Weekly Tax News – Monday 5 December 2022
Heti adó-hírek 2022. december 5. hétfő

 

EU Tax Symposium on the tax mix for the future

The European Commission held its first Tax Symposium “On the road to 2050: a tax mix for the future” on Monday 28 November in Brussels. Tax experts and EU officials discussed three main topics: the right tax mix for the future, the role of taxation in supporting sustainable growth and corporate taxation beyond the OECD Two-Pillars agreement. The importance of changing the tax structure to advance the climate transition was largely highlighted. Vitor Gaspar, Head of Fiscal Affairs at the International Monetary Fund, identified four drivers of change: – digitalisation, which is rethinking efficient and equitable taxation; – population dynamics, which will lead to taxation of consumption and capital instead of labour; – globalisation, which shows that the destination principle is more robust than the source principle; – global public goods, which will lead to the introduction of a corrective tax for climate and health. For André Sapir, Professor of Economics at the Université Libre de Bruxelles, the main issue concerns labour taxation, given its importance in the current tax mix of EU Member States. It is not only a matter of revenue but also of fairness and behavioural change, he added. Some experts, like Rita de la Feria, professor of Tax Law at the University of Leeds, argued that we don’t need to create new taxes but that we should instead modernize the existing ones, such as VAT. The Czech Minister of Finance, Zbyněk Stanjura, warned that a one size approach will not fit all and that it will be difficult to find a common tax mix that suits every Member State. The European Commission intends to organize a follow-up event next year to continue the reflection.

EU adóügyi szimpózium a jövő adóösszetételéről

Az Európai Bizottság november 28-án, hétfőn Brüsszelben tartotta első adószimpóziumát “Úton 2050 felé: adóösszetétel a jövőben” címmel. Az adószakértők és uniós tisztviselők három fő témáról tárgyaltak: a jövő megfelelő adóösszetételéről, a fenntartható növekedés támogatásában az adózás szerepéről, és az OECD kétpilléres megállapodáson túli társasági adóztatásról. Nagy hangsúlyt kapott az adószerkezet megváltoztatásának fontossága az éghajlatvédelmi átállás előmozdítása érdekében. Vitor Gaspar, a Nemzetközi Valutaalap adóügyekért felelős vezetője a változás négy mozgatórugóját azonosította: – a digitalizációt, ami újraértelmezi a hatékony és méltányos adózást; – a népesedési dinamikát, ami a munka helyett a fogyasztás és a tőke megadóztatásához vezet; – a globalizációt, ami megmutatja, hogy a célország elve szilárdabb, mint a forrás elve; – a globális közjavakat, ami az éghajlatra és az egészségre vonatkozó korrekciós adó bevezetéséhez vezet. André Sapir, az Université Libre de Bruxelles közgazdaságtan professzora szerint a fő kérdés a munka adóztatása az EU-tagállamok jelenlegi adóösszetételében betöltött jelentős szerepe miatt. Hozzátette, hogy ez nem csak a bevételek, hanem a méltányosság és viselkedésbeli változások kérdése is. Egyes szakértők, például Rita de la Feria, a Leedsi Egyetem adójogász professzora szerint nem új adókat kell létrehozni, hanem a meglévőket, például a hozzáadottérték-adót kellene korszerűsíteni. A cseh pénzügyminiszter, Zbyněk Stanjura arra figyelmeztetett, hogy az egyenmegoldás nem mindenkinek lesz alkalmas, és nehéz lesz olyan közös adóösszetételt találni, amely minden tagállamnak megfelel. Az Európai Bizottság jövőre egy utórendezvényt kíván szervezni az eszmecsere folytatása érdekében.

Uncertainties on a possible agreement on Pillar Two on 6 December

Uncertainties remain about a possible agreement on the Implementing Directive on Pillar Two (minimum taxation) during the Ecofin Council meeting on 6 December. On Thursday 1 December, EU Member States reportedly confirmed that the draft directive is technically ready but the Hungarian permanent representative to the EU told EU Finance ministers that Hungary hasn’t changed its position on Pillar Two. Observers say that Hungary is using its veto on Pillar Two to get its recovery plan approved. The positive assessment given by the European Commission on Wednesday 30 November on the Hungarian recovery plan gave hope that Hungary may lift its veto. At this stage, both Pillar Two and the Hungarian recovery plan reportedly remain on the agenda of the Ecofin Council but an extra meeting could be convened mid-December to give more time to Member States to assess the Hungarian recovery plan.

Bizonytalanságok a második pillérről december 6-án esetlegesen kötendő megállapodással kapcsolatban

Továbbra is bizonytalan, hogy a második pillér (minimumadóztatás) végrehajtási irányelvéről a december 6-i Ecofin Tanács ülésén lehetséges-e megállapodás. December 1-jén, csütörtökön az uniós tagállamok állítólag megerősítették, hogy az irányelvtervezet technikailag készen áll, de Magyarország állandó uniós képviselője az uniós pénzügyminisztereknek azt mondta, hogy Magyarország nem változtatta meg álláspontját a második pillérrel kapcsolatban. Megfigyelők szerint Magyarország a második pillérrel kapcsolatos vétójogát használja fel a gazdaságélénkítési terv jóváhagyására. Az Európai Bizottság november 30-án, szerdán a magyar gazdaságélénkítési tervről adott pozitív értékelése reményt adott arra, hogy Magyarország feloldhatja vétóját. Jelenleg mind a második pillér, mind a magyar gazdaságélénkítési terv a jelentések szerint továbbra is az Ecofin Tanács napirendjén marad, de december közepén egy további ülést hívhatnak össze, hogy a tagállamoknak több idejük legyen a magyar gazdaságélénkítési terv értékelésére.

