Weekly Tax News – 15 November 2021

Heti Adóhírek – 2021. november 15.

EC to unveil its Own Resources Package on 22 December

According to a provisional agenda, the European Commission is planning to unveil its Own Resources Package on 22 December 2021. The package, initially foreseen for June 2021, was supposed to introduce three new own resources for the EU budget: a carbon border adjustment mechanism (CBAM), a digital levy and an own resource based on the EU Emissions Trading System (ETS). It was postponed for several reasons, including, concerning the digital levy, to support the finalisation of the agreement on the international tax reform. It is however not clear if the package will contain a digital levy as such as it is banned by the OECD tax deal. The EC committed to present this package in the December 2020 Interinstitutional Agreement on cooperation on budgetary matters.

Az EB december 22-én hozza nyilvánosságra saját forráscsomagját

Az előzetes napirend szerint az Európai Bizottság a tervek szerint 2021. december 22-én terjeszti elő a saját forrásokról szóló csomagot. Az eredetileg 2021 júniusára tervezett csomag három új saját forrást vezetne be az uniós költségvetésbe: a szén-dioxid-kibocsátási korlátozási és kereskedelmi mechanizmust (CBAM), a digitális illetéket és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS). Ezt több okból is elhalasztották, többek között a digitális illeték esetében, hogy támogassák a nemzetközi adóreformról szóló megállapodás véglegesítését. Nem világos azonban, hogy a csomag tartalmazni fog-e digitális adót, mivel azt az OECD adóügyi megállapodása tiltja. Az EB kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt a csomagot a költségvetési kérdésekben való együttműködésről szóló intézményközi megállapodásban 2020 decemberében előterjeszti.

France pushes for EU-level revenues from global tax deal

France wants the OECD tax deal to provide new revenues at the EU level and to contribute to paying back the EU Recovery plan, the French European Affairs minister, Clément Beaune, said at the European Commission Annual Budget Conference on Monday 8 November. Clément Beaune suggested that the EU could take part of the additional revenue that the deal is expected to generate for EU countries to create a new own resource for the EU budget or an EU tax. The European Commission will unveil its proposal on the implementation of the OECD global agreement on minimum effective taxation (Pillar II) on 22 December 2021. As France will take over the presidency of the EU Council in January 2022, it will try to reach a political agreement in the Council on this proposal, Clément Beaune said.

Franciaország uniós szintű bevételeket szorgalmaz a globális adóegyezményből

Franciaország azt szeretné, ha az OECD adóügyi megállapodása új bevételeket biztosítana uniós szinten, és hozzájárulna az EU gazdaságélénkítési tervének visszafizetéséhez – jelentette ki Clément Beaune Franciaország európai ügyekért felelős államtitkára az Európai Bizottság éves költségvetési konferenciáján november 8-án, hétfőn. Clément Beaune azt javasolta, hogy az EU az EU-tagállamok számára a megállapodásból várhatóan keletkező többletbevételek egy részét felhasználhatná arra, hogy új saját forrást vagy uniós adót hozzon létre az uniós költségvetés számára. Az Európai Bizottság 2021. december 22-én mutatja be a tényleges minimumadóztatásról szóló OECD globális megállapodás (II. pillér) végrehajtásáról szóló javaslatát. Mivel 2022 januárjában Franciaország veszi át az EU Tanácsának soros elnökségét, Clément Beaune elmondta, hogy megpróbál politikai megállapodást elérni a Tanácsban majd erről a javaslatról.

EP gives its final green light to public CBCR

On Thursday 11 November, MEPs gave their final green light to the directive on public country-by-country reporting (CBCR), closing a five-years legislative process. According to the new rules, multinationals and their subsidiaries with annual revenues over €750 million – and which are active in more than one EU country – will now have to publish the amount of tax they pay in each member state. This information will also need to be made publicly available on the internet, using a common template and in a machine-readable format. Member states will have 18 months to transpose the directive into their national laws. This means that businesses will need to be complying with the first provisions of the directive by mid-2024.

