Weekly Tax News – Monday 9 January 2023
Heti adó-hírek 2023. január 9. hétfő

SAFE proposal expected in April 2023

The European Commission reportedly plans to unveil its proposal for a Directive to tackle the role of enablers that facilitate tax evasion and aggressive tax planning (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE) on 5 April. Work on this initiative started in October 2022 with a public consultation but the content of the future proposal still remains unclear. In its public consultation document, the Commission considered several options, including due diligence procedures to perform a self-assessment test to demonstrate that a tax scheme does not lead to tax evasion or aggressive tax planning, a code of conduct that would prohibit the enablers who design or assist in the creation of tax evasion and aggressive tax planning schemes and an EU register of enablers. The initiative would reportedly be part of a tax package that also includes a proposal for a common system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the area of withholding taxes.

SAFE javaslat, előreláthatólag 2023 áprilisban

Az Európai Bizottság április 5-én tervezi bemutatni az adóelkerülést és az agresszív adótervezést elősegítő közreműködők szerepének kezelését célzó irányelvjavaslatát (Securing the Activity Framework for Enablers – SAFE). A kezdeményezéssel kapcsolatos munka 2022 októberében nyilvános konzultációval kezdődött, de a jövőbeli javaslat tartalma még nem teljes mértékben tisztázott. Nyilvános konzultációs dokumentumában a Bizottság több lehetőséget is fontolóra vett, beleértve az átvilágítási eljárásokat egy önértékelési teszt elvégzésére annak igazolására, hogy egy adórendszer nem segíti elő az adóelkerülést vagy az agresszív adótervezést, továbbá egy magatartási kódexet, amely tiltaná az adóelkerülést célzó és agresszív adótervezési struktúrák kidolgozását. Felvetődött még az elítélendő adótervezési struktúrák kidolgozásában közreműködők EU szintű nyilvántartása. A kezdeményezés a hírek szerint annak az adócsomagnak a része lenne, amely a kettős adóztatás elkerülését és a forrásadókkal kapcsolatos adóvisszaélések megelőzésére irányuló javaslatot is tartalmazza.

DAC8 could be used to correct DAC6 intermediary reporting requirement

The EU could use the eighth directive on administrative cooperation (DAC8), presented by the Commission beginning of December, to address the recent decision of the Court of Justice of the European Union invalidating DAC6 reporting requirement that infringes professional privilege. EU Council lawyers would have reportedly advised Member States to use the DAC8 opportunity to bring EU rules in conformity with the judgment of the Court. The issue, according to the Court, is that the provision of DAC6 requiring lawyers acting as intermediaries in cross-border tax planning arrangements to notify other intermediaries of their reporting obligation contravenes legal professional privilege. DAC8 is a priority for the Swedish presidency of the Council of the EU, who wants to reach an agreement before the end of its mandate.

DAC8, lehetőség a DAC6 által előírt adatszolgáltatási kötelezettség felülvizsgálatára

Az EU felhasználhatja a Bizottság által december elején benyújtott nyolcadik, a közigazgatási együttműködésről szóló irányelvet (DAC8) az Európai Unió Bíróságának a közelmúltban hozott döntésével kapcsolatban, amely érvénytelenítette a szakmai titoktartást sértő DAC6 jelentéstételi kötelezettségét. Az EU Tanácsának jogászai azt tanácsolták a tagállamoknak, hogy használják ki a DAC8 nyújtotta lehetőséget, hogy összhangba hozzák az uniós szabályokat a Bíróság ítéletével. A Bíróság szerint a probléma az, hogy sérti az ügyvédi titoktartást a DAC6 azon rendelkezése, amely megköveteli a határokon átnyúló adótervezési megállapodásokban közreműködő ügyvédektől az adatszolgáltatást. A DAC8 prioritást élvez az EU Tanácsának svéd elnöksége számára, amely még mandátumának lejárta előtt megállapodásra szeretne jutni.

