Weekly Tax News – Monday 7 March 2022
 Heti Adóhírek – 2022. március 07.

EU reflecting on new countermeasures in reaction to Russia’s invasion of Ukraine

The Russia’s invasion of Ukraine has completely reshuffled the agenda of these last days for EU heads of States and Finance ministers. On Wednesday 2 March, EU Finance Ministers held an emergency videocall to discuss the economic impact of the war and sanctions on Russia. The EU is actively working on measures to prevent circumvention of international sanctions imposed on the Russian banking sector, in particular the exclusion of seven banks from the SWIFT system. In this context, it is reportedly considering putting in place new provisions to avoid any attempt to evade sanctions imposed on Russia through crypto assets. The European Commission is also reportedly preparing a package of measures for this week that should help EU countries to mitigate the impact the war will have on the energy market, with possible state aid waivers and new loan programs.

Az EU új ellenintézkedéseken gondolkodik Oroszország ukrajnai inváziójára reagálva

Ukrajna orosz inváziója teljesen átalakította az utolsó napoknak a napirendjét az EU államfői és pénzügyminiszterei számára. Március 2-án, szerdán az EU pénzügyminiszterei rendkívüli video-beszélgetést tartottak, hogy megvitassák a háború gazdasági hatásait és az Oroszországot érintő szankciókat. Az EU aktívan dolgozik olyan intézkedéseken, amelyek megakadályozzák az orosz bankszektorra kiszabott nemzetközi szankciók megkerülését, különösképpen a hét bankot érintő SWIFT rendszerből való kizárást. A hírek szerint ezzel összefüggésben új rendelkezések bevezetését is fontolgatják, hogy elkerüljék az Oroszországgal szemben kiszabott szankciók kriptoeszközökön keresztüli megkerülésére tett kísérleteket. Valamint a hírek szerint az Európai Bizottság egy olyan intézkedéscsomagot is elkészít erre a hétre, amely az állami támogatások esetleges elengedésével és új hitelprogramokkal segítene az uniós országoknak enyhíteni a háború energiapiacra gyakorolt hatásait.

 The Implementing Directive for Pillar II back on Ecofin’s agenda

 The Implementing Directive for Pillar II is back on the agenda of the next Ecofin Council on 15 March. The French presidency of the EU Council seems fully determined to try to reach an agreement as soon as possible despite ongoing differences among Member States on introducing the rules from 2023 and whether the Directive should be linked to Pillar I (reallocation of taxing rights) of the OECD tax deal. Many issues have reportedly come up during recent discussions, including Germany’s idea of keeping open the option to apply pillar 2 to smaller companies that don’t reach the €750 million turnover threshold. Another issue would be the request by Estonia for a voluntary application of the Income Inclusion Rule (IRR) since the Undertaxed Payments Rule (UPTR) will be applicable in any case. Malta would also reportedly have requested that the introduction of the minimum tax rate be delayed from 2023 to 2025.

A II. pillér végrehajtási irányelve ismét az Ecofin napirendjén szerepel

A II. pillér végrehajtási irányelve ismét napirendre kerül március 15-én, az Ecofin következő ülésén. Az EU Tanácsának francia elnöksége teljesen eltökéltnek tűnik abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül megállapodásra jussanak, annak ellenére, hogy a tagállamok között továbbra is nézetkülönbségek vannak a szabályok 2023-tól való bevezetését illetően, és abban, hogy az irányelvet össze kell-e kapcsolni az OECD megállapodás I. pillérével (adózási jogok átcsoportosítása). A hírek szerint számos kérdés merült fel a közelmúltban folytatott megbeszélések során, többek között Németország azon ötlete, hogy a II. pillér a 750 millió eurós bevételi határt el nem érő, kisebb vállalatok esetében is alkalmazható legyen. Egy másik felvetés Észtország javaslata arra, hogy a jövedelem-bevonási szabály (Income Inclusion Rule  – IIR) önkéntesen legyen alkalmazható, tekintettel arra, hogy az aluladóztatott kifizetések szabálya (Undertaxed Payments Rule  – UPTR) minden esetre vonatkozna. Málta a hírek szerint azt is kérte volna, hogy a minimális adókulcs bevezetését 2023-ról 2025-re halasszák.

High-level group makes recommendations for fair and effective taxation in post-COVID-19 time

The High-Level Group on post-COVID-19 economic and social challenges published on Tuesday 1 March its report on how Europe can recover sustainably and promote global stability. The document puts forward recommendations in five areas, including for “fair and effective taxation for the triple transition”. Among other things, it suggests to encourage and help national tax administrations to fight tax evasion and tax avoidance, notably by promoting the use of digital technology and the simplification of national tax rules. The report also recommends putting more emphasis on behavioural taxes, in particular environmental taxes, to maintain a desirable overall level of progressivity of the tax system and to adjust the composition of taxes towards less elastic tax sources, such as taxes on immovable property. Finally, the report supports a broadening of the corporate tax base and particularly the “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (BEFIT) proposal.

A magas szintű csoport ajánlásokat tesz COVID-19 utáni időszak méltányos és hatékony adóztatására

A COVID-19 utáni gazdasági és társadalmi kihívásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport március 1-jén, kedden tette közzé a jelentését arról, hogyan tud Európa fenntarthatóan talpra állni és megőrizni globális stabilitását. A dokumentum öt területen fogalmaz meg ajánlásokat, köztük a „méltányos és hatékony adóztatást a hármas átmenet érdekében”. Többek között azt javasolja, hogy ösztönözzék és segítsék a nemzeti adóhatóságokat az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelemben, nevezetesen a digitális technológia használatának támogatásával és a nemzeti adószabályok egyszerűsítésével. A jelentés azt is javasolja, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a viselkedési adókra, különösen a környezetvédelmi adókra, hogy fenntartsák az adórendszer progresszívitásának kívánatos szintjét, és hogy az adók összetételét az olyan, kevésbé rugalmas adóforrások irányában változtassák, mint például az ingatlanadók. Végül a jelentés támogatja a társasági adóalap kiszélesítését, így különösen a „Vállalkozás Európában: A jövedelemadó keretrendszere” (Business in Europe: Framework for Income Taxation – (BEFIT) javaslatot.

ECON committee starts its work on the recast of the Energy Taxation Directive

The Economic and Monetary Affairs (ECON) committee of the European Parliament started its work on the proposal for a recast of the Energy Taxation Directive (ETD), presented in July 2021, with the publication on Monday 28 February of the draft report from MEP Johan Van Overtveldt (ECR, Belgian). “The timing of the ETD proposal makes it even more challenging as rising energy prices and inflation are currently hitting Member States and broader geopolitical and military developments are not at all reassuring”, the rapporteur writes. In his report, Mr Van Overtveldt acknowledges that the proposal contains some good elements, such as the change from volume to energy-content as the basis for taxation and the broadening of the taxable base, but believes that it also has significant shortcomings. He particularly finds the absence of an assessment on the overall impact highly problematic and thus proposes to link the date of entering into force of the Directive to a comprehensive overall impact assessment. Moreover, he considers that Member States should remain free regarding the updating of the tax rates and therefore does not support the proposal for their automatic indexation. He also warns about the social costs of the recast of the Directive, in terms of a rise in energy poverty and unemployment.

Az ECON bizottság megkezdi az energiaadó-irányelv átdolgozásával kapcsolatos munkát

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris (ECON) bizottsága Johan Van Overtveldt (ECR, belga EP-képviselő) jelentéstervezetének február 28-i, hétfői közzétételével kezdte meg munkáját az energiaadó-irányelv (ETD) átdolgozására irányuló, 2021 júliusában előterjesztett javaslaton. Az ETD javaslat időzítése még nagyobb kihívást jelent a tagállamokat sújtó emelkedő energiaárak és infláció miatt, és a tágabb értelemben vett geopolitikai és katonai fejlemények egyáltalán nem biztatóak” – írja az előadó. Van Overtveldt úr jelentésében elismeri, hogy a javaslat tartalmaz néhány jó elemet, mint például az adóztatás alapjának esetében a mennyiségről az energiatartalomra való áttérést, valamint az adóalap kiszélesítését, de úgy véli, hogy vannak jelentős hiányosságai. Különösen problémásnak tartja, hogy elmaradt a javaslat hatásainak vizsgálata, ezért azt javasolja, hogy az irányelv hatálybalépésének időpontját egy átfogó hatáselemzéshez kössék. Ezen túlmenően úgy véli, hogy a tagállamoknak szabadnak kell maradniuk az adókulcsok aktualizálása tekintetében, ezért nem támogatja az automatikus indexálására vonatkozó javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy az irányelv átdolgozásának társadalmi költségei lehetnek az energiaszegénység és a munkanélküliség növekedése miatt.