Az EP végső zöld utat adott a nyilvános CBCR-nek

 November 11-én, csütörtökön az európai parlamenti képviselők végső zöld utat adtak a nyilvános országonkénti jelentéstételről (CBCR) szóló irányelvnek, lezárva ezzel egy ötéves jogalkotási folyamatot. Az új szabályok értelmében a 750 millió eurónál nagyobb éves bevétellel rendelkező multinacionális vállalatoknak és leányvállalataiknak – amelyek egynél több uniós országban tevékenykednek – ezentúl közzé kell tenniük az egyes tagállamokban fizetett adójuk összegét. Ezt az információt az interneten is nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, közös sablon alapján és géppel olvasható formátumban. A tagállamoknak 18 hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet átültessék nemzeti jogukba. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak 2024 közepéig meg kell felelniük az irányelv első rendelkezéseinek.

MEPs quiz experts on the impact of new technologies on taxation

 On Tuesday 9 November, MEPs from the FISC Subcommittee of the European Parliament discussed with experts the impact of new technologies on taxation. Speakers recognise the challenges and opportunities offered by crypto assets and blockchain in taxation. The crypto assets market is growing fast, Andreas Thiemann, Researcher at the Joint Research Centre of the European Commission, recalled. The total market capitalization for all cryptocurrencies amounted to 2.2 trillion euros in October 2021, he said. Michelle Harding, Senior economist at the OECD’s Centre for Tax Policy and Administration said that the OECD is advancing its work to design a tax reporting framework for these assets and that the work will be finalized in 2022. Robert Müller from the tax consultancy & auditing firm Flick Gocke Schaumburg outlined how blockchain technology is suitable for tax functions. He said that, as a first step, it would be desirable to have an EU blockchain e-invoicing system and then, in the long term, to replace VAT tax with a native VAT cryptocurrency or token. He also said that it is necessary to create a specific framework for blockchain tax applications in the EU. The hearing will feed an upcoming INI report of the European Parliament on this subject.

Az európai parlamenti képviselők szakértőket kérdeznek az új technológiák adózásra gyakorolt hatásáról

November 9-én, kedden az Európai Parlament Adóügyi albizottságának képviselői szakértőkkel vitatták meg az új technológiák adózásra gyakorolt hatását. A felszólalók ismertették a kriptoeszközök és a blokklánc által az adózásban kínált kihívásokat és lehetőségeket. A kriptoeszközök piaca gyorsan növekszik – emlékeztetett Andreas Thiemann, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának kutatója. Elmondta, hogy 2021 októberében az összes kriptovaluta teljes piaci forgalma 2,2 billió eurót tett ki. Michelle Harding, az OECD Adópolitikai és Adóigazgatási Központjának vezető közgazdásza elmondta, hogy az OECD előrehalad az ezen eszközökre vonatkozó adóbeszámítási keretrendszer kialakításával kapcsolatos munkájában, és a munka várhatóan 2022-ben fejeződik be. Robert Müller a Flick Gocke Schaumburg adótanácsadó és könyvvizsgáló cégtől felvázolta, hogy a blokklánc technológia hogyan alkalmas az adózási feladatok ellátására. Elmondta, hogy első lépésként kívánatos lenne egy uniós blokklánc e-számlázási rendszer, majd hosszú távon a héa adó helyett egy natív héa kriptopénz vagy token bevezetése. Azt is elmondta, hogy az EU-ban külön keretet kell teremteni a blokklánc adóalkalmazások számára. Az elhangzottak szerepelnek majd az Európai Parlament e témában készülő INI-jelentésében.  (megj: A saját kezdeményezésű (INI) jelentések az Európai Parlament egyik munkaeszköze és politikai eszköze, és lehetőséget nyújtanak az európai parlamenti képviselőknek arra, hogy az érdeklődésükre számot tartó témák széles körét vizsgálják meg)

 EU Council aims at an agreement on VAT rates at the December Ecofin

The EU Council is aiming to find an agreement on the European Commission’s 2018 proposal to give Member States the freedom to set reduced, super-reduced and zero VAT rates at the Ecofin meeting on 7 December, according to a provisional agenda. The EU Council Working Party on Tax Questions is due to discuss and finalize the compromise text on 25 November.

