Monday 4 September 2023
2023. szeptember 4., hétfő

1.The European Data Protection Supervisor publishes opinion on the FASTER proposal

On 8 August, the European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the FASTER proposal. The EDPS states that the proposal would require processing of personal data, particularly personal data relating to taxpayers as natural persons entitled to receive dividend or interest income from securities subject to tax withheld at source in a Member State. Additionally, based on the proposal Member States would have to provide for an automated process to issue Digital Tax Residence Certificate (eTRC) for tax purposes. The EDPS welcomes the effort to address important data protection aspects as purpose limitation, data minimisation and storage limitation. According to the EDPS, however, any use of the eTRC for a purpose other than applying the WHT procedures would need its own legal basis under Union or Member State law. The recommendation of the EDPS is to delete Article 4(2)(g) or to specify the different purposes of the eTRC as well as the relevant categories of personal data. The EDPS also welcomes the circumscription of the extent to which data subject rights may be restricted. As a recommendation the EDPS suggests to include the phrase “in so far as the exercise of such rights may jeopardise investigations” in Article 20(1) to guarantee that the proposed restrictions do not extend longer than necessary and are only applied in justified cases.

1.Az európai adatvédelmi biztos közzétette véleményét a FASTER javaslatról

Augusztus 8-án az európai adatvédelmi biztos (EDPS) közzétette a FASTER-javaslatról szóló véleményét. Az európai adatvédelmi biztos megállapítása szerint a javaslat személyes adatok feldolgozását tenné szükségessé, főként azon természetes személy adófizetők személyes adatainak feldolgozását,  akik valamely tagállamban forrásadó hatálya alá tartozó értékpapírokból származó osztalék- vagy kamatjövedelemre jogosultak. A javaslat alapján a tagállamoknak ezenkívül automatizált eljárást kellene biztosítaniuk a digitális adóügyi illetőségigazolás (eTRC) adózási célú kiállítására. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli az olyan fontos adatvédelmi szempontok kezelésére irányuló erőfeszítéseket, mint a célhoz kötöttség, az adatok minimalizálása és a tárolás korlátozása. Az európai adatvédelmi biztos szerint azonban az eTRC forrásadóhoz kapcsolódó eljárások alkalmazásától eltérő célú felhasználásához uniós vagy tagállami jog szerinti saját jogalapra lenne szükség. Az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy töröljék a 4. cikk (2) bekezdésének g) pontját, vagy határozzák meg az eTRC különböző céljait, valamint a személyes adatok releváns kategóriáit. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli továbbá annak körülhatárolását, hogy az érintettek jogai milyen mértékben korlátozhatók. Az európai adatvédelmi biztos ajánlásként azt javasolja, hogy a 20. cikk (1) bekezdésébe foglalják bele az “amennyiben e jogok gyakorlása veszélyeztetheti a vizsgálatokat” kifejezést annak biztosítása érdekében, hogy a javasolt korlátozások ne tartsanak hosszabb ideig a szükségesnél, és csak indokolt esetekben kerüljenek alkalmazásra.

2.EU regulators warn of financial risks from Andorra, Monaco and San Marino

The chairs of three EU regulators, which police Europe’s banks, financial markets and the insurance and pensions sectors, warned in a letter to the European Commission that deeper ties with Andorra, Monaco and San Marion could create a loophole for illegal money and to facilitate it for predatory financial firms to target people in the EU as the trio “historically maintained less rigorous financial regulations” and “may be prone to money laundering and other illicit activities”. Companies might be tempted to set up in the three countries in order to benefit from lighter financial rules which would create “significant risks to consumers”. This would undermine years of regulatory efforts to establish stricter supervision of financial firms and EU Member States which have a reputation to facilitate tax avoidance, yet Monaco is considered to be a tax haven. Paul Tang, MEP and Chair of the FISC subcommittee of the European Parliament said “proper scrutiny and safeguards are essential to ensure we don’t let any Trojan horse through our gates. When the European watchdogs issue a joint warning, we’d better listen”. Paul Tang is also a rapporteur of the 6th Anti-Money Laundering Directive. However, the three states have been negotiating since 2015 with the European Commission and creating a deeper economic relationship has been the Commission’s priority. A failure to reach an agreement before the European elections in June 2024 could lead to an end of the plans. A spokesperson for the Commission said it replied to “all letters in due course”.

