Monday 3 July 2023
2023. július 3., hétfő

1.Awaiting and discussing the SAFE proposal: the expectations of the regulated tax profession

On 28 June 2023, the European Tax Adviser Federation (ETAF) organized a conference in Brussels on the tax profession’s perspective on the upcoming Directive to tackle the role of enablers that facilitate tax evasion and aggressive tax planning (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). Initially planned for release in June 2023, the proposal has been indefinitely postponed, which has created a lot of uncertainties among tax stakeholders. The ETAF conference was nevertheless the opportunity for the speakers and the audience to publicly expose their expectations on this important proposal for the tax profession. In his keynote speech, ETAF Head of office, Michael Schick, stated that to tackle the core of the problem and avoid disproportionate bureaucracy, it is necessary to target non-regulated tax professionals, operating outside any binding professional law framework, and to strictly limit the material scope to complex structures in non-EU countries. MEP Paul Tang, Chair of the FISC subcommittee of the European Parliament argued for a broad regulation and registration, even if he admitted that you can have a “lighter touch” for countries that are already regulated. He also advocated for a disciplinary mechanism to make sure to get after the bad apples. Andrea Rabb, ETAF Board member and Vice-President of International Affairs of ETAF Hungarian member Moklasz warned that an EU register could run against the strong requirements set by countries who already regulate the tax profession and create a risk of counterproductive levelling down of qualified tax experts. For Manon François, Researcher at the EU Tax Observatory, SAFE would help having a more consistent framework for enablers. She also advocated for getting more information from the multinationals firms directly and enlarge the scope of the country-by-country reporting. The conference can be watched again here.

1.Párbeszéd a SAFE javaslatról: elvárások a szabályozott adószakmával szemben

2023. június 28-án az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) konferenciát szervezett Brüsszelben a készülőben lévő, adószakmát érintő irányelvvel kapcsolatban, amely az adókikerülést és az agresszív adótervezést elősegítő közreműködők szerepével foglalkozik (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). Az eredetileg 2023 júniusára tervezett javaslatot határozatlan időre elhalasztották, ami sok bizonytalanságot szült az adózásban érdekelt felek körében. Az ETAF konferencia mindazonáltal lehetőséget adott arra, hogy az előadók és a hallgatók nyilvánosan kifejtsék elvárásaikat ezzel, az adószakma számára fontos javaslattal kapcsolatban. Az ETAF irodavezetője, Michael Schick vitaindító beszédében kijelentette, hogy a probléma magvának kezelése és az aránytalan bürokrácia elkerülése érdekében meg kell célozni a nem szabályozott keretek között tevékenykedő adószakembereket, akik minden kötelező szakmai jogi kereten kívül tevékenykednek, és szigorúan korlátozni kell. az anyagi hatályt az EU-n kívüli országok összetett struktúráira. Paul Tang európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament FISC albizottságának elnöke a széles körű szabályozás és regisztráció mellett érvelt, még akkor is, ha elismerte, hogy a már szabályozott országokban könnyebb lesz célt érni. Egy fegyelmi mechanizmust is szorgalmazott, a vadhajtások hatékonyabb kiirtása érdekében. Rabb Andrea, az ETAF Elnökségének tagja és a Moklasz Nemzetközi Alelnöke, arra figyelmeztetett, hogy egy EU-nyilvántartás szembemehet az adószakmát már szabályozó országok szigorú követelményeivel, és a képzett adószakértők leértékelésének kockázatát hordozhatja magában. Manon François, az EU Tax Observatory kutatója szerint a SAFE segítene egy következetesebb keretrendszer kialakításában a szakmai közreműködők számára. Azt is szorgalmazta, hogy több információt kapjanak közvetlenül a multinacionális cégektől, és bővítsék ki az országonkénti jelentéstétel körét. A konferencia itt tekinthető meg újra.

2.MEPs quiz EU Commissioner Paolo Gentiloni on upcoming tax proposals

On Wednesday 28 June, the ECON committee of the European Parliament held a structured dialogue with EU tax commissioner Paolo Gentiloni in order to discuss ongoing and upcoming priorities of the Commission in the area of taxation. Asked about the SAFE proposal, Mr Gentiloni said that the European Commission is ready from a technical perspective but that without progress on the UNSHELL Directive, he is not sure about the value of putting forward the SAFE proposal now. Commissioner Gentiloni noted that as regards the OECD process on Pillar I, the discussion is ongoing and there is a chance to reach an agreement by 11-12 July. If there is an agreement, the multinational convention will be approved, and the process of signing will be able to start. Topics also touched upon the revision of the directive on the exchange of tax information (DAC8) and the new EU common system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the area of withholding taxes (FASTER).

2. Párbeszéd Paolo Gentiloni uniós biztossal a közelgő adójavaslatokról

Június 28-án, szerdán az Európai Parlament ECON bizottsága strukturált párbeszédet folytatott Paolo Gentiloni uniós adóügyi biztossal, hogy megvitassák a Bizottság jelenlegi és közelgő prioritásait az adózás területén. A SAFE javaslattal kapcsolatos kérdésre Gentiloni úr azt mondta, hogy az Európai Bizottság technikai szempontból készen áll, de az UNSHELL-irányelv előrehaladása nélkül nem biztos abban, hogy érdemes-e most előterjeszteni a SAFE javaslatot. Gentiloni biztos megjegyezte, hogy az I. pillérre vonatkozó OECD-folyamattal kapcsolatban a vita folyamatban van, és július 11-12-ig van esély a megállapodásra. Ha megszületik a megállapodás, a multilaterális egyezményt jóváhagyják, és megkezdődhet az aláírási folyamat. Szóba kerültek többek között: az adózási információk cseréjéről szóló irányelv (DAC8) felülvizsgálata, valamint a kettős adóztatás elkerülését és a forrásadó-visszaélések megelőzését szolgáló új EU közös rendszer (FASTER) is.

3.European Commission warns against gold-plating on CbCR

The European Commission reportedly asked Member States not to go beyond what is foreseen in the public country-by-country reporting Directive that should apply to large multinational enterprises with cross-border activities, when transposing it. According to a letter leaked in the press on Thursday 29 June, the Commission told Member States that the transposition and implementation of public CbCR reporting should ensure uniformity and certainty for MNEs in the scope. In particular, the European Commission reportedly said that for some provisions of the directive “gold-plating” may lead to “perceived fragmentation of the European markets” and “increased complexity” to comply with various legislation, particularly MNEs with multiple establishments of third country parents operating in the EU. Member States had until 22 June 2023 to transpose the Directive into their national legislation.

3. Az Európai Bizottság óva int a CbCR túlszabályozásától

Az Európai Bizottság arra kérte a tagállamokat, hogy az irányelv átültetésekor ne lépjék túl az országonkénti jelentéstételről szóló nyilvános irányelvben előírtakat, amelyek a határokon átnyúló tevékenységet folytató nagy multinacionális vállalatokra vonatkoznak. A sajtóban június 29-én, csütörtökön kiszivárgott levél szerint a Bizottság közölte a tagállamokkal, hogy a nyilvános CbCR-jelentések átültetésének és végrehajtásának egységességet és bizonyosságot kell biztosítania a hatálya alá tartozó multinacionális vállalatok számára. Az Európai Bizottság arra is utalt, hogy az irányelv egyes rendelkezései „az európai piacok érzékelhető széttöredezettségéhez” és a különféle jogszabályoknak való megfelelés „növekedő összetettségéhez” vezethetnek, különös tekintettel a több EU-beli telephellyel rendelkező, azon multinacionális vállalatokra nézve melyben az anyavállalat harmadik országbeli. A tagállamoknak 2023. június 22-ig kellett átültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.

4.MEPs and experts discuss the role of tax incentives

On Monday 27 June, the FISC subcommittee of the European Parliament held a public hearing on the role of tax incentives in achieving EU policy goals.  MEPs discussed this topic with Dr Markus Meinzer, Director of Policy at the Tax Justice Network, co-author of “Comparing tax incentives across jurisdictions: a pilot study (2019)”, Dr Ana Cinta González Cabral, Economist at the Centre for Tax Policy and Administration, Tax Policy and Statistics Division (OECD), co-author of the report “Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules”, and Dr Björn Kauder, Senior Economist for Financial Policy and Tax Policy, Institut der deutschen Wirtschaft Köln (German Economic Institute). Speakers highlighted that while tax incentives could be the right policy option, such as in the case of market failures, a holistic approach should look at their impact on society as a whole. Moreover, business investment responded to many other factors and not tax rates alone, such as whether the necessary skills or infrastructure was in place, they said. Finally, calls were also heard for any tax incentives in the EU to seek to increase equality between countries and within countries, in addition to fostering the green transition.

  1. Az EP képviselők és szakértők megvitatják az adókedvezmények szerepét

Június 27-én, hétfőn nyilvános meghallgatást tartott az Európai Parlament FISC albizottsága az adókedvezményeknek az uniós szakpolitikai célok elérésében betöltött szerepéről. Az EP-képviselők megvitatták ezt a témát Dr. Markus Meinzerrel, a Tax Justice Network politikai igazgatójával, „Az adókedvezmények összehasonlítása a joghatóságok között: kísérleti tanulmány (2019)” társszerzőjével, Dr. Ana Cinta González Cabrallal, az Adópolitikai Központ közgazdászával, (Adminisztrációs, Adópolitikai és Statisztikai Osztály (OECD)), az „Adóösztönzők és a globális társasági adóminimum: Az adókedvezmények újragondolása a Globe-szabályok után” című jelentés társszerzőjével, valamint Dr. Björn Kauderrel ( pénzügyi politikáért és az adópolitikáért felelős vezető közgazdász , Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Német Gazdasági Intézet)). A felszólalók kiemelték, hogy bár az adókedvezmények megfelelő szakpolitikai megoldást jelenthetnek, például piaci hiányosságok esetén, holisztikus megközelítésben kellene megvizsgálni a társadalom egészére gyakorolt hatásukat. Sőt, az üzleti beruházások sok más tényezőre is reagáltak, nem csak az adókulcsokra, például arra, hogy a szükséges készségek vagy infrastruktúra megvan-e. Végül felhívások hangzottak el az EU-n belüli adókedvezményekre, amelyek célja az országok közötti és az országokon belüli egyenlőség növelése a zöld átállás előmozdítása mellett.

5.MEPs adopt their opinion on DAC8

On Wednesday 28 June, the ECON committee of the European Parliament adopted their opinion on the eighth amendment of the Directive on administrative cooperation (DAC8). The proposal has already been agreed by the Council of the EU in May. Contrary to the Council, MEPs kept the definition of high-net-worth individuals and supported the proposed common minimum penalties for non-reporting. They also broadened the scope of the information that must be exchanged, to include income and capital gains from financial and luxury assets. They asked as well for the Commission to consider the creation of a European Taxpayer Identification Number (TIN). In addition, the MEPs reportedly suggested that the Commission assess the need for and the most appropriate way of including information on ownership, income and financial or non-financial assets in other areas in the automatic exchange of information: – beneficial owners of immovable property and companies; – financial assets; – non-financial assets such as cash, art, gold or other valuables held at free ports, customs warehouses or safes; – ownership of yachts and private jets; – accounts at larger peer-to-peer lending, crowdfunding and similar platforms. The vote in plenary is scheduled for September, after what the Council will be able to formally adopt the DAC8 proposal.