Az EU Tanács célja, hogy a decemberi Gazdasági és Pénzügyi Tamács (Ecofin)-ülésen megállapodás szülessen a héa-kulcsokról

Az EU Tanácsa az előzetes napirend szerint az Ecofin december 7-i ülésén szeretne megállapodásra jutni az Európai Bizottság 2018-as azon javaslatáról, amely a tagállamoknak szabadságot adna a kedvezményes, a szuperkedvezményes és a nulla héa-kulcsok megállapítására. Az EU Tanács adóügyi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja november 25-én vitatja meg és véglegesíti az egyeztetett szöveget.

Denmark, Croatia and Lithuania asked to explain how they transposed the VAT e-commerce package

The Commission decided on Friday 12 November to open infringement proceedings against Denmark, Croatia and Lithuania for non-communication of the explanatory documents in relation to the transposition of new EU rules for VAT on e-commerce. The new rules are intended to simplify VAT for companies and consumers involved in cross-border online sales within the EU. Since Denmark, Croatia and Lithuania have failed to provide clear explanations on the way they have transposed these directives, the Commission cannot check that these Member States have completely and correctly transposed the relevant provisions into national law, it explained. The three countries now have two months to act, otherwise the Commission may decide to move on to the next stage of the infringement proceedings and send reasoned opinions.

Dániát, Horvátországot és Litvániát felkérték, hogy magyarázzák el, hogyan ültették át az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos héa-csomagot.

 A Bizottság november 12-én, pénteken úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Dánia, Horvátország és Litvánia ellen, mivel nem juttaták el az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új uniós héaszabályok átültetésével kapcsolatos magyarázó dokumentumokat. Az új szabályok célja, hogy egyszerűsítsék az EU-n belüli, határokon átnyúló online értékesítésben részt vevő vállalkozások és fogyasztók számára a HÉA-t. Mivel Dánia, Horvátország és Litvánia nem adott egyértelmű magyarázatot az irányelvek átültetésének módjáról, a Bizottság nem tudja ellenőrizni, hogy ezek a tagállamok teljes mértékben és helyesen ültették-e át a vonatkozó rendelkezéseket a nemzeti jogba – magyarázta a Bizottság. A három országnak most két hónap áll rendelkezésére, hogy cselekedjen, ellenkező esetben a Bizottság úgy dönthet, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába lép, és indokolással ellátott véleményt küld.

Seven EU countries give their support to the European Payments Initiative

Seven EU Member States – Belgium, Finland, France, Germany, the Netherlands, Poland and Spain – said in a joint statement published on Tuesday 9 November that the European Payments Initiative (EPI) – a private initiative launched in July 2020 by several European banks – would help provide secure and innovative payment solutions. The seven countries state that they “firmly believe that time has come to build a genuine Europe of payments’” by removing unnecessary regulatory barriers to stimulate competition in the payments market. They call on stakeholders to work towards involving more Member States and promise to explore the possibility of converging the work of the EPI with other areas such as electronic identification and central bank digital currencies.

 Hét uniós ország támogatja az európai fizetési kezdeményezést

 Hét uniós tagállam – Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Franciaország, Spanyolország és Spanyolország – november 9-én, kedden közzétett közös nyilatkozatában kijelentette, hogy az európai fizetési kezdeményezés (EPI) – egy 2020 júliusában több európai bank által indított magánkezdeményezés – segíteni fogja a biztonságos és innovatív fizetési megoldások biztosítását. A hét ország kijelentette, hogy “szilárdan hisznek abban, hogy eljött az ideje felépíteni egy valódi, a fizetések Európáját ” a szükségtelen szabályozási akadályok felszámolásával, ösztönözve a versenyt a fizetési piacon. Felszólítják az érdekelt feleket, hogy törekedjenek több tagállam bevonására, és ígéretet tesznek arra, hogy megvizsgálják az EPI munkájának más területekkel, például az elektronikus azonosítással és a központi banki digitális valutákkal való összehangolásának lehetőségét.