Updated EU black and grey lists of tax havens

The EU Council decided, on Thursday 24 February, to maintain unchanged the European Union’s blacklist of jurisdictions that are uncooperative on tax matters. American Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands and Vanuatu remain on the list. On the same day, the Council also approved the grey list of jurisdictions with tax risks but which have committed themselves to take corrective measures. This second list has been extended following the adoption in November 2021 of the Directive to increase country-by-country reporting and notably includes Russia.

Aktualizált EU-s fekete- és szürkelisták az adóparadicsomokról

Az Európai Unió Tanácsa február 24-én, csütörtökön úgy döntött, hogy változatlanul hagyja az Európai Unió adóügyekben együttműködésre nem hajlandó joghatóságainak feketelistáját. Amerikai Szamoa, Fidzsi-szigetek, Guam, Palau, Panama, Szamoa, Trinidad és Tobago, az Egyesült Államok Virgin-szigetei és Vanuatu rajta maradnak a listán. Ugyanezen a napon a Tanács jóváhagyta azon joghatóságok szürke listáját is, amelyek adózási kockázattal rendelkeznek ugyan, de kötelezettséget vállaltak korrekciós intézkedések megtételére. Ez a második lista, mely Oroszországot is tartalmazza, az irányelv 2021. novemberi elfogadását követően az országonkénti jelentéstétel érdekében tovább bővült.

Marlene Nembhard-Parker appointed co-chair of OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

 The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) elected on Tuesday 1 March Marlene Nembhard-Parker from the Tax Administration of Jamaica  as its new co-chair. Ms. Nembhard-Parker will lead the group with Ms. Fabrizia Lapecorella from Italy who currently serves as Chair of the Inclusive Framework on BEPS. Ms. Nembhard-Parker is the first to hold the position, which has been established following a recent report on developing countries and the Inclusive Framework on BEPS calling for the governance of the Inclusive Framework to be more representative of developing countries.

Marlene Nembhard-Parkert nevezték ki az OECD/G20 – BEPS inkluzív Framework akciócsoport társelnökének

 Az OECD/G20.) inkluzív Framework nevű akciócsoport (amely az Adóalap-erózió és Nyereségáthelyezés – Base Erosion and Profit Shifting – BEPS keretrendszerét jelenti) március 1-jén, kedden a jamaicai adóhatóság képviseletében Marlene Nembhard-Parkert választotta meg új társelnökének. Nembhard-Parker asszony fogja vezetni a csoportot az Olaszországból származó Ms. Fabrizia Lapecorella-val, aki jelenleg a BEPS inkluzív Framework akciócsoport elnöke. Nembhard-Parker asszony az első, aki betölti ezt a pozíciót, amelyet a fejlődő országok magasabb szintű képviseletének érdekében, a fejlődő országokról szóló közelmúltban megjelent jelentés és a BEPS általi felhívásnak a nyomán hoztak létre.

  

Weekly Tax News – Monday 14 March 2022
Heti Adóhírek – 2022. március 14.

New EU sanctions against Russia and a State aid Temporary Crisis Framework

 On Wednesday 9 March, EU Member States agreed on additional sanctions against Russia and Belarus in retaliation for the invasion of Ukraine. The EU decided to sanction 160 more people: 146 members of the Council of the Russian Federation and 14 oligarchs and businessmen involved in the metallurgical, agricultural, pharmaceutical, telecommunications and digital industries as well as members of their families. With this decision, the EU’s restrictive measures now apply to 862 individuals and 53 entities. Those designated are subject to an asset freeze and EU citizens and companies are forbidden from making funds available to them. Natural persons are additionally subject to a travel ban, which prevents them from entering or transiting through EU territories. Moreover, the European Commission clarified, on the same day, the notion of ‘transferable securities’, so as to clearly include crypto-assets in the restrictive measures and ban these people from trading digital assets in the EU. On Thursday 10 March, the Commission also sent to Member States for consultation a draft proposal for a State aid Temporary Crisis Framework to support European companies hit by the fallout of the war in Ukraine and sanctions on Russia. Finally, on Friday 11 March, EU leaders adopted the so-called Versailles Declaration on the Russian aggression against Ukraine, as well as on bolstering defence capabilities, reducing energy dependencies and building a more robust economic base in the EU.

 Új európai uniós szankciók Oroszország ellen és az állami támogatások ideiglenes válsághelyzeti keretrendszere

Március 9-én, szerdán az EU tagállamai további szankciókat állapítottak meg Oroszország és Belorusszia ellen Ukrajna megtámadása miatt. Az EU további szankciókat tervez 160 ember: az Orosz Föderáció Tanácsának 146 tagja, valamint 14, a kohászati, mezőgazdasági, gyógyszeripari, távközlési és digitális iparágakban érintett oligarcha és üzletember, és családtagjaik ellen. Ezzel a határozattal az EU korlátozó intézkedései összesen 862 magánszemélyt és 53 szervezetet érintenek. Az érintett személyek vagyonát befagyasztják, az uniós polgárok és vállalatok számára pedig tilos pénzeszközöket a rendelkezésükre bocsátani. A természetes személyekre emellett még beutazási tilalom is vonatkozik, megakadályozva őket abban, hogy belépjenek EU tagállamainak területére vagy áthaladjanak azokon. Továbbá az Európai Bizottság ugyanazon a napon meghatározta az „átruházható értékpapírok” fogalmát, hogy a kriptoeszközökre is kiterjessze a korlátozó intézkedéseket, valamint megtiltsa az ezekkel a digitális eszközökkel való kereskedést az EU-ban. Március 10-én, csütörtökön a Bizottság konzultációra megküldte a tagállamoknak az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók által sújtott európai vállalatoknak juttatandó állami támogatások ideiglenes rendszerére vonatkozó javaslattervezetet. Végezetül március 11-én, pénteken az EU vezetői elfogadták az Ukrajna elleni orosz agresszióról, a védelmi képességek megerősítéséről, az energiafüggőség csökkentéséről és az EU-n belüli szilárdabb gazdasági bázis kiépítéséről szóló, úgynevezett Versailles-i Nyilatkozatot

Green/EFA proposals to prevent Russian oligarchs from abusing EU structures to hide their wealth

 On Tuesday 8 March, the Greens/EFA Group in the European Parliament welcomed the economic sanctions targeting Russian oligarchs supporting Putin’s regime but unveiled a plan to go further. Among other things, the group recommends that the seized assets from Russian oligarchs should be injected into a fund financing the Ukrainian recovery. The ecologist group is also of the opinion that Russia should be added to the EU’s AML blacklist and that all automatic exchanges of tax information with the Russian authorities need to stop. On a more general note, the Greens/EFA Group also suggested to set-up a European registry of the beneficial owners of all types of assets, such as real estate, yachts, private jets, art and called on the Council to adopt as soon as possible – and without watering it down – the UNSHELL proposal to go after shell companies in the EU.