5.Az EP képviselők elfogadták véleményüket a DAC 8-ról

Június 28-án, szerdán az Európai Parlament ECON bizottsága véglegesítette véleményét a közigazgatási együttműködésről szóló irányelv nyolcadik módosításáról (DAC8). A javaslatot az EU Tanácsa már májusban elfogadta. A Tanáccsal ellentétben az európai parlamenti képviselők megtartották a nagy nettó vagyonnal rendelkező egyének meghatározást, és támogatták a bejelentés elmulasztása esetén javasolt közös minimális szankciót. Kibővítették a kicserélendő információk körét is, beleértve a pénzügyi és luxuseszközökből származó jövedelmet és tőkenyereséget. Azt is kérték, hogy a Bizottság vegye fontolóra egy európai adóalany-azonosító szám (TIN) létrehozását. Ezen túlmenően a képviselők azt javasolták, hogy a Bizottság értékelje, hogy szükség van-e és mi a legmegfelelőbb módja annak, hogy az automatikus információcserét más területekre is kiterjesszék, mint például: ingatlanvagyon és társaságok tényleges tulajdonosai; pénzügyi eszközök; szabadkikötőkben, vámraktárban vagy széfekben tárolt nem pénzügyi eszközök, például készpénz, műtárgyak, arany vagy egyéb értéktárgyak; – jachtok és magánrepülőgépek tulajdonjoga;  peer-to-peer hitelezési, közösségi finanszírozási és hasonló platformokon nyitott számlák. A plenáris szavazást szeptemberre tervezik, miután a Tanács hivatalosan is elfogadhatja a DAC8 javaslatát.

6.European Commission unveils its framework proposal for a digital euro

On Wednesday 28 June, the European Commission presented a proposal for a European legal framework for a potential digital euro as a complement to euro banknotes and coins. If introduced, the digital euro, would be available for payments both online and offline. While online transactions would offer the same level of data privacy as existing digital means of payments, offline payments would ensure a high degree of privacy and data protection for users, the Commission said. Banks and other payment service providers across the EU would distribute the digital euro to people and businesses. Basic digital euro services would be provided free of charge to individuals. Merchants across the euro area would be required to accept the digital euro, except very small merchants who choose not to accept digital payments. Ultimately, it will be up to the Governing Council of the European Central Bank (ECB) to decide whether or not to launch a digital euro. The ECB is expected to complete its investigation phase in October 2023. In parallel, the European Commission also presented a legislative proposal on the legal tender of euro cash to safeguard the role of cash.

6.Az Európai Bizottság bemutatja a digitális euróra vonatkozó keretjavaslatát

Június 28-án, szerdán az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő az eurobankjegyek és -érmék kiegészítéseként szolgáló lehetséges digitális euró európai jogi keretére vonatkozóan. Ha bevezetik a digitális eurót, online és offline fizetésre is alkalmas lesz. Míg az online tranzakciók ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítanának, mint a meglévő digitális fizetési eszközök, az offline fizetések magasabb szintű adatvédelmet biztosítanának a felhasználók számára – mondta a Bizottság. A bankok és más pénzforgalmi szolgáltatók EU-szerte szétosztanák a digitális eurót az emberek és a vállalkozások között. Az alapvető digitális eurószolgáltatásokat a magánszemélyek számára ingyenesen biztosítanák. Az euróövezetben a kereskedőknek el kellene fogadniuk a digitális eurót, kivéve azokat a nagyon kis kereskedőket, akik úgy döntenek, hogy nem fogadnak el digitális fizetőeszközt. Végső soron az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának dolga lesz eldönteni, hogy bevezeti-e a digitális eurót vagy sem. Az EKB várhatóan 2023 októberében fejezi be a vizsgálati szakaszt. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság a készpénz szerepének védelme érdekében jogalkotási javaslatot is benyújtott az eurokészpénzről.

7.EU leaders meet in Brussels

EU Head of States and governments met in Brussels on Thursday 29 and Friday 30 June.  They adopted conclusions on Ukraine and security and defence, where they reiterated their resolute condemnation of Russia’s war and solidarity with Ukraine. Among other things, they called for the immediate safe return of Ukrainian civilians, who have been unlawfully deported to Russia and Belarus. The President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, addressed the leaders via video conference. The EU leaders also held a discussion on migration and were joined by NATO Secretary-General, Jens Stoltenberg, for a working lunch to discuss EU-NATO cooperation and Euro-Atlantic security.

7.Az EU vezetői Brüsszelben találkoztak

Az EU állam- és kormányfői június 29-én, csütörtökön és 30-án, pénteken Brüsszelben találkoztak. Kifejtették álláspontjukat Ukrajnával kapcsolatban, valamint a biztonságról és a védelemről. Megismételték, hogy határozottan elítélik Oroszország háborúját és szolidaritásukról biztosították Ukrajnát. Többek között felszólítottak az Oroszországba és Fehéroroszországba jogellenesen kitoloncolt ukrán civilek azonnali és biztonságos visszatérésének a biztosítására. Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij videokonferencián szólt a vezetőkhöz. Az EU vezetői a migrációról is megbeszélést folytattak, és csatlakozott hozzájuk Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára egy munkaebédre, amelyen megvitatták az EU-NATO együttműködést és az euro-atlanti biztonságot.

Monday 10 July 2023
2023. július 10., hétfő

1.European Commission publishes its Annual Report on Taxation

The European Commission published on Monday 3 July its Annual Report on Taxation 2023, which assesses the recent trends in EU tax systems and identifies how tax policy, implementation or compliance could be improved. It shows that, in 2021, tax revenue in absolute terms accounted for 40.6 % of gross domestic product (GDP) across the EU, 0.6 percentage points more than in 2020. The report shows that the EU relies heavily on labour taxation which, accounts for more than half of all tax revenues in the EU-27 in any given year. VAT is also a significant source of revenue, having increased from 6.9 % of GDP in 2020 to 7.4 % of GDP 2021. Revenues from corporate income tax as a share of GDP increased from about 2.4 % in 2020 to 3 % in 2021. Environmental taxes remained unchanged at 2.2 % of GDP in the EU in both 2020 and 2021. The 2023 report is centred around a discussion and analysis of the tax mix and of how to re-design the tax systems in the light of structural changes, such as demographic change, digitalisation, globalisation, inequalities, climate change and environmental degradation. On the same day, the DG TAXUD of the European Commission presented its report during an online event.

  1. Az Európai Bizottság közzétette adózásról szóló éves jelentését

Az Európai Bizottság július 3-án, hétfőn közzétette Éves jelentés az adózásról 2023 című kiadványát, ami az uniós adórendszerek legújabb tendenciáit értékeli, és megállapításokat tesz arra vonatkozóan, hogyan lehetne az adópolitikát, az adózás végrehajtását vagy az adójogszabályok betartását javítani. A jelentésből kiderül, hogy 2021-ben az adóbevételek abszolút értékben a bruttó hazai termék (GDP) 40,6 %-át tették ki az EU-ban, ami 0,6 százalékponttal több, mint 2020-ban. A jelentés szerint az EU nagymértékben támaszkodik a munka adóztatására, ami egy adott évben az EU-27-ben az összes adóbevétel több mint felét teszi ki. A héa szintén jelentős bevételi forrást jelent, mivel a 2020. évi 6,9 %-ról 2021-re a GDP 7,4 %-ára nőtt. A társasági adóból származó bevételek a GDP arányában a 2020. évi 2,4 %-ról 2021-ben 3 %-ra emelkedtek. A környezetvédelmi adók 2020-ban és 2021-ben is változatlanul a GDP 2,2 %-át tették ki. A 2023-as jelentés középpontjában az adóösszetétel, valamint annak megvitatása és elemzése áll, hogy miként lehet az adórendszereket a strukturális változások – például demográfiai változások, a digitalizáció, a globalizáció, az egyenlőtlenségek, az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás – fényében újraalkotni. Ugyanezen a napon az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága egy online rendezvény keretében mutatta be jelentését.

2.European Commission takes stock of the progress made on Pillar One

In a report published on Friday 30 June, the European Commission welcomed the progress made so far and urged all participants to make a final effort to reach an agreement on the Multilateral Convention (MLC) on the reallocation of taxing rights (so-called OECD Pillar One). In particular, the report notes that the rules on Amount A that already appear as agreeable to the members of the Task Force on the Digital Economy (TFDE) are being translated into provisions for inclusion in the MLC and an Explanatory Statement by the OECD Secretariat. Still, the technical work of the TFDE is not finished yet and several meetings have been scheduled in the upcoming weeks to discuss and agree on several topics: – the elimination of double taxation; the marketing and distribution safe harbour and the treatment of withholding taxes; – the standstill and rollback of digital services taxes and other relevant similar unilateral measures; – the implementation of an autonomous domestic business exemption and the carve-out for defensive revenues; – as well as the condition of entry into force. The OECD Secretariat aims to finalise the technical work by 10-12 July 2023 and present the package of the MLC and the Explanatory Statement. Still, the signing ceremony of the MLC is expected to take place at the end of 2023. The OECD Secretariat also plans to have a preliminary agreement in July on the main components of Amount B subjected to a validation phase to be undertaken by the end of 2023. The Commission stressed that it will do its utmost to ensure a timely and consistent implementation of Pillar One at EU level.

  1. Az Európai Bizottság áttekinti az első pillér terén elért eredményeket

Az Európai Bizottság június 30-án, pénteken közzétett jelentésében üdvözölte az eddig elért eredményeket, és sürgette a résztvevőket, hogy tegyenek végső erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az adóztatási jogok újraelosztásáról szóló többoldalú egyezményről (az úgynevezett OECD első pillérről). A jelentés mindenekelőtt megjegyzi, hogy a digitális gazdasággal foglalkozó munkacsoport (TFDE) tagjai számára már elfogadhatónak tűnő “A” összegre vonatkozó szabályokat a többoldalú egyezménybe (MLC) foglalandó rendelkezésekbe és az OECD Titkárságának indoklásába ültetik át. A TFDE technikai munkája azonban még nem fejeződött be, és a következő hetekben több ülést is kitűztek, hogy számos témát megvitassanak, és azokban megállapodásra jussanak: – a kettős adóztatás megszüntetése; értékesítési és forgalmazási mentesség és a forrásadó kezelése; – a digitális szolgáltatások adója és más hasonló egyoldalú intézkedések felfüggesztése és visszavonása; – az önálló belföldi üzleti vállalkozásokra vonatkozó mentesség bevezetése és a defenzív bevételekre vonatkozó kivételszabály; – valamint a hatálybalépés feltételei. Az OECD Titkárságának célja, hogy a technikai munkát 2023. július 10-12-ig befejezze, és bemutassa az MLC csomagot és az indoklást. Az MLC ünnepélyes aláírására azonban várhatóan 2023 végén kerül sor. Az OECD Titkársága azt is tervezi, hogy júliusban előzetes megállapodás születik a “B” összeg fő elemeiről, amit egy 2023 végéig tartó validálási szakasznak vetnek alá. A Bizottság hangsúlyozta, hogy mindent megtesz az első pillér időben történő és következetes uniós szintű végrehajtásának biztosítása érdekében.

3.European Commission’s call for evidence on new measures to reinforce administrative cooperation in the field of VAT

The European Commission published on Thursday 6 July a call for evidence for a new Proposal for an amendment to Council Regulation (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of VAT, to be presented in Q2 2024. The Commission explains that an evaluation of the Regulation is currently ongoing and that, so far, the initial findings show that VAT fraud and collecting non-payment of VAT remain significant problems, particularly cross-border VAT fraud. The Commission also considers that the current rules don’t make the most of digital solutions and that some modernisation is necessary. In particular, the Commission wants to strengthen the cooperation of tax administrations with Eurofisc, Europol, the European Anti-Fraud Office (OLAF, and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), as well as the cooperation between these agencies themselves. It will also explore introducing quick-reaction systems to deal with VAT identification numbers that may be used in cross-border VAT fraud, strengthening the enforced collection of VAT that remains unpaid under the One Stop Shop and Import One Stop Shop as well as transferring VAT refund amounts to another Member State when there is double taxation, unpaid VAT or other tax debts. Interested stakeholders have until 3 August to give a feedback to the Commission on its call for evidence.