2.Az uniós szabályozó hatóságok Andorra, Monaco és San Marino pénzügyi kockázataira figyelmeztetnek

Az európai bankok, a pénzügyi piacok, valamint a biztosítási és nyugdíjágazat felügyeletét ellátó három uniós szabályozó hatóság elnöke az Európai Bizottsághoz intézett levelében arra figyelmeztetett, hogy az Andorrával, Monacóval és San Marino-val való szorosabb kapcsolat kiskaput teremthet az illegális pénzek számára, és megkönnyítheti a rablógazdálkodást folytató pénzügyi cégeknek, hogy célba vegyék az EU-ban élő embereket, mivel a trió “történelmileg kevésbé szigorú pénzügyi szabályozást alkalmazott”, és “hajlamos lehet a pénzmosásra és más tiltott tevékenységekre”. A vállalkozásoknak csábító lehet, hogy e három országban telepedjenek le annak érdekében, hogy az enyhébb pénzügyi szabályok előnyeiből részesüljenek, ami “számottevő kockázatot jelentene a fogyasztók számára”. Ez aláásná az évek óta tartó szabályozási erőfeszítéseket, melyek célja a pénzügyi cégek és az adóelkerülés elősegítéséről hírhedt uniós tagállamok szigorúbb felügyeletének megteremtése, ugyanakkor Monacót adóparadicsomnak tartják. Paul Tang, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament FISC albizottságának elnöke szerint “a megfelelő ellenőrzés és biztosítékok elengedhetetlenek ahhoz, hogy semmilyen trójai falovat ne engedjünk át kapuinkon. Amikor az európai megfigyelők közös figyelmeztetést adnak ki, jobb, ha hallgatunk rájuk”. Paul Tang a 6. pénzmosás elleni irányelv referense is. A három állam azonban az Európai Bizottsággal 2015 óta folytat tárgyalásokat, és a Bizottság prioritása szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakítása. Ha a 2024 júniusában esedékes európai választások előtt nem sikerül megállapodásra jutni, az a tervek végét jelentheti. A Bizottság szóvivője közölte, hogy mindenre a “maga idejében” válaszolnak.

3.EU Commission proposes adding Cameroon and Vietnam to AML list

According to the European Commission, Cameroon and Vietnam should be added to the list of high-risk third countries for anti-money-laundering purposes. On 18 August, the Commission published a proposed Delegated Regulation amending the Delegated Regulation (EU) 2016/1675 in order to add the two countries to the list. This step follows a decision by the Financial Action Task Force (FATF) in June to closer monitor both countries. The two nations have made efforts to address their deficits as Cameroon agreed to cooperate with the FATF and the Action Group Against Money Laundering in Central Africa. As Cameroon, Vietnam also cooperated with the FATF as well as with the Asia/Pacific Group on Money Laundering. Despite their progress however, both have not addressed all their issues.

3.Az EU Bizottsága javasolja Kamerun és Vietnam felvételét az AML-listára

Az Európai Bizottság szerint Kamerunt és Vietnamot fel kellene venni a pénzmosás elleni küzdelem (AML) szempontjából magas kockázatú harmadik országok listájára. A Bizottság augusztus 18-án közzétette az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló felhatalmazáson alapuló rendeletjavaslatot, amelynek célja a két ország felvétele a listára. Ez a lépés a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) júniusi határozatát követi, mely szerint mindkét országot szorosabban figyelemmel kell kísérni. A két ország erőfeszítéseket tett a hiányosságok felszámolására, hiszen Kamerun beleegyezett, hogy együttműködik a FATF-fel és a Közép-Afrikai Pénzmosás Elleni Akciócsoporttal. Kamerunhoz hasonlóan Vietnam is együttműködött a FATF-fel, valamint az Ázsiai/Csendes-óceáni Pénzmosás Elleni Csoporttal. Előrehaladásuk ellenére azonban egyikük sem oldott meg minden problémát.

4.European Commission adopts detailed reporting rules for CBAM transitional phase

On 17 August, the European Commission adopted the rules governing the implementation of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) during its transitional phase. This phase will start on 1 October and runs until the end of 2025. The Regulation entails the transitional reporting obligations for EU importers of CBAM goods, as well as the transitional methodology for the calculation of embedded emissions released during the production process of CBAM goods. During the CBAM’s transitional phase, traders will only have to report their imports emissions, but will not have to pay any financial adjustment. This will ensure an adequate timeframe for businesses to adjust, while also allowing the definitive methodology to be improved by 2026. The first report will have to be submitted by 31 January 2024. In order to help importers as well as third country producers, the Commission also published guidance for EU importers and non-EU installations regarding the practical implementation of the new rules. CBAM is the EU’s landmark tool to fight carbon leakage and is one of the main pillars of the EU’s Fit for 55 Agenda.