 Green/EFA javaslata annak megakadályozására, hogy az orosz oligarchák vagyonuk elrejtésének érdekében megsértsék az uniós struktúrákat

Március 8-án, kedden az Európai Parlament Zöldek/EFA képviselőcsoportja üdvözölte a Putyin rezsimjét támogató orosz oligarchákat célzó gazdasági szankciókat, de jelezte, hogy további lépéseket is tervez erre vonatkozóan. A csoport egyebek mellett azt javasolja, hogy az orosz oligarcháktól lefoglalt vagyont egy Ukrajna újjáépítését finanszírozó alapba fektessék be. Az ökológus csoport azon a véleményen van, hogy Oroszországot fel kell venni az EU AML feketelistájára, és le kell állítani az orosz hatóságokkal minden adózással kapcsolatos automatikus információcserét. A Zöldek/EFA képviselőcsoport azt is javasolta, hogy hozzanak létre egy európai nyilvántartást az olyan vagyontárgyak tényleges tulajdonosairól, mint például az ingatlanok, jachtok, magánrepülőgépek, művészeti alkotások, és felszólította a Tanácsot, hogy mielőbb fogadja el – annak felhígítása nélkül – az UNSHELL-javaslatot az EU-ban működő adózási célú fedőcégek felkutatására.

 Implementing Directive for Pillar II: several open issues ahead of Ecofin meeting

 France is determined to have another debate at the Ecofin meeting on 15 March and try to reach a quick agreement on the Implementing Directive for Pillar II despite some outstanding political issues to resolve. On Wednesday 9 March, eight Member States could not support the last French EU Council presidency’s compromise proposal. Estonia, Hungary, Latvia, Luxembourg, Malta, Poland, Slovakia and Sweden would reportedly not have supported the compromise while Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Romania, Slovenia, and Spain were reportedly in favour of the text. The Directive can only be adopted by the unanimity of Member States. Among the open issues is a request by some Member States to link the entry into force of Pillar II to the entry into force of Pillar I (reallocation of taxing rights) of the OECD tax deal. The French presidency had proposed that the EU Council adopt a separate statement confirming the commitment of all Member States to the ongoing process on Pillar I. Another issue is the date of implementation. Some Member States are arguing that it would be difficult for them to meet the deadline of 1 January 2023.

A II. pillér végrehajtási irányelve: számos nyitott kérdés az Ecofin ülése előtt

Franciaország eltökélt szándéka, hogy az Ecofin március 15-i ülésén újabb vitát folytasson, és a megoldandó politikai kérdések ellenére megpróbáljon gyorsan megállapodásra jutni a II. pillér végrehajtási irányelvvel kapcsolatban, március 9-én, szerdán nyolc tagállam nem tudta támogatni a francia EU-elnökség legutóbbi kompromisszumos javaslatát. Észtország, Magyarország, Lettország, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Szlovákia és Svédország a hírek szerint nem támogatta a kompromisszumot, míg Ausztria, Belgium, Horvátország, Ciprus, Finnország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovénia és Spanyolország a javaslat mellett foglalt állást. Az irányelv csak a tagállamok egyhangú támogatásával fogadható el. A nyitott kérdések között szerepel egyes tagállamok azon kérése, hogy a II. pillér hatálybalépését kössék össze az OECD megállapodás I. pillérének (adózási jogok újraelosztása) hatálybaléptetésével. A francia elnökség azt javasolta, hogy az EU Tanácsa egy külön nyilatkozatban erősítse meg valamennyi tagállam elkötelezettségét az I. pillér bevezetésének folyamata mellett. A másik kérdés a végrehajtás időpontja. Egyes tagállamok kétségesnek tartják, hogy be lehet tartani a 2023. január 1-ei határidőt.

Agreement in sight on CBAM at EU Council

 EU Finance Ministers should reach an agreement on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) during their meeting on 15 March. The compromise text put forward by the French Presidency of the EU Council reportedly received the support of a qualified majority of Member States on Wednesday 9 March. The text is very much in line with the initial proposal made by the European Commission in July 2021 in terms of implementation, scope and timetable for entry into force. In its approach, France does not address the problematic points, such as the use of revenues from CBAM or the withdrawal of free allowances under the Emissions Trading System (ETS). However, seven Member States are reportedly 100% ready to agree on the text and want more clarity on several points. But as an agreement was reached by qualified majority, France will be able to submit the file to Ecofin next week. In the European Parliament, the report by Mohammed Chahim (S&D, the Netherlands) on CBAM is expected to be voted in plenary in June.

Küszöbön álló megállapodás a CBAM-ról az EU Tanácsában

Az EU pénzügyminiszterei a március 15-i ülésükön megállapodásra törekednek a szén-dioxid-védővám mechanizmusról (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Az EU Tanácsának francia elnöksége által előterjesztett kompromisszumos szöveg a hírek szerint március 9-én, szerdán megkapta a tagállamok minősített többségének támogatását. A szöveg a végrehajtás, a hatályosság és a hatálybalépés ütemezése tekintetében teljes mértékben összhangban van az Európai Bizottság által 2021 júliusában megfogalmazott eredeti javaslattal. A javaslatban Franciaország nem foglalkozik az olyan problémás pontokkal, mint a CBAM-ból származó bevételek felhasználása vagy a kibocsátáskereskedelmi rendszer (Emissions Trading System – ETS) szerinti ingyenes engedélyek visszavonása. Mindazonáltal hét tagállam a hírek szerint 100%-ban készen áll arra, hogy megegyezzen a szövegről, és további pontokat kíván tisztázni. Mivel a megállapodás minősített többséggel megszületett, Franciaország a jövő héten benyújthatja a javaslatot az Ecofin-nek. Az Európai Parlamentben Mohammed Chahim (S&D, Hollandia) CBAM-ról szóló jelentéséről várhatóan júniusban szavaznak a plenáris ülésen.

European Commission confirms that Member States can tax windfall profits made by energy companies

 As part of its REPowerEU package, unveiled on Tuesday 8 March, the European Commission confirmed that Member States can consider to temporarily impose tax on windfall profits of energy providers and exceptionally decide to capture a part of these revenue to provide consumers with relief from high energy prices. According to the International Energy Agency, such fiscal measures on high rents could make available up to 200 billion euros in 2022 to partially offset higher energy bills. Such measures should not be retroactive but should be technologically neutral and allow electricity producers to cover their costs and protect long-term market and carbon price signals, the Commission outlined. The REPowerEU package was presented as a response to the energy crisis and to make Europe more independent from Russian fossil fuels.

 Az Európai Bizottság megerősíti, hogy a tagállamok megadóztathatják az energiavállalatok által elért, nem várt nyereséget

A március 8-án, kedden bemutatott REPowerEU csomag részeként az Európai Bizottság megerősítette, hogy lehetőség van arra, hogy a tagállamok fontolóra vegyék az energiaszolgáltatók váratlan nyereségére vonatkozó ideiglenes adó kivetését, és kivételesen úgy döntsenek, hogy e bevételek egy részét lefoglalják annak érdekében, hogy a fogyasztókat mentesítsék a magas energiadíjaktól. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a magas tarifákra vonatkozó ilyen pénzügyi intézkedések révén 2022-en akár 200 milliárd eurót is fordíthatnak a magasabb energiaszámlák részbeni ellensúlyozására. Az ilyen intézkedéseknek nem lehetnek visszamenőleges hatályúaknak, de technológiailag semlegeseknek kell lenniük, és biztosítaniuk kell az áramtermelők számára, hogy megfelelő fedezet maradjon a költségeikre, valamint meg kell, hogy őrizzék a hosszú távú piaci érdekeket és a szén-dioxid árak piac-érzékeny mozgását – húzta alá a Bizottság. A REPowerEU-csomagot az energiaválságra adott válaszként mutatták be, annak érdekében, hogy Európa függetlenedhessen az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól.

 European Parliament calls for a ban on golden passports

On Wednesday 9 March, the European Parliament adopted a resolution drafted by MEP Sophie in ‘t Veld (Renew Europe, Netherlands), asking for a ban on so-called “golden passports” and  a strict control over “golden visas”. MEPs call on the Commission to table a proposal by the end of its mandate. These schemes allow investors to obtain EU citizenship or a residence permit in the EU in exchange for making investments in the relevant member country. MEPs also urge EU governments to reassess all approved applications from the past few years and ensure that “no Russian individual with financial, business or other links to the Putin regime retains his or her citizenship and residency rights”.