OECD unveils implementation guidance on Pillar Two

The OECD unveiled at the end of December 2022 an implementation package for Pillar Two (so-called ‘GloBE rules’) introducing a minimum 15% effective tax rate for large multinational enterprises (MNEs). The package includes a guidance on safe harbours and a common understanding concerning the transitional penalty relief regime. The OECD also published a public consultation document seeking inputs on the amount and type of information that MNE Groups should be expected to collect, retain and/or report for the application of the GloBE rules and possible simplifications that could be incorporated in the GloBE Information Return. Moreover, the OECD issued a public consultation document outlining various mechanisms for achieving tax certainty under the GloBE rules, including dispute prevention and dispute resolution mechanisms. Interested parties have until 3 February 2023 to submit their comments on the two public consultation documents. The OECD expects to release a first package of “administrative guidance” in early 2023.

Az OECD bemutatja a Második Pillérre vonatkozó végrehajtási útmutatót

Az OECD 2022 december végén bemutatta a Második Pillér végrehajtási csomagját (az úgynevezett „GloBE-szabályok”), amely minimum 15%-os effektív adókulcsot vezet be a nagy multinacionális vállalatok (MNE) számára. A csomag tartalmaz egy iránymutatást a mentesítésekre vonatkozóan és egy közös álláspontot az átmeneti szankciómentességi rendszerről. Az OECD egy nyilvános konzultációs dokumentumot is közzétett, amelyben betekintést kért az MNE-csoportok által összegyűjtött, megőrzött információk mennyiségére és típusára vonatkozóan, a GloBE szabályzat kidolgozásának és a GloBE Adatszolgáltatásba beépíthető lehetséges egyszerűsítések figyelembe vételének érdekében. Ezen túlmenően az OECD nyilvános konzultációs dokumentumot adott ki, amelyben felvázolja a Globe-szabályok szerinti adóbiztonság elérésének különféle mechanizmusait, beleértve a vitamegelőzési és vitarendezési mechanizmusokat. Az érdekelt felek 2023. február 3-ig nyújthatják be észrevételeiket a két nyilvános konzultációs dokumentummal kapcsolatban. Az OECD várhatóan 2023 elején kiadja az „adminisztratív útmutató” első csomagját.

France’s Gaël Perraud elected new Chair of the OECD Committee on Fiscal Affairs

Mr Gaël Perraud, Director of European and International Taxation at the Tax Policy Department of the French Ministry of Economy, has been elected Chair of the OECD’s Committee on Fiscal Affairs (CFA) as of 1 January 2023, the OECD announced on Thursday 5 January. He replaces Ms. Fabrizia Lapecorella, who resigned in December 2022 following her departure from the Italian Ministry of Finance. As Chair of the CFA, he will serve as Co-Chair of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, alongside Marlene Nembhard-Parker of Jamaica, who became co-Chair in March 2022. Mr. Perraud has served as France’s Director of European and International Taxation since 2018. He is responsible for international taxation matters for France, including bilateral issues such as treaty negotiations, as well as representing France in multilateral organisations. Prior to his designation as Chair of the CFA, he has served in a number of leadership roles in the OECD.

A francia Gaël Perraudot választották meg az OECD Pénzügyi Bizottságának új elnökévé

2023. január 1-jétől Gaël Perraud úr, a francia Gazdasági Minisztérium Adópolitikai Főosztályának Európai és Nemzetközi adóügyi igazgatója tölti be az OECD Adóügyi Bizottságának (CFA) elnöki pozícióját – jelentette be az OECD január 5-én, csütörtökön. Fabrizia Lapecorella asszonyt váltja, aki 2022 decemberében mondott le, miután távozott az Olasz Pénzügyminisztériumból. A CFA elnökeként a BEPS – OECD/G20 Keretrendszer társelnöki szerepét is betölti, a jamaicai Marlene Nembhard-Parker mellett, aki 2022 márciusában lett társelnök. Perraud úr Franciaország Európai és Nemzetközi Adóügyi igazgatójaként dolgozik 2018 óta. Felelős Franciaország nemzetközi adózási ügyeiért, beleértve a kétoldalú kérdéseket, a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalásokat. Ezek mellett képviseli Franciaországot több nemzetközi szervezetben. A CFA elnökévé való kinevezése előtt számos vezető szerepet töltött be az OECD-ben.