  1. Az Európai Bizottság véleményezési felhívása a héa területén folytatott közigazgatási együttműködés megerősítését célzó új intézkedésekről

Az Európai Bizottság július 6-án, csütörtökön közzétette a héa területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet módosítására irányuló, 2024 második negyedévében benyújtandó új javaslatra vonatkozó véleményezési felhívást. A Bizottság kifejti, hogy a rendelet értékelése jelenleg folyamatban van, és az első megállapítások szerint a héacsalás és a héafizetés elmulasztása, különösen a határokon átnyúló héacsalás, továbbra is jelentős probléma. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a jelenlegi szabályok a digitális megoldásokat nem a lehető legjobban használják ki, és némi korszerűsítésre van szükség. A Bizottság mindenekelőtt az adóhatóságoknak az Eurofisc-szel, az Europollal, az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) és az Európai Ügyészséggel (EPPO) való együttműködését, valamint az ezen ügynökségek közötti együttműködést kívánja erősíteni. Megvizsgálja továbbá a határokon átnyúló héacsalásokhoz felhasználható héa-azonosítók kezelésére szolgáló gyorsreagálási rendszerek bevezetését, az egyablakos ügyintézési rendszer és az import egyablakos ügyintézési rendszer keretében a meg nem fizetett héa behajtásának megerősítését, valamint a héa-visszatérítések másik tagállamba történő átutalását kettős adóztatás, héafizetés elmulasztása vagy egyéb adótartozás esetén. Az érdekelt feleknek augusztus 3-ig van lehetőségük arra, hogy visszajelzést adjanak a Bizottság számára a javaslatról.

4.The Spanish presidency’s tax ambition

The Spanish Presidency of the Council of the EU began on Saturday 1 July. It has now published its agenda of meetings and full programme, where it says that it will “expedite files regarding corporate, indirect and customs taxation with the aim of streamlining the burden for individuals and companies, and to combat tax evasion and avoidance”. During the semester that runs until 31 December, the Spanish Presidency will start the work on the Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT), expected to be published on 12 September. The Presidency foresees a first policy debate on this proposal at the 17 October Ecofin meeting. It will also resume work on the Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities (UNSHELL), with the aim to reach an agreement at the Ecofin council on 9 November. An agreement on UNSHELL would reportedly allow the European Commission to present its SAFE proposal on aggressive tax planning. The Spanish presidency also aims at reaching an agreement on the VAT in the Digital Age package (ViDA), presented in December 2022. On the recent proposal for a new framework for “Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes” (FASTER) and the adjusted package of new own resources, the Spanish Presidency only foresees a progress report.

4.A spanyol elnökség adóügyi törekvései

Az EU Tanácsának spanyol elnöksége július 1-jén, szombaton kezdődött. Most közzétette az ülések napirendjét és a teljes programot, amelyben kifejti, hogy “felgyorsítja a társasági, a közvetett és a vámadózással kapcsolatos ügyeket a magánszemélyek és a vállalatok terheinek egyszerűsítése, valamint az adókijátszás és az adóelkerülés elleni küzdelem érdekében“. A december 31-ig tartó félév során a spanyol elnökség megkezdi a Vállalkozások Európában: társaságiadó keret (BEFIT) című dokumentummal kapcsolatos munkát, amit várhatóan szeptember 12-én tesz közzé. Az elnökség úgy tervezi, hogy az október 17-i Ecofin-ülésen kerül sor az első politikai vitára a javaslatról. Az elnökség emellett folytatja a munkát a fantomszervezetek visszaéléseinek megelőzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló irányelvvel (UNSHELL) kapcsolatban, azzal a céllal, hogy az Ecofin Tanács november 9-i ülésén megállapodásra jussanak. Az UNSHELL irányelvről szóló megállapodás a hírek szerint lehetővé tenné az Európai Bizottság számára, hogy előterjessze az agresszív adótervezésről szóló SAFE-javaslatát. A spanyol elnökség célja továbbá, hogy megállapodásra jusson a 2022 decemberében előterjesztett Héa a digitális korban (ViDA) csomagról. “A forrásadó többlet gyorsabb és biztonságosabb visszatérítésének” (FASTER) új keretére vonatkozó, nemrégiben előterjesztett javaslatról és az új saját források kiigazított csomagjáról a spanyol elnökség csak előrehaladási jelentést irányoz elő.

5.MEPs analyse the role of tax policy in time of crisis

The ECON committee’s own initiative draft report on the role of tax policy in times of crisis has been published recently. Drafted by MEP Kira Marie Peter-Hansen (Greens/EFA, Denmark), it focuses on the strongest negative effects that the COVID-19 crisis has had on societies in the EU and on which solutions to these effects can be found in a more solid and just taxation system. “While not everything can be fixed via tax reforms, a well-functioning and well-designed tax system can ensure healthy societies where income and wealth are fairly redistributed, work is valued in a carbon-free economy, explicit and implicit gender biases are tackled and governments have the means to respond to our common challenges”, Ms Peter-Hansen writes. The report notably proposes the establishment of: – a permanent excess profit tax on all sectors, in light of the growing evidence that inflation is in part profit driven; – an EU-wide prohibitive tax on private jets to account for high levels of carbon-dioxide emissions; – a carbon tax ensuring the ‘polluters pay’ principle; – a progressive wealth tax, similar to the OECD/G20 global tax deal for corporations. The vote in the ECON committee on the report is scheduled for 24 October and the vote in plenary for 11 December 2023.

  1. Az európai parlamenti képviselők elemzik az adópolitika válság idején betöltött szerepét

A közelmúltban jelent meg az ECON bizottság saját kezdeményezésű jelentéstervezete az adópolitika válság idején betöltött szerepéről. A Kira Marie Peter-Hansen (Zöldek/EFA, Dánia) európai parlamenti képviselő által készített jelentés a COVID-19 válságnak az uniós társadalmakra gyakorolt legerősebb negatív hatásaira összpontosít, valamint arra, hogy ezekre a hatásokra milyen megoldásokat lehet találni egy szilárdabb és igazságosabb adórendszerben. “Bár nem lehet mindent adóreformokkal megoldani, egy jól működő és jól megtervezett adórendszer egészséges társadalmakat biztosíthat, ahol megvalósul a jövedelem és a vagyon igazságos újraelosztása, a munkát megbecsülik egy szén-dioxid-mentes gazdaságban, megbirkóznak az explicit és implicit nemi előítéletekkel, és a kormányok rendelkeznek a közös kihívások kezeléséhez szükséges eszközökkel” – írja Peter-Hansen asszony. A jelentés többek között a következőket javasolja: – állandó többletnyereség-adó kivetése valamennyi ágazatra, tekintettel arra, hogy egyre több bizonyíték van arra, hogy az infláció részben profitvezérelt; – a magánrepülőgépekre vonatkozó, az egész EU-ra kiterjedő büntetőadó kivetése a magas szén-dioxid-kibocsátás miatt; – a “szennyező fizet” elvét biztosító szén-dioxid-adó kivetése; – progresszív vagyonadó kivetése, az OECD/G20 globális társaságiadó megállapodáshoz hasonlóan. A jelentésről szóló szavazást az ECON bizottságban október 24-én, a plenáris ülésen pedig 2023. december 11-én tartják.

6.New EU Tax Observatory’s note on the new own resource on corporate profits

The EU Tax Observatory analysed the perimeter and provided country-by-country revenue estimates for the newly-proposed temporary statistical based own resource on company profits, in a working paper published on Tuesday 4 July. The proposed company profit contribution would correspond to a 0.5% call rate on a “statistical proxy” of corporate profits in national accounts, that is the gross operating surplus as defined in the European System of Accounts 2010 for financial and non-financial corporations. The working paper scored the proposed temporary company profit contribution both good in terms of revenue potential and simplicity and full in terms of fast mobilization. The projected total revenues using 2021 data range from 3.5bn€ to 17.7bn€ depending on the rate used. Unsurprisingly, Member States with the largest economy will be the biggest contributors in absolute terms (Germany, France, Italy and Spain), the authors found. In relative terms however, Member States with a larger share of corporate profits out of their total tax revenues will be the biggest contributors (Ireland and Luxembourg for instance).

  1. Az EU Tax Observatory új feljegyzése a vállalati nyereségre vonatkozó új saját forrásról

Az EU Tax Observatory július 4-én, kedden közzétett munkaanyagában elemezte a vállalati nyereségre vonatkozó, ideiglenes statisztikai alapú saját források határát és országonkénti bevételi becsléseket adott meg. A javasolt vállalati nyereség-hozzájárulás a nemzeti számlákban szereplő vállalati nyereség “statisztikai helyettesítőjén” alkalmazott 0,5%-os lehívási kulcsnak felelne meg, amely a 2010. évi számlák európai rendszerében a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatokra meghatározott bruttó működési eredmény. A munkaanyag a javasolt ideiglenes vállalati nyereség-hozzájárulást a bevételi potenciál és az egyszerűség szempontjából jónak, a gyors mobilizálhatóság szempontjából pedig teljesnek értékelte. A 2021-es adatok alapján prognosztizált teljes bevétel az alkalmazott rátától függően 3,5 milliárd és 17,7 milliárd euró között mozog. A szerzők szerint nem meglepő módon a legnagyobb gazdasággal rendelkező tagállamok (Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország) lesznek abszolút értékben a legnagyobb hozzájárulók. Relatív értelemben azonban azok a tagállamok lesznek a legnagyobb befizetők, melyek teljes adóbevételüket tekintve nagyobb arányban részesednek a vállalati nyereségből (például Írország és Luxemburg).

7.HKPS joins ETAF as observer member

The Croatian Chamber of Tax Advisers (HKPS) became member of the European Tax Adviser Federation (ETAF) on 1 July 2023. All ETAF members are delighted about this decision and looking forward to a constructive and fruitful collaboration with HKPS. HKPS, which was founded in Zagreb in November 2011, meets all the ETAF admission requirements, including that the tax profession is regulated by law. The decision to accept the application of HKPS as an observer member was taken unanimously on 28 June 2023 during the ETAF General Assembly in Brussels. On this occasion, delegates to the General Assembly were happy to welcome the President of HKPS, Damir Brajković, as a guest.

  1. A HKPS megfigyelő tagként csatlakozik az ETAF-hoz

A Horvát Adótanácsadói Kamara (HKPS) 2023. július 1-jén az Európai Adótanácsadók Szövetségének (ETAF) tagjává vált. Az ETAF valamennyi tagja örül ennek a döntésnek, és várakozással tekint a HKPS szervezettel való konstruktív és gyümölcsöző együttműködés elé. A 2011 novemberében Zágrábban alapított HKPS megfelel az ETAF felvételi követelményeinek, többek között annak, hogy az adótanácsadói szakma törvényileg szabályozott legyen. A HKPS megfigyelő tagság iránti kérelmének elfogadásáról szóló határozat egyhangúlag született 2023. június 28-án az ETAF brüsszeli közgyűlésén. Ebből az alkalomból a közgyűlés küldöttei örömmel fogadták vendégként a HKPS elnökét, Damir Brajkovićot.