DAC8 preview

The European Commission will present on Wednesday 7 December the eighth amendment to the Directive on Administrative Cooperation in Tax Matters (DAC8) to extend the scope of the already existing automatic exchange of information to crypto-assets service providers. The text would reportedly require crypto exchanges and digital wallet providers to give tax authorities information on their customers’ holdings. The European Commission would also reportedly have to establish a central register for information to be recorded and shared on crypto assets, to be made available to the competent authorities of all Member States by 2026. This text will be an important step for the taxation of crypto-assets in the EU.

DAC8 előzetes

Az Európai Bizottság december 7-én, szerdán mutatja be az adóügyekben folytatott közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC8) nyolcadik módosítását, amely a már meglévő automatikus információcsere hatályát kiterjeszti a kriptovaluta-szolgáltatókra. A szöveg a hírek szerint előírná a kriptotőzsdék és a digitális pénztárcák szolgáltatói számára, hogyan adjanak tájékoztatást az adóhatóságoknak ügyfeleik vagyonáról. Az Európai Bizottságnak állítólag egy központi nyilvántartást is létre kell hoznia a kriptoeszközökkel kapcsolatos adatok rögzítésére és megosztására, amelyet 2026-ig valamennyi tagállam illetékes hatósága számára elérhetővé kellene tenni. Ez a szöveg fontos lépés lesz a kriptoeszközök uniós adóztatása szempontjából.

DEBRA discussions put on hold in Council

The discussions in the Council of the EU on the proposal for a debt-equity bias reduction allowance have been put on hold, according to the traditional Ecofin Report to the European Council on tax issues, which is due to be adopted on 6 December. “In light of the many interlinkages with other corporate tax files, both those currently under discussion in the Council and those announced by the Commission in the near future in its Communication on business taxation for the 21st century, the examination of the DEBRA proposal will be suspended and, if appropriate, it would be reassessed within a broader context only after other proposals in the area of corporate income taxation announced by the Commission have been put forward”, we can read. The proposal was presented in May 2022 and aims at ensuring that equity receives similar tax treatment as debt

A DEBRA-tárgyalások a Tanácsban elhalasztva

Az Európai Tanácsban a hitelfinanszírozás adóelőnyét csökkentő támogatásra vonatkozó javaslatról folytatott megbeszéléseket felfüggesztették – derül ki az Európai Tanács adókérdésekről szóló hagyományos Ecofin-jelentéséből, amit december 6-án fogadnak el. “Tekintettel számos összefonódásra más társaságiadó-dokumentumokkal – mind a Tanácsban jelenleg tárgyaltak, mind pedig azok tekintetében, amiket a Bizottság a közeljövőben a 21. századi társasági adózásról szóló közleményében jelent be -, a DEBRA-javaslat vizsgálata felfüggesztésre kerül, és adott esetben csak a Bizottság által a társasági adózás területén bejelentett egyéb javaslatok előterjesztése után vizsgálják felül szélesebb kontextusban” – olvashatjuk. A javaslatot 2022 májusában terjesztették elő, és célja annak biztosítása, hogy a tőkefinanszírozás hasonló adóügyi megítélésben részesüljön, mint a hitelfinanszírozás.

EU Finance Ministers to discuss the way forward on energy taxation

To guide the policy debate that will be held between Finance Ministers on 6 December, the Czech Presidency of the Council of the EU issued a preparation document on the revision of the energy taxation directive. According to the document, some Member States are not yet in a position to support the Presidency text or have scrutiny reservations. In particular, further work is needed on the pace of the gradual implementation of the new rules and of the abolition of some exemptions for the aviation and maritime sectors. “Despite the intensive work carried out on the ETD file, the complexity of the file has impeded an agreement so far”, the Czech Presidency writes. The document notably asks ministers if they agree that the future work should seek to reach a compromise striking a balance between the EU minimum levels of taxation and the length of transitional periods to accommodate the Member States’ economic, geopolitical, geographical and social circumstances, in particular in relation to the most sensitive sectors.

Az uniós pénzügyminiszterek megvitatják az energiaadóztatással kapcsolatos további lépéseket

Az EU Tanácsának cseh elnöksége a pénzügyminiszterek december 6-án tartandó politikai vitájának útmutatójaként előkészítő dokumentumot adott ki az energiaadó-irányelv felülvizsgálatáról. A dokumentum szerint néhány tagállam még nem tudja támogatni az elnökségi szöveget, illetve vizsgálati fenntartásai vannak. További munkára van szükség különösen az új szabályok fokozatos végrehajtásának ütemével, valamint a légiközlekedési és tengerészeti ágazat egyes mentességeinek eltörlésével kapcsolatban. “Az ETD-dossziéval kapcsolatos intenzív munka ellenére az ügy összetettsége eddig akadályozta a megállapodás létrejöttét” – írja a cseh elnökség. A dokumentumban nevezetesen azt kérdezik a miniszterektől, egyetértenek-e azzal, hogy a jövőbeni munka során olyan kompromisszumra kell törekedni, amely egyensúlyt teremt az uniós minimum adómértékek és az átmeneti időszakok hossza között annak érdekében, hogy a tagállamok gazdasági, geopolitikai, földrajzi és társadalmi körülményeihez igazodjon, különösen a legérzékenyebb ágazatok tekintetében.