Five jurisdictions to join the EU AML blacklist

At the end of December 2022, the European Commission reportedly suggested adding five jurisdictions to the EU list of high-risk third country jurisdictions in terms of combating money laundering and terrorist financing: the Democratic Republic of the Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania and the United Arab Emirates. Nicaragua, Pakistan and Zimbabwe have been removed from the list as they no longer present strategic deficiencies that pose a significant threat to the EU financial system. In accordance with the fourth anti-money laundering directive, the Commission is required to update this list regularly, taking into account the information provided by the Financial Action Task Force (FATF). European financial institutions are required to apply heightened vigilance to transactions involving high-risk third country jurisdictions. The European Parliament and the Council of the EU have one month to agree on the draft delegated regulation.

Öt joghatóság került fel az EU AML feketelistájára

2022. december végén az Európai Bizottság öt joghatóság felvételét javasolta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából magas kockázatú harmadik országok joghatóságainak uniós listájára, ezek: a Kongói Demokratikus Köztársaság, Gibraltár, Mozambik, Tanzánia és a Egyesült Arab Emírségek. Nicaragua, Pakisztán és Zimbabwe lekerült a listáról, mivel már nem mutatnak olyan stratégiai hiányosságokat, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az EU pénzügyi rendszerére. A negyedik pénzmosás elleni irányelvvel összhangban a Bizottságnak rendszeresen frissítenie kell ezt a listát, figyelembe véve a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által szolgáltatott információkat. Az európai pénzügyi intézményeknek fokozott éberséget kell tanúsítaniuk a magas kockázatú harmadik országok joghatóságait érintő ügyleteknél. Az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának egy hónap áll rendelkezésére, hogy megállapodjon a rendelettervezetről.

 

Weekly Tax News – Monday 16 January 2023
Heti adó-hírek 2023. január 16. hétfő

Manal Corwin appointed Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration

Manal Corwin has been appointed Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, the OECD announced on Friday 13 January. As of 3 April 2023, she will lead the work of the Centre across all areas, including the two-pillar solution to the tax challenges of digitalisation, the Base Erosion and Profit-Shifting Project, the tax transparency agenda, and the Centre’s participation in the OECD’s new Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches. Currently, Manal Corwin serves as Partner-in-charge of the National Tax Office and Lead Director of the Board of Directors for KPMG, LLP in the United States. In the past, she held senior tax policy positions in two separate US Administrations and previously served as a delegate and then Vice Chair of the OECD Committee on Fiscal Affairs and as delegate to the Global Forum on Tax and Transparency. The appointment of Manal Corwin will ensure the successful continuation of the Centre’s critically important work following the recent departure of Pascal Saint-Amans as Director after 12 years in the role, the OECD said.

Manal Corwint az OECD Adópolitikai Központjának igazgatójává nevezték ki

Manal Corwint nevezték ki az OECD Adópolitikai Központjának igazgatójává – jelentette be az OECD január 13-án, pénteken. Corwin 2023. április 3-tól a Központ munkáját fogja vezetni minden területen, beleértve a digitalizáció adózási kihívásainak két pilléren alapuló megoldását, a BEPS (az alap erózió és nyereségeltolódás) projektet, az adózási átláthatósági menetrendet, valamint a Központ részvételét az OECD új, a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésére irányuló megközelítésekkel foglalkozó inkluzív fórumában. Manal Corwin jelenleg a Nemzeti Adóhivatal felelős partnere és a KPMG, LLP igazgatótanácsának vezető igazgatója az Egyesült Államokban. Korábban két különböző amerikai kormányzatban töltött be vezető adópolitikai pozíciókat, és az OECD adóügyi bizottságának küldöttjeként, majd alelnökeként, valamint az adózás és átláthatóság globális fórumának küldöttjeként tevékenykedett. Manal Corwin kinevezése biztosítja a Központ kritikusan fontos munkájának sikeres folytatását, miután Pascal Saint-Amans igazgató 12 év után nemrégiben távozott az igazgatói posztról – közölte az OECD.