Monday 17 July 2023
2023. július 17., hétfő

 1.Outcome Statement of 138 jurisdictions on the progress made on the OECD Two-Pillar solution

On Tuesday 11 July, 138 members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – out of the 143 members – agreed on an Outcome Statement recognising the progress made on the implementation of the OECD Two-Pillar solution. In particular, the Inclusive Framework announced that it has finalized the text of a multilateral convention (MLC) that will allow signatories to reallocate and exercise a domestic taxing right over a portion of MNE residual profits (Amount A of Pillar One). The text sets out the “substantive features” necessary to prepare the signature process, including the scope and operation of the permissible taxing right, the mechanisms for relieving double taxation, a process for ensuring tax certainty, the conditions for the removal of existing digital services taxes (DSTs) and relevant similar measures upon its entry into effect and the commitment as of the same time not to enact new DSTs and relevant similar measures. The text of the multilateral convention is not yet available as efforts are continuing to resolve a small number of specific items, the OECD explains. Once the last remaining issues will be solved, the MLC will be published and accompanied by an Explanatory Statement that will set out a common understanding. The MLC will be opened for signature in the second half of 2023 and a signing ceremony will be organised by year end, with the objective of enabling the MLC to enter into force in 2025. Not all the members of the Inclusive Framework signed this statement. Belarus, Canada, Pakistan, Russia, and Sri Lanka did not sign it. Belarus and Russia have been suspended from participating in OECD bodies because of Russia’s invasion of Ukraine and Canada’s refusal to sign would reportedly be linked to the DST standstill agreement that it would not support. The Outcome Statement will be delivered to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors at their meeting in India on 17-18 July.

  1. 138 joghatóság zárónyilatkozata az OECD kétpilléres megoldása terén elért eredményekről

Július 11-én, kedden az OECD/G20 (BEPS) átfogó keretrendszerének 138 tagállama – a 143 tagból – megállapodott az OECD kétpilléres megoldásának végrehajtása terén elért eredményeket elismerő zárónyilatkozatról. Az inkluzív keretrendszer bejelentette, hogy véglegesítette egy olyan többoldalú egyezmény szövegét, amely lehetővé teszi az aláírók számára, hogy a multinacionális vállalatok maradványnyereségének egy részére (az első pillér “A” összege) átcsoportosíthassák és belföldi adóztatási jogot gyakorolhassanak. A szöveg meghatározza az aláírási folyamat előkészítéséhez szükséges “érdemi jellemzőket”, beleértve a megengedett adóztatási jog hatályát és működését, a kettős adóztatás enyhítésének mechanizmusait, az adóbiztonságot biztosító eljárást, a meglévő digitális szolgáltatásokra kivetett adók és a vonatkozó hasonló intézkedések megszüntetésének feltételeit a szöveg hatálybalépésekor, valamint a kötelezettségvállalást, hogy ugyanezen időponttól kezdve nem vezetnek be új digitális szolgáltatási adókat és hasonló intézkedéseket. A többoldalú egyezmény szövege még nem áll rendelkezésre, mivel az erőfeszítések még folynak néhány konkrét pont megoldására – magyarázza az OECD. Amint az utolsó fennmaradó kérdéseket is megoldják, a többoldalú egyezményt közzéteszik, és egy magyarázó nyilatkozatot is mellékelnek hozzá, amely a közös megegyezést fogja meghatározni. Az MLC-t 2023 második felében nyitják meg aláírásra, és az év végéig aláírási ünnepséget szerveznek, amelynek célja, hogy az MLC 2025-ben hatályba léphessen. Az inkluzív keretrendszer nem minden tagja írta alá ezt a nyilatkozatot. Fehéroroszország, Kanada, Pakisztán, Oroszország és Srí Lanka nem írta alá. Fehéroroszországot és Oroszországot felfüggesztették az OECD szerveiben való részvételből Oroszország ukrajnai inváziója miatt, Kanada aláírásának megtagadása pedig állítólag a digitális szolgáltatási adó megállapodás felfüggesztéséhez kapcsolódik, amelyet nem támogatna. A zárónyilatkozatot a G20-ak pénzügyminiszterei és jegybankelnökei a július 17-18-i indiai találkozójukon kapják meg.

2.Pillar One’s efficiency depends on US ratification, the EU Tax Observatory says

The effective implementation of Pillar One will largely depend on which countries ratify the reform and especially if the US does it or not, the EU Tax Observatory explains in a note published on Thursday 13 July. To make sure that the amount of taxing rights distributed is large enough as only the companies that are headquartered in a jurisdiction that signs the multilateral agreement can be covered by the tax, the Outcome Statement foresees that at least 30 jurisdictions combining at least 60% of the companies covered by the reform would be necessary for the reform to enter into force globally. Building on previous work, the EU Tax Observatory shows that the global minimum thresholds require the ratification of the US for the reform to go ahead globally. US companies represent 46% of the companies covered in Pillar One and 58% of redistributed profits. Without the US, the number of covered groups would decrease to 37 and the Amount A profits available for redistribution to 38bn€, according to the EU Tax Observatory. Gross tax revenues derived from Amount A would respectively decrease by 40.6% for developed countries, 52.3% for developing countries and 28% for the least developed countries. No other countries than the US could block the global implementation of the reform on their own, the researchers found. The ratification of the Pillar One reform by the US is of particular interest for the European Union as the EU Commission has proposed that Pillar One revenues become part of the next generation of EU’s own resources. The absence of Pillar One could represent a shortfall ranging from 7.5 to 15% of the total revenues needed to fund the EU recovery package. EU institutions will therefore have to carefully weigh between expecting the US to pass the reform – for which the current Congress is opposed – or resorting to alternatives, the researchers concluded.

2.Az EU Tax Observatory szerint az első pillér hatékonysága az Egyesült Államok ratifikációjától függ.

Az első pillér hatékony végrehajtása nagyban függ attól, hogy mely országok ratifikálják a reformot, és különösen attól, hogy az Egyesült Államok megteszi-e vagy sem – magyarázza az EU Tax Observatory július 13-án, csütörtökön közzétett jegyzetében. Annak érdekében, hogy a kiosztott adóztatási jogok mennyisége elég nagy legyen, mivel csak a többoldalú megállapodást aláíró joghatóságban székhellyel rendelkező vállalatokra terjedhet ki az adó, a zárónyilatkozat szerint legalább 30 olyan joghatóságra lenne szükség, amely a reform által érintett vállalatok legalább 60%-át egyesíti, hogy a reform globálisan hatályba léphessen. A korábbi munkára építve az EU Tax Observatory kimutatta, hogy a globális minimum küszöbértékekhez az USA ratifikációja szükséges ahhoz, hogy a reform globálisan megvalósulhasson. Az amerikai vállalatok az első pillér hatálya alá tartozó vállalatok 46%-át és az újraelosztott nyereség 58%-át képviselik. Az EU Tax Observatory szerint az Egyesült Államok nélkül az érintett csoportok száma 37-re csökkenne, az újraelosztásra rendelkezésre álló “A” összegű nyereség pedig 38 milliárd euróra. Az A összegből származó bruttó adóbevételek a fejlett országok esetében 40,6%-kal, a fejlődő országok esetében 52,3%-kal, a legkevésbé fejlett országok esetében pedig 28%-kal csökkennének. A kutatók szerint az Egyesült Államokon kívül egyetlen más ország sem tudná egyedül megakadályozni a reform globális végrehajtását. Az első pillér reformjának USA általi ratifikálása különösen érdekes az Európai Unió számára, mivel az EU Bizottsága azt javasolta, hogy az első pillér bevételei az EU következő generációs saját forrásainak részét képezzék. Az első pillér hiánya az uniós gazdaságélénkítő csomag finanszírozásához szükséges összes bevétel 7,5-15%-át kitevő hiányt jelenthet. Az uniós intézményeknek ezért gondosan mérlegelniük kell, hogy az Egyesült Államoktól várják-e a reform elfogadását – amelyet a jelenlegi kongresszus ellenez -, vagy alternatívákhoz folyamodnak – állapították meg a kutatók.

3.Finance Ministers debate the adjusted package of EU new own resources for the first time

On Friday 14 July, the European Commission presented to Finance Ministers during the Ecofin meeting the “adjusted” package of new EU own resources. It includes some adjustments to the own resources proposals based on the ETS and CBAM, to reflect the changes brought by co-legislators in their recent agreements on these proposals, as well as a new temporary statistical own resource based on company profits, until the Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) proposal is presented and agreed by Member States. The European Commission explained that this temporary own resource is not a tax on companies and will not increase their compliance costs. It comes with a 0.5% call rate to the gross operating surplus statistics recorded for the sector of financial and non-financial corporations of each Member States under the European system of accounts (ESA). Many Member States said that the package presented by the Commission is overall not balanced in terms of contributions from Member States. A large majority of them were especially not convinced by the proposal for a temporary statistical own resource, some even saying that we should rather wait for BEFIT and the OECD Pillar One.

3.A pénzügyminiszterek első alkalommal vitatják meg az EU új saját forrásainak kiigazított csomagját.

Július 14-én, pénteken az Európai Bizottság az Ecofin-ülésen bemutatta a pénzügyminisztereknek az új uniós saját források “kiigazított” csomagját. A csomag tartalmazza az ETS-en és a CBAM-en alapuló saját forrásokra vonatkozó javaslatok némi kiigazítását, hogy tükrözze a társjogalkotók által a közelmúltban e javaslatokról kötött megállapodásokban hozott változtatásokat, valamint egy új, a vállalati nyereségen alapuló ideiglenes statisztikai saját forrást, a Business in Europe-ig: jövedelemadóztatási keretrendszerre (BEFIT) vonatkozó javaslat benyújtásáig, és a tagállamok által történő elfogadásáig. Az Európai Bizottság kifejtette, hogy ez az ideiglenes saját forrás nem jelent adót a vállalatokra, és nem növeli a megfelelési költségeiket. A forrást az egyes tagállamok pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok szektorára vonatkozó, az európai számlarendszer (ESA) keretében nyilvántartott bruttó működési többletstatisztikák 0,5%-os lehívási arányával nyújtják. Számos tagállam szerint a Bizottság által előterjesztett csomag összességében nem kiegyensúlyozott a tagállami hozzájárulások tekintetében. Nagy többségüket különösen az ideiglenes statisztikai saját forrásra vonatkozó javaslat nem győzte meg, sőt néhányan azt mondták, hogy inkább a BEFIT-re és az OECD első pillérére kellene várni.

4.The Spanish Presidency aims at reaching an agreement on the UNSHELL Directive

On Wednesday 12 July, the European Parliament heard Council and Commission representatives regarding the need to adopt the UNSHELL Directive on rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes. All the speakers that took the floor underlined the need to ensure fair taxation and a good functioning of the single market. Many MEPs criticised the Council for blocking the file, in spite of the overwhelming support that this directive got from the Parliament. Many MEPs also called for the Council sessions on this matter to be livestreamed so as to see which Member States are against this proposal. Pascual Navarro Ríos, Spanish State Secretary for the European Union, said that the Council has taken a due note of the EP’s request to move forward on this matter and that they will try to reach an agreement on this file at the ECOFIN council in November. The overall assessment is that the Member States do support the objectives of the proposal, but there are complex technical and legal issues that need to be resolved before they reach a deal, he said. They had substantial debates in the Council on the tax consequences which have to be legally valid. They also looked at the minimum substance indicators, in order to make sure they are stringent but also easy to explain and apply, he further said. Mr Navarro Ríos explained that some of the Member States pointed out that the UNSHELL directive would lead to too much red tape and administrative burden for the tax authorities and businesses.

4.A spanyol elnökség célja, hogy megállapodásra jusson az UNSHELL-irányelvről.

