az összeset felül kell vizsgálni a képviselők sürgetésére. A jelentés részletes tervet is tartalmaz az „Agresszív adómegállapodások és alacsony kulcsok” (FATAL) kidolgozására, amely végül felváltaná a jelenlegi magatartási kódexet.

European Court of Justice delivers its verdict on the Spanish tax case

Az Európai Bíróság meghozta ítéletét a spanyol adóügyben

The European Court of Justice ruled on Wednesday 6 October that the European Commission was right to label as illegal a Spanish regime that granted tax breaks to companies that acquire shares abroad. The Commission in 2009 and 2011 required Spain to abolish this scheme that allowed Spanish companies acquiring shareholdings in other European businesses to write off part of the price paid. In 2014 the EU General Court cancelled the Commission’s decision because it found the Spanish regime didn’t correspond to the conditions that need to be met for a measure to be declared “illegal state aid.” The European Court of Justice already overruled the General Court in 2016 and again in its new ruling clarified the concept of “selectivity.” “The mere fact that that measure is of a general nature, in that it may a priori benefit all [companies] subject to corporate tax, depending on whether or not they carry out certain transactions, does not mean that it cannot be selective,” the ECJ said.

Az Európai Bíróság október 6-án, szerdán kimondta, hogy az Európai Bizottság helyesen minősítette illegálisnak azt a spanyol rendszert, amely adókedvezményt nyújtott azoknak a cégeknek, amelyek külföldön részesedést szereznek. A Bizottság 2009-ben és 2011-ben felszólította Spanyolországot, hogy szüntesse meg ezt a rendszert, amely lehetővé tette a más európai vállalkozásokban részesedést szerző spanyol vállalatok számára, hogy leírják a kifizetett ár egy részét. 2014-ben az Európai Unió Törvényszéke törölte a Bizottság határozatát, mert megállapította, hogy a spanyol rendszer nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy intézkedés „jogellenes állami támogatásnak” minősüljön. Az Európai Bíróság már 2016-ban is felülbírálta a Törvényszéket, és új határozatában ismét tisztázta a „szelektivitás’ fogalmát. Az a puszta tény, hogy ez az intézkedés általános jellegű és eleve előnyös lehet valamennyi társasági adó köteles vállalat számára, attól függően, hogy végrehajtanak-e bizonyos ügyleteket vagy sem, nem jelenti azt, hogy ne lehetne szelektív.” mondta az EB.

ECON rapporteurs on AML files have been appointed

Kinevezték az AML-fájlokkal foglalkozó ECON előadókat

The ECON committee of the European Parliament has distributed the rapporteurships for the anti-money laundering (AML) files contained in the Package that was presented in July by the European Commission. Luis Garicano (Renew Europe, Spain) will lead the EP´s negotiations on the future anti-money laundering authority (AMLA). Ernest Urtasun (Greens/EFA, Spain) will be in charge of drafting an opinion to the LIBE committee on the development of AML disclosure measures for the trading of digital assets and Eero Heinäluoma (S&D, Finland) will be responsible for drafting an opinion to the LIBE committee on the future AML rulebook.

Az Európai Parlament ECON bizottsága kiosztotta az Európai Bizottság által júliusban előterjesztett csomag pénzmosási (AML) aktáit. Luis Garicano (Renew Europe, Spanyolország) fogja vezetni az Európai Parlament tárgyalásait a jövőben a pénzmosás elleni küzdelemről (AMLA). Ernest Urtasun (Zöldek/EFA, Spanyolország) feladata lesz a vélemény szövegezése a LIBE Bizottság felé, a digitális eszközök kereskedelmére vonatkozó AML közzétételi intézkedések kidolgozásáért és a jövőbeli AML szabálykönyvvel kapcsolatos véleményalkotásért pedig Eero Heinäluoma (S&D, Finland) felel majd.

Weekly Tax News – 18 October 2021

EU officials and tax advisers discuss Fair Taxation

 On Tuesday 12 October, EU officials and tax advisers from all over Europe discussed how to ensure a Stable Recovery through Fair Taxation during a conference organised by the European Tax Adviser Federation (ETAF) in Brussels and livestreamed it. Taking place just a few days after the OECD agreement on the reform of the international corporate taxation system, the ETAF Conference was a good opportunity for the speakers to share their initial reactions on the deal. During the debate, the Director for direct taxation at the European Commission, Benjamin Angel explained how the European Commission intends to transpose at EU level the global tax deal, announcing that it aims to present a proposal for a Directive, implementing Pillar II before the end of the year. Aurore Mons delle Roche, Tax Partner at EY and Member of the ITAA Council, welcomed the agreement but outlined that it also comes with great challenges for tax advisers and enterprises in terms of implementation.