4.Az Európai Bizottság részletes jelentéstételi szabályokat fogad el a CBAM átmeneti szakaszára vonatkozóan

Augusztus 17-én az Európai Bizottság elfogadta az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) átmeneti szakaszának végrehajtására vonatkozó szabályokat. Ez a szakasz október 1-jén kezdődik és 2025 végéig tart. A rendelet magában foglalja a CBAM-áruk uniós importőreinek átmeneti jelentéstételi kötelezettségeit, valamint a CBAM-áruk előállítási folyamata során kibocsátott beágyazott kibocsátások kiszámításának átmeneti módszertanát. A CBAM átmeneti szakaszában a kereskedőknek csak az importhoz kapcsolódó kibocsátásukról kell jelentést tenniük, de nem kell pénzügyi kiigazítást fizetniük. Ez a vállalkozások alkalmazkodásához megfelelő időt biztosít, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a végleges módszertan 2026-ig továbbfejlődjön. Az első jelentést 2024. január 31-ig kell benyújtani. Az importőrök és a harmadik országbeli gyártók segítése érdekében a Bizottság az uniós importőrök és a nem uniós létesítmények számára iránymutatást is közzétett az új szabályok gyakorlati végrehajtásáról. A CBAM az EU mérföldkőnek számító eszköze a szén-dioxid kibocsátás elleni küzdelemben, és az EU Irány az 55% programjának egyik fő pillére.

5.OECD: “The taxation of labour vs. capital income: A focus on high earners”

On 28 August the OECD published its working paper with the title “The taxation of labour vs. capital income: A focus on high earners“. This working paper presents an analysis comparing the tax treatment of labour and capital income across OECD countries, through stylised effective tax rates (ETRs). It demonstrates that dividend income and capital gains are generally subject to lower ETRs than wage income at the personal level. The paper highlights that in many countries, capital income is also tax-favoured even when considering taxes paid by both firms and individuals. However, the gap between labour and capital income taxation tends to be smaller than when considering only personal-level taxes. According to the paper the gap between ETRs on labour and capital income differs between countries and grows with income levels in some. The paper shows that different tax treatment of labour and capital income can influence the efficiency and equity of tax systems.

5.OECD: “A munka- és a tőkejövedelmek adóztatása: középpontban a magas jövedelműek”

Augusztus 28-án az OECD közzétette “A munka- és tőkejövedelmek adóztatása: középpontban a magas jövedelműek” című munkadokumentumát. Ez a munkadokumentum egy olyan elemzést mutat be, amely a munka- és tőkejövedelmek adóztatását hasonlítja össze az OECD-országokban stilizált effektív adókulcsok (ETR) segítségével. Arra mutat rá, hogy az osztalékjövedelemre és a tőkenyereségre általában alacsonyabb ETR-ek vonatkoznak, mint a munkából származó jövedelemre egyéni szinten. A tanulmány kiemeli, hogy sok országban a tőkejövedelem is adókedvezményben részesül, még akkor is, ha figyelembe vesszük mind a vállalatok, mind a magánszemélyek által fizetett adókat. A munkából származó jövedelmek és tőkejövedelmek adóztatása közötti különbség azonban általában kisebb, mint amikor csak az egyéni szintű adókat vesszük figyelembe. A tanulmány szerint a munka- és tőkejövedelmek ETR-je közötti különbség országonként eltérő, és egyes országokban a jövedelemszintek növekedésével nő. A tanulmány rámutat, hogy a munka- és tőkejövedelmek eltérő adóztatása befolyásolhatja az adórendszerek hatékonyságát és méltányosságát.

6.UN suggestions for inclusive global tax negotiations

On 8 August, an unedited draft report from the United Nations has been published, stating that the “most viable path” to ensure inclusivity and effectiveness regarding international tax cooperation is to improve the U.N.’s role in the field of taxation. The U.N. has developed three different systems in order to promote inclusivity for developing countries in international tax cooperation. The three proposed options are: a legally binding multilateral convention on tax, a legally binding framework convention on international tax cooperation, and a framework for international tax cooperation. The first option, the multilateral convention, would be a legally binding treaty which would cover a wide range tax issues and could entail such as tax information reporting and exchange rules; a monitoring mechanism to ensure rules are properly applied; and dispute resolution procedures. The second option – also legally binding – would be the establishment of a system of international tax governance and would outline the objectives, principles, and governance structure of tax cooperation. The third option would be a non-binding multilateral agenda for coordinated actions at the international, national, regional and bilateral levels and should be applied for problems that require a cohesive action, but a different approach. After deciding on an option, the following step would be the establishment of an U.N. member-state-led intergovernmental ad hoc advisory expert group or an intergovernmental ad hoc negotiating group.