MEPs adopt their position on the UNSHELL directive

The economic and monetary affairs committee (ECON) of the European Parliament adopted on Wednesday 30 November a non-binding opinion on the Commission’s proposal for a directive setting out criteria for determining a shell company used for tax avoidance (UNSHELL). In their opinion, MEPs amend the Commission proposal, notably by slightly lowering the thresholds below which a company is exempt of the reporting requirements of the directive. They also say that companies subject to the reporting requirements should be obliged to provide more detailed information. On penalties, MEPs say that these should amount to a minimum of 2% of an undertaking’s revenue in the relevant tax year for failure to report correctly and 4% of revenue for making false declarations. In the case of zero or revenue falling below a threshold set by the national tax authority, the penalty should be based on the undertaking’s total assets, according to the opinion. The Council of the EU is still negotiating on the text. The Council would reportedly have decided to merge the gateway and the substance test into one article, leading to one set of rules. There is reportedly no agreement on the sanctions, exclusions and tax consequences. An agreement is not expected before the Spanish Presidency in July 2023.

Az európai parlamenti képviselők állásfoglalása az UNSHELL-irányelvről

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) november 30-án, szerdán nem kötelező erejű véleményt fogadott el a Bizottság irányelvjavaslatáról, ami az adóelkerülésre használt fantomcégek meghatározására vonatkozó kritériumokat (UNSHELL) fekteti le. Véleményükben a képviselők módosítják a bizottsági javaslatot, nevezetesen némileg csökkentik azokat a küszöbértékeket, amelyek alatt egy vállalat mentesül az irányelvben foglalt bejelentési kötelezettség alól. A képviselők szerint a bejelentési kötelezettség alá tartozó társaságokat részletesebb információszolgáltatásra kellene kötelezni. A szankciókat illetően a képviselők azt mondják, hogy a szankcióknak a vállalkozás adott adóévben elért bevételének legalább 2%-át kellene kitenniük, ha nem tesznek megfelelő jelentést, illetve a bevétel 4%-át, ha hamis nyilatkozatot tesznek. Abban az esetben, ha a bevétel nulla vagy a nemzeti adóhatóság által meghatározott küszöbérték alá esik, a bírságnak a vállalkozás teljes vagyonán kellene alapulnia – olvasható a véleményben. Az EU Tanácsa még tárgyal a szövegről. A Tanács állítólag úgy döntött volna, hogy az átjárhatósági és a tartalmi vizsgálatot egy cikkbe olvasztja, ami egyetlen szabályrendszerhez vezetne. A jelentések szerint nincs megállapodás a szankciókról, a kizárásokról és az adózási következményekről. Nem várható megállapodás a 2023 júliusában esedékes spanyol elnökség előtt.

Weekly Tax News – Monday 12 December 2022
Heti adó-hírek – 2022. december 12.

VAT goes digital: the tax practitioners’ perspective

During a conference organized by the European Tax Adviser Federation (ETAF) on Wednesday 7 December 2022, tax advisers discussed with Patrice Pillet, Head of Unit VAT at the European Commission, how the package “VAT in the digital age” (ViDA) will affect our profession and what are its expected benefits, just one day before its official adoption on 8 December. “Electronic invoicing, associated with necessary regulatory changes, will undoubtedly modify the landscape of our profession. And we are quite ready for that!”, ETAF president Philippe Arraou said. ETAF very much welcomes and supports the staged approach on e-invoicing and digital reporting proposed in the new package. The proposed quasi real time access to invoicing information through an EU central database would save EU businesses over 4.1 billion euros per year on average in compliance costs over the next ten years, Patrice Pillet estimated. For Dr. Stefanie Becker, the ETAF representative in the Commission’s VAT expert group, the existing fragmentation of e-invoicing systems makes it really difficult for businesses to work cross-border and it is urgent to have a solution at EU level. Olivier Hody, Tax Adviser member of ITAA and Partner at the Deloitte Global Tax Center Europe, highlighted the concerns of the profession with the entrance of new e-invoicing players on the market and the potential “uberisation risk”. Speakers also discussed the two other pillars of the package: the updated VAT rules for passenger transport and short-term accommodation platforms as well as the introduction of a single VAT registration across the EU. Our event can be watched again online here.