Július 12-én, szerdán az Európai Parlament meghallgatta a Tanács és a Bizottság képviselőit az UNSHELL-irányelv elfogadásának szükségességéről, amely a fedőszervezetekkel való adózási célú visszaélések megelőzésére vonatkozó szabályokról szól. A felszólalók mindegyike hangsúlyozta, hogy biztosítani kell az igazságos adózást és az egységes piac megfelelő működését. Számos képviselő bírálta a Tanácsot, amiért az a Parlament elsöprő támogatása ellenére blokkolja az ügyet. Sok képviselő azt is kérte, hogy a Tanács üléseit élőben közvetítsék, hogy lássák, mely tagállamok ellenzik a javaslatot. Pascual Navarro Ríos, az Európai Unió spanyol államtitkára elmondta, hogy a Tanács kellően tudomásul vette az EP kérését, hogy lépjenek előre ebben az ügyben, és hogy a novemberi ECOFIN-tanácson megpróbálnak majd megállapodásra jutni az ügyről. Az általános értékelés szerint a tagállamok támogatják a javaslat célkitűzéseit, de vannak olyan összetett technikai és jogi kérdések, amelyeket meg kell oldani, mielőtt megállapodásra jutnának – mondta. A Tanácsban jelentős vitákat folytattak az adózási következményekről, amelyeknek jogilag érvényesnek kell lenniük. Megvizsgálták a minimális tartalmi mutatókat is, hogy azok szigorúak, ugyanakkor könnyen megmagyarázhatóak és alkalmazhatóak legyenek – tette hozzá. Navarro Ríos úr kifejtette, hogy néhány tagállam rámutatott, hogy az UNSHELL-irányelv túl sok bürokráciát és adminisztratív terhet jelentene az adóhatóságok és a vállalkozások számára.

5.MEPs request explanations from the Commission on its note on gold plating for the CbCR Directive

MEPs requested explanations on Thursday 13 July in the European Plenary session after the letter — in which the Commission told Member States they should refrain from adopting transposition measures that go beyond the requirements of the country-by-country reporting (CbCR) Directive — was leaked. Some political groups viewed the letter as an attempt to undermine Member States’ efforts to increase transparency. Mairead McGuinness, European Commissioner for Financial Stability, Financial Services and the Capital Markets Union explained to MEPs that the objective of the letter was to prevent Member States from imposing unnecessary obligations that go beyond the legislation or create an unfair playing field. This excessive imposition of requirements is referred to as “gold plating”. The Commissioner stressed that gold plating negatively impacts the single market, which relies on the principle of a level playing field to ensure fair competition among businesses. The letter primarily addresses technical issues and underwent discussions with Member States during two workshops before its finalization, she said. In particular, it aims to draw Member States’ attention to the difficulties that third country multinational companies may encounter when preparing their reports due to variations in national rules resulting from different transpositions of European rules, she added.

5.Az európai parlamenti képviselők magyarázatot kérnek a Bizottságtól a CbCR-irányelv túlzó átvételéről szóló feljegyzésével kapcsolatban

Az európai parlamenti képviselők magyarázatot kértek július 13-án, csütörtökön az Európai Parlament plenáris ülésén, miután kiszivárgott a levél – amelyben a Bizottság azt tanácsolta a tagállamoknak, hogy tartózkodjanak az országonkénti jelentéstételről (CbCR) szóló irányelv követelményein túlmutató átültetési intézkedések elfogadásától. Egyes képviselőcsoportok úgy tekintették a levelet, mint az átláthatóság növelésére irányuló tagállami erőfeszítések aláásására tett kísérletet. Mairead McGuinness, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős európai biztos a képviselőknek kifejtette, hogy a levél célja az volt, hogy megakadályozza, hogy a tagállamok szükségtelen, a jogszabályokon túlmutató vagy tisztességtelen versenyfeltételeket teremtő kötelezettségeket írjanak elő. A követelmények túlzott mértékű előírását “aranyozásnak” nevezik. A biztos hangsúlyozta, hogy a “gold plating” negatívan hat az egységes piacra, amely a vállalkozások közötti tisztességes verseny biztosítása érdekében az egyenlő versenyfeltételek elvére támaszkodik. A levél elsősorban technikai kérdésekkel foglalkozik, és a véglegesítés előtt két munkaértekezlet keretében megvitatták a tagállamokkal – mondta a biztos asszony. A levél célja különösen az, hogy felhívja a tagállamok figyelmét azokra a nehézségekre, amelyekkel a harmadik országbeli multinacionális vállalatok a beszámolóik elkészítése során szembesülhetnek az európai szabályok eltérő átültetéséből eredő nemzeti szabályok eltérései miatt – tette hozzá.

6.European Commission opens a series of tax infringement proceedings

The European Commission opened on Friday 14 July many tax infringement proceedings. It notably decided to open three new infringement procedures by sending a letter of formal notice to: –  Hungary (INFR(2023)2041) requesting it to align, on a number of points its corporate income tax rules with the Anti-Tax Avoidance Directive; – Belgium (INFR(2014)2191) for not properly complying with the ruling of the Court of Justice of the European Union of 10 March 2022 (Case C-60/21) on the free movement of workers; and – Sweden (INFR(2023)4007) drawing its attention to the potential incompatibility of its legislation on preliminary income taxation with EU law. On the same day, the European Commission also decided to send a reasoned opinion to Belgium (INFR(2023)003), Greece (INFR(2023)0014), Spain (INFR(2023)0016), Cyprus (INFR(2023)0006), Poland (INFR(2023)0031) and Portugal (INFR(2023)0033) for failure to communicate on time the national measures implementing Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 (DAC7) amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation, that were supposed to be transposed by 31 December 2022. Belgium also received a second reasoned opinion (INFR(2015)4212) for maintaining discriminatory conditions for tax exemption of remuneration received from savings deposits. Finally, the Commission decided to refer Luxembourg (INFR(2020)2183) to the Court of Justice of the European Union for failing to correctly transpose provisions of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD1) Council Directive (EU) 2016/1164.

6.Az Európai Bizottság egy sor adóügyi kötelezettségszegési eljárást indít

Az Európai Bizottság július 14-én, pénteken számos adóügyi kötelezettségszegési eljárást indított. Nevezetesen úgy döntött, hogy három új kötelezettségszegési eljárást indít, és felszólító levelet küldött a következőknek: – Magyarországnak (INFR(2023)2041), amelyben felszólította, hogy több ponton igazítsa társaságiadó-szabályait az adókikerülés elleni irányelvhez; – Belgiumnak (INFR(2014)2191), mivel nem tartja be megfelelően az Európai Unió Bíróságának a munkavállalók szabad mozgásáról szóló, 2022. március 10-i ítéletét (C-60/21. sz. ügy); és – Svédországnak (INFR(2023)4007), amelyben felhívta a figyelmét arra, hogy az előzetes jövedelemadóról szóló jogszabályai esetleg nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Ugyanezen a napon az Európai Bizottság úgy döntött, hogy indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak (INFR(2023)003), Görögországnak (INFR(2023)0014), Spanyolországnak (INFR(2023)0016), Ciprusnak (INFR(2023)0006), Lengyelország (INFR(2023)0031) és Portugália (INFR(2023)0033), mivel nem közölték időben az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelvet (DAC7) végrehajtó nemzeti intézkedéseket, amelyeket 2022. december 31-ig kellett volna átültetni. Belgium egy második indokolással ellátott véleményt is kapott (INFR(2015)4212) a takarékbetétekből kapott díjazás adómentességének megkülönböztető feltételeinek fenntartása miatt. Végül a Bizottság úgy döntött, hogy Luxemburgot (INFR(2020)2183) az Európai Unió Bírósága elé utalja, mivel nem ültette át megfelelően az adókikerülés elleni irányelv (ATAD1) (EU 2016/1164 tanácsi irányelv) rendelkezéseit.

7.European Commission registers an ECI on taxing great wealth in the EU

On Tuesday 11 July, the European Commission decided to register a European Citizens’ Initiative (ECI) entitled “Taxing great wealth to finance the ecological and social transition” as it fulfils all the formal conditions. The ECI was requested on 8 June by a group of economists, politicians and millionaires: László Andor (Hungary), Marlene Engelhorn, (Austria), Lars Koch (Denmark), Patrizio Laina (Finland), Aurore Lalucq (France), Paul Magnette (Belgium), Thomas Piketty (France), and Conny Reuter (Germany).  The organisers of the initiative call on the Commission to establish a European tax on great wealth, whose revenues would be used to combat climate change and inequality. Following the registration, the organisers have six months to open the signature collection. If an ECI receives one million statements of support within one year from at least seven different Member States, the Commission will have to react. The Commission could decide either to take the request forward or not but will in any case be required to explain its reasoning. On Wednesday 12 July, the European Parliament held a debate entitled “Tax the rich”, at the request of The Left, in a plenary session in Strasbourg. The debate divided MEPs along the traditional lines, with the right-wing groups opposed and the left-wing groups in favour.

7.Az Európai Bizottság európai közösségi kezdeményezést jegyez be a nagy vagyonok uniós megadóztatásáról

Az Európai Bizottság július 11-én, kedden úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a “A nagy vagyon megadóztatása az ökológiai és társadalmi átmenet finanszírozása érdekében” című európai polgári kezdeményezést, mivel az megfelel minden formai feltételnek. Az EBI-t június 8-án kérte közgazdászok, politikusok és milliomosok egy csoportja: Andor László (Magyarország), Marlene Engelhorn (Ausztria), Lars Koch (Dánia), Patrizio Laina (Finnország), Aurore Lalucq (Franciaország), Paul Magnette (Belgium), Thomas Piketty (Franciaország) és Conny Reuter (Németország).  A kezdeményezés szervezői felszólítják a Bizottságot, hogy hozzon létre egy európai adót a nagy vagyonokra, amelynek bevételeit az éghajlatváltozás és az egyenlőtlenségek elleni küzdelemre fordítanák. A regisztrációt követően a szervezőknek hat hónapjuk van arra, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést. Ha egy éven belül legalább hét különböző tagállamból egymillió támogató nyilatkozat érkezik az európai polgári kezdeményezéshez, a Bizottságnak reagálnia kell. A Bizottság dönthet úgy, hogy továbbviszi a kérelmet vagy sem, de minden esetben köteles lesz megindokolni az indoklását. Július 12-én, szerdán az Európai Parlament “Adóztassuk meg a gazdagokat” címmel vitát tartott A baloldal kérésére a strasbourgi plenáris ülésen. A vita a hagyományos vonalak mentén osztotta meg a képviselőket, a jobboldali frakciók ellenezték, a baloldaliak pedig támogatták.

8.New EP study reforming the EU blacklisting process

A newly published study provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the ECON committee of the European Parliament provides some guidance on how to enhance the effectiveness and how to “depoliticise” the EU list of high-risk third jurisdictions for anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF). The study covers a methodology for evaluating country listings, highlights shortcomings of the current EU list of high risk third countries, discusses criticism and recommendations from the European Court of Auditors, and explores alternatives. In particular, it explores the option of maintaining the current list but addressing the disparity between the EU and FATF lists. Another option would be introducing a grey list with fewer compliance requirements, according to the authors. Alternatively, the EU list could merge with the EU tax list, which is internationally more accepted than the FATF list, the authors suggested. Depoliticising the list by leaving rankings to academics and diverse NGOs in a transparent and reproducible way and evaluating countries based on their criminal behaviour rather than on their technical AML framework is also a possibility discussed in the paper.