Weekly Tax News – 22 November 2021

 Agreement reached on 2022 EU budget

 The EU Council and the European Parliament reached an agreement on the 2022 EU budget in the evening of Monday 15 November, setting total commitments at €169 515,8 million and payments at €170 603,3 million. The budget gives the priority to economic recovery, fighting climate change and the green and digital transitions. It also leaves enough resources under the expenditure ceilings of the 2021-2027 multiannual financial framework to allow the EU to react to unforeseeable needs. The full breakdown per heading is available here. The EU Council and the European Parliament now need to separately approve the joint text. The Council is expected to approve it on 23 November and the Parliament on 25-26 November.

Jóváhagyták az EU 2022-es költségvetését

Az EU Tanácsa és az Európai Parlament november 15-én, hétfőn este megállapodott a 2022-es uniós költségvetésről, amelyben az összes kötelezettségvállalást 169 515,8 millió euróban, a kifizetéseket pedig 170 603,3 millió euróban határozták meg. A költségvetés a gazdasági fellendülést, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, valamint a zöld és digitális átállást helyezi előtérbe. Elegendő forrást hagy mindamellett a 2021–2027-es többéves pénzügyi kerethez, hogy az EU reagálhasson az előre nem látható szükségletekre. A címsoronkénti teljes bontás itt érhető el. Az EU Tanácsának és az Európai Parlamentnek most külön kell jóváhagynia a közös megállapodást. A Tanács várhatóan november 23-án, a Parlament pedig november 25-26-án hagyja jóvá.

Tax transparency remains a top priority for the EU

 Speaking during the opening session of the plenary meeting of the OECD Global Forum on transparency and exchange of information for tax purposes on Wednesday 17 November, Benjamin Angel, the Director for direct taxation and tax coordination at the European Commission, assured that tax transparency remains a top priority for the EU. He recalled that 2021 is the first year for implementation of the sixth amendment of the Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation (DAC6) and that in the first months, 32 000 reports of potential aggressive tax practices were registered. He said the recent Pandora Papers scandal showed the need to do more and said the Commission is working on a DAC8 proposal to include crypto assets in scope and to cover the exchange of tax rulings concerning natural persons.

Az adózás átláthatósága továbbra is az EU legfontosabb prioritása

Benjamin Angel, az Európai Bizottság közvetlen adózásért és adókoordinációért felelős igazgatója az OECD Globális Fórumának az adóügyi átláthatóságról és információcseréről szóló plenáris ülésének nyitóülésén, november 17-én, szerdán beszédet mondott arról, hogy az adózás átláthatósága továbbra is kiemelten fontos az EU számára. Emlékeztetett arra, hogy 2021 az adóügyi közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC6) hatodik módosításának végrehajtásának első éve, és az első hónapokban 32 000 bejelentést regisztráltak potenciális agresszív adózási gyakorlatokról. Azt mondta, hogy a közelmúltban a Pandora Papers-botrány megmutatta, hogy többet kell tenni, és elmondta, hogy a Bizottság egy DAC8-javaslaton dolgozik, mely hatálya kiterjed a kriptoeszközök teljes területére, valamint a természetes személyekre vonatkozó adójogszabályok cseréjére

 OECD countries foster majority of tax evasion, according to the Tax Justice Network

 Countries are losing a total of $483 billion in tax a year to global tax abuse, according to the 2021 edition of the State of Tax Justice, published on Tuesday 16 November by the Tax Justice Network. Of the $483 billion lost a year, $312 billion of this tax loss is due to cross-border corporate tax abuse by multinational corporations and $171 billion is due to offshore tax abuse by wealthy individuals. According to the report, OECD countries foster 78% of the annual tax evasion. The authors attribute 55% of the losses to the United Kingdom, the Netherlands, Luxembourg and Switzerland. The United Kingdom and its dependent territories are responsible for a third of the corporate tax losses, according to the report. The Tax Justice Network recommends to governments to introduce an excess profit tax on multinational corporations making excess profits during the pandemic, such as global digital companies, in order to cut through profit shifting abuses. It also urges them to introduce a wealth tax to fund the Covid-19 response, with punitive rates for opaquely owned offshore assets.