During the debate, speakers also reacted to the recent Pandora Papers investigation. MEP Paul Tang said that the FISC Subcommittee of the European Parliament – that he chairs – is still making up its mind on which actions to take following this new scandal but that it definitely wants to look at the enablers of it.

EU tisztviselők és adótanácsadók a méltányos adózásról tárgyalnak

Október 12-én, kedden az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) által Brüsszelben szervezett, élőben közvetített konferencián az Európa különböző országaiból jött uniós tisztviselők és adótanácsadók megvitatták, hogyan biztosítható a méltányos adóztatás révén az ún. Stable Recovery / Stabil Helyreállítás. A csak néhány nappal a nemzetközi társasági adó reformjáról szóló OECD-megállapodás után zajló ETAF konferencia jó alkalom volt arra, hogy az előadók megosszák a megállapodással kapcsolatos első reakcióikat.

A vita során az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója, Benjamin Angel elmondta, hogy az Európai Bizottság miként kívánja uniós szintre átültetni a globális minimumadó-megállapodást, valamint bejelentette, hogy a bizottság célja, hogy még az év vége előtt előterjesszen egy határozatot a II. pillér végrehajtásáról. Aurore Mons delle Roche, az EY partnere és az ITAA Tanács tagja üdvözölte a megállapodást, de hangsúlyozta, hogy bevezetése komoly kihívásokat jelent az adótanácsadók és a vállalkozások számára egyaránt. A vita során a felszólalók a Pandora-papírok legutóbbi vizsgálatára is reagáltak. Paul Tang európai parlamenti képviselő elmondta, hogy az Európai Parlament FISC albizottsága – amelynek elnöke – még mindig nem döntött, milyen lépéseket tegyen a botrányt követően, de mindenképpen meg akarják vizsgálni, mi tette ezt lehetővé.

G20 Finance ministers endorse the global tax deal

Finance ministers from G20 countries endorsed on Wednesday 13 October in Washington the final political agreement reached last week between 136 countries at OECD level on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy.

In a statement published at the end of the meeting, they call on the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to swiftly develop the model rules and multilateral instruments according to the timetable provided in the Detailed Implementation Plan, with a view to ensure that the new rules will come into effect at global level in 2023.

A G20 pénzügyminiszterei támogatják a globális minimumadó-megállapodást

A G20-országok pénzügyminiszterei október 13-án, szerdán Washingtonban nyilvánosan támogatták a múlt héten 136 OECD ország között létrejött politikai megállapodást, amely a gazdaság digitalizálásából következő adózási kihívásokra válaszként egy két pilléren nyugvó megoldással szolgál. Az ülés végén közzétett nyilatkozatukban felszólítják az OECD/G20 Inclusive Framework nevű akciócsoportját (a BEPS inkluzív keretrendszere), hogy a részletes végrehajtási tervben meghatározott ütemterv szerint haladéktalanul dolgozzon ki a modellszabályokat és multilateriális megoldásokat annak érdekében, hogy az új szabályok 2023-ban globális szinten hatályba léphessenek.

 EC confident a minimum tax can be agreed unanimously in the EU

Speaking at an online event organized by AK Europa, OGB Europa Büro and the EU Tax Observatory on Wednesday 13 October, the Director for direct taxation at the European Commission, Benjamin Angel said he was confident that the Pillar II of the global deal on reforming corporate tax rules will get the unanimity it needs to be adopted by EU Member States and transposed within the EU. All EU members of the OECD/G20 Inclusive Framework are now on board and Cyprus has also declared its support to the deal. For Joachim Englisch, Professor at the University of Münster, the future EU legislation should be flexible enough and contain some opt-out as it will be complicated to revise with the unanimity rule. Theresa Neef, Researcher at the EU Tax Observatory, said that it is important that the EU legislation stays flexible on the minimum tax rate. But Benjamin Angel replied that the EU aims to stay as close as possible to the OECD deal. “Now is not the time to be much more ambitious, to have a different rate or whatever”, he said.