8.Új EP-tanulmány az EU feketelistás eljárásának reformjáról

Az Európai Parlament ECON bizottságának felkérésére a Gazdasági, Tudományos és Életminőségi Politikák Politikai Főosztálya által készített újonnan közzétett tanulmány útmutatást ad arról, hogyan lehetne növelni a hatékonyságot és “depolitizálni” a pénzmosás (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CTF) szempontjából nagy kockázatot jelentő harmadik országok uniós listáját. A tanulmány kitér az országlisták értékelésének módszertanára, rávilágít a magas kockázatú harmadik országok jelenlegi uniós listájának hiányosságaira, megvitatja az Európai Számvevőszék kritikáit és ajánlásait, valamint alternatívákat vizsgál. Különösen azt a lehetőséget vizsgálja, hogy a jelenlegi lista fenntartása mellett az EU és a FATF listái közötti eltérések kezelésére is lehetőség van. A szerzők szerint egy másik lehetőség egy szürke lista bevezetése lenne, amely kevesebb megfelelési követelményt tartalmazna. A szerzők szerint az uniós lista összeolvadhatna az uniós adólistával, amely nemzetközileg elfogadottabb, mint a FATF-lista. A lista depolitizálása azáltal, hogy a rangsorolást átlátható és reprodukálható módon akadémikusokra és különböző nem kormányzati szervezetekre bízzák, és az országokat nem technikai pénzmosási keretrendszerük, hanem bűnelkövetési magatartásuk alapján értékelnék, szintén a dokumentumban tárgyalt lehetőség.

 

Monday 24 July 2023
2023. július 24., hétfő

1.OECD releases new documents on the Two-Pillar solution

On Monday 17 July, the OECD published a series of new documents concerning the Two-Pillar solution. It first published a second set of administrative guidance on Pillar Two, which completes the first one released in February 2023. It includes guidance on currency conversion rules when performing GloBE calculations, tax credits, the application of the Substance-based Income Exclusion (SBIE), the design of Qualified Domestic Minimum Top-up Taxes (QDMTT) and introduces two new safe harbours. As part of its work under Pillar Two, the OECD also published a Subject-to-Tax Rule (STTR) model treaty provision and commentary and the GloBE Information Return (GIR) which sets out a standardised information return to facilitate compliance with the GloBE Rules. Finally, the OECD released for public consultation a draft discussion paper on the main design elements of Amount B under Pillar One. As highlighted in the Outcome Statement published on 11 July, further work is still ongoing on the appropriateness of the pricing framework, the application of the framework to the wholesale distribution of digital goods, country uplifts within geographic markets, and the criteria to apply Amount B utilising a local database in certain jurisdictions. Interested parties are invited to submit their comments on the draft by 1 September 2023 through this online questionnaire. The aim of the OECD is to agree a final Amount B report by year-end and to incorporate it into the OECD Transfer Pricing Guidelines by January 2024.

1.Az OECD új dokumentumokat ad ki a kétpilléres megoldásról

Július 17-én, hétfőn az OECD egy sor új dokumentumot tett közzé a kétpilléres megoldással kapcsolatban. Először a második pillérről szóló második adminisztratív iránymutatást tette közzé, amely kiegészíti a 2023 februárjában kiadott elsőt. A dokumentum útmutatást tartalmaz a GloBE-számítások elvégzésekor alkalmazandó valutaátváltási szabályokról, az adójóváírásokról, a szubsztanciaalapú jövedelemkizárás (SBIE) alkalmazásáról, a minősített belföldi minimális kiegészítő adók (QDMTT) kialakításáról, és két új “safe harbour”-t vezet be. A második pillér keretében végzett munkája részeként az OECD közzétette az adóalanyisági szabály (STTR) mintaszerződési rendelkezést és kommentárt, valamint a GloBE információs nyilatkozatot (GIR), amely a GloBE-szabályoknak való megfelelés megkönnyítése érdekében szabványosított információs nyilatkozatot határoz meg. Végül az OECD nyilvános konzultációra bocsátott egy vitaanyag-tervezetet az első pillér szerinti B összeg fő tervezési elemeiről. Amint azt a július 11-én közzétett eredménynyilatkozat is kiemelte, további munka folyik az árképzési keretrendszer megfelelőségével, a keretrendszer alkalmazásával a digitális termékek nagykereskedelmi forgalmazására, a földrajzi piacokon belüli országos emelésekkel, valamint a B. összeg helyi adatbázis felhasználásával történő alkalmazásának kritériumaival kapcsolatban egyes joghatóságokban. Az érdekelt feleket felkérjük, hogy a tervezetre vonatkozó észrevételeiket 2023. szeptember 1-jéig nyújtsák be ezen az online kérdőíven keresztül. Az OECD célja, hogy az év végéig megállapodjon a B összegről szóló végleges jelentésben, és azt 2024 januárjáig beépítse az OECD transzferár-irányelvekbe.

2.G20 Finance Ministers welcome the progress made on the implementation of the Two-Pillar solution

During their meeting on Monday 17 July and Tuesday 18 July, the G20 Finance Ministers welcomed the recent progress made on the implementation of the OECD Two-Pillar solution and called countries to settle the remaining issues.  “We welcome the delivery of a text of a Multilateral Convention (MLC) on Amount A, significant progress of work on Amount B and the completion of the work on the development of the Subject to Tax Rule (STTR) and its implementation framework as set out in the July 2023 Outcome Statement of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework)”, they wrote in a statement issued at the end of the meeting. They also called the OECD to swiftly resolve the pending issues related to the MLC with a view to prepare the MLC for signature in the second half of 2023 and complete the work on Amount B by end of 2023.

2.A G20-ak pénzügyminiszterei üdvözlik a kétpilléres megoldás végrehajtása terén elért eredményeket.

A G20-ak pénzügyminiszterei július 17-én, hétfőn és július 18-án, kedden tartott ülésükön üdvözölték az OECD kétpilléres megoldásának végrehajtása terén a közelmúltban elért eredményeket, és felszólították az országokat a fennmaradó kérdések rendezésére.  “Üdvözöljük az A összegről szóló többoldalú egyezmény szövegének átadását, a B összeggel kapcsolatos munka jelentős előrehaladását, valamint az OECD/G20 BEPS-re vonatkozó inkluzív keretrendszer (Inclusive Framework on BEPS) 2023. júliusi eredménynyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az adóalanyisági szabály (STTR) és annak végrehajtási keretrendszerének kidolgozásával kapcsolatos munka befejezését” – írták a találkozó végén kiadott nyilatkozatukban. Felszólították továbbá az OECD-t, hogy gyorsan oldja meg az MLC-vel kapcsolatos függőben lévő kérdéseket annak érdekében, hogy az MLC-t 2023 második felében aláírásra előkészítsék, és 2023 végéig befejezzék a B összeggel kapcsolatos munkát.

3.Tax experts and MEPs discuss the future SAFE proposal

On Monday 17 July, the European Parliament organized a hearing on the upcoming proposal for a Directive to tackle the role of enablers that facilitate tax evasion and aggressive tax planning (Securing the Activity Framework for Enablers or SAFE). On this occasion, Gabriela Figueiredo Dias, Chair of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) presented to MEPs the framework that the IESBA is currently designing on ethical conduct in tax planning, which could apply not only to accountants but also to all tax planning service providers, she pointed out. The exposure draft was issued in February 2023 for feedback and the aim is to approve it by the end of this year, she said. Olivier Boutellis-Taft, CEO of Accountancy Europe, said a common EU definition of aggressive tax planning would be useful for taxpayers and authorities, provided it is implemented consistently. According to him, due diligence procedures could also help in respect of unregulated tax intermediaries who may not be obliged to undertake “know your client” and other procedures. For Ivan Lazarov, Research Associate at the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), a more proportional approach might be to limit the registration requirement to enablers who provide advice on cross-border arrangements and introduce a de minimis threshold excluding small taxpayers with cross-border activities. Any registration requirement as a prerequisite for providing services must be balanced against the freedom to conduct business and take into account the professional privilege, he warned. Despite being invited to the hearing, DG TAXUD of the European Commission decided not to send anyone, due to the fact that the SAFE proposal was put on hold until there is an agreement on the UNSHELL proposal.

3.Az adószakértők és az európai parlamenti képviselők megvitatják a jövőbeli SAFE-javaslatot

Július 17-én, hétfőn az Európai Parlament meghallgatást szervezett az adóelkerülést és az agresszív adótervezést elősegítő közreműködők szerepének kezelését célzó, készülő irányelvjavaslatról (Securing the Activity Framework for Enablers vagy SAFE). Ebből az alkalomból Gabriela Figueiredo Dias, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Szabvány Testületének (IESBA) elnöke bemutatta az európai parlamenti képviselőknek azt a keretrendszert, amelyet az IESBA jelenleg tervez az adótervezés etikus magatartására vonatkozóan, és amely nemcsak a könyvelőkre, hanem minden adótervezési szolgáltatóra is vonatkozhat – mutatott rá. Az nyilvános tervezetet 2023 februárjában adták ki visszajelzésre, és a cél az, hogy az év végéig jóváhagyják – mondta. Olivier Boutellis-Taft, az Accountancy Europe vezérigazgatója szerint az agresszív adótervezés közös uniós meghatározása hasznos lenne az adófizetők és a hatóságok számára, feltéve, hogy következetesen alkalmazzák. Szerinte az átvilágítási eljárások a nem szabályozott adóügyi közreműködők tekintetében is segíthetnének, akik nem kötelesek az “ismerd meg az ügyfeledet” és más eljárásokat lefolytatni. Ivan Lazarov, az (IBFD) tudományos munkatársa szerint arányosabb megközelítés lenne, ha a regisztrációs kötelezettséget a határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban tanácsadást nyújtó szolgáltatókra korlátoznák, és egy de minimis küszöbértéket vezetnének be, amely kizárná a határokon átnyúló tevékenységet folytató kis adófizetőket. Bármilyen, a szolgáltatásnyújtás előfeltételeként előírt regisztrációs kötelezettséget egyensúlyba kell hozni az üzleti élet szabadságával, és figyelembe kell venni a szakmai előjogokat – figyelmeztetett. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság Adóügyi Főigazgatósága meghívást kapott a meghallgatásra, úgy döntött, hogy nem küld senkit, mivel a SAFE-javaslatot felfüggesztették, amíg nem születik megállapodás az UNSHELL-javaslatról.

4.MEPs discuss further reforms of corporate taxation rules

On Monday 17 July, the FISC subcommittee of the European Parliament met to discuss the EP draft initiative report on further reform of corporate taxation rules elaborated by MEP Isabel Benjumea Benjumea (EPP, Spain). A total of 292 amendments have been tabled to the draft report, some of which call for a simplification of procedures, making sure that businesses in Europe can continue to flourish. The second group of amendments focuses on the negative impacts on the SMEs, pointing out that the SMEs are already under a lot of burden. Many amendments also aimed at stressing the importance that the future “Business in Europe: Framework for Income Taxation” is a success and addresses the issue of tax burden. Ms Benjumea Benjumea saw a lot of room for compromise between the political groups. She only argued against amendments naming specific companies in the report, which would go against their goal of setting up a framework for corporate tax, she said. The first shadow meeting will take place after the summer holidays. The vote of the report in the ECON committee is scheduled for 24 October, before a plenary vote in December.

4.Az európai parlamenti képviselők a társasági adózási szabályok további reformjáról tárgyalnak

Július 17-én, hétfőn ülésezett az Európai Parlament FISC albizottsága, hogy megvitassa az Isabel Benjumea Benjumea (néppárti, Spanyolország) EP-képviselő által kidolgozott, a társasági adószabályok további reformjáról szóló EP-kezdeményezési jelentéstervezetet. A jelentéstervezethez összesen 292 módosító indítványt nyújtottak be, amelyek egy része az eljárások egyszerűsítését szorgalmazza, biztosítva ezzel, hogy az európai vállalkozások továbbra is virágozhassanak. A módosítások második csoportja a kkv-kra gyakorolt negatív hatásokra összpontosít, rámutatva, hogy a kkv-kat már így is nagy teher nehezíti. Számos módosítás azt is hangsúlyozni kívánta, hogy a jövőbeni “Vállalkozások Európában: Keretrendszer a jövedelemadóztatáshoz” sikerrel jár, és foglalkozik az adóterhek kérdésével. Benjumea Benjumea sok lehetőséget látott a kompromisszumra a képviselőcsoportok között. Csak a jelentésben konkrét vállalatokat megnevező módosítások ellen érvelt, mivel ez ellentétes lenne azzal a céljukkal, hogy létrehozzák a társasági adó keretrendszerét – mondta. Az első árnyékülésre a nyári szünet után kerül sor. Az ECON-bizottságban október 24-én szavaznak a jelentésről, majd decemberben kerül sor a plenáris szavazásra.