A Tax Justice Network szerint az OECD-országok támogatják az adóelkerülés többségét

 A Tax Justice Network november 16-án, kedden közzétett State of Tax Justice 2021-es kiadása szerint az országok évente összesen 483 milliárd dollár adót veszítenek a globális adózási visszaélések miatt. Az évi 483 milliárd dolláros veszteségből 312 milliárd dollárt a multinacionális vállalatok határokon átnyúló társaságiadó-visszaélései okoznak, 171 milliárd dollár pedig a gazdag magánszemélyek offshore adózási visszaélései. A jelentés szerint az OECD-országok támogatják az éves adóelkerülés 78%-át. A szerzők a veszteségek 55%-át az Egyesült Királyságnak, Hollandiának, Luxemburgnak és Svájcnak tulajdonítják. A jelentés szerint az Egyesült Királyság és függő területei felelősek a társaságiadó-veszteség egyharmadáért. A Tax Justice Network azt javasolja a kormányoknak, hogy vezessenek be többlet nyereségadót a járvány során többletnyereséget szerző multinacionális vállalatokra, például a globális digitális vállalatokra a nyereségátcsoportosítással való visszaélések visszaszorítása érdekében. Arra is sürgeti őket, hogy vezessenek be vagyonadót büntetőkulcsokkal az átláthatatlan tulajdonú offshore vagyonokra válaszul a Covid-19 finanszírozására.

EP is preparing recommendations on Golden Visas

 The LIBE committee of the European Parliament is preparing an own-initiative report on citizenship and residence by investment schemes (so called Golden Visas). MEP Sophie in’t Veld (Renew Europe, Netherlands) recently published her draft report, which asks for a Union-wide gradual phasing out of citizenship by investment schemes by 2025 and argues for a regulation of intermediaries involved in these activities. MEPs are addressing the topic under different angles, ranging from residency requirements to money laundering and security checks, spelled out in a series of working documents available here.

Az EP ajánlásokat készít az arany vízumokról

 Az Európai Parlament LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) bizottsága saját kezdeményezésű jelentést készít az állampolgárságról és a befektetési rendszerek (úgynevezett arany Vízum) szerinti tartózkodásról. Sophie in’t Veld (Európa megújítása, Hollandia) európai parlamenti képviselő a közelmúltban tette közzé jelentéstervezetét, amely az állampolgárság befektetési rendszerek általi fokozatos uniós szintű megszüntetését kéri 2025-ig, és az e tevékenységekben részt vevő közvetítők szabályozása mellett érvel. A képviselők a témával különböző szempontok szerint foglalkoznak, a tartózkodási hely követelményétől a pénzmosásig és a biztonsági ellenőrzésekig, amelyeket az itt elérhető munkadokumentumok tartalmaznak.

ECB updates MEPs on its digital euro plan

 On Thursday 18 November, Fabio Panetta, a European Central Bank (ECB) Executive Board member updated MEPs from the ECON committee of the European Parliament on the ECB’s plan for the creation of a digital euro by 2026 that could be used for all types of payments. As arguments, he cited the need to adapt to the new reality of payments in Europe, the search for greater European independence when third country providers carry out 70% of card transactions in the EU, the launch of innovative services, and respect for the privacy of users. Mr. Panetta stressed the importance of providing a digital currency that meets a requirement in terms of security and minimal transaction costs and said that the goal was not to eliminate cash or the commercial money provided by banks. Even if the European Commission is still far away from proposing a bill on this, he called on the MEPs to do their part by helping, when the time will come, to transform the digital euro plan into law.