Az Európai Bizottság bízik benne, hogy az EU-ban egyhangúlag sikerül megállapodni a minimumadóról

Az AK Europa, az OGB Europa Büro és az EU Tax Observatory által október 13-án, szerdán megtartott online eseményen az Európai Bizottság közvetlen adózásért felelős igazgatója, Benjamin Angel elmondta, bízik abban, hogy a társasági adó szabályozás reformjáról szóló nemzetközi megállapodás II. pillére megkapja azt az egyhangú jóváhagyást, amely az EU tagállamok által a nemzeti jogszabályokba történő átültetéséhez szükséges.

Az OECD/G20 Inclusive Framework minden tagja egyetértett a javaslattal, továbbá Ciprus is kinyilvánította, hogy támogatja a megállapodást. Joachim Englisch, a Münsteri Egyetem professzora szerint a jövőbeli uniós szabályozásnak kellően rugalmasnak kell lennie, valamint tartalmaznia kell rendelkezéseket az esetleges kilépésekre vonatkozóan, mert annak későbbi módosítása nem lesz könnyű az egyhangú döntés szükségessége miatt. Theresa Neef, az EU Tax Observatory kutatója elmondta, hogy fontos, hogy az uniós jogszabályok rugalmasak maradjanak a minimális adókulcs tekintetében. Benjamin Angel azonban azt válaszolta, hogy az EU célja, hogy a szabályozás a lehető legközelebb maradjon az OECD-megállapodáshoz. “Most nem annak van itt az ideje, hogy ambiciózusak legyünk abban, hogy bármin változtassunk, vagy eltérő adókulcsot alkalmazzunk. ” – mondta.

EC presents tax recommendations to mitigate soaring energy prices’ impact

The European Commission published on Wednesday 13 October a toolbox to help EU Member States mitigate the negative impact of soaring energy prices on households and businesses.

Among all the recommendations, it suggests to Member States to reduce taxation rates for vulnerable populations, in a time limited and targeted way. The European Commission recalls that the current Energy Taxation Directive allows Member States to exempt or to apply a reduced rate on electricity, natural gas, coal and solid fuels used by households.

Member States may also decide to apply reduced VAT rates on energy products as long as they respect the minima laid down in the EU’s VAT Directive, the Commission says.

It also recommends to Member States to consider shifting the financing of renewable support schemes away from levies to sources outside the electricity bill. This would have the benefit of relieving vulnerable consumers from a significant part of their energy bill, according to the Commission.

Az EB adózási ajánlásokat terjeszt elő a megugró energiaárak hatásának mérséklésére

Az Európai Bizottság október 13-án, szerdán közzétett egy eszköztárat annak érdekében, hogy segítsen az EU tagállamoknak enyhíteni a megugró energiaárak háztartásokra és vállalkozásokra gyakorolt ​​negatív hatását. Többek között azt javasolja a tagállamoknak, hogy célzottan, a leginkább érintett lakosság érdekében egy bizonyos időre csökkentsék az adókulcsokat. Az Európai Bizottság emlékeztet arra, hogy a jelenlegi energiaadó irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy adómentességet vagy kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a háztartások által használt villamos energia, földgáz, szén és szilárd tüzelőanyagok esetében. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a Héa irányelvben meghatározott minimum mértékek figyelembevételével kedvezményes áfa kulcsot alkalmaznak az energiatermékekre – mondja a Bizottság. Továbbá javasolja a tagállamoknak, hogy vegyék fontolóra a megújuló energiaforrások finanszírozása esetén a hangsúly áthelyezését az adókról a villanyszámlán kívüli forrásokra. A Bizottság szerint ennek az lenne az előnye, hogy a kiszolgáltatott fogyasztókat megszabadítaná energiaszámlájuk egy jelentős részétől.

New EP study on taxing professional football in the EU

The Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies of the European Parliament recently published a new study on taxing professional football in the EU, commissioned by the FISC Subcommittee Coordinators. The study scrutinises the tax treatment of professional football players’ remuneration in Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Portugal and Spain. Despite considerable differences among the national tax regimes, the study observes a common consciousness of the impact of tax on the competitiveness of national football leagues.It also makes some recommendations such as the introduction of a uniform harmonised high-standard good governance rules for football agents and professional football clubs through an EU license system, including some anti-money laundering requirements.