5.EP fine-tunes its opinion on the VAT in the digital age package

On Tuesday 18 July, the ECON committee of the European Parliament held a debate on the proposals of the VAT in the digital age package, presented in December 2022. While progress has been made during a recent shadows meeting on technical aspects, there were still areas where an agreement had yet to be found. The rapporteur MEP Olivier Chastel (Renew Europe, Belgium) said there now seems to be a common ground on the postponement of the dates of entry into force by one year, the extension of the deadline for electronic invoicing and the transmission deadline. The duration of short stays at accommodation rentals was also discussed, with the Commission’s original proposal standing at 45 days, though some wanted this lowered to 31. Compromises were also discussed in the area of data protection. The vote in the ECON committee is scheduled for 24 October 2023.

5.Az EP finomhangolja a HÉA-csomagról szóló véleményét a digitális korszakban

Július 18-án, kedden az Európai Parlament ECON bizottsága vitát tartott a 2022 decemberében benyújtott HÉA a digitális korban csomag javaslatairól. Bár a közelmúltban tartott munkamegbeszélésen előrelépés történt a technikai szempontokat illetően, még mindig voltak olyan területek, ahol még nem sikerült megállapodásra jutni. Az előadó Olivier Chastel európai parlamenti képviselő (Renew Europe, Belgium) szerint most úgy tűnik, hogy közös nevezőre jutottak a hatálybalépés időpontjának egy évvel történő elhalasztása, az elektronikus számlázás határidejének meghosszabbítása és az adattovábbítás határidejének meghosszabbítása ügyében. A szálláshelyek rövid távú bérbeadásának időtartamát is megvitatták, a Bizottság eredeti javaslata 45 nap volt, bár egyesek ezt 31 napra szerették volna csökkenteni. Kompromisszumokat vitattak meg az adatvédelem területén is. Az ECON-bizottságban a szavazást 2023. október 24-re tervezik.

6.European Commission urges 17 Member States to transpose the CbCR Directive

The European Commission decided on Thursday 20 July to send a letter of formal notice to 17 Member States (Belgium, Bulgaria, Czechia, Estonia, Greece, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia Finland) for failure to notify national measures fully transposing the country-by-country reporting Directive (CbCR) by the deadline of 22 June 2023. The Directive requires all multinational companies active in the EU’s single market with a permanent presence in the Union and that have revenues above EUR 750 million to publish a report on the amount of corporate taxes they pay in each Member State and in non-cooperative jurisdictions. These reports also include additional information such as the number of employees or turnover per country. The Member States concerned now have two months to reply to the letters of formal notice and complete their transposition, or the Commission may decide to proceed with the second step of the infringement proceedings and issue reasoned opinions.

6.Az Európai Bizottság 17 tagállamot sürget a CbCR-irányelv átültetésére.

Az Európai Bizottság július 20-án, csütörtökön úgy döntött, hogy felszólító levelet küld 17 tagállamnak (Belgium, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország), mivel a 2023. június 22-i határidőig nem jelentették be az országonkénti jelentésről szóló irányelvet (CbCR) teljes mértékben átültető nemzeti intézkedéseket. Az irányelv előírja, hogy az EU egységes piacán tevékenykedő, az Unióban állandó jelenléttel rendelkező és 750 millió eurót meghaladó árbevétellel rendelkező valamennyi multinacionális vállalatnak jelentést kell közzétennie az egyes tagállamokban és a nem együttműködő joghatóságokban fizetett társasági adó összegéről. Ezek a jelentések további információkat is tartalmaznak, például az alkalmazottak számát vagy az árbevételt országonként. Az érintett tagállamoknak most két hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a felszólító levelekre és befejezzék az átültetést, vagy a Bizottság úgy dönthet, hogy a jogsértési eljárás második szakaszát folytatja, és indokolással ellátott véleményt ad ki.

7.European Commission rules out the idea of a harmonised capital gains taxation framework

On Monday 17 July, in an answer given to a written question drafted by six Greens/EFA MEPs, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen ruled out the idea of a harmonised capital gains taxation framework. “As EU law stands, capital gains taxation falls essentially within the competence of Member States, who may design their own tax systems and decide whom, what, when to tax, and at what rate, provided they do not discriminate against taxpayers from other Member States”, she said. In that regard, in some Member States capital gains are subject to personal income tax or corporate income tax, whereas others have separate capital gains taxation, she recalled. Moreover, the European Commission outlined that capital gains taxation is only one element of the much broader category of capital income taxation and that realised capital gains are only a fraction of the total tax base. Consequently, the implications of capital gains taxation alone on the functioning of the single market seem rather limited, according to the Commission. Nevertheless, the Commission assured that it monitors closely developments in Member States in this area, including the efficiency and distributive implications of current practices of capital income taxation. The Commission is reflecting on additional new own resources, in line with the interinstitutional agreement of 2020 and the Commission 2023 work programme, Ms von der Leyen concluded.

7.Az Európai Bizottság elveti a tőkenyereség harmonizált adóztatási keretének ötletét

Július 17-én, hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy írásbeli kérdésre adott válaszában, amelyet hat zöld/EFA európai parlamenti képviselő fogalmazott meg, kizárta a tőkenyereség harmonizált adóztatási keretrendszerének ötletét. “Az uniós jog jelenlegi formájában a tőkenyereség adóztatása alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyek kialakíthatják saját adórendszerüket, és eldönthetik, hogy kit, mit, mikor és milyen adómértékkel adóztatnak, feltéve, hogy nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést más tagállamok adófizetőivel szemben” – mondta. E tekintetben egyes tagállamokban a tőkenyereséget a személyi jövedelemadó vagy a társasági adó hatálya alá vonják, míg más tagállamokban a tőkenyereség külön adózik – emlékeztetett. Az Európai Bizottság továbbá kiemelte, hogy a tőkenyereség adóztatása csak egy eleme a tőkejövedelem adóztatásának sokkal szélesebb kategóriájának, és a realizált tőkenyereség a teljes adóalapnak csak egy töredékét teszi ki. Következésképpen a Bizottság szerint a tőkenyereség adóztatásának önmagában az egységes piac működésére gyakorolt hatásai meglehetősen korlátozottnak tűnnek. A Bizottság mindazonáltal biztosította, hogy szorosan figyelemmel kíséri a tagállamok e területen bekövetkező fejleményeit, beleértve a tőkejövedelem-adóztatás jelenlegi gyakorlatának hatékonyságát és elosztási hatásait. A Bizottság a 2020-as intézményközi megállapodással és a Bizottság 2023-as munkaprogramjával összhangban további új saját forrásokról gondolkodik – zárta von der Leyen asszony.

8.OECD Global Forum publishes 10 new peer review reports on exchange of information on request

The OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published on Wednesday 19 July new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR) for eight of its members (Antigua and Barbuda, Argentina, Belize, Faroe Islands, Greenland, Lesotho, Paraguay, Saint Vincent and the Grenadines), and supplementary reports that reflect progress made by two members (Anguilla and Seychelles) in implementing the EOIR standard. More than half of the Global Forum members have now been fully reviewed in the second round of EOIR peer reviews and the ratings assigned are generally very good, with 85% of the jurisdictions obtaining satisfactory overall ratings (“compliant” or “largely compliant”), 13% assessed as “partially compliant” and 2% as “non-compliant”, the OECD said.

8.Az OECD Globális Fóruma 10 új szakértői értékelő jelentést tesz közzé az információcseréről kérésre

Az OECD adóügyi átláthatósággal és információcserével foglalkozó globális fóruma (Globális Fórum) július 19-én, szerdán közzétette nyolc tagjának (Antigua és Barbuda, Argentína, Belize, Feröer-szigetek, Grönland, Lesotho, Paraguay, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek) új szakértői értékelő jelentéseit az átláthatóságról és a kérelemre történő információcseréről (EOIR), valamint kiegészítő jelentéseket, amelyek két tag (Anguilla és Seychelle-szigetek) által az EOIR-szabvány végrehajtása terén elért eredményeket tükrözik. A Globális Fórum tagjainak több mint felét teljeskörűen felülvizsgálták az EOIR szakértői értékelések második fordulójában, és a kiadott minősítések általában nagyon jók: a joghatóságok 85%-a kielégítő általános minősítést kapott (“megfelelt” vagy “nagyrészt megfelelt”), 13%-uk “részben megfelelt”, 2%-uk pedig “nem felelt meg” – közölte az OECD.

Monday 31 July 2023
2023. július 31., hétfő

1.FASTER public consultation deadline extended until 18 September 2023

The deadline to give a feedback to the European Commission on its new framework for “Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes” (FASTER) has been extended until 18 September 2023. With this initiative, the Commission wants to reduce the length and the administrative burden usually linked to these kind of refund procedures and, at the same time, reduce the risks they sometimes present in terms of tax abuse. It will mainly involve Member States’ tax administrations, investors and financial intermediaries (e.g. banks). The Commission is, among other things, proposing that Member States could choose between a relief-at-source system and a quick refund system in a set time frame. Member States would be able to decide which system to use, as long as one is put in place, and be free to choose whether to outsource the tasks to a withholding task agent. To benefit from these two fast-track procedures, investors will need to contract with “certified financial intermediaries” that are included in a national register that Member States will have to set up. Member States will also be able to rely on a common EU digital tax residence certificate to confirm the EU taxpayers’ tax residency. The directive, if adopted, should come into force on 1 January 2027. The text is now available in all EU languages here.

1. A FASTER nyilvános konzultáció határidejét meghosszabbították 2023. szeptember 18-ig

2023.szeptember 18-ig meghosszabbították a határidőt arra, hogy az Európai Bizottság visszajelzést kapjon a „Forrásadó-többlet gyorsabb és biztonságosabb rendezéséről” (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes” – FASTER) keretrendszerrel kapcsolatos javaslatokról. Ezzel a kezdeményezéssel a Bizottság csökkenteni akarja az ilyen jellegű adó-visszatérítési eljárásokhoz szokásosan kapcsolódó terheket, és egyúttal mérsékelni kívánja az adózási visszaéléseknél előforduló kockázatokat. Ez főleg a tagállamok adóhatóságait, befektetőit és pénzügyi közvetítőit (például bankok) érinti. A Bizottság többek között azt javasolja, hogy a tagállamok válasszanak a helyben történő adómentesítéses rendszer (tax relief at source) és egy meghatározott időkereten belül történő, gyors forrásadó-többlet visszatérítési mechanizmus között. A tagállamok dönthetnének arról, hogy melyik rendszert alkalmazzák, miután valamelyiket bevezették, valamint szabadon dönthetnének arról, hogy kiszervezik-e a feladatokat egy forrásadó-ügynöknek (WHT agent). Ahhoz, hogy e két gyorsított eljárás előnyeit élvezhessék, a befektetőknek a tagállamok által létrehozott nemzeti nyilvántartásban szereplő ún. „minősített pénzügyi közvetítőket” kell majd igénybe venniük. A tagállamok egy közös digitális adóügyi illetőségigazolásra (eTRC) is támaszkodhatnak majd annak érdekében, hogy az unió adófizetőinek adóügyi illetőségét lekérdezzék. Az irányelv, annak elfogadása esetén 2027. január 1-jén lép hatályba. A szöveg már az EU összes nyelvén elérhető itt.