IASB proposes temporary relief from deferred tax accounting under GLOBE rules

The International Accounting Standards Board (IASB) published on Monday 9 January an exposure draft outlining potential amendments to the International Accounting Standard 12 Income Taxes. The proposed amendments aim to provide temporary relief from accounting for deferred taxes arising from the imminent implementation of the Pillar Two model rules published by the OECD. The IASB is responding to stakeholders’ concerns about the potential implications of these rules for the accounting for income tax in financial statements. The roposed amendments would introduce a temporary exception to the accounting for deferred taxes arising from the implementation of the rules and targeted disclosure requirements for affected companies. The exposure draft is open for comment until 10 March 2023. Due to the project’s accelerated nature, the IASB aims to finalise any amendments in the second quarter of 2023, subject to comments received.

Az IASB átmeneti könnyítést javasol a halasztott adó elszámolása alól a GLOBE szabályok szerint

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) január 9-én, hétfőn közzétette a 12. Nyereségadók nemzetközi számviteli standard lehetséges módosításait ismertető tervezetet. A javasolt módosítások célja, hogy átmeneti könnyítést biztosítsanak a halasztott adók elszámolása alól, amely az OECD által közzétett második pilléres modellszabályok közelgő bevezetéséből adódik. Az IASB az érdekeltek azon aggályaira reagál, hogy ezek a szabályok milyen hatással lehetnek a nyereségadó pénzügyi kimutatásokban történő elszámolására. A javasolt módosítások átmeneti kivételt vezetnének be a szabályok bevezetéséből eredő halasztott adók elszámolása alól, és célzott közzétételi követelményeket írnának elő az érintett vállalatok számára. A közzétételi tervezetet 2023. március 10-ig lehet véleményezni. A projekt gyorsított jellege miatt az IASB célja, hogy a módosításokat a beérkezett észrevételek függvényében 2023 második negyedévében véglegesítse.

Negotiations at full swing on the EP report on the Pandora Papers

MEPs of the European Parliament’s Subcommittee on Tax Matters (FISC) debated, on Monday 9 January, the draft own-initiative report on the lessons learnt from the Pandora Papers and other relevant revelations. The rapporteur Niels Fuglsang (S&D, Denmark) explained that 183 amendments have been received from all political groups covering all parts of the report. The report is set to be voted on 31 January in the ECON committee but could be delayed for a couple of weeks as there are still some divisions among MEPs. The rapporteur reported that there is an agreement between MEPs on several topics: – the important role of whistle-blower protection and the freedom of press, – the need for an increased transparency about elected officials, – the need to look at intermediaries facilitating tax avoidance and tax evasion, – the necessity to have revolving doors mechanisms and cooling off periods, – the demand of a separation of accountancy and financial advising in the big accountancy firms, – the importance of a good exchange of information between countries and – the need to increase the credibility of the UE blacklist of tax havens. However, three main questions would divide MEPs: – singling out certain countries and pointing fingers in the report, – the need for more qualified majority voting on tax issues and – introducing new EU coordinated taxes.

Teljes gőzzel folynak a tárgyalások a Pandora-iratokról szóló EP-jelentésről

Az Európai Parlament adóügyi albizottságának (FISC) képviselői január 9-én, hétfőn vitatták meg a Pandora-iratok és más vonatkozó leleplezések tanulságairól szóló saját kezdeményezésű jelentéstervezetet. Az előadó, Niels Fuglsang (S&D, Dánia) elmondta, hogy 183 módosítás érkezett valamennyi képviselőcsoporttól a jelentés valamennyi részére vonatkozóan. A jelentésről január 31-én szavaznak az ECON bizottságban, de ez még néhány hetet késhet, mivel a képviselők között még mindig vannak nézeteltérések. Az előadó arról számolt be, hogy a képviselők között több témában is egyetértés van: – az informátorok védelmének és a sajtószabadságnak a fontos szerepe, – a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos nagyobb átláthatóság szükségessége, – az adóelkerülést és adócsalást elősegítő közvetítőkkel való foglalkozás szükségessége, – a „forgóajtó” mechanizmusok és a türelmi időszakok szükségessége, – a könyvelés és a pénzügyi tanácsadás szétválasztásának igénye a nagy könyvelőcégeknél, – az országok közötti megfelelő információcsere fontossága, és – az adóparadicsomokat tartalmazó uniós feketelista hitelességének növelése. Három fő kérdés azonban megosztaná a képviselőket: – egyes országok kiemelése és az ujjal mutogatás a jelentésben, – az adózási kérdésekben több minősített többségi szavazás szükségessége és – új, összehangolt uniós adók bevezetése