Az Európai Központi Bank tájékoztatja a képviselőket digitális eurótervéről

 November 18-án, csütörtökön Fabio Panetta, az Európai Központi Bank (EKB) Igazgatóságának tagja tájékoztatta az Európai Parlament ECON bizottságának képviselőit az EKB azon tervéről, hogy 2026-ra létrehozza a digitális eurót, amely minden típusú fizetésre használható lesz. Érvként hozta fel az új európai fizetési valósághoz való alkalmazkodás szükségességét, a nagyobb európai függetlenségre való törekvést, amikor a harmadik országbeli szolgáltatók bonyolítják le a kártyatranzakciók 70%-át az EU-ban, az innovatív szolgáltatások bevezetését és a felhasználók adatainak tiszteletben tartását. Panetta hangsúlyozta egy olyan digitális valuta biztosításának fontosságát, amely megfelel a biztonsági követelményeknek és minimális tranzakciós költséggel jár, elmondta, hogy nem a készpénz vagy a bankok által biztosított kereskedelmi pénz kiiktatása a cél. Mégha az Európai Bizottság még távol áll is az erről szóló törvényjavaslattól, felszólította a képviselőket, hogy vegyék ki a részüket azzal, hogy amikor eljön az ideje, segítsék a digitális euró tervének törvénybe iktatását.

 

Weekly Tax News – 29 November 2021

Heti Adó Hírlevél – 2021. november 29.

 EC is working on the implementation of Pillar II in the EU

Az EB a II. pillér implementálásán dolgozik az EU-ban

The European Commission is working on its proposal on the implementation of the OECD global agreement on minimum effective taxation (Pillar II), expected to be unveiled on 22 December 2021. According to an article published on Wednesday 24 November in La Libre Belgique, the Commission is reportedly considering to state in its proposal that the country of the subsidiary – and not the country of headquarters as provided by the OECD Tax Deal – would have the first hand to tax profits taxed below the 15% minimum rate. The OECD Pillar II is designed to apply to international profits taxed below 15%. But the European Commission’s aim would be to introduce a minimum tax rate of 15% for large companies with a consolidated turnover of 750 million euros in all EU countries and therefore tax all domestic profits at 15% as well. The justification for this change would be that the freedom of establishment within the EU prevents from applying the OECD rule as it stands because it would discriminate against domestic and international profits, which is forbidden by EU Treaties.

Az Európai Bizottság jelenleg is dolgozik a minimális tényleges adóztatásról szóló globális OECD-megállapodás (II. pillér) impementációjáról szóló javaslatán, amelyet várhatóan 2021. december 22-én mutatnak be. A november 24-én, szerdán, a La Libre Belgique-ben megjelent cikk szerint a Bizottság azt fontolgatja, javaslatában kimondja, hogy a leányvállalat országa – és nem a székhely szerinti ország, ahogyan azt az OECD adózási javaslata előírja – aki első körben jogosult lenne megadóztatni a 15%-os minimumkulcs alatt adóztatott nyereséget. Az OECD II. pillére a 15% alatti adózású nemzetközi szinten keletkezett nyereségre vonatkozik. Az Európai Bizottság célja azonban az lenne, hogy a 750 millió eurós konszolidált árbevételű nagyvállalatok számára 15%-os minimális adókulcsot vezessenek be az összes EU-tagországban, és így az összes hazai nyereséget is 15%-kal adóztatnák. A változtatás indoklása az lenne, hogy az EU-n belüli letelepedés szabadsága megakadályozza az OECD-szabály jelenlegi állapotának alkalmazását, mert diszkriminációt jelentene a hazai és nemzetközi szinten keletkezett nyereség esetén, amit az EU-szerződések tiltanak.

US signs Pillar I transitional agreements with India and Turkey

Az USA aláírja az I. pillér szerinti ideiglenes megállapodást Indiával és Törökországgal

The United States reached with Turkey, on 22 November, and with India, on 24 November, agreements on the withdrawal of their domestic digital taxes ahead of the implementation of the OECD Tax deal. The countries have agreed to the same terms that apply under the joint statement that was issued in October by the United States, Austria, France, Italy, Spain and the United Kingdom. However, for India, the interim period that will be applicable will be from 1st April 2022 until the implementation of Pillar I or 31st March 2024 – whichever is earlier -, the press release states.

Az Egyesült Államok (USA) november 22-én Törökországgal, november 24-én Indiával megállapodást kötött a helyi szintű digitális adók visszavonásáról az OECD adómegállapodás implementálása előtt. Az országok megegyeztek az októberben kiadott közös nyilatkozatban foglalt feltételekben, amelyet USA, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság adtak ki. India esetében az átmeneti időszak 2022. április 1-jétől az I. pillér implementálásáig vagy 2024. március 31-ig tart – attól függően, hogy melyik következik be korábban – áll a sajtóközleményben.