Az Európai Parlament az ún. „arany útlevelek” betiltására szólít fel

Az Európai Parlament március 9-én, szerdán elfogadta a Sophie in ‘t Veld (Európa megújítása, Hollandia) európai parlamenti képviselő által kidolgozott javaslatot, amelyben az úgynevezett „arany útlevelek” betiltását és az „arany vízumok” szigorú ellenőrzését kérte. A képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy megbízatásának lejártáig terjesszen elő javaslatot. Ezek az eszközök lehetővé teszik a befektetők számára, az adott tagállamban történő befektetésért cserébe uniós állampolgárságot vagy tartózkodási engedélyt szerezzenek. A képviselők sürgetik az uniós kormányokat, hogy értékeljék újra az elmúlt néhány év összes jóváhagyott kérelmét, és biztosítsák, hogy „egyetlen, a Putyini rezsimmel pénzügyi, üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló orosz személy se őrizhesse meg állampolgárságát és tartózkodási engedélyét.”

 MEPs support a European withholding tax framework

On Thursday 10 March, the European Parliament adopted a resolution, drafted by Portuguese MEP Pedro Marques (S&D), asking for an EU-wide withholding tax in order to ensure that all payments (dividends, interest, royalties, capital gains, etc.) made within the EU are taxed at least once before leaving it. This proposal could contain a minimum effective tax rate, MEPs say. The resolution also urges the European Commission to come forward with a common and standardised EU procedure for refunds of withholding tax for all Member States. This resolution comes at the right time as the European Commission intends to present a legislative proposal focused on withholding tax procedures in the EU during the fourth quarter of 2022.

A képviselők támogatják az európai forrásadó keretrendszert

Március 10-én, csütörtökön az Európai Parlament elfogadta Pedro Marques (S&D) portugál EP-képviselő javaslata alapján született határozatot az uniós szintű forrásadó bevezetésére vonatkozóan, amely biztosítaná minden EU-n belül történt kifizetés (osztalék, kamat, jogdíj, tőkejövedelem stb.) legalább egyszeri megadóztatásának lehetőségét, mielőtt az elhagyja az EU területét. A képviselők szerint ennek a határozatnak része lehetne egy minimális tényleges adó is. A határozat emellett sürgeti az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő a levont forrásadó visszatérítésével kapcsolatban egy egységes és szabványosított uniós eljárásra vonatkozó tervet valamennyi tagállam számára. Ez a határozat megfelelő időben született, mivel az Európai Bizottság 2022 negyedik negyedévében jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni az EU-n belüli forrásadó-eljárásokra vonatkozóan.

 Green light of the EP to the agreement on VAT tax rates

 The European Parliament gave its green light, on Wednesday 9 March, to the agreement that the EU Council reached last December on the Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax. The text modifies the VAT Directive of 2006 to grant more flexibility to Member States in the setting of VAT rates and to ensure that they are all treated equally. In its opinion, drafted by Marek Belka (S&D, Poland), the EP says that “overall, the deal struck by the Council on this delicate subject is not only a step in the right direction towards using taxation to build a greener Europe; it also maintains the flexibility for Member States to lower VAT on essential products to benefit low-income households and, as such, tackle the regressiveness of the VAT system”. It however urges the Council to agree on a definitive VAT system based on the principle of taxation in the country of destination.

Az EP zöld lámpát kap az áfa kulcsokról szóló megállapodáshoz

Az Európai Parlament március 9-én, szerdán zöld jelzést adott annak a megállapodásnak, amely az Európai Uniós Tanácsban tavaly decemberben született a hozzáadottérték-adó mértékére vonatkozó, a 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvvel kapcsolatban. A szöveg módosítja a 2006. évi irányelvet annak érdekében, hogy az egyenlő elbánás biztosítása mellett nagyobb rugalmasságot adjon a tagállamoknak az áfa kulcsokra vonatkozóan.  Marek Belka (S&D, Lengyelország) által kidolgozott véleményében az EP kijelenti, hogy „összességében a Tanácsnak ebben a kényes témában kötött megállapodása nem csak egy lépés a helyes irányba afelé, hogy az adózást egy zöldebb Európa építésére használják fel, de fenntartja a tagállamok számára a rugalmasságot az alapvető termékek áfa kulcsának csökkentésére az alacsony jövedelmű háztartások érdekében, és mint ilyen, kezelni tudja az áfa rendszer regresszivitását”. Ugyanakkor sürgeti a Tanácsot, hogy állapodjon meg a célországban történő adóztatás elvén alapuló áfa rendszerről.

 DG TAXUD publishes its management plan for 2022

 The Directorate-General for Taxation and Customs Union (TAXUD) of the European Commission published, on Monday 7 March, its management plan for 2022, which gives a good overview of what to expect in tax matters this year. As expected, the Commission will present, possibly on the 27 of July, a proposal for the implementation of the OECD global agreement on re-allocation of taxing rights (Pillar I) at EU level. Such a proposal will only come after the OECD multilateral convention on this matter has been signed and will seek to ensure that the reallocation mechanism is consistently transposed by all EU Member States, it explained. DG TAXUD will also prepare in 2022 a new transparency proposal requiring certain multinationals to publish their effective tax rate, a new proposal to clarify the criteria for tax residence as well as an initiative on the VAT gap. A proposal for a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA), a revision of the Directive on administrative cooperation on tax matters (DAC8), a proposal for an EU Withholding Tax Relief Procedure and a package to modernise VAT rules are also expected to be presented this year.

Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) közzétett a 2022-re vonatkozó gazdálkodási tervét

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (TAXUD) március 7-én, hétfőn tette közzé 2022-re szóló gazdálkodási tervét, amely jó áttekintést ad arról, mi várható adóügyekben idén. Amint az várható volt, a Bizottság javaslatot terjeszt elő, valószínűleg július 27-én, az OECD adózási jogok újraelosztásáról szóló globális megállapodásának (I. pillér) uniós szintű végrehajtásáról. Egy ilyen javaslat csak az e tárgyban kötött többoldalú OECD-egyezmény aláírása után születik meg, és annak biztosítására törekszik majd, hogy az átcsoportosítási mechanizmust minden uniós tagállam átültesse jogszabályba – magyarázta. Az Adóügyi Főigazgatóság 2022-ben egy új átláthatósági javaslatot is készít, amely előírja bizonyos multinacionális vállalatoknak, hogy tegyék közzé tényleges adókulcsukat, egy új javaslatot az adóügyi illetőség kritériumainak tisztázására, valamint egy kezdeményezést az áfa bevétel-kiesésre vonatkozóan. Várhatóan a kölcsöntőke-sajáttőke aránytalanság kezelésére (Debt Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA), az adóügyi igazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC8) felülvizsgálatára, az uniós forrásadó-mentességi eljárásra és az áfa szabályok korszerűsítését célzó csomagra vonatkozó javaslatokat is benyújtanak majd az idén.

 

Weekly Tax News – Monday 21 March 2022
Heti adó-hírek – 2022. március 21., hétfő

Fourth round of EU sanctions against Russia

 On Tuesday 15 March, the European Union adopted a fourth package of sanctions against Russia in response to its invasion of Ukraine. In particular, the EU Council decided on a total ban on all transactions with certain Russian state-owned companies, a prohibition of the provision of any credit rating services, a ban on new investments in the Russian energy sector and an overall export restriction on equipment, technology and services for the energy industry. Further trade restrictions have also been introduced concerning iron and steel, as well as luxury goods. Furthermore, the Council decided to sanction additional key oligarchs, lobbyists and propagandists pushing the Kremlin’s narrative on the situation in Ukraine as well as key companies in the aviation, military and dual use, shipbuilding and machine building sectors.