MEPs divided over the DEBRA proposal

On Thursday 12 January, MEPs of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) met for a consideration of the draft report on the proposal laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA). While the rapporteur Luděk Niedermayer (EPP, Czech) and the representatives of the S&D and Renew Europe groups suggested further fine-tuning of the Commission’s proposal, the Greens/EFA Group reportedly did not support it. The Council of the EU decided to put this file on hold until the BEFIT proposal is made and to reassess the need for this proposal. For the rapporteur, this approach is not the right one and it is better to address some of the concerns rather than to put the proposal on hold. In his draft report, he proposes some changes, especially with the aim of better reflecting the impact of the proposal on the SMEs and calls on the Council to continue the negotiations. Amendments to the draft report must be tabled by 18 January and the vote in the ECON committee is scheduled for 21 March.

Az európai parlamenti képviselők megosztottak a DEBRA-javaslatot illetően

Január 12-én, csütörtökön a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) képviselői összeültek, hogy megvitassák a hitelfinanszírozási adóelőny-csökkentési támogatásra (DEBRA) vonatkozó szabályok megállapításáról szóló javaslat jelentéstervezetet. Míg az előadó Luděk Niedermayer (néppárti, cseh), valamint az S&D és a Renew Europe képviselőcsoportok képviselői a bizottsági javaslat további finomhangolását javasolták, a Zöldek/EFA képviselőcsoport a hírek szerint nem támogatta azt. Az EU Tanácsa úgy döntött, hogy a BEFIT-javaslat elkészültéig felfüggeszti ezt az ügyet, és újraértékeli, hogy szükség van-e erre a javaslatra. Az előadó szerint ez a megközelítés nem a helyes, és jobb, ha a javaslat felfüggesztése helyett inkább foglalkozunk néhány aggályos kérdéssel. Jelentéstervezetében néhány változtatást javasol, különösen azzal a céllal, hogy jobban tükrözze a javaslat kkv-kra gyakorolt hatását, és felszólítja a Tanácsot a tárgyalások folytatására. A jelentéstervezet módosításait január 18-ig kell benyújtani, az ECON-bizottságban pedig március 21-én lesz a szavazás.

Update of EU AML Blacklist delayed

On Wednesday 11 January, permanent representatives of Member States to the EU reportedly agreed to extend by one month the deadline for objecting to the European Commission’s proposal to add to the AML list the Democratic Republic of the Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania, and the United Arab Emirates, and to remove Nicaragua, Pakistan, and Zimbabwe. The rationale behind this postponement would reportedly be the fact that the Financial Action Task Force (FATF) will review its list in February and that the EU should take into account those changes. The reluctance of some Member States to add the United Arab Emirates to the EU list would reportedly also be another reason for the extension of the deadline. Member States have now until 20 February to object to the Commission’s proposal.
Az EU AML feketelistájának frissítése késik

Január 11-én, szerdán a tagállamok állandó uniós képviselői a jelentések szerint megállapodtak abban, hogy egy hónappal meghosszabbítják a határidőt, ameddig az Európai Bizottság javaslata ellen kifogást lehet emelni a Kongói Demokratikus Köztársaság, Gibraltár, Mozambik, Tanzánia és az Egyesült Arab Emírségek AML-listára való felvételére, valamint Nicaragua, Pakisztán és Zimbabwe törlésére irányuló javaslat ellen. A halasztást állítólag azzal indokolnák, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) februárban felülvizsgálja a listát, és az EU-nak figyelembe kellene vennie ezeket a változásokat. A jelentések szerint a határidő meghosszabbításának másik oka az lenne, hogy egyes tagállamok vonakodnak felvenni az Egyesült Arab Emírségeket az uniós listára. A tagállamoknak február 20-ig van lehetőségük kifogást emelni a Bizottság javaslata ellen.