Az áfa digitálissá válik: az adószakértők kilátásai

Az Európai Adótanácsadók Szövetsége (ETAF) által 2022. december 7-én, szerdán, mindössze egy nappal a december 8-i hivatalos elfogadás előtt szervezett konferencián az adótanácsadók Patrice Pillet-tel, az Európai Bizottság ÁFA bizottságának vezetőjével vitatták meg, milyen hatással lesz majd az „ÁFA a digitális korban” (VAT in the digital age – ViDA) csomag a szakmára, és mik a várható előnyei. „Az elektronikus számlázás, kiegészítve a szükséges változtatásokkal, kétségkívül módosítja szakmánk jövőjét. És mi teljességgel készen állunk erre!” – mondta Philippe Arraou, az ETAF elnöke. Az ETAF határozottan üdvözli és támogatja az új csomagban javasolt e-számlázás és digitális adatszolgáltatás fokozatos bevezetését. Patrice Pillet becslése szerint egy uniós központi adatbázison keresztül történő, kvázi valós idejű hozzáférés a számlázási információkhoz évente átlagosan több mint 4,1 milliárd eurót takarítana meg az adózással kapcsolatos költségek terén a következő tíz évben az uniós vállalkozások számára. Dr. Stefanie Becker, a Bizottság ÁFA-szakértői csoportjának ETAF-képviselője szerint az e-számlázási rendszerek jelenlegi széttagoltsága megnehezíti a vállalkozások határokon átnyúló tevékenységét, ezért sürgősen szükség van uniós szintű megoldásra. Olivier Hody, aki az ITAA adótanácsadó tagja és a Deloitte Global Tax Center Europe partnere, kifejezte a szakma aggodalmát az e-számlázás piacára lépő új szereplőkkel és a lehetséges „uberizációs kockázattal” kapcsolatban. Az előadók megvitatták a csomag másik két pillérét is: a személyszállításra és a rövid távú szálláshely szolgáltatásra vonatkozó módosított áfa szabályokat, valamint az egységes, egy tagállamban történő áfa-regisztráció bevezetését az EU-ban. Rendezvényünk újra követhető online is.

Commission unveils its VAT in the digital age package

The European Commission published on Thursday 8 December its package “VAT in the digital age” (ViDA). It contains three pillars: – mandatory cross-border intra-EU e-invoicing and digital reporting requirements using the European standard EN 16931 ; – updated VAT rules for passenger transport and short-term accommodation platforms and ; – the introduction of a single VAT registration across the EU. All the changes proposed will be phased in between 2024 and 2028. The Commission estimates that the new measures will help Member States to collect up to 18 billion euros more in VAT revenues annually. On the same day, the Commission also published its 2022 VAT gap report, showing that Member States lost 93 billion euros in VAT revenues in 2020.

A Bizottság bemutatja az „ÁFA a digitális korban” csomagját

Az Európai Bizottság december 8-án, csütörtökön tette közzé „ÁFA a digitális korban” (VAT in the digital age – ViDA) csomagját. Három pillért tartalmaz: – kötelező, határokon átnyúló, EU-n belüli e-számlázási és digitális adatszolgáltatási követelmények az EN 16931 európai szabvány alapján; – módosított áfa szabályok a személyszállításra és a szálláshely szolgáltatásra vonatkozóan; – egységes, egy tagállamban történő áfa regisztráció bevezetése az EU-ban. Az összes javasolt változtatást 2024. és 2028. között fokozatosan vezetik majd be. A Bizottság becslése szerint az új intézkedések révén a tagállamok akár 18 milliárd euróval több áfa bevételhez juthatnak évente. Ugyanezen a napon a Bizottság közzétette a 2022-es áfa-hiány jelentését is, amelyből kiderül, hogy a tagállamok 2020-ban 93 milliárd euró áfa bevételtől estek el.

Eighth amendment to the Directive on Administrative Cooperation (DAC8)

The European Commission presented on Thursday 8 December a proposal of Directive amending for the eighth time the Directive on Administrative Cooperation in tax matters (DAC8). The main purpose of this proposal is to extend the automatic exchange of information between EU Member States foreseen by the Directive to income earned through crypto assets. The text requires reporting by EU and non-EU crypto-asset operators (when they have reportable users resident in the EU). Both domestic and cross-border transactions are covered. According to the Commission, this exchange of information could help Member States to recover 2.4 billion euros of tax revenues due. The proposal also extends the scope of the automatic exchange of advance cross-border rulings for high net-worth individuals, who hold a minimum of €1.000.000 in financial or investable wealth, or in assets under management. These exclude the individual’s main private residence. Member States will have to exchange information on the advance cross-border rulings issued, amended or renewed between 1 January 2020 and 31 December 2025, if they were still valid on 1 January 2026. Finally, the proposal establishes a common minimum level of penalties for the most serious non-compliant behaviour.

A közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC8) nyolcadik módosítása

 Az Európai Bizottság december 8-án, csütörtökön nyújtotta be az adóügyekben folytatott közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (Directive on Administrative Cooperation in tax matters – DAC8) nyolcadik módosító javaslatát. E javaslat fő célja az irányelvben előírt, tagállamok közötti automatikus információcsere kiterjesztése a kripto-eszközök révén szerzett jövedelemre is. A szöveg megköveteli az EU-s és az EU-n kívüli kripto-eszköz kezelők jelentéstételét is (amennyiben van az EU-n belül lakóhellyel rendelkező, adatszolgáltatásra kötelezett felhasználójuk). Mind a belföldi, mind a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozik ez a rendelkezés. A Bizottság szerint ez az információcsere segíthet a tagállamoknak hozzájutni 2,4 milliárd euró elmaradt adóbevételhez. A javaslat kiterjeszti a határokon átnyúló előzetes döntéshozatali eljárások hatályát azokra a nagy nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyekre is, akik legalább 1 000 000 euró értékű pénzügyi vagy tárgyi eszköz vagyonnal rendelkeznek, vagy a áll ilyen értékű vagyon. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a magánszemély állandó lakóhelyére. A tagállamoknak információt kell cserélniük a 2026. január 1-jén még érvényben lévő, 2020. január 1. és 2025. december 31. között keletkezett, módosított vagy megújított, határokon átnyúló előzetes döntéshozatali eljárások eredményeiről. Ezen kívül megállapításra kerül egy közösen alkalmazandó minimális szankciós mérték is a legsúlyosabb szabályszegésekre.