Az Oroszország elleni EU szankciók 4. köre

Oroszország Ukrajna elleni inváziójára válaszul az EU március 15-én kedden elfogadta a szankciók 4. csomagját. Az EU Tanácsának döntése értelmében tilos minden tranzakció bizonyos orosz állami vállalatokkal, hitelminősítési szolgáltatás biztosítása, új beruházások az orosz energia szektorba és általános export tilalom az energia szektort érintő berendezések és technológiák vonatkozásában. További kereskedelmi korlátozások is bevezetésre kerültek, melyek a vas és acél, illetve a luxus termékeket érintik. Ezen kívül a Tanács szankciókkal súlyt további oligarchákat, lobbistákat és propagandistákat, akik a Kreml Ukrajnával kapcsolatos narratíváját terjesztik, valamint a repülésben, hadászatban, hajózásban és gépiparban tevékenykedő kulcsvállalatokat.

 Poland, Sweden, Malta and Estonia not ready to agree on the Implementing Directive for Pillar II

 EU Finance Ministers failed, on Tuesday 15 March, to reach an agreement on the Implementing Directive for Pillar II, despite a new compromise proposal put forward by the French Presidency of the EU Council. Among other things, the new text postpones the deadline for the entry into force of the future rules to 31 December 2023 instead of 1 January 2023 and makes the Income Inclusion Rule (IIR) optional for 5 years for countries which have not more than 10 entities falling into the scope of Pillar II. Despite those major concessions, Poland, Sweden, Malta and Estonia did not support the text. During the debate, Poland reiterated its wish to have a legally binding safeguard that the implementation of Pillar II will be linked to the implementation of Pillar I (reallocation of taxing rights) of the OECD tax deal. The country said that the proposed statement annexed to the text to stress the attachment of EU Member States to Pillar I is not enough. France now hopes that an agreement can be reached by the unanimity of Member States at the next Ecofin meeting on 5 April.

Lengyelország, Svédország, Málta és Észtország nem áll készen az EU adózásra vonatkozó ajánlás 2. pillérének bevezetésére

Nem tudtak megállapodni az EU pénzügyminiszterei március 15-én kedden az EU adózásra vonatkozó ajánlás 2. pillérének bevezetéséről, annak ellenére sem, hogy a francia elnökség új kompromisszumos javaslattal állt elő. Egyebek mellett az új javaslat elhalasztotta a bevezetés dátumát 2023 január 1-ről december 31-ére és 5 évig opcionálissá teszi a jövedelem bevonási szabályt (IIR) azon országok esetében, amelyekben kevesebb mint 10 entitás esne a 2. pillér hatálya alá. Ezen jelentős változtatások ellenére Lengyelország, Svédország, Málta és Észtország nem támogatták az új szöveget. A vita során Lengyelország megismételte azt a kívánságát, hogy legyenek jogilag kötelező érvényű biztosítékok a 2. pillér megvalósításakor, melyek az OECD adózási megállapodásának 1. pilléréhez (adóztatási jogok újra allokálása) megvalósításához kapcsolódnak. Szerintük a javasolt közlemény, melyet a szöveghez csatoltak nem nyújt elégséges garanciát. Franciaország reméli, hogy a pénzügyminiszterek következő április 5-i találkozóján sikerül egyhangúan megállapodni.

 MEP Aurore Lalucq publishes her draft report on minimum taxation

The French MEP Aurore Lalucq (S&D) published, on Monday 14 March, her draft report on the Implementing Directive for Pillar II. Among other changes, Ms Lalucq is proposing a minimum effective tax rate of 21% instead of 15% and says that flexibility should be provided for Member States who are willing to apply the new rules to smaller entities. The draft report introduces a review clause, after 5 years of entry into force, to assess and reconsider certain exemptions and derogations, in particular regarding distribution tax systems and substance-based income exclusion, the relevance of the threshold for MNE Group and large-scale domestic firms in scope and the impact on tax revenues on developing countries. A review clause would also be an opportunity to integrate further modification of the OECD Model rules into EU law if necessary, the text stresses. A delimitation clause has also been added to stipulate that this Directive shall not affect the application of domestic provisions on alternative forms of minimum taxation of domestic groups or companies. On this file, the European Parliament is only consulted for an opinion. The report is expected to be voted on 28 April.

 Aurore Lalucq (EP-képviselő) közzé tette a minimum adózásról szóló tervezetét

A francia EP-képviselő Aurore Lalucq (Szocialisták és Demokraták frakció) március 14-én hétfőn közzé tette a 2. pillér megvalósításához kapcsolódó tervezetét. Lalucq képviselő-asszony azt javasolja, hogy a minimum adókulcs legyen 21% (15% helyett) és azt, hogy a tagállamok rugalmasan alkalmazhassák a szabályokat kisebb vállalkozások esetén. A tervezetben javasol egy felülvizsgálati klauzulát, melynek értelmében 5 évvel a bevezetés után felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnének a kivételek és derogációk, különös tekintettel az adórendszerek disztribúciójára, a lényeges gazdasági tevékenységhez kapcsolódó jövedelmek kivételeire, a multinacionális és nagyobb hazai vállalkozásokra vonatkozó küszöbértékekre és a rendszer fejlődő országokra gyakorolt hatásaira. A szöveg aláhúzza, hogy a felülvizsgálati klauzula lehetőséget biztositana, hogy az OECD szabályozás további módosításait az EU jogszabályokba integrálják, ha szükséges. Egy ún. körülhatárolási klauzulát is javasol hozzáadni mely kikötné, hogy az ajánlás nem érintené a tagországok belföldi vállalkozásaikra vonatkozó esetleges minimum adó szabályzását. Ebben a körben az EU Parlament csak egy konzultáció keretében véleményt nyilvánít a jelentésről. A szavazásra várhatóan április 28-án kerül sor.

ETAF positions itself on the Implementing Directive for Pillar II

On Friday 18 March, the European Tax Adviser Federation (ETAF) sent its feedback to the European Commission on the Implementing Directive for Pillar II. ETAF members largely agree that a Directive is desirable to implement in a consistent and coordinated way the rules resulting from the OECD agreement within the EU and believe that the EU should strictly stick to the OECD model rules. In this regard, we would strongly urge the EU Council and the European Commission to take into account the remaining work of the OECD on Pillar II before finalising the text of the Directive. As 98% of our members typically represent SMEs, only a grip of ETAF members will have to implement the new rules for their clients meeting the threshold. However, as taxation is a matter of perpetual evolution and tax advisers should be open and prepared to any future development, including a lowering of the threshold and the event of an application of the new rules to smaller companies, it was important for ETAF to contribute to the debate. The feedback period is still open until 6 April.

 Az Európai Adótanácsadók Szövetségének (ETAF) álláspontja a 2. pillérrel kapcsolatban

Március 18-án pénteken az ETAF elküldte véleményét a 2. pillér ajánlás megvalósításáról az EU Bizottságnak. Az ETAF tagjai nagy vonalakban egyetértenek azzal, hogy kívánatos lenne az ajánlást a vonatkozó OECD megállapodással konzisztens es koordinált módon megvalósítani az EU-ban és úgy gondolják, hogy szigorúan ragaszkodni kellene az abban foglalt modell szabályokhoz. Határozottan javasolják, hogy az EU Tanács és a Bizottság várja meg a 2. pillér ajánlás véglegesítésével amíg az OECD elvégzi a még hátralévő munkákat és ezeket is vegyék figyelembe a végső szabályok kidolgozásánál. Mivel a tagok 98%-a tipikusan Kis- és Közepes Vállalkozásokat (KKV) képvisel csak egy kis részüknek kell majd ténylegesen megvalósítani az ajánlásokat, ahol a küszöbértéket elérik. Mindazonáltal mivel az adózás egy folyamatosan fejlődő terület és az adótanácsadóknak nyitottnak és felkészültnek kell lenniük bármilyen jövőbeni változásra – például a küszöbérték csökkentésére és ennek következtében a szabályok alkalmazására KKV-k esetében is – fontos volt, hogy az ETAF is hozzájáruljon a vitához. A visszajelzési időszak április 6-ig tart.