French EU Council presidency aims at an agreement on CBAM

A francia EU-elnökség célja a CBAM-ról szóló megállapodás létrejötte

France is determined to try to reach an agreement under its six-month Presidency of the EU Council – starting in January – on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the French Secretary of State for Europe Clément Beaune said at a POLITICO event on Monday 22 November. In this regard, he said that it would be good to have first an agreement at EU level and to implement it to have some leverage and then open international negotiation with like-minded countries. From the European Parliament’s side, MEP Mohammed Chahim, who is in charge of Parliament’s position on the proposal, is reportedly aiming to finalize his report for the ENVI committee before Christmas.

Franciaország határozott szándéka, hogy az EU Tanácsának hat hónapos elnöksége alatt – januártól kezdődően – megpróbál megállapodásra jutni az ún. határmenti karbonvám mechanizumsról (CBAM) – mondta Clément Beaune francia Európáért felelős államtitkár a Politico hétfői rendezvényén, november 22-én. Ezzel kapcsolatban azt mondta, jó lenne először uniós szintű megállapodást kötni, és azt implementálni, majd nemzetközi tárgyalásokat kezdeményezni a hasonlóan gondolkodó államokkal. Az Európai Parlament részéről Mohammed Chahim európai parlamenti képviselő, aki a javaslattal kapcsolatos parlamenti álláspontért felelős, a hírek szerint karácsony előtt szeretné véglegesíteni jelentését az ENVI bizottság számára.

Overview of progress made on tax issues under the Slovenian Presidency

A szlovén elnökség alatt adóügyi témákban elért eredmények összefoglalója

The Ecofin Council will adopt during its meeting on 7 December its traditional report to the European Council on tax issues, which gives an overview of the progress made under the Slovenian Presidency of the EU Council. The report mentions possible incoming agreements on the proposal to give Member States the freedom to set reduced, super-reduced and zero VAT rates as well as on the revision of the Code of Conduct on Business Taxation. It however reports no progress on the proposal to transform the VAT Committee into a comitology committee and on the Financial Transaction Tax (FTT).

Az Ecofin Tanács december 7-i ülésén fogja elfogadni az Európai Tanácsnak szánt hagyományos adóügyi jelentését, amely áttekintést ad az EU Tanácsának szlovén elnöksége alatt elért eredményekről. A jelentés megemlíti a beérkezett javaslatokat, amelyek alapján a tagállamok kedvezményes, rendkívüli és nulla ÁFA-kulcsok állapíthatnának meg, valamint a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódex felülvizsgálatát. A jelentés azonban nem számol be előrelépésről az ÁFA-bizottság komitológiai bizottsággá történő átalakítására irányuló javaslat és a pénzügyi tranzakciós adó (FTT) vonatkozásában.

EU Member States asked to promote fair and efficient taxation

A tisztességes és hatékony adóztatás támogatását kérte az EU-tagállamok az Európai Bizottság

The European Commission published on Wednesday 24 November its euro area recommendation for 2022-2023, in the framework of the European Semester Autumn Package. It calls for euro area Member States to take action, individually, including through the implementation of their Recovery and Resilience Plans, and collectively within the Eurogroup, to promote policies that tackle aggressive tax planning, tax evasion and tax avoidance to ensure fair and efficient tax systems. Euro area Member States are also encouraged to work to limit harmful tax competition including through the implementation of the OECD Tax Deal and to promote a shift-from labour taxation towards taxes that are less distortive.

Az Európai Bizottság november 24-én, szerdán tette közzé euró-övezeti ajánlását a 2022–2023-as időszakra, az európai szemeszter őszi csomagja keretében. Felhívja az euró-övezeti tagállamok figyelmét, hogy egyénileg – többek között reziliencia terveik végrehajtásán keresztül – és közösen tegyenek lépéseket az agresszív adótervezés, az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem érdekében a tisztességes és hatékony adózás biztosítása érdekében. Az Európai Bizottság az euró-övezeti tagállamokat arra is inspirálja, hogy korlátozzák a káros adóversenyeket, többek között az OECD adómegállapodás implementálásával, és támogassák a munkaerő adóztatása helyett a kevésbé torzító adó alkalmazását.