Ecofin cancels its discussion on Pillar Two at last minute

The discussion on the implementing Directive of Pillar Two of the OECD agreement (minimum taxation of multinationals) has been removed at last minute from the agenda of the meeting EU Finance Ministers on Tuesday 6 December. Hungary has refused to lift its veto on Pillar Two and to the EU financial aid to Ukraine for 2023 because it has not received assurances that the procedure under the ‘rule of law’ regulation that could lead to the suspension of EU cohesion funds for the country will be cancelled, nor has it received the green light from Member States on its recovery plan. The Council of the EU has until 19 December to adopt, amend or reject the Commission’s proposal to freeze the funds for Hungary. The Czech presidency of the Council of the EU will reportedly convene a meeting of Member States’ ambassadors to the EU on Monday 12 December in the afternoon to discuss a way forward on the four files. If an agreement is reached between the ambassadors, the package could be adopted early next week. If not, a new meeting of EU Finance Ministers could be organized before 19 December to break the deadlock.

 Az Ecofin az utolsó pillanatban lemondja a 2. pillérről folytatott vitát

.Az OECD-megállapodás 2. pillérének végrehajtási irányelvének (a multinacionális vállalatok minimális társasági adója) vitája az utolsó pillanatban lekerült az uniós pénzügyminiszterek december 6-i, keddi ülésének napirendjéről. Magyarország nem volt hajlandó visszavonni vétóját a 2. pillérrel és az Ukrajnának 2023-ra nyújtandó uniós pénzügyi támogatással kapcsolatban, mivel nem kapott biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az ország számára az EU kohéziós forrásainak felfüggesztésével fenyegető „jogállamisági eljárás” törlésre kerül, valamint nem kapott szabad utat a tagállamoktól a helyreállítási tervéhez sem. Az EU Tanácsának december 19-ig kell elfogadni, módosítani vagy elutasítani a Magyarországnak szánt pénzeszközök befagyasztására vonatkozó bizottsági javaslatot. Az EU Tanácsának cseh elnöksége a hírek szerint december 12-ére, hétfőn délutánra hívja össze a tagállamok uniós nagyköveteit, hogy megvitassák a négy beadvánnyal kapcsolatos további lépéseket. Ha megállapodás születik, a csomagot a jövő hét elején fogadhatják el. Sikertelenség esetén december 19-e előtt még lehetőség lesz megszervezni az uniós pénzügyminiszterek újabb találkozóját, hogy végre elmozdulhassanak a holtpontról.

 Council agrees on AML regulation and AMLD6

 The Council of the EU adopted on Wednesday 7 December its position on the anti-money laundering (AML) regulation and a new directive (AMLD6), proposed by the European Commission in July 2021. The EU AML rules will be extended to the crypto sector. The texts notably require crypto-assets service providers to apply customer due diligence measures when carrying out transactions of €1,000 or more and add measures to mitigate the risks associated with transactions with self-hosted wallets. EU Member States also agreed on an EU-wide maximum limit of €10.000 for cash payments, while allowing Member States to impose lower maximum limit. The texts also foresee that third countries that are listed by the Financial Action Task Force (FATF) will be listed by the EU. There will accordingly be two EU lists, a “blacklist” and a “grey list”, reflecting the FATF listings. The Commission will not be required to redo the identification process performed by the FATF. With regard to the beneficial ownership rules, the Council of the EU clarified that beneficial ownership is based on two components – ownership and control. The Council of the EU also detailed how to identify and verify the identity of beneficial owners for all types of entities, including non-EU ones. The provisions on data protection and document retention are also clarified in order to facilitate and speed up the work of the competent authorities. The European Parliament is expected to take a position on these texts in mid-March 2023, after what the interinstitutional negotiations will start.

A Tanács egyetért a pénzmosás elleni szabályozással (AML) és az AMLD6-tal

Az EU Tanácsa december 7-én, szerdán fogadta el álláspontját a pénzmosás elleni küzdelem szabályozásáról (Anti-money laundering – AML), valamint az Európai Bizottság által, 2021. júliusában javasolt új irányelvről (AMLD6), Az EU pénzmosás elleni rendelkezéseit a kripto-eszköz szektorra is kiterjesztik. A szabályozás szövege mindenekelőtt előírja a kripto-eszközökre vonatkozó szolgáltatások nyújtóinak, hogy vezessenek be ügyfél átvilágítási szabályokat az 1000 eurót elérő, vagy azt meghaladó tranzakciók esetében, valamint alkalmazzanak olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik a magánszemélyek által kezelt kripto-pénztárca művetekkel kapcsolatos kockázatokat. Az EU-tagállamok egységesen 10 000 euróban határozták meg a készpénzes kifizetések felső határát, ugyanakkor a tagállamok ennél alacsonyabb korlátot is megszabhatnak. A szabályozás azt is előírja, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force – FATF) által felsorolt harmadik országokról az EU számára is készüljön egy lista. Ennek megfelelően két uniós lista lesz, egy „feketelista” és egy „szürke lista”, a FATF adatai alapján, így a Bizottságnak nem kell újra megismételnie a FATF által végzett azonosítási folyamatot. A tényleges tulajdonosra vonatkozó értelmezést az EU Tanácsa pontosította: a tényleges tulajdonos személyét két alapvető szempont határozza meg, a tulajdon és a gyakorolt befolyás ténye. Az EU Tanácsa továbbá azt is meghatározta, miként azonosítható és ellenőrizhető a tényleges tulajdonosok személyazonossága az egyes (nem csak unión belüli) jogalanyok esetében. Az illetékes hatóságok munkájának megkönnyítése és felgyorsítása érdekében az adatvédelemre és a dokumentumok megőrzésére vonatkozó rendelkezések is pontosításra kerültek. Az Európai Parlament várhatóan 2023. március közepén, az intézményközi tárgyalások megkezdését követően foglal majd állást ezekről a kérdésekről.