Új EP-tanulmány a profi futball megadóztatásáról az EU-ban

Az Európai Parlament Gazdasági, Tudományos és Életminőség szabályozásával foglalkozó osztálya a közelmúltban a FISC albizottságának koordinátorainak megbízásából új tanulmányt tett közzé a professzionális labdarúgás uniós adóztatásáról. A tanulmány azt vizsgálja, hogyan kezelik a hivatásos labdarúgók javadalmazásának adóügyi kérdéseit Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban. A tanulmány szerint a nemzeti adórendszerek közötti jelentős különbségek ellenére is könnyen igazolható az adózás hatása a nemzeti labdarúgó bajnokságok versenyképességére. Néhány ajánlást is tesz, például a futball ügynökségek és a hivatásos labdarúgóklubok számára egy uniós licenc rendszer alapján működő, egységes, harmonizált, magas színvonalú kormányzati szabályzást javasol, beépítve néhány pénzmosás elleni követelményt is.

Belgian government to reform tax regime for expatriates

 The Belgian government is set to change its tax regime for expatriates as part of its budget for 2022, which was approved on Tuesday 12 October. The old regime allowed certain write-offs on taxable income that about 20 000 expatriates took advantage of. Under the new proposal, those deductions would be replaced with a fixed 30% deduction, capped at €90 000, on taxable income for work-related expenses. The main change is that it nearly doubles the minimum annual salary threshold to benefit from the regime, from around €40 000 to €75 000. The goal is to limit the write-off benefits to high earners so that Belgium isn’t at a competitive disadvantage compared to neighbouring countries.  Expatriates who work at EU institutions will nevertheless continue to be exempt from Belgian income tax, paying instead a “community tax” of between 8 and 45%. The reform will also likely include a provision that would exclude expats living 150 km or closer to Belgium’s borders. It is estimated that the new regime would bring additional €24.5 million annually.

A belga kormány megreformálná a külföldön élők adózási szabályait

A belga kormány október 12-én, kedden jóváhagyta a 2022-es költségvetés részeként a külföldön élő állampolgáraira vonatkozó adózási szabályok módosítását. A régi rendszer lehetővé tette az adóköteles jövedelemből egyes tételek levonását, amiből körülbelül 20 000 külföldön élő belga személynek származott előnye. Az új javaslat szerint ezt a szabályt egy fix, 30%-os levonási hányad váltaná fel, 90 000 eurós felső határral, a munkával kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan. A fő változás az, hogy az a kedvezmény majdnem megduplázza, körülbelül 40 000 euróról 75 000 euróra növeli azt az éves minimális jövedelem szintet, amely esetén már részesülni lehet a kedvezményből. A cél az, hogy a levonásból származó előnyt a magasabb keresetűekre korlátozzák, így Belgium nem kerülne versenyhátrányba a szomszédos országokkal szemben. Az uniós intézményekben dolgozó belga állampolgárok ettől függetlenül továbbra is mentesülnek majd a belga jövedelemadó alól, helyette egy ún. „közösségi adót” kell fizetniük, amelynek mértéke 8 és 45% között van. A reform valószínűleg tartalmazni fog egy olyan rendelkezést is, amely kizárná a kedvezményből azokat a belga személyeket, akik Belgium határától 150 km-es távolságon belül élnek. A becslések szerint az új adózási szabályozás évente további 24,5 millió euró bevételt jelentene az országnak.

Weekly Tax News – 25 October 2021

 European Commission presents its 2022 Work Programme

 The European Commission will present in 2022 a proposal for a Directive implementing the OECD global tax deal on re-allocation of taxing rights (Pillar I), according to its Work Programme for next year unveiled on Tuesday 19 October.  The text doesn’t mention a timing for this initiative as the Commission still needs to see the fine print of the OECD Multilateral Convention before taking a decision on the possible design of a Directive. Concerning the minimum corporate tax rate (Pillar II), the Commission already said it aims to present a proposal for a Directive in December 2021. The Commission will also present during the 3rd quarter 2022 a revision of the VAT Directive and of the Council regulation on VAT administrative cooperationThe package will involve reporting obligations and electronic invoicing, the treatment of the platform economy and a single EU VAT registration, the programme said.