 OECD consults on Implementation Framework and releases Commentary to Pillar II

 The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS opened, on Monday 14 March, a public consultation to collect input from stakeholders on the matters that need to be addressed in the Implementation Framework on Pillar II. The Implementation Framework, which has to be finalized before the end of 2022, aims at supporting tax authorities in the implementation of the minimum 15% effective tax rate for large multinational enterprises (MNE). The public consultation does not solicit further comment on the policy choices already made but rather focus on putting in place mechanisms that will ensure that tax administrations and MNEs can implement and apply the rules in a consistent and co-ordinated manner while minimising compliance costs, the OECD says. Interested parties are invited to send their comments before 11 April. On the same day, the OECD also released the Commentary to the Model Rules on Pillar II, which elaborates on the application and operation of the new rules and clarifies the meaning of certain terms. It also illustrates with examples the application of the rules to various fact patterns.

 Az OECD konzultál és visszajelzést ad a 2. pillér ajánlás megvalósításához

Az OECD és a G20 csoport március 14-én, hétfőn megnyitotta az adóalap erodálásról és profit váltásról (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting) szóló konzultációt, melynek során az érdekeltektől gyűjtenek be inputokat, amiket a 2. pillér kidolgozásában fognak figyelembe venni. A megvalósítási keretrendszerben, melynek 2022 végére kell elkészülnie, segítséget kívánnak nyújtani az adóhatóságoknak a multinacionális vállalatokat érintő 15%-os effektív minimum adó bevezetésében. Az OECD tájékoztatása szerint a konzultációnak nem célja az eddig eldöntött kérdések újbóli megvitatása, inkább az adóhatóságoknak és az érintett gazdálkodó szervezeteknek kíván segítséget nyújtani, hogy a megvalósítás konzisztensen és koordináltan történjen, minél kisebb költségekkel. Az érintetteknek április 11-ig kell észrevételeiket megküldeniük. Ugyancsak március 14-én az OECD nyilvánosságra hozta a 2. pillérhez tartozó ún. Modell Szabály Magyarázatot, melyben a mechanizmus működtetését fejtik ki, illetve fogalmakat tisztáznak. Ez a dokumentum tartalmaz különböző példákat is.

 Member States agree on CBAM

 On Tuesday 15 March, EU Member States reached an agreement (general approach) on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Only Poland did not support the compromise text proposed by the French Presidency of the EU Council. CBAM would function in parallel with the EU’s Emissions Trading System (EU ETS), to mirror and complement its functioning on imported goods. Initially, CBAM will cover direct emissions of selected sectors: iron and steel, cement, aluminium, fertilisers and electricity but could be extended in the future to cover also indirect emissions. The companies concerned will have to buy emission certificates according to the carbon intensity of the imported products. The agreed text is generally in line with the Commission’s initial proposal. One difference is that the Council opted for a greater centralisation of the CBAM governance. For example, the new registry of CBAM declarants is to be centralised at EU level. EU Finance Ministers also noted in a separate statement that further work will be needed on certain sensitive issues discussed in other legislative texts before negotiations with the European Parliament can start. This is notably the case for the phasing out of free allowances that EU companies get under the current EU ETS, the risk of carbon leakage linked to exports, the use of CBAM revenues to finance EU budget and the idea of an alliance on carbon pricing between international partners in a ‘climate club’, as suggested by Germany. The European Parliament is expected to adopt its position in June.

 A tagországok megegyeztek a karbonvámokról (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)

Március 15-én, kedden az EU tagállamok megállapodtak a karbonvámokról. Az EU Tanácsban csak Lengyelország nem támogatta a francia elnökség által javasolt szöveget. A karbonvám mechanizmus párhuzamosan működne az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerével (ETS, Emission Trading System) és azt leképezné, illetve kiegészítené az importált áruk vonatkozásában. Kezdetben a karbonvámok bizonyos szektorok direkt kibocsátását érintené (vas, acél, cement, alumínium, műtrágya, villamos áram termelés) de később kiterjeszthető az indirekt kibocsátásokra is. Az érintett vállalatoknak kibocsátási igazolásokat kell beszerezniük mely az importált áruk karbon intenzitását igazolná. Az elfogadott szöveg nagy vonalakban megegyezik a Bizottság által javasolt eredeti szöveggel. Egy különbség, hogy a Tanács nagyobb központosítást választott a karbonvámokkal kapcsolatos kérdések eldöntésében. Például az új bevallók regisztrálása EU szinten fog történni. Az EU pénzügyminiszterei egy külön nyilatkozatukban azt is megjegyezték, hogy további munkára lesz szükség bizonyos érzékeny témákkal kapcsolatban mielőtt a tárgyalások megkezdődnének az EU Parlamenttel. Ide tartoznak a következők: az ETS-ben vállalatok által kapott ingyenes kedvezmények kivezetése, az exporthoz kapcsolódó karbon ügyek, a karbonvámok felhasználása az EU büdzséjében továbbá az a Németország által felvetett ötlet, hogy a nemzetközi partnerek egyfajta ‘klíma klub‘-ban egyeztetnék a karbon árazását. Az EU Parlamentje várhatóan júniusban fog a kérdésben állást foglalni.

 Council adopts conclusions on the implementation of the VAT e-commerce package

 The EU Council adopted, on Tuesday 15 March, conclusions on the VAT e-commerce package, which entered into force on 1st July 2021. The text welcomes the preliminary results, presented by the Commission, of the evaluation at technical level of the correct application of the new EU VAT rules on e-commerce, which indicate that the package contributes to the digital transition, economic recovery and the sustainability of public finances across the EU. More importantly, it also looks forward to the “VAT for the Digital Age” package, expected later in 2022, and invites the Commission to ensure that all proposals it intends to present to the Council are fully assessed with regard to their economic, administrative and social costs and benefits for taxpayers and tax authorities, including their impact on EU and Member States’ IT capacities and the corresponding implementation periods required, as well as on fundamental rights, such as personal data protection.

 A Tanács elfogadta az e-kereskedelem ÁFA-jára vonatkozó törvénnyel kapcsolatos tanulságokat

Március 15-én, kedden az EU Tanácsa elfogadta az e-kereskedelem ÁFA-jára vonatkozó, 2021 július 1-én életbe lépett törvénnyel kapcsolatos tanulságokat. A szöveg üdvözli a Bizottság által bemutatott előzetes eredményeket, mely az új ÁFA szabályok technikai szinten történő korrekt alkalmazásról szólnak és azt jelzik, hogy a csomag hozzájárult a digitális átálláshoz, a gazdaság fellendüléséhez és a közpénzügyek fenntarthatóságához EU-szerte. Ennél is fontosabb, hogy megemlíti az ‘ÁFA a digitális korért’ csomagot, mely 2022-ben várható és felszólítja a Bizottságot, hogy az biztosítsa, hogy minden javaslatot, amelyet a Tanácsnak be akar mutatni, teljes körűen értékel azok adófizetők és adóhatóságok számára felmerülő gazdasági, adminisztratív és szociális költségei és előnyei szempontjából, beleértve az EU és a tagországok IT kapacitásaira gyakorolt hatásokat, a megvalósításhoz szükséges időt, valamint az alapvető jogok kérdését (pl személyes adatok védelme).

 MEPs quiz the Chair of the Code of Conduct Group on business taxation

 On Thursday 17 March, MEPs from the subcommittee of the European Parliament on tax matters (FISC) quizzed the Chair of the Code of Conduct Group on Business Taxation, Lyudmila Petkova. On this occasion, they expressed their deep disappointment for the failure of Member States, last December, to agree on the revision of the 1997 Code of Conduct, which aims to limit harmful business taxation practices in the European Union. MEPs asked Ms Petkova whether she saw any room for manoeuvre which would allow a reform to happen or whether the only option was to have a Treaty change to remove the unanimity rule. Ms Petkova assured that the negotiations will continue and said that some discussions still involve the impact of the Pillar II of the OECD tax deal. MEPs also asked her about how to better balance the need of controlling tax evasion and fraud with that of permitting healthy tax competition between Member States.