ECJ clarifies rules for lawyers-intermediaries in aggressive tax planning

The Administrative Cooperation Directive (2011/16/EU) requires all intermediaries involved in potentially aggressive cross-border tax planning to report it to the tax authorities. However, each Member State may grant lawyers an exemption from this obligation where it would be contrary to professional secrecy. Intermediary lawyers are nonetheless required to notify any other intermediary, or the taxpayer concerned, of their reporting obligations to the competent authorities without delay. In a judgment (Case C-694/20) published on Thursday 8 December, the Court of Justice of the EU ruled that the EU Charter of Fundamental Rights protects the confidentiality of all correspondence between individuals and grants enhanced protection to exchanges between lawyers and their clients on the basis of professional secrecy. The above-mentioned obligation implies that other intermediaries are made aware of the identity of the intermediary lawyer and his or her analysis that the scheme should be reported. This interferes with the right to respect for communications between lawyers and their clients, the Court said. And the obligation of intermediaries to inform the tax authorities of the identity and consultation of the lawyer leads to a second interference. The reporting obligation on other intermediaries who are not subject to legal professional privilege and, if there are no such intermediaries, that obligation on the relevant taxpayer, ensure, in principle, that the tax authorities are informed, the ECJ concluded.

Az EB pontosítja az agresszív adótervezésben részt vevő ügyvédekre-közvetítőkre vonatkozó szabályokat

A közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (2011/16/EU) előírja, hogy a potenciálisan agresszív határokon átnyúló adótervezésben érintett valamennyi közvetítő tegyen eleget az adóhatóságok felé történő jelentési kötelezettségének. Mindazonáltal a tagállamok mentességet adhatnak az ügyvédeknek e kötelezettség alól, amennyiben az ütközne a szakmai titoktartás elvével. A közvetítő ügyvédek ettől függetlenül kötelesek értesíteni a többi közvetítőt, vagy az ügyben érintett adózót saját, illetékes hatóságok felé történő azonnali jelentéstételi kötelezettségükről. Az Európai Unió Bírósága december 8-án, csütörtökön közzétett ítéletében (C-694/20. sz. ügy) kimondta, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája védi a magánszemélyek közötti levelezés bizalmas jellegét, és a szakmai titoktartás érdekében fokozott védelmet biztosít az ügyvédek és ügyfeleik közötti kommunikáció számára. A fent említett kötelezettség következtében a közvetítők tudomást szereznek a közvetítő ügyvéd kilétéről, és adott esetben arról a megállapításról, hogy az esetet jelenteni kell. Ez sérti az ügyvédek és ügyfeleik bizalmas kommunikációhoz való jogát – mondta ki a Bíróság. A közvetítők azon kötelezettsége, hogy tájékoztassák az adóhatóságokat az ügyvéd kilétéről és közreműködéséről, egy második ellentmondáshoz vezet. Az ügyvédi titoktartás hatálya alá nem tartozó egyéb közvetítők bejelentési kötelezettsége, illetve közvetítő hiányában az érintett adózót terhelő bejelentési kötelezettség elvileg biztosítja az adóhatóságok tájékoztatását – állapította meg a Európai Bíróság.

OECD consults on the design elements of Amount B under Pillar One

 The OECD published on Thursday 8 December a public consultation document on the main design elements of Amount B under Pillar One (reallocation of taxing rights). Amount B provides for a simplified and streamlined approach to the application of the arm’s length principle to in-country baseline marketing and distribution activities, with a particular focus on the needs of low-capacity countries. The document outlines the scope, the pricing methodology and the current status of discussions concerning an appropriate implementation framework and seeks inputs from stakeholders in a number of specific questions. Interested parties have until 25 January 2023 to send their comments on the public consultation document to the OECD Secretariat.

ECD konzultál az első pillér B összegének tervezési elemeivel kapcsolatban

Az OECD december 8-án, csütörtökön nyilvános konzultációs dokumentumot tett közzé az 1. pillér (adózási jogok átcsoportosítása) szerinti B összeg főbb tervezési elemeiről. A B összeg egyszerűsített és egyértelmű megközelítést ír elő a szokásos piaci ár elvének országon belüli marketing és kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó alkalmazására, különös tekintettel az alacsony kapacitású országok szükségleteire. A dokumentum tartalmazza az elv hatályát, a szokásos piaci ár meghatározásának módszereit, a megfelelő végrehajtási eljárásokról folytatott egyeztetések eredményeit, valamint számos kérdésben kikéri az érintettek véleményét. Az érdekelt feleknek 2023. január 25-ig kell eljuttatniuk a nyilvános konzultációhoz kapcsolódó észrevételeiket a az OECD Titkárságához.

 

Weekly Tax News – Monday 19 December 2022
Heti adó-hírek – 2022. december 19.