Az Európai Bizottság bemutatja 2022-es munkaprogramját

Az Európai Bizottság október 19-én, kedden bemutatott jövő évi munkaprogramja szerint 2022-ben terveik között szerepel egy irányelv javaslat előterjesztése az OECD globális minimumadó megállapodás végrehajtásáról (I. pillér) az adózási jogok átcsoportosításával kapcsolatban. A szöveg nem említi ennek a kezdeményezésnek az időzítését, mivel a Bizottság szeretné látni az OECD multilateriális egyezmény apró betűs részét is, mielőtt az irányelv lehetséges tartalmáról döntést hozna. Bizottság már közölte, hogy 2021 decemberében irányelv javaslatot kíván előterjeszteni a minimális társasági adó kulcsra vonatkozóan (II. pillér). Továbbá 2022 harmadik negyedévében a Bizottság elő kívánja terjeszteni a HÉA irányelv felülvizsgálatára és a HÉA igazgatási együttműködés bizottsági szabályozására vonatkozó javaslatait. A csomag tartalmazza majd az adatszolgáltatási kötelezettségek és az elektronikus számlázás, valamint a platform gazdaság kezelésére és az egyedi áfa regisztráció kezelésére vonatkozó szabályokat is – olvasható a programban.

MEPs welcome the OECD Global Tax Deal

 The European Parliament globally welcomed the OECD Tax Deal found on 8 October. During a debate in Plenary session on Wednesday 20 October, MEPs called the European Commission, the Council of the EU and Member States to facilitate its fast implementation at EU level.Slovenian Foreign Minister Anže Logar and Commissioner Mairead McGuinness pledged that they would do their utmost to meet the ambitious timetable for the agreement to enter into force in 2023. Some MEPs want the EU to go beyond the deal, by setting for instance a 21% minimum corporate tax rate, while others asked the Commission to strictly stick to what has been agreed at OECD level.

A képviselők üdvözlik az OECD globális minimumadó egyezményét

Az Európai Parlament általánosságban üdvözölte az OECD október 8-án megkötött adó megállapodását. Az október 20-i, szerdai plenáris ülésen tartott vita során az Európa Tanács képviselői felszólították az Európai Bizottságot, az EU Tanácsát és a tagállamokat, hogy segítsék elő annak gyors, uniós szintű végrehajtását. Anže Logar szlovén külügyminiszter és Mairead McGuinness ígéretet tettek arra, hogy mindent megtesznek az ambiciózus ütemterv betartása érdekében, amely a megállapodást 2023-ban hatályba léptetné. Egyes EP-képviselők azt szeretnék, ha az EU túllépne a megállapodáson, például 21%-os minimális társasági adó kulcs bevezetésével, míg mások arra kérték a Bizottságot, hogy szigorúan tartsa be az OECD-szinten megállapodottakat.

Europeans and Americans agree on withdrawing digital taxes

 The United States, France, Italy, Spain, Austria and the United Kingdom have reached a deal on the withdrawal of their domestic digital taxes ahead of the implementation of the new OECD Tax deal, the countries announced in a joint statement published on Thursday 21 October. The United States will retroactively – as of 8 October – withdraw trade sanctions which had been imposed to those countries in retaliation for digital taxes. In turn, the five European countries will remove those taxes but only when the new global corporate taxation system enters into force. The agreement also introduces a transitional regime which will apply from the beginning of 2022 until the new tax system is in force.

Az európaiak és az amerikaiak megegyeztek a digitális adók kivezetésében

Az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria és az Egyesült Királyság megállapodásra jutottak a hazai digitális adóik kivezetéséről az OECD új adó-megállapodásának végrehajtása előtt – jelentették be az országok október 21-én, csütörtökön közzétett közös közleményükben. Az Egyesült Államok visszamenőleges hatállyal – október 8-tól – megszünteti a digitális adókkal kapcsolatos kereskedelmi szankciókat, amelyek az említett országok ellen irányultak. Az öt európai ország erre válaszként eltörli ezeket az adókat, de csak az új globális társasági adórendszer hatályba lépését követően. A megállapodás egy átmeneti rendelkezést is bevezet, amely 2022 elejétől az új adórendszer hatálybalépéséig lesz érvényben.

MEPs call the EU to act in the wake of the Pandora Papers scandal

The European Parliament adopted on Thursday 21 October a resolution calling for actions after the Pandora Papers revelations.

The text urges tax administrations in Member States to analyse all the data leaks and launch investigations.

The European Commission is also asked to draw the lessons from this scandal and look at whether further legislative action is appropriate at EU level.

The text condemns the role of the United States as a hub for financial and corporate secrecy and call for linking the access for the UK financial sector to the EU Single Market for financial services to the respect by the UK of common tax and anti-money laundering standards.