EP képviselők kérdezték a Magatartási Kódex Csoportot vezető elnököt a vállalkozások adóztatásáról

Március 17-én, kedden az Európai Parlament adózási kérdésekkel foglalkozó albizottságának (FISC) tagjai kérdezték Lyudmila Petkovat, a Magatartási Kódex Csoportot vezető elnököt. Ebből az alkalomból kifejezték mély csalódásukat amiatt, hogy a tagországok tavaly december óta nem tudtak egyetérteni az 1997 óta hatályban lévő Magatartási Kódex felülvizsgálatáról az EU-ban meglévő káros üzleti adózási gyakorlatok korlátolása vonatkozásában. Az EP képviselők azt kérdezték Petova asszonytól, hogy van-e lehetőség a reform végrehajtására vagy az egyetlen lehetőség az Alapszerződés módosításával az egyhangú döntéshozatal kiiktatása. Petkova asszony biztosította a képviselőket, hogy a tárgyalások folytatódnak és további megbeszélések szükségesek az OECD 2. pilléréből következő hatások alkalmazására. A képviselők arról is kérdezték, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a csalásokat és adóelkerülést kiküszöbölni hivatott ellenőrzési funkciók, illetve a tagállamok között meglévő egészséges adóverseny között.

 EU Tax Observatory advocates for a European Asset Registry

In a note published on Wednesday 16 March, the EU Tax Observatory provided data on wealth inequality in Russia and advocated for a European Asset Registry. Under the roof of a European Asset Registry, the already existing information could be gathered and this would result in better-targeted sanctions and effective tools to curb money laundering, corruption and tax evasion, it says. The EU Tax Observatory suggests that the EU sets up a Task Force for Asset Ownership, which could be supervised by the Eurogroup, to collect, crosscheck and analyse all available information on wealth and assets held in EU Member States by wealthy individuals, above a given threshold. The ultimate objective of the registry would be to record comprehensively the ownership and movement of assets. It should leave no gaps in the type of assets held and it should rely on automatic exchange of information procedures between the different sources, the EU Tax Observatory says. The European Commission already ordered a feasibility study on such a Registry last autumn. The results are expected in April 2023.

 Az EU Adókat Vizsgáló Szervezete javasolja az Európai Eszköz Nyilvántartót

Egy március 16-án, szerdán publikált feljegyzésében az EU Adókat Vizsgáló Szervezete adatokat hozott nyilvánosságra az Oroszországban meglévő vagyoni egyenlőtlenségekről, illetve javasolta az Európai Eszköz Nyilvántartó létrehozását. Az Eszköz Nyilvántartó segítségével a már meglévő információkat lehetne összegyűjteni és ennek segítségével célzott szankciókat lehetne bevezetni, illetve hatékonyabban lehetne küzdeni a pénzmosás, a korrupció és az adóelkerülés ellen. A szervezet javasolja, hogy az EU állítson fel egy munkacsoportot az eszköz tulajdonlással kapcsolatban, melyet az Eurogroup felügyelne és amely összegyűjtene, ellenőrizne és elemezne minden rendelkezésre álló információt az EU tagálamokban lévő vagyonokról és eszközökről, melyeket egy bizonyos küszöbérték felett gazdag magánszemélyek birtokolnak. A végső cél egy átfogó nyilvántartás lenne az eszközök tulajdoni viszonyairól és a mozgásokról. A regiszter teljes körű lenne és a különböző források közti automatikus adat közlésen alapulna. Az Európai Bizottság már tavaly ősszel megrendelt egy ezzel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányt. Az eredmények 2023 áprilisában várhatók.

Weekly Tax News – 28 March 2022
Heti adó-hírek – 2022. március 21., hétfő

EU takes new measures to face the Ukraine-Russia war

During their summit on Thursday 24 March and Friday 25 March in Brussels, EU leaders agreed to quickly adopt new robust sanctions against Russia and new countermeasures to face the consequences from the Ukraine-Russia war. Among other things, EU leaders agreed to set up a Solidarity Trust Fund for Ukraine and to make common gas purchases on a voluntary basis in order to strengthen their bargaining power and try to obtain better prices from suppliers. On Wednesday 23 March, the European Commission also adopted a new temporary state aid framework allowing EU countries to support businesses hit by the crisis in Ukraine, similar to the one adopted for the COVID-19 pandemic. As part of the framework, Member States will be able to grant up to 400,000 € to businesses affected by the crisis or the sanctions and countersanctions, the Commission said. The framework will be in place until the end of 2022 and might be extended. On the same day, the Commission announced in a communication that it will also take new measures to help Member States meet the needs of Ukrainian refugees, including developing new guidelines to facilitate the recognition of professional qualifications obtained in Ukraine.

Új EU intézkedések az ukrán-orosz háború kapcsán

Március 24-én csütörtökön és 25-én pénteken Brüsszelben tartott csúcstalálkozójukon az EU vezetői megállapodtak abban, hogy gyorsan új, erőteljes szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, és új ellenintézkedéseket hoznak az ukrán-orosz háború következményeinek kezelésére. Az uniós vezetők többek között megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy Szolidaritási Vagyonkezelői Alapot Ukrajna számára, és önkéntes alapon közös gázvásárlásokat hajtanak végre annak érdekében, hogy erősítsék tárgyalási pozíciójukat, és megpróbáljanak jobb árakat elérni a szállítóknál. Március 23-án, szerdán az Európai Bizottság egy új ideiglenes állami támogatási keretet is elfogadott, amely lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy támogassák az ukrajnai válság által sújtott vállalkozásokat, hasonlóan a COVID-19 járvány miatt elfogadott kerethez. A keretrendszer részeként a tagállamok legfeljebb 400.000 euró összegű támogatást nyújthatnak a válság, illetve a szankciók és ellenszankciók által érintett vállalkozásoknak – közölte a Bizottság. A keret 2022 végéig lesz érvényben, és meghosszabbítható. Ugyanezen a napon a Bizottság közleményben jelentette be, hogy új intézkedéseket is hoz annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat az ukrajnai menekültek igényeinek kielégítésében, többek között új iránymutatásokat dolgoz ki az Ukrajnában szerzett szakmai képesítések elismerésének megkönnyítésére.

 Charles Michel re-elected president of the European Council

 EU leaders decided on Thursday 24 March to renew Charles Michel’s mandate at the head of the European Council for two and a half years, from 1 June 2022 to 30 November 2024. In office since December 2019, the former Belgian Prime Minister had indicated his willingness to continue in office and was not facing any alternative candidate. The President chairs European Council meetings and drives forward its work. He also ensures the external representation of the EU at his level on issues concerning its common foreign and security policy.

Charles Michel újraválasztása az Európai Tanács elnökévé

Az uniós vezetők március 24-én, csütörtökön úgy döntöttek, hogy két és fél évre, 2022. június 1-jétől 2024. november 30-ig meghosszabbítják Charles Michel megbízatását az Európai Tanács élén. A 2019 decembere óta hivatalban lévő volt belga miniszterelnök jelezte, hogy hajlandó folytatni a tisztséget, és nem volt alternatív jelölt kihívója. Az elnök vezeti az Európai Tanács üléseit és mozdítja elő annak munkáját. Ő biztosítja továbbá az EU külső képviseletét ezen a szinten a közös kül- és biztonságpolitikát érintő kérdésekben.

 MEPs disagree on minimum corporate tax rate

 The European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) discussed on Monday 21 March the draft report for opinion on the Implementing Directive for Pillar II drafted by MEP Aurore Lalucq (S&D, France). During the debate, political groups highly disagreed on her proposal to increase the minimum tax rate from 15% to 21%. The EPP and Renew Europe groups wish to stick to the OECD agreement as much as possible and oppose changing the fundamental elements of the text. The draft report also adds some safeguards around the domestic top-up tax, reduces certain transitional periods for the carve-outs, asks for an ex-post study and for a review clause. MEPs have until 29 March to table their amendments. The report will be voted on in committee at the end of April and in plenary in June.