 

Pillar II saga ends with an agreement between EU Member States

After months of blockade, EU Member States reached an agreement on the Implementing Directive for Pillar II of the OECD agreement, i.e. the minimum 15% effective tax rate for large multinational enterprises, in the margins of the European Council summit on Thursday 15 December. On Monday 12 December already, the Czech Presidency of the Council of the EU announced an agreement between ambassadors of EU Member States on the file as part of a “megadeal” linking Pillar II, the Hungarian recovery plan and an EU financial aid of 18 billion € to Ukraine. On that day, Hungary reportedly confirmed that it is ready to lift its veto on Pillar II but Poland maintained a reservation, asking for a further assessment. On Thursday, the deal was finally confirmed, with new assurances given to Poland on the link between Pillars One and Two and with Hungary abstaining on Pillar Two. In its conclusions, the European Council calls on the Commission to monitor ongoing negotiations of the multilateral convention (MLC) on Pillar One and to put forward if appropriate a proposal by the end of 2023 in case of absence of agreement on a Pillar One solution. The final text of Pillar II remains mainly unchanged from the June version. The new rules will apply to any large group, both domestic and international, which meets the annual threshold of more than €750 million of consolidated revenues in at least two of the four preceding years, and with either a parent company or a subsidiary situated in an EU Member State. The rules will start to apply as of 31 December 2023 instead of 1 January 2023. ETAF welcomed the agreement in a press release.

A II. Pillér szappanoperája az EU-tagállamok közötti megállapodással ér véget

Hónapokig tartó blokád után az Európai Tanács december 15-i, csütörtöki csúcstalálkozójának alkalmával az uniós tagállamok megállapodásra jutottak az OECD-megállapodás II. pillérének végrehajtási irányelvéről, azaz a nagy multinacionális vállalatok 15%-os tényleges minimum adókulcsáról. Az EU Tanácsának cseh elnöksége már december 12-én, hétfőn bejelentette, hogy az EU-tagállamok nagykövetei az ügy vonatkozásában megállapodást kötöttek a II. pillért, a magyar gazdaságélénkítési tervet és az Ukrajnának nyújtandó 18 milliárd eurós uniós pénzügyi támogatást összekapcsoló “megadeal” részeként. Aznap Magyarország állítólag megerősítette, hogy kész feloldani a II. pillérrel kapcsolatos vétóját, Lengyelország azonban fenntartással élt, és további értékelést kért. Csütörtökön végül megerősítették a megállapodást, Lengyelország az első és a második pillér közötti kapcsolatról újabb biztosítékokat kapott, Magyarország pedig tartózkodott a második pillérrel kapcsolatban. Következtetéseiben az Európai Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel az első pillérről szóló többoldalú egyezményről folyó tárgyalásokat, és amennyiben nem születik megállapodás az első pillérre vonatkozó megoldásról, 2023 végéig terjesszen elő javaslatot. A II. pillér végleges szövege nagyrészt változatlan marad a júniusi változathoz képest. Az új szabályok minden olyan hazai és nemzetközi nagy csoportra vonatkoznak majd, amelyek az előző négy évben legalább kettő évben elérik a 750 millió eurót meghaladó éves konszolidált bevételi küszöbértéket, és amelyek anyavállalata vagy leányvállalata valamely uniós tagállamban található. A szabályokat 2023. január 1-je helyett 2023. december 31-től kell alkalmazni. Az ETAF sajtóközleményben üdvözölte a megállapodást.

Swedish EU Council Presidency unveils its priorities

Sweden, which will hold the Presidency of the Council of the EU from 1 January to 30 June 2023, unveiled on Wednesday 14 December its work programme“Sweden is taking over the Presidency at a time when the European Union is facing unprecedented challenges. A greener, more secure and freer Europe is the foundation of our priorities”, Sweden’s Prime Minister Ulf Kristersson said in a speech. In the area of direct taxation, priority will be given to measures aiming to prevent tax evasion, tax avoidance, aggressive tax planning and harmful tax competition, such as updating the EU list of non-cooperative jurisdictions, the programme says. The Presidency will also work to ensure greater tax transparency and to reinforce the exchange of relevant information within the EU, in particular on working on DAC8. Sweden promises to continue the discussions in the Council on the Energy Taxation Directive and to start the work on the VAT in the digital age package as well as to advance the negotiations on the AML package.

A svéd EU-elnökség ismerteti prioritásait

Svédország, mely 2023. január 1. és június 30. között tölti be az EU Tanácsának soros elnökségét, december 14-én, szerdán ismertette munkaprogramját. “Svédország olyan időszakban veszi át az elnökséget, amikor az Európai Unió példátlan kihívásokkal néz szembe. Prioritásaink alapját egy zöldebb, biztonságosabb és szabadabb Európa képezi” – mondta beszédében Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. A program szerint a közvetlen adózás területén prioritást élveznek majd az adókijátszás, az adóelkerülés, az agresszív adótervezés és a káros adóverseny megelőzését célzó intézkedések, például a nem együttműködő joghatóságok uniós listájának aktualizálása. Az elnökség ezenkívül az adózás nagyobb átláthatóságának biztosítására és a releváns információk EU-n belüli cseréjének megerősítésére is törekedni fog, különös tekintettel a DAC8-cal kapcsolatos munkára. Svédország ígéri, hogy folytatja a Tanácsban az energiaadó-irányelvről folytatott megbeszéléseket, és megkezdi a „HÉA a digitális korban” csomaggal kapcsolatos munkát, valamint előmozdítja a pénzmosás elleni jogszabálycsomagról szóló tárgyalásokat.