EU should limit special tax regimes for wealthy individuals, the European Tax Observatory says

Az Európai Adó Obszervatórium szerint az EU-nak korlátoznia kellene a vagyonos magánszemélyekre vonatkozó egyedi adózási szabályokat

Preferential tax regimes for wealthy individuals generate a loss of revenue of over €4.5 billion per year for the EU as a whole, the EU Tax Observatory estimates in a new report on tax competition within the EU published on 22 November. If it is not possible to establish an EU regulation to end these regimes, another way to stop this kind of tax competition would be to establish a unilateral mechanism for the temporary taxation of expatriates who decide to move their tax residency outside of a given country, the report says. Other recommendations from the EU Tax Observatory relate to the reform of the Code of Conduct on business taxation to make it a binding instrument and to the full implementation of the global minimum tax, with minimum exclusions and limited deductions for research and development.

A vagyonos magánszemélyekre vonatkozó kedvezményes adórendszerek évi 4,5 milliárd eurós bevételkiesést okoznak az EU egészében – számol be az EU Adó Obszervatórium az EU-n belüli adóversenyről szóló, november 22-én közzétett új jelentésében. Ha nem lehetséges uniós szabályozást alkotni ezeknek a rendszereknek a megszüntetésére, akkor az ilyen típusú adóverseny megállításának lehetséges módja egy egyoldalú mechanizmus kialakítása azon külföldiek ideiglenes adóztatására, akik úgy döntenek, hogy egy adott országon kívülre helyezik át adóilletőségüket. mondja a jelentés. Az EU Adó Obszervatórium további ajánlásai a vállalkozások adóztatására vonatkozó magatartási kódex reformjára vonatkoznak, valamint a globális minimumadó teljes körű implementálására, minimális kivételekkel és korlátozott levonásokkal a kutatás és fejlesztés terén.

MEPs call for the removal of unjustified barriers in the Single Market

 Az európai parlamenti képviselők az egységes piac indokolatlan akadályainak eltávolítását kérik

The IMCO committee of the European Parliament adopted on Thursday 23 November a report on tackling non-tariff and non-tax barriers in the Single Market, drafted by MEP Kosma Złotowski. In the report, MEPs call for the removal of unjustified barriers across the EU and list some of them, stressing that inadequate implementation and enforcement of EU law, restrictive national regulations, territorial supply constraints, red-tape and gold-plating may have negative consequences both at EU and national level. The report proposes a number of measures, including better and more unified transposition of EU law, monitoring of national rules, finding a balance between justified and unjustified barriers, ensuring the right level of harmonisation, stronger enforcement and further digitalisation of public services. The report will be submitted to a vote in plenary in December.

Az Európai Parlament IMCO bizottsága november 23-án, csütörtökön elfogadta Kosma Złotowski európai parlamenti képviselő által készített jelentést az egységes piacon a nem tarifális és nem adójellegű akadályok felszámolásáról. A jelentésben a képviselők az indokolatlan akadályok EU-ban történő eltávolítását kérik, és felsorolnak néhányat ezek közül, hangsúlyozva, hogy az uniós jog nem megfelelő végrehajtása és betartatása, a korlátozó nemzeti szabályozások, a területi ellátási korlátok, a bürokrácia és a túlszabályozás negatív következményekkel járhat. uniós és nemzeti szinten egyaránt. A jelentés számos intézkedést javasol, többek között az uniós jog hatékonyabb és egységesebb átültetését, a nemzeti szabályok nyomon követését, az indokolt és indokolatlan akadályok közötti egyensúly megtalálását, a megfelelő szintű harmonizáció biztosítását, a közszolgáltatások erősebb érvényesítését és további digitalizálását. A jelentést decemberben szavazásra bocsátják a plenáris ülésen.