EP képviselők nem értenek egyet a minimális társasági adókulcsról

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) március 21-én, hétfőn megvitatta az Aurore Lalucq (S&D, Franciaország) európai parlamenti képviselő által készített, a II. pillér végrehajtási irányelvéről szóló véleménytervezetet. A vita során a képviselőcsoportok nem értettek egyet a képviselő asszony javaslatával, amely szerint a minimális adókulcsot 15%-ról 21%-ra kellene emelni. Az Európai Néppárt és a Renew Europe képviselőcsoportok a lehető legnagyobb mértékben ragaszkodni kívánnak az OECD-megállapodáshoz, és ellenzik a szöveg alapvető elemeinek megváltoztatását. A jelentéstervezet néhány biztosítékot is hozzáad a hazai feláras adóval kapcsolatban, csökkenti a kivételek bizonyos átmeneti időszakát, utólagos vizsgálatot és felülvizsgálati záradékot kér. A képviselőknek március 29-ig kell benyújtaniuk módosító javaslataikat. A jelentésről április végén szavaznak a bizottságban, majd júniusban a plenáris ülésen.

 MEPs quiz experts on the AML package

 On Tuesday 22 March, MEPs from the ECON and the LIBE committees of the European Parliament quizzed several experts on the AML package, published in July 2021. Margarete von Galen, former President of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), notably outlined that there is no evidence that European supervision would be better and more effective than national supervision, especially supervision by the bars. Self-regulated bodies have much better understanding of the profession than the future EU authority (AMLA), she argued. Roland Papp, Senior Policy Officer at Transparency International, agreed that no direct supervision is necessary for the non-financial sector but he said that the AMLA should know what is happening on the ground, including if self-regulated bodies are doing their job or not. After the presentations, MEPs asked the experts about the role of beneficial ownership registries, the implications for data protection, co-operation and trust-building between stakeholders and crypto-assets. MEP Luis Garicano (Renew Europe, Spain) assured that the EP is not trying in any way to interfere with the work of lawyers and confirmed that legal remedies will be foreseen against AMLA’s decisions. MEPs Eero Heinäluoma (S&D, Finland) and Damien Carême (Greens/EFA, France) published just this week their draft report on the AML Regulation, which proposes several changes and will be discussed in the relevant European Parliament’s committees on 31 March. The work on the AMLA and on the AML Directive are still ongoing.

EP képviselők szakértőket kérdeznek a pénzmosás elleni csomagról

Március 22-én, kedden az Európai Parlament ECON és LIBE bizottságainak képviselői több szakértőt kérdeztek meg a 2021 júliusában közzétett pénzmosás elleni csomagról. Margarete von Galen, az Európai Ügyvédi Kamarák és Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) korábbi elnöke kiemelte, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az európai felügyelet jobb és hatékonyabb lenne, mint a nemzeti felügyelet, különösen a kamarák általi felügyelet. Az önszabályozó testületek sokkal jobban ismerik a szakmát, mint a leendő uniós hatóság (AMLA) – érvelt. Papp Roland, a Transparency International vezető politikai tisztviselője egyetértett azzal, hogy a nem pénzügyi szektorban nincs szükség közvetlen felügyeletre, de szerinte az AMLA-nak tudnia kell, hogy mi történik a helyszínen, beleértve azt is, hogy az önszabályozó testületek végzik-e a munkájukat vagy sem. Az előadásokat követően a képviselők a haszonhúzó nyilvántartások szerepéről, az adatvédelemre, az érintettek közötti együttműködésre és bizalomépítésre, valamint a kriptovalutákra gyakorolt hatásról kérdezték a szakértőket. Luis Garicano EP-képviselő (Renew Europe, Spanyolország) biztosította, hogy az EP semmilyen módon nem próbál beavatkozni a jogászok munkájába, és megerősítette, hogy az AMLA döntéseivel szemben jogorvoslati lehetőség lesz kilátásba helyezve. Eero Heinäluoma (S&D, Finnország) és Damien Carême (Zöldek/EFA, Franciaország) EP-képviselők éppen ezen a héten tették közzé a pénzmosás elleni rendeletről szóló jelentéstervezetüket, amely számos változtatást javasol, és amelyet március 31-én tárgyalnak majd az Európai Parlament illetékes bizottságai. A pénzmosás elleni törvény és a pénzmosás elleni irányelv kidolgozása még folyamatban van.

MEPs call for coordinated windfall profits taxes

EU countries should impose a windfall profits tax on oil and gas companies, argued a group of MEPs in a letter published recently. They welcome the EU Commission Communication on “RePowerEU”, where the Commission suggested to Member States to consider temporary tax measures on windfall profits for the purpose of mitigating the high energy prices and possibility to partially offset higher energy bills. In order for those measures to be highly effective and in order to provide a level playing field, they call for a profound coordination between the Member States. “Only if the measures are similar in all 27 Member States of the EU and the windfall profits can be taxed equally, the companies will not have a chance to avoid taxes in European countries, where the measures are lightly imposed and implemented”, they say.

EP képviselők összehangolt, váratlan nyereségadót szorgalmaznak

Az uniós országoknak a váratlan nyereséget terhelő adót kellene kivetniük az olaj- és gázipari vállalatokra – állítja egy európai parlamenti képviselői csoport nemrég közzétett levelében. Üdvözlik az EU Bizottság “RePowerEU” című közleményét, amelyben a Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy a magas energiaárak enyhítése és a magasabb energiaszámlák részleges kompenzálásának lehetősége érdekében fontolják meg a váratlan nyereségre kivetett ideiglenes adóintézkedéseket. Annak érdekében, hogy ezek az intézkedések rendkívül hatékonyak legyenek, és hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak, a tagállamok közötti alapos koordinációra van szükség. “Csak ha az intézkedések az EU mind a 27 tagállamában hasonlóak, és a váratlan nyereséget egyformán lehet adóztatni, akkor a vállalatoknak nem lesz esélyük arra, hogy elkerüljék az adókat azokban az európai országokban, ahol az intézkedéseket felszínesen vezetik be és hajtják végre” – mondják.

OECD consults on a new global tax transparency framework for crypto assets

 The OECD opened on Tuesday 22 March a public consultation on a new global tax transparency framework for crypto-assets (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF). The G20 has mandated the OECD to develop a framework to provide for the reporting and exchange of information with respect to crypto assets. The framework proposed covers crypto assets that can be held and transferred in a decentralised manner, without the intervention of traditional financial intermediaries, as well as asset classes relying on similar technology that may emerge in the future. Alongside the CARF, the OECD has also developed proposals as part of the first comprehensive review of the Common Reporting Standard (CRS) for the automatic exchange of financial account information between countries. The proposal extends the scope of the CRS to cover electronic money products and Central Bank Digital Currencies and adds new provisions to avoid a duplicative reporting as well as to improve the due diligence procedures. Interested parties have until 29 April 2022 to send their comments. On the basis of the input received, the OECD plans to finalise the rules and to report back to the G20 in October 2022.

Az OECD konzultál a kriptoeszközökre vonatkozó új globális adózási átláthatósági keretrendszerről

Az OECD március 22-én, kedden nyilvános konzultációt indított a kripto-eszközökre vonatkozó új globális adózási átláthatósági keretrendszerről (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF). A G20-ak megbízta az OECD-t, hogy dolgozzon ki egy olyan keretrendszert, amely a kriptoeszközökkel kapcsolatos jelentéstételről és információcseréről rendelkezik. A javasolt keretrendszer azokra a kriptoeszközökre terjed ki, amelyeket decentralizált módon, a hagyományos pénzügyi közvetítők beavatkozása nélkül lehet tartani és átutalni, valamint a hasonló technológiára támaszkodó, a jövőben megjelenő eszközcsoportokra. A CARF mellett az OECD a pénzügyi számlainformációk országok közötti automatikus cseréjére vonatkozó közös jelentési szabvány (CRS) első átfogó felülvizsgálatának részeként javaslatokat is kidolgozott. A javaslat kiterjeszti a CRS hatályát az elektronikuspénz-termékekre és a központi banki digitális valutákra, és új rendelkezésekkel egészíti ki a kettős jelentéstétel elkerülése, valamint az átvilágítási eljárások javítása érdekében. Az érdekelt felek 2022. április 29-ig küldhetik el észrevételeiket. A beérkezett észrevételek alapján az OECD azt tervezi, hogy véglegesíti a szabályokat, és 2022 októberében visszajelzést ad a G20-aknak.