Final agreement on CBAM

An agreement has been reached on Tuesday 13 December between the European Parliament and the Council of the EU on the Carbon Boarder Adjustment Mechanism (CBAM), published in July 2021. The main objective of this piece of legislation is to equalise the price of carbon paid for EU products operating under the EU Emissions Trading System (ETS) and the one for imported goods. This will be achieved by obliging companies that import into the EU to purchase so-called “CBAM certificates” to pay the difference between the carbon price paid in the country of production and the price of carbon allowances in the EU ETS. It will apply from 1 October 2023 but with a transition period where the obligations of the importer shall be limited to reporting. CBAM will cover iron and steel, cement, aluminium, fertilisers and electricity, as proposed by the Commission, and extended to hydrogen, indirect emissions under certain conditions, certain precursors as well as to some downstream products such as screws and bolts and similar articles of iron or steel. This agreement was conditional to an agreement on the revision of the ETS, which has also been reached on 18 December. 

Végleges megállapodás a CBAM-ről

December 13-án, kedden az Európai Parlament és az EU Tanácsa között megállapodás született a 2021 júliusában közzétett importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról (Carbon Boarder Adjustment Mechanism – CBAM). E jogszabály fő célja, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (Emissions Trading System – ETS) keretében működő uniós termékekért fizetett szén-dioxid-ár és az importált árukért fizetett ár kiegyenlítődjön. Ezt úgy érik el, hogy az EU-ba importáló vállalatokat kötelezik az úgynevezett “CBAM tanúsítványok” megvásárlására annak érdekében, hogy kifizessék a termelés országában fizetett szén-dioxid-ár és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer szén-dioxid-kibocsátási egységek ára közötti különbséget. 2023. október 1-jétől kell alkalmazni, de egy átmeneti időszakkal, amelyben az importőr kötelezettségei a jelentéstételre korlátozódnak. A CBAM a Bizottság javaslata szerint a vasra és az acélra, a cementre, az alumíniumra, a műtrágyákra és a villamos energiára terjed majd ki, és a hidrogénre, bizonyos feltételek mellett a közvetett kibocsátásokra, bizonyos prekurzorokra, valamint egyes feldolgozott termékre, például a csavarokra és fejescsavarokra és hasonló vas- vagy acélárukra is. E megállapodás feltétele az ETS felülvizsgálatáról szóló megállapodás volt, ami december 18-án szintén megszületett.

EP draft report on DEBRA published

The European Parliament has started its work on the proposal for a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA). The proposal was presented in May 2022 and aims at ensuring that equity receives similar tax treatment as debt. In his draft report, the rapporteur MEP Luděk Niedermayer (EPP/Czech Republic) says that, despite some reservations on the proposal, he believes that there is a strong economic reason to consider this proposal positively. To address some concerns, the option to roll out the rules gradually provides a good response, he adds. The rapporteur also introduces minor changes to the Commission’s text, which aim to assist SMEs. Since SMEs are more exposed to longer periods of losses, increased allowance on equity as well as a longer period for tax deductibility should be considered, he explains. In addition, the rapporteur proposes higher equity allowance to better reflect the higher costs of capital for SMEs. A gradual introduction of the limitation to interest deduction’s rule as well as permanent full deduction of interests for small loans would ensure that the proposal will not have a negative impact for smaller SMEs that cannot effectively use equity financing, according to him. The non-binding opinion of the European Parliament is due to be voted in March 2023. In the Council of the EU, the discussions on the proposal have been put on hold by the Czech Presidency due to its interlinkages with other corporate tax files.

Az EP jelentéstervezete a DEBRA-ról

Az Európai Parlament megkezdte a munkát a hitelfinanszírozási adóelőnycsökkentési támogatásra (DEBRA) vonatkozó javaslattal kapcsolatban. A javaslatot 2022 májusában terjesztették elő, melynek célja, hogy a saját tőke hasonló adóügyi megítélésben részesüljön, mint az adósság. Jelentéstervezetében az előadó, Luděk Niedermayer (EP-képviselő /Csehország) elmondja, hogy a javaslattal kapcsolatos fenntartások ellenére úgy véli, hogy komoly gazdasági okok szólnak a javaslat pozitív elbírálása mellett. Hozzáteszi, hogy egyes aggályok kezelésére jó választ ad a szabályok fokozatos bevezetésének lehetősége. Az előadó kisebb változtatásokat is beiktat a Bizottság szövegébe, melyek a kkv-kat kívánják segíteni. Mivel a kkv-k nagyobb mértékben vannak kitéve tartósabb veszteségeknek, meg kell fontolni a saját tőke utáni nagyobb mértékű támogatást és az adólevonhatóság hosszabb időtartamát – magyarázza. Az előadó emellett magasabb saját tőke támogatást javasol, ami jobban tükrözi a kkv-k magasabb tőkeköltségeit. A kamatlevonás korlátozására vonatkozó szabály fokozatos bevezetése, valamint a kis összegű hitelek kamatainak állandó teljes levonása biztosítaná, hogy a javaslat ne legyen negatív hatással a kisebb kkv-kra, melyek nem tudnak hatékonyan saját tőkével finanszírozni, véli. Az Európai Parlament nem kötelező erejű véleményéről 2023 márciusában szavaznak. Az EU Tanácsában a cseh elnökség a javaslat megvitatását más társaságiadó-ügyekkel való összefonódása miatt felfüggesztette.