6.ENSZ javaslatok az inkluzív globális adótárgyalásokhoz

Augusztus 8-án közzétették az ENSZ szerkesztetlen jelentéstervezetét, amely megállapítja, hogy a nemzetközi adóügyi együttműködés inkluzivitásának és hatékonyságának biztosítására a “legjárhatóbb út” az ENSZ szerepének megerősítése az adózás területén. Az ENSZ három különböző rendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy elősegítse a fejlődő országok bevonását a nemzetközi adóügyi együttműködésbe. A három javasolt lehetőség a következő: egy jogilag kötelező érvényű többoldalú adóügyi egyezmény, egy jogilag kötelező érvényű nemzetközi adóügyi együttműködésről szóló keretegyezmény, valamint egy nemzetközi adóügyi együttműködési keretrendszer. Az első lehetőség, a többoldalú egyezmény egy jogilag kötelező érvényű egyezmény lenne, ami az adózási kérdések széles körére terjedne ki, és olyan szabályokat tartalmazna, mint például az adóinformációk bejelentésére és cseréjére vonatkozó szabályok, a szabályok megfelelő alkalmazását biztosító ellenőrzési mechanizmus, valamint vitarendezési eljárások. A második lehetőség – ami szintén jogilag kötelező érvényű – a nemzetközi adóügyi irányítási rendszer létrehozása lenne, és az adóügyi együttműködés célkitűzéseit, elveit és irányítási struktúráját vázolná fel. A harmadik lehetőség egy nem kötelező érvényű többoldalú program lenne a nemzetközi, nemzeti, regionális és kétoldalú szinten összehangolt intézkedésekre, és olyan problémákra kellene alkalmazni, amelyek egységes fellépést, de eltérő megközelítést igényelnek. Miután döntenek valamelyik lehetőség mellett, a  következő lépés egy ENSZ-tagállamok által vezetett kormányközi ad hoc tanácsadó szakértői csoport vagy kormányközi ad hoc tárgyalócsoport létrehozása lenne.

7.IASB greenlights Pillar 2 revisions to SME Standard

On 23 August the International Accounting Standards Board has approved revisions to the international reporting standard for small and medium-sized enterprises accounting standards, giving SMEs a temporary break regarding the OECD global minimum tax rules. Those amendments are a response to pillar 2 of the OECS’s two-pillar tax reform deal. The IASB started considering revising the EFRS for SMEs accounting standard after stakeholders stated that the GLOBE rules could also have an effect on large private companies and MNE subsidiaries using the standard. After a public consultation, the IASB made a number of recommendations. The revisions would give a temporary break from recognizing deferred tax assets and liabilities concerning pillar 2 income taxes and from disclosing information that would otherwise be required in regard to those deferred tax assets and liabilities. The board, however, has not specified the duration of said break. The temporary exception and the disclosure requirements will come into force as soon as the final amendments are published, which will likely be at the end of September.

7.Az IASB zöld utat ad a kkv-standardok 2. pilléres felülvizsgálatához

A Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete (IASB) augusztus 23-án jóváhagyta a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó nemzetközi beszámolási standardok számviteli standardjainak felülvizsgálatát, amely a kkv-k számára átmeneti szünetet biztosít az OECD globális minimumadó-szabályai tekintetében. Ezek a módosítások az OECD két pilléren alapuló adóreform-megállapodásának 2. pillérére adnak választ. Az IASB azt követően kezdte el mérlegelni az IFRS kkv-kra vonatkozó számviteli standardok felülvizsgálatát, hogy az érdekelt felek kijelentették, hogy a GLOBE szabályok hatással lehetnek a standardot alkalmazó nagy magánvállalatokra és multinacionális vállalatok leányvállalataira is. A nyilvános konzultációt követően az IASB számos ajánlást tett. A módosítások átmenetileg szüneteltetnék a 2. pillér szerinti nyereségadókkal kapcsolatos halasztott adókövetelések és adókötelezettségek kimutatását, valamint az említett halasztott adókövetelésekkel és adókötelezettségekkel kapcsolatban egyébként előírt információk közzétételét. A testület azonban nem határozta meg az említett szünetelés időtartamát. Az átmeneti kivétel és a közzétételi követelmények a végleges módosítások publikálását követően, azaz várhatóan szeptember végén lépnek hatályba.