It also insists on the role of law firms, tax advisers and wealth managers in assisting high-net-worth individuals in setting up corporate structures to shield their assets and ask the Commission to evaluate the regulatory framework that apply to these professions.

A képviselők cselekvésre szólítják fel az EU-t a Pandora-papírok botrány nyomán

 Az Európai Parlament október 21-én, csütörtökön határozatot fogadott el, amelyben cselekvésre szólít fel a Pandora-papírok kiszivárogtatását követően. A szöveg sürgeti a tagállamok adóhatóságait, hogy elemezzék ki az adatszivárogást, és indítsanak vizsgálatokat. Az Európai Bizottságot arra kérik, hogy vonja le a tanulságot ebből a botrányból, és vizsgálja meg, szükséges-e további uniós szintű jogalkotási lépés. A szöveg elítéli az Egyesült Államoknak a pénzügyi és vállalati titoktartás központjaként betöltött szerepét, és felszólít arra, hogy tegyék lehetővé az Egyesült Királyság pénzügyi szektorának az Európai Uniós egységes piac pénzügyi szolgáltatásaihoz való hozzáférést, azzal, hogy az Egyesült Királyság tartsa tiszteletben a közös adózás és a pénzmosás elleni küzdelem normáit. A szöveg kitart amellett, hogy az ügyvédi irodáknak, adótanácsadóknak és vagyonkezelőknek szerepük van abban, hogy segítsenek a nagy nettó vagyonnal rendelkező személyek számára felállítani olyan vállalati struktúrákat, amelyek megvédik eszközeiket, ezzel együtt felkéri a Bizottságot, hogy értékelje az e szakmákra vonatkozó szabályozási rendszert.

EP shows unity in calling for stronger EU AML rules

 The European Parliament spoke with one voice during a debate in Plenary session on Wednesday 20 October, asking for stronger European rules to combat money laundering and terrorist financing. In the wake of the Pandora Papers scandal, they especially supported the creation of a dedicated European authority (AMLA), as proposed by the European Commission at the end of July. The new authority is expected to be established in 2023 and will start its activities in 2024. The direct supervision of certain high-risk financial entities will only start in 2026, which is when AMLA will reach its full staffing, EU Commissioner Mairead McGuinness recalled.

 Az EP egységet mutat abban, hogy sürgesse az EU-t a pénzmosás elleni küzdelem terén szigorúbb szabályok létrehozásában

Az október 20-i, szerdai plenáris ülésen tartott vitában az Európai Parlament egyhangúan szólított fel szigorúbb európai szabályozásra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. A Pandora-papírok botrány nyomán különös hangsúllyal támogatták egy elkötelezett európai hatóság (AMLA) létrehozását, ahogyan azt már az Európai Bizottság is javasolta július végén. Az új hatóság várhatóan 2023-ban jön létre, és 2024-ben kezdi meg működését. Egyes magas kockázatú pénzügyi szervezetek közvetlen felügyelete csak 2026-ban kezdődik meg, ekkor éri el teljes létszámát az AMLA – emlékeztetett Mairead McGuinness Európai Uniós biztos.

CumEx files 2.0: tax evasion cost governments €150 billion

 Three years after the CumEx files were first published in 2018, the international media group behind the investigation led by CORRECTIV published on Thursday 21 October new revelations on this scandal called “CumEx Files 2.0”. The group said that taxpayers around the world have been cheated out of €150 billion through so-called cum-cum and cum-ex schemes that are designed to exploit weaknesses in national tax laws. France is the country most affected by this tax evasion with 33.3 billion, followed by Germany with 28.5 billion, the Netherlands with 27 billion and Spain with 18.8 billion.

CumEx fájlok 2.0: az adóelkerülés 150 milliárd eurójába került a kormányoknak

Három évvel a CumEx-fájlok 2018-as első közzététele után a CORRECTIV által vezetett vizsgálat mögött álló nemzetközi médiacsoport október 21-én, csütörtökön újabb információt tett közzé a botrányról, „CumEx Files 2.0” néven. A csoport közölte, hogy az adófizetőktől világszerte 150 milliárd eurót csaltak ki az úgynevezett cum-cum és cum-ex rendszerek révén, amelyek kihasználták a nemzeti adótörvények hiányosságait. Franciaország az adóelkerülés által leginkább érintett országa 33,3 milliárddal, ezt követi Németország 28,5 milliárddal, Hollandia 27 milliárddal és Spanyolország 18,8 milliárddal.