2.EU Tax Symposium announced for 24-25 October 2023

On 24 October (afternoon) and 25 October 2023 (full day), the European Parliament will co-host with the European Commission the second https://www.linkedin.com/events/eutaxsymposium20237087805624532549633/, under the theme “The future of taxation in the EU: challenges ahead & changes needed”. The event will bring together Finance ministers, European and national parliamentarians, high-level policy makers, academics and civil society representatives to discuss the tax mix for the future, decision-making on taxation, corporate income tax and the role of taxation in the promoting competitiveness and fairness. Registration will open in September.

2 .EU Tax Symposium bejelentése 2023. október 24-25-re

2023. október 24-én (délután) és 2023. október 25-én (egész nap) az Európai Parlament az Európai Bizottsággal közösen rendezi meg a második szimpóziumát a https://www.linkedin.com/events/eutaxsymposium20237087805624532549633/ – Az adózás jövője az EU-ban: előttünk álló kihívások és szükséges változtatások” („The future of taxation in the EU: challenges ahead & changes needed”) témakörben. Az eseményen pénzügyminiszterek, európai és nemzeti parlamenti képviselők, magas szintű politikai döntéshozók, akadémikusok és a civil társadalom képviselői találkoznak, hogy megvitassák a jövőre vonatkozó adózási terveket, az adózással kapcsolatos döntéseket, a társasági-adót és az adózás szerepét a versenyképesség és méltányosság szolgáltában. A regisztráció szeptemberben nyílik meg.

3.European Commission is looking for contractors to assess tax legislation compliance

The Directorate General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD) of the European Commission recently published a call for tenders to provide legal studies that will assess how EU tax policy is transposed and applied in Member States. DG TAXUD is reportedly looking for contractors to help facilitate studies to support evaluations and impact assessments to implement the Better Regulation principles of delivering efficient and effective policies and laws. Among other things, the contractor would have to list the national laws, regulations, and administrative arrangements aimed at transposing or implementing EU rules in a given Member State. Compliance studies would apply to areas such as VAT; administrative cooperation, mutual assistance, and exchange of information; and tax dispute resolution, excise duties, and direct taxation. The call for tenders will run through 25 September.

3.Az Európai Bizottság vállalkozókat keres az adójogszabályok betartásának értékelésére

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) a közelmúltban pályázati felhívást tett közzé jogi tanulmányok elkészítésére, annak felmérésére, hogyan ültetik át és alkalmazzák az EU adópolitikáját a tagállamokban. A DG TAXUD a hírek szerint vállalkozókat keres értékeléseket és hatásvizsgálatokat támogató tanulmányok írásához, a hatékony és eredményes szabályzatok és jogszabályok létrehozására irányuló Jobb Szabályozás (Better Regulation) elveinek átültetése érdekében. A vállalkozónak többek között fel kell sorolnia azokat a nemzeti törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket, amelyek egy adott tagállamban az uniós szabályok átültetésére vagy végrehajtására irányulnak. A megfelelőségi tanulmányok olyan területekre vonatkoznának, mint az áfa; adminisztratív együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás és információcsere; valamint az adóviták rendezése, a jövedéki adók és a közvetlen adózás területe. A pályázati felhívás szeptember 25-ig tart.

4.FISC mission to Singapore

From 25 to 27 July, a delegation of 4 MEPs of the FISC subcommittee of the European Parliament, headed by the Chair MEP Paul Tang, travelled to Singapore to discuss developments in the area of international taxation and the fight against tax avoidance and evasion. The delegation met with the Senior Minister of State for Finance and Acting Minister for Transport, the Chair of the Public Accounts Committee, the Chair of the Finance and Trade and Industry Committee and other Members of the Singapore Parliament. Meetings with the Chief Executives of the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) and Inland Revenue Authority (IRA) as well as with stakeholders from professional associations and academia also took place. The discussions focused on the implementation of the OECD/G20 Inclusive Framework agreement on an international tax reform and Singapore’s efforts to combat tax evasion and avoidance. At the end of the mission, MEP Paul Tang said in a statement that “Singapore should not limit itself to applying minimum standards. It should be a first mover when it comes to applying OECD recommendations, such as interest deduction limitation rules or hybrid mismatches”. The attractiveness of Singapore for MNEs or very rich individuals was also discussed, together with Singapore’s readiness to implement or improve standards on good tax governance.

  1. FISC küldetése Szingapúrba

Július 25. és 27. között az Európai Parlament FISC albizottságának 4 fős EP-képviselőből álló delegációja, Paul Tang elnök európai parlamenti képviselő vezetésével, Szingapúrba utazott, hogy megvitassa a nemzetközi adózás, valamint az adóelkerülés és adócsalás elleni küzdelem eredményeit. A küldöttség találkozott a pénzügyekért felelős államtitkárral és az jelenlegi közlekedési miniszterrel, az Állami Számviteli Bizottság elnökével, a Pénzügyi és Kereskedelmi és Ipari Bizottság elnökével, valamint a szingapúri parlament többi képviselőjével. Találkozókra is sor került a Számviteli és Vállalati Szabályozási Hatóság (ACRA) és a belföldi adóhivatal (IRA) vezérigazgatóival, valamint a szakmai szövetségek és a tudományos élet érdekelt feleivel. A megbeszélések középpontjában a nemzetközi adóreformról szóló OECD/G20 inkluzív keret megállapodás végrehajtása, valamint Szingapúrnak az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítései álltak. A misszió végén Paul Tang európai parlamenti képviselő nyilatkozatában kijelentette, hogy „Szingapúrnak nem szabad a minimumszabályok alkalmazásánál meghúzni a határt. Első lépésként alkalmaznia kell az OECD-ajánlásokat, például a kamatlevonás korlátozásának szabályzása, vagy a hibrid struktúrákból adódó veszélyek elkerülése terén. Szingapúrnak a multinacionális vállalatokra és a különösen gazdag személyek számára gyakorolt vonzereje szintén szóba került, valamint az is, hogy az ország készen áll bevezetni és fejleszteni a jó adóügyi kormányzás normáit.

5.2023 State of Tax Justice report published

On Tuesday 25 July, the Tax Justice Network published its annual State of Tax Justice report. The 2023 edition shows that countries are losing $472 billion in tax a year to global tax abuse. Of the $472 billion lost a year, $301 billion is lost to cross-border corporate tax abuse by multinational corporations and $171 billion is lost to offshore tax abuse by wealthy individuals. Lower income countries continue to be hit harder by global tax abuse, the report states. While most annual tax losses are suffered by higher income countries ($426 billion), these losses are equivalent to 9 per cent of higher income countries public health budgets. Lower incomes countries’ tax losses ($46 billion) are equivalent to more than half (56 per cent) of their public health budgets. If countries stay the course followed for the past 10 years on international tax rules, countries will lose $4.7 trillion over the next 10 years, the report estimates. To avert these tax losses, the Tax Justice Network urges countries to support moving leadership on global tax from the OECD to the UN, which would provide, in its view, a more viable forum for securing effective tax solutions.

5.2023 Az adóügyi igazságszolgáltatás helyzetéről szóló jelentés közzététele

Július 25-én, kedden a Tax Justice Network közzétette éves jelentését az adóügyi igazságszolgáltatás helyzetéről. A 2023-as jelentés kimutatta, hogy az országok évente 472 milliárd dollár adót veszítenek a globális adóvisszaélések miatt. Az évi 472 milliárd dolláros veszteségből 301 milliárd dollár a multinacionális vállalatok határokon átnyúló társaságiadó-visszaélései, 171 milliárd dollár pedig a gazdag magánszemélyek offshore adózási visszaélései miatt keletkezett. A jelentés állítása szerint az alacsonyabb jövedelmű országok továbbra is inkább érintettek a globális adóvisszaélés terén. Míg az évi legnagyobb adóbevétel kiesés veszteségét a magasabb jövedelmű országok szenvedik el (426 milliárd dollár), ez az összeg az említett országok éves egészségügyi kiadásainak mindössze a 9 százalékát teszi ki. Az alacsonyabb jövedelmű országok adóvesztesége (46 milliárd dollár) az egészségügyi kiadásaik több mint felével (56 százalékának) egyenlő. A jelentés becslése szerint, ha az országok továbbra is a korábbi utat követik a nemzetközi adószabályozás területén, mint az elmúlt 10 évben, akkor az országok 4,7 billió dollárt fognak veszíteni a következő 10 évben. Az adóveszteségek elkerülése érdekében a Tax Justice Network arra ösztönzi az országokat, hogy támogassák, hogy az OECD-től az ENSZ-hez kerüljön át globális adózással kapcsolatos vezető szerep, amely véleményük szerint életképesebb fórumot biztosítana a hatékony adómegoldások biztosításához.

6.OECD supports West African States in strengthening the fight against BEPS and improving tax transparency

As part of the European Union’s Fiscal Transition Support Programme in West Africa (FTSP), the OECD and the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum) announced on Wednesday 26 July that they have collaborated with the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the West African Economic and Monetary Union (UEMOA) commissions in the development of three community legal tax instruments intended to strengthen the fight against base erosion and profit shifting (BEPS) and improve tax transparency in West Africa. These legal instruments, which are aligned with the most recent international tax standards,  include: – a Directive on the harmonisation of transfer pricing rules which gives the means to the tax administrations of ECOWAS Member States to better control multinational enterprises present on their territory; – a Directive on beneficial ownership which allows the identification of the beneficial owners of legal persons and arrangements, and ensures the availability of adequate, accurate and up-to-date information on these beneficial owners; and – a Supplementary Act on mutual administrative assistance in tax matters which offers multiple forms of co-operation between the tax administrations of ECOWAS Member States and thus strengthens the exchange of information. They were all adopted by the ECOWAS Council of Ministers and the Conference of Heads of State and Government of ECOWAS at their respective meetings on 6-7 July 2023 and 9 July 2023 in Bissau.

  1. Az OECD támogatja a nyugat-afrikai államokat a BEPS elleni küzdelem megerősítésében

Az Európai Unió nyugat-afrikai fiskális átmenetet támogató programja (FTSP) részeként az OECD és az adózási célú átláthatóságról és információcseréről szóló globális fórum (Global Forum) július 26-án, szerdán bejelentette, hogy együttműködnek a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (UEMOA) bizottságaival három közösségi jogi adóeszköz kidolgozásában, amelyek célja az adóalap-erózió és a nyereségáthelyezés elleni küzdelem (BEPS) erősítése, valamint az adózás átláthatóságának javítása Nyugat-Afrikában.

Ezek a jogi eszközök, amelyek összhangban állnak a legújabb nemzetközi adózási szabványokkal, a következőket foglalják magukban: – a transzferár szabályozás harmonizációjáról szóló irányelv, amely eszközöket biztosít az ECOWAS tagállamok adóhatóságai számára a területükön lévő multinacionális vállalatok jobb ellenőrzésére; – a tényleges tulajdonosokról szóló irányelv, amely lehetővé teszi a jogi személyek és szervezetek tényleges tulajdonosainak azonosítását, és biztosítja a megfelelő, pontos és naprakész információk rendelkezésre állását ezekről; valamint – a kölcsönös adóügyi igazgatási segítségnyújtásról szóló kiegészítő törvény, amely többféle együttműködési formát kínál az ECOWAS tagállamok adóhatóságai számára, az információcsere erősítése érdekében. Mindegyiket az ECOWAS Miniszterek Tanácsa, valamint az ECOWAS állam- és kormányfőinek konferenciája fogadta el 2023. július 6–7-i és 2023. július 9-i bissaui ülésén.